Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT James Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

James Chapter 2

James 2:1 adelfoi mou mh en proswpolhyiaij exete thn pistin tou kuriou hmwn ihsou xristou thj dochj
2:2 ean gar eiselqh eij thn sunagwghn umwn anhr xrusodaktulioj en esqhti lampra eiselqh de kai ptwxoj en rupara esqhti
2:3 kai epibleyhte epi ton forounta thn esqhta thn lampran kai eiphte autw su kaqou wde kalwj kai tw ptwxw eiphte su sthqi ekei h kaqou wde upo to upopodion mou
2:4 kai ou diekriqhte en eautoij kai egenesqe kritai dialogismwn ponhrwn
2:5 akousate adelfoi mou agaphtoi oux o qeoj ecelecato touj ptwxouj tou kosmou toutou plousiouj en pistei kai klhronomouj thj basileiaj hj ephggeilato toij agapwsin auton
2:6 umeij de htimasate ton ptwxon oux oi plousioi katadunasteuousin umwn kai autoi elkousin umaj eij krithria
2:7 ouk autoi blasfhmousin to kalon onoma to epiklhqen ef umaj
2:8 ei mentoi nomon teleite basilikon kata thn grafhn agaphseij ton plhsion sou wj seauton kalwj poieite
2:9 ei de proswpolhpteite amartian ergazesqe elegxomenoi upo tou nomou wj parabatai
James 2:10 ostij gar olon ton nomon thrhsei ptaisei de en eni gegonen pantwn enoxoj
2:11 o gar eipwn mh moixeushj eipen kai mh foneushj ei de ou moixeuseij foneuseij de gegonaj parabathj nomou
2:12 outwj laleite kai outwj poieite wj dia nomou eleuqeriaj mellontej krinesqai
2:13 h gar krisij anilewj tw mh poihsanti eleoj kai katakauxatai eleoj krisewj
2:14 ti to ofeloj adelfoi mou ean pistin legh tij exein erga de mh exh mh dunatai h pistij swsai auton
2:15 ean de adelfoj h adelfh gumnoi uparxwsin kai leipomenoi wsin thj efhmerou trofhj
2:16 eiph de tij autoij ec umwn upagete en eirhnh qermainesqe kai xortazesqe mh dwte de autoij ta epithdeia tou swmatoj ti to ofeloj
2:17 outwj kai h pistij ean mh erga exh nekra estin kaq eauthn
2:18 all erei tij su pistin exeij kagw erga exw deicon moi thn pistin sou xwrij twn ergwn sou kagw deicw soi ek twn ergwn mou thn pistin mou
2:19 su pisteueij oti o qeoj eij estin kalwj poieij kai ta daimonia pisteuousin kai frissousin
James 2:20 qeleij de gnwnai w anqrwpe kene oti h pistij xwrij twn ergwn nekra estin
2:21 abraam o pathr hmwn ouk ec ergwn edikaiwqh anenegkaj isaak ton uion autou epi to qusiasthrion
2:22 blepeij oti h pistij sunhrgei toij ergoij autou kai ek twn ergwn h pistij eteleiwqh
2:23 kai eplhrwqh h grafh h legousa episteusen de abraam tw qew kai elogisqh autw eij dikaiosunhn kai filoj qeou eklhqh
2:24 orate toinun oti ec ergwn dikaioutai anqrwpoj kai ouk ek pistewj monon
2:25 omoiwj de kai raab h pornh ouk ec ergwn edikaiwqh upodecamenh touj aggelouj kai etera odw ekbalousa
2:26 wsper gar to swma xwrij pneumatoj nekron estin outwj kai h pistij xwrij twn ergwn nekra estin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index