Go to Chapter Index || Go to Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Ephesians 6

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

EPHESIANS CHAPTER 6

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Ephesians 6:1 Filii, obedite parentibus vestris in Domino: hoc enim justum est. Ephesians 6:1 ta tekna upakouete toij goneusin umwn en kuriw touto gar estin dikaion Ephesians 6:1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
6:2 Honora patrem tuum, et matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione: 6:2 tima ton patera sou kai thn mhtera htij estin entolh prwth en epaggelia 6:2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
6:3 ut bene sit tibi, et sis longævus super terram. 6:3 ina eu soi genhtai kai esh makroxronioj epi thj ghj 6:3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
6:4 Et vos patres, nolite ad iracundiam provocare filios vestros: sed educate illos in disciplina et correptione Domini. 6:4 kai oi paterej mh parorgizete ta tekna umwn all ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou 6:4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
6:5 Servi, obedite dominis carnalibus cum timore et tremore, in simplicitate cordis vestri, sicut Christo: 6:5 oi douloi upakouete toij kurioij kata sarka meta fobou kai tromou en aplothti thj kardiaj umwn wj tw xristw 6:5 Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
6:6 non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed ut servi Christi, facientes voluntatem Dei ex animo, 6:6 mh kat ofqalmodouleian wj anqrwpareskoi all wj douloi tou xristou poiountej to qelhma tou qeou ek yuxhj 6:6 Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
6:7 cum bona voluntate servientes, sicut Domino, et non hominibus: 6:7 met eunoiaj douleuontej wj tw kuriw kai ouk anqrwpoij 6:7 With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
6:8 scientes quoniam unusquisque quodcumque fecerit bonum, hoc recipiet a Domino, sive servus, sive liber. 6:8 eidotej oti o ean ti ekastoj poihsh agaqon touto komieitai para tou kuriou eite douloj eite eleuqeroj 6:8 Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
6:9 Et vos domini, eadem facite illis, remittentes minas: scientes quia et illorum et vester Dominus est in cælis: et ersonarum acceptio non est apud eum. 6:9 kai oi kurioi ta auta poieite proj autouj anientej thn apeilhn eidotej oti kai umwn autwn o kurioj estin en ouranoij kai proswpolhyia ouk estin par autw 6:9 And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
Ephesians 6:10 De cetero, fratres, confortamini in Domino, et in potentia virtutis ejus. Ephesians 6:10 to loipon adelfoi mou endunamousqe en kuriw kai en tw kratei thj isxuoj autou Ephesians 6:10 Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
6:11 Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboli: 6:11 endusasqe thn panoplian tou qeou proj to dunasqai umaj sthnai proj taj meqodeiaj tou diabolou 6:11 Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
6:12 quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed adversus principes, et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia nequitiæ, in cælestibus. 6:12 oti ouk estin hmin h palh proj aima kai sarka alla proj taj arxaj proj taj ecousiaj proj touj kosmokratoraj tou skotouj tou aiwnoj toutou proj ta pneumatika thj ponhriaj en toij epouranioij 6:12 For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
6:13 Propterea accipite armaturam Dei, ut possitis resistere in die malo, et in omnibus perfecti stare. 6:13 dia touto analabete thn panoplian tou qeou ina dunhqhte antisthnai en th hmera th ponhra kai apanta katergasamenoi sthnai 6:13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
6:14 State ergo succincti lumbos vestros in veritate, et induti loricam justitiæ, 6:14 sthte oun perizwsamenoi thn osfun umwn en alhqeia kai endusamenoi ton qwraka thj dikaiosunhj 6:14 Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
6:15 et calceati pedes in præparatione Evangelii pacis, 6:15 kai upodhsamenoi touj podaj en etoimasia tou euaggeliou thj eirhnhj 6:15 And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
6:16 in omnibus sumentes scutum fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere: 6:16 epi pasin analabontej ton qureon thj pistewj en w dunhsesqe panta ta belh tou ponhrou ta pepurwmena sbesai 6:16 Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
6:17 et galeam salutis assumite, et gladium spiritus (quod est verbum Dei), 6:17 kai thn perikefalaian tou swthriou decasqe kai thn maxairan tou pneumatoj o estin rhma qeou 6:17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
6:18 per omnem orationem et obsecrationem orantes omni tempore in spiritu: et in ipso vigilantes in omni instantia et obsecratione pro omnibus sanctis: 6:18 dia pashj proseuxhj kai dehsewj proseuxomenoi en panti kairw en pneumati kai eij auto touto agrupnountej en pash proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn agiwn 6:18 Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
6:19 et pro me, ut detur mihi sermo in apertione oris mei cum fiducia, notum facere mysterium Evangelii: 6:19 kai uper emou ina moi doqeih logoj en anoicei tou stomatoj mou en parrhsia gnwrisai to musthrion tou euaggeliou 6:19 And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
Ephesians 6:20 pro quo legatione fungor in catena, ita ut in ipso audeam, prout oportet me loqui. Ephesians 6:20 uper ou presbeuw en alusei ina en autw parrhsiaswmai wj dei me lalhsai Ephesians 6:20 For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
6:21 Ut autem et vos sciatis quæ circa me sunt, quid agam, omnia vobis nota faciet Tychicus, carissimus frater, et fidelis minister in Domino: 6:21 ina de eidhte kai umeij ta kat eme ti prassw panta umin gnwrisei tuxikoj o agaphtoj adelfoj kai pistoj diakonoj en kuriw 6:21 But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
6:22 quem misi ad vos in hoc ipsum, ut cognoscatis quæ circa nos sunt, et consoletur corda vestra. 6:22 on epemya proj umaj eij auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh taj kardiaj umwn 6:22 Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
6:23 Pax fratribus, et caritas cum fide a Deo Patre et Domino Jesu Christo. 6:23 eirhnh toij adelfoij kai agaph meta pistewj apo qeou patroj kai kuriou ihsou xristou 6:23 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
6:24 Gratia cum omnibus qui diligunt Dominum nostrum Jesum Christum in incorruptione. Amen. 6:24 h xarij meta pantwn twn agapwntwn ton kurion hmwn ihsoun xriston en afqarsia 6:24 Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen.

Popular Bible Studies

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Top || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles