Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT James Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 ||

James Chapter 5

James 5:1 age nun oi plousioi klausate ololuzontej epi taij talaipwriaij umwn taij eperxomenaij
5:2 o ploutoj umwn seshpen kai ta imatia umwn shtobrwta gegonen
5:3 o xrusoj umwn kai o arguroj katiwtai kai o ioj autwn eij marturion umin estai kai fagetai taj sarkaj umwn wj pur eqhsaurisate en esxataij hmeraij
5:4 idou o misqoj twn ergatwn twn amhsantwn taj xwraj umwn o apesterhmenoj af umwn krazei kai ai boai twn qerisantwn eij ta wta kuriou sabawq eiselhluqasin
5:5 etrufhsate epi thj ghj kai espatalhsate eqreyate taj kardiaj umwn wj en hmera sfaghj
5:6 katedikasate efoneusate ton dikaion ouk antitassetai umin
5:7 makroqumhsate oun adelfoi ewj thj parousiaj tou kuriou idou o gewrgoj ekdexetai ton timion karpon thj ghj makroqumwn ep autw ewj an labh ueton prwimon kai oyimon
5:8 makroqumhsate kai umeij sthricate taj kardiaj umwn oti h parousia tou kuriou hggiken
5:9 mh stenazete kat allhlwn adelfoi ina mh katakriqhte idou o krithj pro twn qurwn esthken
James 5:10 upodeigma labete thj kakopaqeiaj adelfoi mou kai thj makroqumiaj touj profhtaj oi elalhsan tw onomati kuriou
5:11 idou makarizomen touj upomenontaj thn upomonhn iwb hkousate kai to teloj kuriou eidete oti polusplagxnoj estin o kurioj kai oiktirmwn
5:12 pro pantwn de adelfoi mou mh omnuete mhte ton ouranon mhte thn ghn mhte allon tina orkon htw de umwn to nai nai kai to ou ou ina mh upo krisin peshte
5:13 kakopaqei tij en umin proseuxesqw euqumei tij yalletw
5:14 asqenei tij en umin proskalesasqw touj presbuterouj thj ekklhsiaj kai proseucasqwsan ep auton aleiyantej auton elaiw en tw onomati tou kuriou
5:15 kai h euxh thj pistewj swsei ton kamnonta kai egerei auton o kurioj kan amartiaj h pepoihkwj afeqhsetai autw
5:16 ecomologeisqe allhloij ta paraptwmata kai euxesqe uper allhlwn opwj iaqhte polu isxuei dehsij dikaiou energoumenh
5:17 hliaj anqrwpoj hn omoiopaqhj hmin kai proseuxh proshucato tou mh brecai kai ouk ebrecen epi thj ghj eniautouj treij kai mhnaj ec
5:18 kai palin proshucato kai o ouranoj ueton edwken kai h gh eblasthsen ton karpon authj
5:19 adelfoi ean tij en umin planhqh apo thj alhqeiaj kai epistreyh tij auton
James 5:20 ginwsketw oti o epistreyaj amartwlon ek planhj odou autou swsei yuxhn ek qanatou kai kaluyei plhqoj amartiwn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index