Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Ephesians Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 2

Ephesians 2:1 kai umaj ontaj nekrouj toij paraptwmasin kai taij amartiaij
2:2 en aij pote periepathsate kata ton aiwna tou kosmou toutou kata ton arxonta thj ecousiaj tou aeroj tou pneumatoj tou nun energountoj en toij uioij thj apeiqeiaj
2:3 en oij kai hmeij pantej anestrafhmen pote en taij epiqumiaij thj sarkoj hmwn poiountej ta qelhmata thj sarkoj kai twn dianoiwn kai hmen tekna fusei orghj wj kai oi loipoi
2:4 o de qeoj plousioj wn en eleei dia thn pollhn agaphn autou hn hgaphsen hmaj
2:5 kai ontaj hmaj nekrouj toij paraptwmasin sunezwopoihsen tw xristw xariti este seswsmenoi
2:6 kai sunhgeiren kai sunekaqisen en toij epouranioij en xristw ihsou
2:7 ina endeichtai en toij aiwsin toij eperxomenoij ton uperballonta plouton thj xaritoj autou en xrhstothti ef hmaj en xristw ihsou
2:8 th gar xariti este seswsmenoi dia thj pistewj kai touto ouk ec umwn qeou to dwron
2:9 ouk ec ergwn ina mh tij kauxhshtai
Ephesians 2:10 autou gar esmen poihma ktisqentej en xristw ihsou epi ergoij agaqoij oij prohtoimasen o qeoj ina en autoij peripathswmen
2:11 dio mnhmoneuete oti umeij pote ta eqnh en sarki oi legomenoi akrobustia upo thj legomenhj peritomhj en sarki xeiropoihtou
2:12 oti hte en tw kairw ekeinw xwrij xristou aphllotriwmenoi thj politeiaj tou israhl kai cenoi twn diaqhkwn thj epaggeliaj elpida mh exontej kai aqeoi en tw kosmw
2:13 nuni de en xristw ihsou umeij oi pote ontej makran egguj egenhqhte en tw aimati tou xristou
2:14 autoj gar estin h eirhnh hmwn o poihsaj ta amfotera en kai to mesotoixon tou fragmou lusaj
2:15 thn exqran en th sarki autou ton nomon twn entolwn en dogmasin katarghsaj ina touj duo ktish en eautw eij ena kainon anqrwpon poiwn eirhnhn
2:16 kai apokatallach touj amfoterouj en eni swmati tw qew dia tou staurou apokteinaj thn exqran en autw
2:17 kai elqwn euhggelisato eirhnhn umin toij makran kai toij egguj
2:18 oti di autou exomen thn prosagwghn oi amfoteroi en eni pneumati proj ton patera
2:19 ara oun ouketi este cenoi kai paroikoi alla sumpolitai twn agiwn kai oikeioi tou qeou
Ephesians 2:20 epoikodomhqentej epi tw qemeliw twn apostolwn kai profhtwn ontoj akrogwniaiou autou ihsou xristou
2:21 en w pasa h oikodomh sunarmologoumenh aucei eij naon agion en kuriw
2:22 en w kai umeij sunoikodomeisqe eij katoikhthrion tou qeou en pneumati

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index