Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Ephesians Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 5

Ephesians 5:1 ginesqe oun mimhtai tou qeou wj tekna agaphta
5:2 kai peripateite en agaph kaqwj kai o xristoj hgaphsen hmaj kai paredwken eauton uper hmwn prosforan kai qusian tw qew eij osmhn euwdiaj
5:3 porneia de kai pasa akaqarsia h pleonecia mhde onomazesqw en umin kaqwj prepei agioij
5:4 kai aisxrothj kai mwrologia h eutrapelia ta ouk anhkonta alla mallon euxaristia
5:5 touto gar este ginwskontej oti paj pornoj h akaqartoj h pleonekthj oj estin eidwlolatrhj ouk exei klhronomian en th basileia tou xristou kai qeou
5:6 mhdeij umaj apatatw kenoij logoij dia tauta gar erxetai h orgh tou qeou epi touj uiouj thj apeiqeiaj
5:7 mh oun ginesqe summetoxoi autwn
5:8 hte gar pote skotoj nun de fwj en kuriw wj tekna fwtoj peripateite
5:9 o gar karpoj tou pneumatoj en pash agaqwsunh kai dikaiosunh kai alhqeia
Ephesians 5:10 dokimazontej ti estin euareston tw kuriw
5:11 kai mh sugkoinwneite toij ergoij toij akarpoij tou skotouj mallon de kai elegxete
5:12 ta gar krufh ginomena up autwn aisxron estin kai legein
5:13 ta de panta elegxomena upo tou fwtoj faneroutai pan gar to faneroumenon fwj estin
5:14 dio legei egeirai o kaqeudwn kai anasta ek twn nekrwn kai epifausei soi o xristoj
5:15 blepete oun pwj akribwj peripateite mh wj asofoi all wj sofoi
5:16 ecagorazomenoi ton kairon oti ai hmerai ponhrai eisin
5:17 dia touto mh ginesqe afronej alla sunientej ti to qelhma tou kuriou
5:18 kai mh mequskesqe oinw en w estin aswtia alla plhrousqe en pneumati
5:19 lalountej eautoij yalmoij kai umnoij kai wdaij pneumatikaij adontej kai yallontej en th kardia umwn tw kuriw
Ephesians 5:20 euxaristountej pantote uper pantwn en onomati tou kuriou hmwn ihsou xristou tw qew kai patri
5:21 upotassomenoi allhloij en fobw qeou
5:22 ai gunaikej toij idioij andrasin upotassesqe wj tw kuriw
5:23 oti o anhr estin kefalh thj gunaikoj wj kai o xristoj kefalh thj ekklhsiaj kai autoj estin swthr tou swmatoj
5:24 all wsper h ekklhsia upotassetai tw xristw outwj kai ai gunaikej toij idioij andrasin en panti
5:25 oi andrej agapate taj gunaikaj eautwn kaqwj kai o xristoj hgaphsen thn ekklhsian kai eauton paredwken uper authj
5:26 ina authn agiash kaqarisaj tw loutrw tou udatoj en rhmati
5:27 ina parasthsh authn eautw endocon thn ekklhsian mh exousan spilon h rutida h ti twn toioutwn all ina h agia kai amwmoj
5:28 outwj ofeilousin oi andrej agapan taj eautwn gunaikaj wj ta eautwn swmata o agapwn thn eautou gunaika eauton agapa
5:29 oudeij gar pote thn eautou sarka emishsen all ektrefei kai qalpei authn kaqwj kai o kurioj thn ekklhsian
Ephesians 5:30 oti melh esmen tou swmatoj autou ek thj sarkoj autou kai ek twn ostewn autou
5:31 anti toutou kataleiyei anqrwpoj ton patera autou kai thn mhtera kai proskollhqhsetai proj thn gunaika autou kai esontai oi duo eij sarka mian
5:32 to musthrion touto mega estin egw de legw eij xriston kai eij thn ekklhsian
5:33 plhn kai umeij oi kaq ena ekastoj thn eautou gunaika outwj agapatw wj eauton h de gunh ina fobhtai ton andra

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index