Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Ephesians Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 3

Ephesians 3:1 toutou xarin egw pauloj o desmioj tou xristou ihsou uper umwn twn eqnwn
3:2 eige hkousate thn oikonomian thj xaritoj tou qeou thj doqeishj moi eij umaj
3:3 oti kata apokaluyin egnwrisen moi to musthrion kaqwj proegraya en oligw
3:4 proj o dunasqe anaginwskontej nohsai thn sunesin mou en tw musthriw tou xristou
3:5 o en eteraij geneaij ouk egnwrisqh toij uioij twn anqrwpwn wj nun apekalufqh toij agioij apostoloij autou kai profhtaij en pneumati
3:6 einai ta eqnh sugklhronoma kai susswma kai summetoxa thj epaggeliaj autou en tw xristw dia tou euaggeliou
3:7 ou egenomhn diakonoj kata thn dwrean thj xaritoj tou qeou thn doqeisan moi kata thn energeian thj dunamewj autou
3:8 emoi tw elaxistoterw pantwn twn agiwn edoqh h xarij auth en toij eqnesin euaggelisasqai ton anecixniaston plouton tou xristou
3:9 kai fwtisai pantaj tij h koinwnia tou musthriou tou apokekrummenou apo twn aiwnwn en tw qew tw ta panta ktisanti dia ihsou xristou
Ephesians 3:10 ina gnwrisqh nun taij arxaij kai taij ecousiaij en toij epouranioij dia thj ekklhsiaj h polupoikiloj sofia tou qeou
3:11 kata proqesin twn aiwnwn hn epoihsen en xristw ihsou tw kuriw hmwn
3:12 en w exomen thn parrhsian kai thn prosagwghn en pepoiqhsei dia thj pistewj autou
3:13 dio aitoumai mh ekkakein en taij qliyesin mou uper umwn htij estin doca umwn
3:14 toutou xarin kamptw ta gonata mou proj ton patera tou kuriou hmwn ihsou xristou
3:15 ec ou pasa patria en ouranoij kai epi ghj onomazetai
3:16 ina dwh umin kata ton plouton thj dochj autou dunamei krataiwqhnai dia tou pneumatoj autou eij ton esw anqrwpon
3:17 katoikhsai ton xriston dia thj pistewj en taij kardiaij umwn
3:18 en agaph errizwmenoi kai teqemeliwmenoi ina ecisxushte katalabesqai sun pasin toij agioij ti to platoj kai mhkoj kai baqoj kai uyoj
3:19 gnwnai te thn uperballousan thj gnwsewj agaphn tou xristou ina plhrwqhte eij pan to plhrwma tou qeou
Ephesians 3:20 tw de dunamenw uper panta poihsai uper ekperissou wn aitoumeqa h nooumen kata thn dunamin thn energoumenhn en hmin
3:21 autw h doca en th ekklhsia en xristw ihsou eij pasaj taj geneaj tou aiwnoj twn aiwnwn amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index