Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT James Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

James Chapter 4

James 4:1 poqen polemoi kai maxai en umin ouk enteuqen ek twn hdonwn umwn twn strateuomenwn en toij melesin umwn
4:2 epiqumeite kai ouk exete foneuete kai zhloute kai ou dunasqe epituxein maxesqe kai polemeite ouk exete de dia to mh aiteisqai umaj
4:3 aiteite kai ou lambanete dioti kakwj aiteisqe ina en taij hdonaij umwn dapanhshte
4:4 moixoi kai moixalidej ouk oidate oti h filia tou kosmou exqra tou qeou estin oj an oun boulhqh filoj einai tou kosmou exqroj tou qeou kaqistatai
4:5 h dokeite oti kenwj h grafh legei proj fqonon epipoqei to pneuma o katwkhsen en hmin
4:6 meizona de didwsin xarin dio legei o qeoj uperhfanoij antitassetai tapeinoij de didwsin xarin
4:7 upotaghte oun tw qew antisthte tw diabolw kai feucetai af umwn
4:8 eggisate tw qew kai eggiei umin kaqarisate xeiraj amartwloi kai agnisate kardiaj diyuxoi
4:9 talaipwrhsate kai penqhsate kai klausate o gelwj umwn eij penqoj metastrafhtw kai h xara eij kathfeian
James 4:10 tapeinwqhte enwpion tou kuriou kai uywsei umaj
4:11 mh katalaleite allhlwn adelfoi o katalalwn adelfou kai krinwn ton adelfon autou katalalei nomou kai krinei nomon ei de nomon krineij ouk ei poihthj nomou alla krithj
4:12 eij estin o nomoqethj o dunamenoj swsai kai apolesai su tij ei oj krineij ton eteron
4:13 age nun oi legontej shmeron h aurion poreusomeqa eij thnde thn polin kai poihsomen ekei eniauton ena kai emporeusomeqa kai kerdhsomen
4:14 oitinej ouk epistasqe to thj aurion poia gar h zwh umwn atmij gar estin h proj oligon fainomenh epeita de afanizomenh
4:15 anti tou legein umaj ean o kurioj qelhsh kai zhsomen kai poihsomen touto h ekeino
4:16 nun de kauxasqe en taij alazoneiaij umwn pasa kauxhsij toiauth ponhra estin
4:17 eidoti oun kalon poiein kai mh poiounti amartia autw estin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index