Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Ephesians Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 1

Ephesians 1:1 pauloj apostoloj ihsou xristou dia qelhmatoj qeou toij agioij toij ousin en efesw kai pistoij en xristw ihsou
1:2 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj hmwn kai kuriou ihsou xristou
1:3 euloghtoj o qeoj kai pathr tou kuriou hmwn ihsou xristou o euloghsaj hmaj en pash eulogia pneumatikh en toij epouranioij en xristw
1:4 kaqwj ecelecato hmaj en autw pro katabolhj kosmou einai hmaj agiouj kai amwmouj katenwpion autou en agaph
1:5 proorisaj hmaj eij uioqesian dia ihsou xristou eij auton kata thn eudokian tou qelhmatoj autou
1:6 eij epainon dochj thj xaritoj autou en h exaritwsen hmaj en tw hgaphmenw
1:7 en w exomen thn apolutrwsin dia tou aimatoj autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thj xaritoj autou
1:8 hj eperisseusen eij hmaj en pash sofia kai fronhsei
1:9 gnwrisaj hmin to musthrion tou qelhmatoj autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw
Ephesians 1:10 eij oikonomian tou plhrwmatoj twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw xristw ta te en toij ouranoij kai ta epi thj ghj
1:11 en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqentej kata proqesin tou ta panta energountoj kata thn boulhn tou qelhmatoj autou
1:12 eij to einai hmaj eij epainon thj dochj autou touj prohlpikotaj en tw xristw
1:13 en w kai umeij akousantej ton logon thj alhqeiaj to euaggelion thj swthriaj umwn en w kai pisteusantej esfragisqhte tw pneumati thj epaggeliaj tw agiw
1:14 oj estin arrabwn thj klhronomiaj hmwn eij apolutrwsin thj peripoihsewj eij epainon thj dochj autou
1:15 dia touto kagw akousaj thn kaq umaj pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eij pantaj touj agiouj
1:16 ou pauomai euxaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoj epi twn proseuxwn mou
1:17 ina o qeoj tou kuriou hmwn ihsou xristou o pathr thj dochj dwh umin pneuma sofiaj kai apokaluyewj en epignwsei autou
1:18 pefwtismenouj touj ofqalmouj thj dianoiaj umwn eij to eidenai umaj tij estin h elpij thj klhsewj autou kai tij o ploutoj thj dochj thj klhronomiaj autou en toij agioij
1:19 kai ti to uperballon megeqoj thj dunamewj autou eij hmaj touj pisteuontaj kata thn energeian tou kratouj thj isxuoj autou
Ephesians 1:20 hn enhrghsen en tw xristw egeiraj auton ek nekrwn kai ekaqisen en decia autou en toij epouranioij
1:21 uperanw pashj arxhj kai ecousiaj kai dunamewj kai kuriothtoj kai pantoj onomatoj onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti
1:22 kai panta upetacen upo touj podaj autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia
1:23 htij estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index