Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Timothy Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 Timothy Chapter 5

1 Timothy 5:1 presbuterw mh epiplhchj alla parakalei wj patera newterouj wj adelfouj
5:2 presbuteraj wj mhteraj newteraj wj adelfaj en pash agneia
5:3 xhraj tima taj ontwj xhraj
5:4 ei de tij xhra tekna h ekgona exei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibaj apodidonai toij progonoij touto gar estin kalon kai apodekton enwpion tou qeou
5:5 h de ontwj xhra kai memonwmenh hlpiken epi ton qeon kai prosmenei taij dehsesin kai taij proseuxaij nuktoj kai hmeraj
5:6 h de spatalwsa zwsa teqnhken
5:7 kai tauta paraggelle ina anepilhptoi wsin
5:8 ei de tij twn idiwn kai malista twn oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou xeirwn
5:9 xhra katalegesqw mh elatton etwn echkonta gegonuia enoj androj gunh
1 Timothy 5:10 en ergoij kaloij marturoumenh ei eteknotrofhsen ei ecenodoxhsen ei agiwn podaj eniyen ei qlibomenoij ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen
5:11 newteraj de xhraj paraitou otan gar katastrhniaswsin tou xristou gamein qelousin
5:12 exousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan
5:13 ama de kai argai manqanousin perierxomenai taj oikiaj ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta
5:14 boulomai oun newteraj gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidoriaj xarin
5:15 hdh gar tinej ecetraphsan opisw tou satana
5:16 ei tij pistoj h pisth exei xhraj eparkeitw autaij kai mh bareisqw h ekklhsia ina taij ontwj xhraij eparkesh
5:17 oi kalwj proestwtej presbuteroi diplhj timhj aciousqwsan malista oi kopiwntej en logw kai didaskalia
5:18 legei gar h grafh boun alownta ou fimwseij kai acioj o ergathj tou misqou autou
5:19 kata presbuterou kathgorian mh paradexou ektoj ei mh epi duo h triwn marturwn
1 Timothy 5:20 touj amartanontaj enwpion pantwn elegxe ina kai oi loipoi fobon exwsin
5:21 diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou xristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulachj xwrij prokrimatoj mhden poiwn kata prosklisin
5:22 xeiraj taxewj mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiaij allotriaij seauton agnon threi
5:23 mhketi udropotei all oinw oligw xrw dia ton stomaxon sou kai taj puknaj sou asqeneiaj
5:24 tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai eij krisin tisin de kai epakolouqousin
5:25 wsautwj kai ta kala erga prodhla estin kai ta allwj exonta krubhnai ou dunatai

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index