Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Timothy Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 Timothy Chapter 2

1 Timothy 2:1 parakalw oun prwton pantwn poieisqai dehseij proseuxaj enteuceij euxaristiaj uper pantwn anqrwpwn
2:2 uper basilewn kai pantwn twn en uperoxh ontwn ina hremon kai hsuxion bion diagwmen en pash eusebeia kai semnothti
2:3 touto gar kalon kai apodekton enwpion tou swthroj hmwn qeou
2:4 oj pantaj anqrwpouj qelei swqhnai kai eij epignwsin alhqeiaj elqein
2:5 eij gar qeoj eij kai mesithj qeou kai anqrwpwn anqrwpoj xristoj ihsouj
2:6 o douj eauton antilutron uper pantwn to marturion kairoij idioij
2:7 eij o eteqhn egw khruc kai apostoloj alhqeian legw en xristw ou yeudomai didaskaloj eqnwn en pistei kai alhqeia
2:8 boulomai oun proseuxesqai touj andraj en panti topw epairontaj osiouj xeiraj xwrij orghj kai dialogismou
2:9 wsautwj kai taj gunaikaj en katastolh kosmiw meta aidouj kai swfrosunhj kosmein eautaj mh en plegmasin h xrusw h margaritaij h imatismw polutelei
1 Timothy 2:10 all o prepei gunaicin epaggellomenaij qeosebeian di ergwn agaqwn
2:11 gunh en hsuxia manqanetw en pash upotagh
2:12 gunaiki de didaskein ouk epitrepw oude auqentein androj all einai en hsuxia
2:13 adam gar prwtoj eplasqh eita eua
2:14 kai adam ouk hpathqh h de gunh apathqeisa en parabasei gegonen
2:15 swqhsetai de dia thj teknogoniaj ean meinwsin en pistei kai agaph kai agiasmw meta swfrosunhj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index