Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT James Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

James Chapter 3

James 3:1 mh polloi didaskaloi ginesqe adelfoi mou eidotej oti meizon krima lhyomeqa
3:2 polla gar ptaiomen apantej ei tij en logw ou ptaiei outoj teleioj anhr dunatoj xalinagwghsai kai olon to swma
3:3 idou twn ippwn touj xalinouj eij ta stomata ballomen proj to peiqesqai autouj hmin kai olon to swma autwn metagomen
3:4 idou kai ta ploia thlikauta onta kai upo sklhrwn anemwn elaunomena metagetai upo elaxistou phdaliou opou an h ormh tou euqunontoj boulhtai
3:5 outwj kai h glwssa mikron meloj estin kai megalauxei idou oligon pur hlikhn ulhn anaptei
3:6 kai h glwssa pur o kosmoj thj adikiaj outwj h glwssa kaqistatai en toij melesin hmwn h spilousa olon to swma kai flogizousa ton troxon thj genesewj kai flogizomenh upo thj geennhj
3:7 pasa gar fusij qhriwn te kai peteinwn erpetwn te kai enaliwn damazetai kai dedamastai th fusei th anqrwpinh
3:8 thn de glwssan oudeij dunatai anqrwpwn damasai akatasxeton kakon mesth iou qanathforou
3:9 en auth eulogoumen ton qeon kai patera kai en auth katarwmeqa touj anqrwpouj touj kaq omoiwsin qeou gegonotaj
James 3:10 ek tou autou stomatoj ecerxetai eulogia kai katara ou xrh adelfoi mou tauta outwj ginesqai
3:11 mhti h phgh ek thj authj ophj bruei to gluku kai to pikron
3:12 mh dunatai adelfoi mou sukh elaiaj poihsai h ampeloj suka outwj oudemia phgh alukon kai gluku poihsai udwr
3:13 tij sofoj kai episthmwn en umin deicatw ek thj kalhj anastrofhj ta erga autou en prauthti sofiaj
3:14 ei de zhlon pikron exete kai eriqeian en th kardia umwn mh katakauxasqe kai yeudesqe kata thj alhqeiaj
3:15 ouk estin auth h sofia anwqen katerxomenh all epigeioj yuxikh daimoniwdhj
3:16 opou gar zhloj kai eriqeia ekei akatastasia kai pan faulon pragma
3:17 h de anwqen sofia prwton men agnh estin epeita eirhnikh epieikhj eupeiqhj mesth eleouj kai karpwn agaqwn adiakritoj kai anupokritoj
3:18 karpoj de thj dikaiosunhj en eirhnh speiretai toij poiousin eirhnhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index