Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Timothy Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 Timothy Chapter 1

1 Timothy 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou kat epitaghn qeou swthroj hmwn kai kuriou ihsou xristou thj elpidoj hmwn
1:2 timoqew gnhsiw teknw en pistei xarij eleoj eirhnh apo qeou patroj hmwn kai ihsou xristou tou kuriou hmwn
1:3 kaqwj parekalesa se prosmeinai en efesw poreuomenoj eij makedonian ina paraggeilhj tisin mh eterodidaskalein
1:4 mhde prosexein muqoij kai genealogiaij aperantoij aitinej zhthseij parexousin mallon h oikodomian qeou thn en pistei
1:5 to de teloj thj paraggeliaj estin agaph ek kaqaraj kardiaj kai suneidhsewj agaqhj kai pistewj anupokritou
1:6 wn tinej astoxhsantej ecetraphsan eij mataiologian
1:7 qelontej einai nomodidaskaloi mh noountej mhte a legousin mhte peri tinwn diabebaiountai
1:8 oidamen de oti kaloj o nomoj ean tij autw nomimwj xrhtai
1:9 eidwj touto oti dikaiw nomoj ou keitai anomoij de kai anupotaktoij asebesin kai amartwloij anosioij kai bebhloij patralwaij kai mhtralwaij androfonoij
1 Timothy 1:10 pornoij arsenokoitaij andrapodistaij yeustaij epiorkoij kai ei ti eteron th ugiainoush didaskalia antikeitai
1:11 kata to euaggelion thj dochj tou makariou qeou o episteuqhn egw
1:12 kai xarin exw tw endunamwsanti me xristw ihsou tw kuriw hmwn oti piston me hghsato qemenoj eij diakonian
1:13 ton proteron onta blasfhmon kai diwkthn kai ubristhn all hlehqhn oti agnown epoihsa en apistia
1:14 uperepleonasen de h xarij tou kuriou hmwn meta pistewj kai agaphj thj en xristw ihsou
1:15 pistoj o logoj kai pashj apodoxhj acioj oti xristoj ihsouj hlqen eij ton kosmon amartwlouj swsai wn prwtoj eimi egw
1:16 alla dia touto hlehqhn ina en emoi prwtw endeichtai ihsouj xristoj thn pasan makroqumian proj upotupwsin twn mellontwn pisteuein ep autw eij zwhn aiwnion
1:17 tw de basilei twn aiwnwn afqartw aoratw monw sofw qew timh kai doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
1:18 tauthn thn paraggelian paratiqemai soi teknon timoqee kata taj proagousaj epi se profhteiaj ina strateuh en autaij thn kalhn strateian
1:19 exwn pistin kai agaqhn suneidhsin hn tinej apwsamenoi peri thn pistin enauaghsan
1 Timothy 1:20 wn estin umenaioj kai alecandroj ouj paredwka tw satana ina paideuqwsin mh blasfhmein

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index