Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT 1 Timothy Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 Timothy Chapter 4

1 Timothy 4:1 to de pneuma rhtwj legei oti en usteroij kairoij aposthsontai tinej thj pistewj prosexontej pneumasin planoij kai didaskaliaij daimoniwn
4:2 en upokrisei yeudologwn kekauthriasmenwn thn idian suneidhsin
4:3 kwluontwn gamein apexesqai brwmatwn a o qeoj ektisen eij metalhyin meta euxaristiaj toij pistoij kai epegnwkosin thn alhqeian
4:4 oti pan ktisma qeou kalon kai ouden apoblhton meta euxaristiaj lambanomenon
4:5 agiazetai gar dia logou qeou kai enteucewj
4:6 tauta upotiqemenoj toij adelfoij kaloj esh diakonoj ihsou xristou entrefomenoj toij logoij thj pistewj kai thj kalhj didaskaliaj h parhkolouqhkaj
4:7 touj de bebhlouj kai grawdeij muqouj paraitou gumnaze de seauton proj eusebeian
4:8 h gar swmatikh gumnasia proj oligon estin wfelimoj h de eusebeia proj panta wfelimoj estin epaggelian exousa zwhj thj nun kai thj melloushj
4:9 pistoj o logoj kai pashj apodoxhj acioj
1 Timothy 4:10 eij touto gar kai kopiwmen kai oneidizomeqa oti hlpikamen epi qew zwnti oj estin swthr pantwn anqrwpwn malista pistwn
4:11 paraggelle tauta kai didaske
4:12 mhdeij sou thj neothtoj katafroneitw alla tupoj ginou twn pistwn en logw en anastrofh en agaph en pneumati en pistei en agneia
4:13 ewj erxomai prosexe th anagnwsei th paraklhsei th didaskalia
4:14 mh amelei tou en soi xarismatoj o edoqh soi dia profhteiaj meta epiqesewj twn xeirwn tou presbuteriou
4:15 tauta meleta en toutoij isqi ina sou h prokoph fanera h en pasin
4:16 epexe seautw kai th didaskalia epimene autoij touto gar poiwn kai seauton swseij kai touj akouontaj sou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index