Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Timothy Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 Timothy Chapter 6

1 Timothy 6:1 osoi eisin upo zugon douloi touj idiouj despotaj pashj timhj aciouj hgeisqwsan ina mh to onoma tou qeou kai h didaskalia blasfhmhtai
6:2 oi de pistouj exontej despotaj mh katafroneitwsan oti adelfoi eisin alla mallon douleuetwsan oti pistoi eisin kai agaphtoi oi thj euergesiaj antilambanomenoi tauta didaske kai parakalei
6:3 ei tij eterodidaskalei kai mh proserxetai ugiainousin logoij toij tou kuriou hmwn ihsou xristou kai th kat eusebeian didaskalia
6:4 tetufwtai mhden epistamenoj alla noswn peri zhthseij kai logomaxiaj ec wn ginetai fqonoj erij blasfhmiai uponoiai ponhrai
6:5 paradiatribai diefqarmenwn anqrwpwn ton noun kai apesterhmenwn thj alhqeiaj nomizontwn porismon einai thn eusebeian afistaso apo twn toioutwn
6:6 estin de porismoj megaj h eusebeia meta autarkeiaj
6:7 ouden gar eishnegkamen eij ton kosmon dhlon oti oude ecenegkein ti dunameqa
6:8 exontej de diatrofaj kai skepasmata toutoij arkesqhsomeqa
6:9 oi de boulomenoi ploutein empiptousin eij peirasmon kai pagida kai epiqumiaj pollaj anohtouj kai blaberaj aitinej buqizousin touj anqrwpouj eij oleqron kai apwleian
1 Timothy 6:10 riza gar pantwn twn kakwn estin h filarguria hj tinej oregomenoi apeplanhqhsan apo thj pistewj kai eautouj periepeiran odunaij pollaij
6:11 su de w anqrwpe tou qeou tauta feuge diwke de dikaiosunhn eusebeian pistin agaphn upomonhn praothta
6:12 agwnizou ton kalon agwna thj pistewj epilabou thj aiwniou zwhj eij hn kai eklhqhj kai wmologhsaj thn kalhn omologian enwpion pollwn marturwn
6:13 paraggellw soi enwpion tou qeou tou zwopoiountoj ta panta kai xristou ihsou tou marturhsantoj epi pontiou pilatou thn kalhn omologian
6:14 thrhsai se thn entolhn aspilon anepilhpton mexri thj epifaneiaj tou kuriou hmwn ihsou xristou
6:15 hn kairoij idioij deicei o makarioj kai monoj dunasthj o basileuj twn basileuontwn kai kurioj twn kurieuontwn
6:16 o monoj exwn aqanasian fwj oikwn aprositon on eiden oudeij anqrwpwn oude idein dunatai w timh kai kratoj aiwnion amhn
6:17 toij plousioij en tw nun aiwni paraggelle mh uyhlofronein mhde hlpikenai epi ploutou adhlothti all en tw qew tw zwnti tw parexonti hmin plousiwj panta eij apolausin
6:18 agaqoergein ploutein en ergoij kaloij eumetadotouj einai koinwnikouj
6:19 apoqhsaurizontaj eautoij qemelion kalon eij to mellon ina epilabwntai thj aiwniou zwhj
1 Timothy 6:20 w timoqee thn parakataqhkhn fulacon ektrepomenoj taj bebhlouj kenofwniaj kai antiqeseij thj yeudwnumou gnwsewj
6:21 hn tinej epaggellomenoi peri thn pistin hstoxhsan h xarij meta sou amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index