Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Timothy Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 Timothy Chapter 3

1 Timothy 3:1 pistoj o logoj ei tij episkophj oregetai kalou ergou epiqumei
3:2 dei oun ton episkopon anepilhpton einai miaj gunaikoj andra nhfalion swfrona kosmion filocenon didaktikon
3:3 mh paroinon mh plhkthn mh aisxrokerdh all epieikh amaxon afilarguron
3:4 tou idiou oikou kalwj proistamenon tekna exonta en upotagh meta pashj semnothtoj
3:5 ei de tij tou idiou oikou prosthnai ouk oiden pwj ekklhsiaj qeou epimelhsetai
3:6 mh neofuton ina mh tufwqeij eij krima empesh tou diabolou
3:7 dei de auton kai marturian kalhn exein apo twn ecwqen ina mh eij oneidismon empesh kai pagida tou diabolou
3:8 diakonouj wsautwj semnouj mh dilogouj mh oinw pollw prosexontaj mh aisxrokerdeij
3:9 exontaj to musthrion thj pistewj en kaqara suneidhsei
1 Timothy 3:10 kai outoi de dokimazesqwsan prwton eita diakoneitwsan anegklhtoi ontej
3:11 gunaikaj wsautwj semnaj mh diabolouj nhfaliouj pistaj en pasin
3:12 diakonoi estwsan miaj gunaikoj andrej teknwn kalwj proistamenoi kai twn idiwn oikwn
3:13 oi gar kalwj diakonhsantej baqmon eautoij kalon peripoiountai kai pollhn parrhsian en pistei th en xristw ihsou
3:14 tauta soi grafw elpizwn elqein proj se taxion
3:15 ean de bradunw ina eidhj pwj dei en oikw qeou anastrefesqai htij estin ekklhsia qeou zwntoj stuloj kai edraiwma thj alhqeiaj
3:16 kai omologoumenwj mega estin to thj eusebeiaj musthrion qeoj efanerwqh en sarki edikaiwqh en pneumati wfqh aggeloij ekhruxqh en eqnesin episteuqh en kosmw anelhfqh en doch

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index