Go to Chapter Index or Scriptures

LATIN VULGATE - GREEK TEXTUS RECEPTUS - ENGLISH KING JAMES Galatians 4

This online bible shows the Latin Vulgate, the Greek Textus Receptus, and the King James version of the New Testament, with each verse side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index || Bible Study Tools and Bibles

SELECT A CHAPTER

Galatians Chapter 4 Interlinear || YOUTUBE VIDEO The Book of Galatians

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

GALATIANS CHAPTER 4

Latin VulgateGreek Textus ReceptusEnglish King James
Galatians 4:1 Dico autem: quanto tempore hæres parvulus est, nihil differt a servo, cum sit dominus omnium: Galatians 4:1 λέγω δέ ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὤν Galatians 4:1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differeth nothing from a servant, though he be lord of all;
4:2 sed sub tutoribus et actoribus est usque ad præfinitum tempus a patre: 4:2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός 4:2 But is under tutors and governors until the time appointed of the father.
4:3 ita et nos cum essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes. 4:3 οὕτως καὶ ἡμεῖς ὅτε ἦμεν νήπιοι ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι 4:3 Even so we, when we were children, were in bondage under the elements of the world:
4:4 At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum factum ex muliere, factum sub lege, 4:4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ γενόμενον ἐκ γυναικός γενόμενον ὑπὸ νόμον 4:4 But when the fulness of the time was come, God sent forth his Son, made of a woman, made under the law,
4:5 ut eos, qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus. 4:5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν 4:5 To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons.
4:6 Quoniam autem estis filii, misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra, clamantem: Abba, Pater. 4:6 ὅτι δέ ἐστε υἱοί ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον αββα ὁ πατήρ 4:6 And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of his Son into your hearts, crying, Abba, Father.
4:7 Itaque jam non est servus, sed filius: quod si filius, et hæres per Deum. 4:7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλ᾽ υἱός εἰ δὲ υἱός καὶ κληρονόμος θεοῦ διὰ χριστοῦ 4:7 Wherefore thou art no more a servant, but a son; and if a son, then an heir of God through Christ.
4:8 Sed tunc quidem ignorantes Deum, iis, qui natura non sunt dii, serviebatis. 4:8 ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσιν θεοῖς 4:8 Howbeit then, when ye knew not God, ye did service unto them which by nature are no gods.
4:9 Nunc autem cum cognoveritis Deum, immo cogniti sitis a Deo: quomodo convertimini iterum ad infirma et egena elementa, quibus denuo servire vultis? 4:9 νῦν δὲ γνόντες θεόν μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε 4:9 But now, after that ye have known God, or rather are known of God, how turn ye again to the weak and beggarly elements, whereunto ye desire again to be in bondage?
Galatians 4:10 Dies observatis, et menses, et tempora, et annos. Galatians 4:10 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς Galatians 4:10 Ye observe days, and months, and times, and years.
4:11 Timeo vos, ne forte sine causa laboraverim in vobis. 4:11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μήπως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς 4:11 I am afraid of you, lest I have bestowed upon you labour in vain.
4:12 Estote sicut ego, quia et ego sicut vos: fratres, obsecro vos. Nihil me læsistis. 4:12 γίνεσθε ὡς ἐγώ ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς ἀδελφοί δέομαι ὑμῶν οὐδέν με ἠδικήσατε 4:12 Brethren, I beseech you, be as I am; for I am as ye are: ye have not injured me at all.
4:13 Scitis autem quia per infirmitatem carnis evangelizavi vobis jampridem: et tentationem vestram in carne mea 4:13 οἴδατε δὲ ὅτι δι᾽ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον 4:13 Ye know how through infirmity of the flesh I preached the gospel unto you at the first.
4:14 non sprevistis, neque respuistis: sed sicut angelum Dei excepistis me, sicut Christum Jesum. 4:14 καὶ τὸν πειρασμὸν μου τὸν ἐν τῇ σαρκί μοῦ οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με ὡς χριστὸν ἰησοῦν 4:14 And my temptation which was in my flesh ye despised not, nor rejected; but received me as an angel of God, even as Christ Jesus.
4:15 Ubi est ergo beatitudo vestra? testimonium enim perhibeo vobis, quia, si fieri posset, oculos vestros eruissetis, et dedissetis mihi. 4:15 τίς οὖν ἧν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν ἐδώκατέ μοι 4:15 Where is then the blessedness ye spake of? for I bear you record, that, if it had been possible, ye would have plucked out your own eyes, and have given them to me.
4:16 Ergo inimicus vobis factus sum, verum dicens vobis? 4:16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν 4:16 Am I therefore become your enemy, because I tell you the truth?
4:17 Æmulantur vos non bene: sed excludere vos volunt, ut illos æmulemini. 4:17 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε 4:17 They zealously affect you, but not well; yea, they would exclude you, that ye might affect them.
4:18 Bonum autem æmulamini in bono semper: et non tantum cum præsens sum apud vos. 4:18 καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς 4:18 But it is good to be zealously affected always in a good thing, and not only when I am present with you.
4:19 Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis: 4:19 τεκνία μου οὓς πάλιν ὠδίνω ἄχρις οὗ μορφωθῇ χριστὸς ἐν ὑμῖν 4:19 My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you,
Galatians 4:20 vellem autem esse apud vos modo, et mutare vocem meam: quoniam confundor in vobis. Galatians 4:20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν Galatians 4:20 I desire to be present with you now, and to change my voice; for I stand in doubt of you.
4:21 Dicite mihi qui sub lege vultis esse: legem non legistis? 4:21 λέγετέ μοι οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε 4:21 Tell me, ye that desire to be under the law, do ye not hear the law?
4:22 Scriptum est enim: Quoniam Abraham duos filios habuit: unum de ancilla, et unum de libera. 4:22 γέγραπται γὰρ ὅτι ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας 4:22 For it is written, that Abraham had two sons, the one by a bondmaid, the other by a freewoman.
4:23 Sed qui de ancilla, secundum carnem natus est: qui autem de libera, per repromissionem: 4:23 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας 4:23 But he who was of the bondwoman was born after the flesh; but he of the freewoman was by promise.
4:24 quæ sunt per allegoriam dicta. Hæc enim sunt duo testamenta. Unum quidem in monte Sina, in servitutem generans, quæ est Agar: 4:24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα αὗται γάρ εἰσιν αἱ δύο διαθῆκαι μία μὲν ἀπὸ ὄρους σινᾶ εἰς δουλείαν γεννῶσα ἥτις ἐστὶν ἁγάρ 4:24 Which things are an allegory: for these are the two covenants; the one from the mount Sinai, which gendereth to bondage, which is Agar.
4:25 Sina enim mons est in Arabia, qui conjunctus est ei quæ nunc est Jerusalem, et servit cum filiis suis. 4:25 τὸ γὰρ ἁγὰρ σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ἀραβίᾳ συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ἰερουσαλήμ δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς 4:25 For this Agar is mount Sinai in Arabia, and answereth to Jerusalem which now is, and is in bondage with her children.
4:26 Illa autem, quæ sursum est Jerusalem, libera est, quæ est mater nostra. 4:26 ἡ δὲ ἄνω ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν ἥτις ἐστὶν μήτηρ πάντων ἡμῶν 4:26 But Jerusalem which is above is free, which is the mother of us all.
4:27 Scriptum est enim: [Lætare sterilis, quæ non paris; erumpe et clama, quæ non parturis: quia multi filii desertæ, magis quam ejus quæ habet virum.] 4:27 γέγραπται γάρ εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα 4:27 For it is written, Rejoice, thou barren that bearest not; break forth and cry, thou that travailest not: for the desolate hath many more children than she which hath an husband.
4:28 Nos autem, fratres, secundum Isaac promissionis filii sumus. 4:28 ἡμεῖς δέ ἀδελφοί κατὰ ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐσμέν 4:28 Now we, brethren, as Isaac was, are the children of promise.
4:29 Sed quomodo tunc is, qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum qui secundum spiritum: ita et nunc. 4:29 ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα οὕτως καὶ νῦν 4:29 But as then he that was born after the flesh persecuted him that was born after the Spirit, even so it is now.
Galatians 4:30 Sed quid dicit Scriptura? Ejice ancillam, et filium ejus: non enim hæres erit filius ancillæ cum filio liberæ. v4:30 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή ἕκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσῃ ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας Galatians 4:30 Nevertheless what saith the scripture? Cast out the bondwoman and her son: for the son of the bondwoman shall not be heir with the son of the freewoman.
4:31 Itaque, fratres, non sumus ancillæ filii, sed liberæ: qua libertate Christus nos liberavit. 4:31 ἄρα, ἀδελφοί οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας 4:31 So then, brethren, we are not children of the bondwoman, but of the free.

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Top

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please link to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are intersted in a Latin Vulgate, Textus Receptus, and King James Version side by side.

Home Page || Vulgate TR KJV Index || Chapter Index || Greek Word Studies Index || Bible Studies Index || Bible Study Tools and Bibles