Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT James Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

James Chapter 1

James 1:1 iakwboj qeou kai kuriou ihsou xristou douloj taij dwdeka fulaij taij en th diaspora xairein
1:2 pasan xaran hghsasqe adelfoi mou otan peirasmoij peripeshte poikiloij
1:3 ginwskontej oti to dokimion umwn thj pistewj katergazetai upomonhn
1:4 h de upomonh ergon teleion exetw ina hte teleioi kai oloklhroi en mhdeni leipomenoi
1:5 ei de tij umwn leipetai sofiaj aiteitw para tou didontoj qeou pasin aplwj kai mh oneidizontoj kai doqhsetai autw
1:6 aiteitw de en pistei mhden diakrinomenoj o gar diakrinomenoj eoiken kludwni qalasshj anemizomenw kai ripizomenw
1:7 mh gar oiesqw o anqrwpoj ekeinoj oti lhyetai ti para tou kuriou
1:8 anhr diyuxoj akatastatoj en pasaij taij odoij autou
1:9 kauxasqw de o adelfoj o tapeinoj en tw uyei autou
James 1:10 o de plousioj en th tapeinwsei autou oti wj anqoj xortou pareleusetai
1:11 aneteilen gar o hlioj sun tw kauswni kai echranen ton xorton kai to anqoj autou ecepesen kai h euprepeia tou proswpou autou apwleto outwj kai o plousioj en taij poreiaij autou maranqhsetai
1:12 makarioj anhr oj upomenei peirasmon oti dokimoj genomenoj lhyetai ton stefanon thj zwhj on ephggeilato o kurioj toij agapwsin auton
1:13 mhdeij peirazomenoj legetw oti apo tou qeou peirazomai o gar qeoj apeirastoj estin kakwn peirazei de autoj oudena
1:14 ekastoj de peirazetai upo thj idiaj epiqumiaj ecelkomenoj kai deleazomenoj
1:15 eita h epiqumia sullabousa tiktei amartian h de amartia apotelesqeisa apokuei qanaton
1:16 mh planasqe adelfoi mou agaphtoi
1:17 pasa dosij agaqh kai pan dwrhma teleion anwqen estin katabainon apo tou patroj twn fwtwn par w ouk eni parallagh h trophj aposkiasma
1:18 boulhqeij apekuhsen hmaj logw alhqeiaj eij to einai hmaj aparxhn tina twn autou ktismatwn
1:19 wste adelfoi mou agaphtoi estw paj anqrwpoj taxuj eij to akousai braduj eij to lalhsai braduj eij orghn
James 1:20 orgh gar androj dikaiosunhn qeou ou katergazetai
1:21 dio apoqemenoi pasan ruparian kai perisseian kakiaj en prauthti decasqe ton emfuton logon ton dunamenon swsai taj yuxaj umwn
1:22 ginesqe de poihtai logou kai mh monon akroatai paralogizomenoi eautouj
1:23 oti ei tij akroathj logou estin kai ou poihthj outoj eoiken andri katanoounti to proswpon thj genesewj autou en esoptrw
1:24 katenohsen gar eauton kai apelhluqen kai euqewj epelaqeto opoioj hn
1:25 o de parakuyaj eij nomon teleion ton thj eleuqeriaj kai parameinaj outoj ouk akroathj epilhsmonhj genomenoj alla poihthj ergou outoj makarioj en th poihsei autou estai
1:26 ei tij dokei qrhskoj einai en umin mh xalinagwgwn glwssan autou all apatwn kardian autou toutou mataioj h qrhskeia
1:27 qrhskeia kaqara kai amiantoj para tw qew kai patri auth estin episkeptesqai orfanouj kai xhraj en th qliyei autwn aspilon eauton threin apo tou kosmou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index