Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Ephesians Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 4

Ephesians 4:1 parakalw oun umaj egw o desmioj en kuriw aciwj peripathsai thj klhsewj hj eklhqhte
4:2 meta pashj tapeinofrosunhj kai praothtoj meta makroqumiaj anexomenoi allhlwn en agaph
4:3 spoudazontej threin thn enothta tou pneumatoj en tw sundesmw thj eirhnhj
4:4 en swma kai en pneuma kaqwj kai eklhqhte en mia elpidi thj klhsewj umwn
4:5 eij kurioj mia pistij en baptisma
4:6 eij qeoj kai pathr pantwn o epi pantwn kai dia pantwn kai en pasin umin
4:7 eni de ekastw hmwn edoqh h xarij kata to metron thj dwreaj tou xristou
4:8 dio legei anabaj eij uyoj hxmalwteusen aixmalwsian kai edwken domata toij anqrwpoij
4:9 to de anebh ti estin ei mh oti kai katebh prwton eij ta katwtera merh thj ghj
Ephesians 4:10 o katabaj autoj estin kai o anabaj uperanw pantwn twn ouranwn ina plhrwsh ta panta
4:11 kai autoj edwken touj men apostolouj touj de profhtaj touj de euaggelistaj touj de poimenaj kai didaskalouj
4:12 proj ton katartismon twn agiwn eij ergon diakoniaj eij oikodomhn tou swmatoj tou xristou
4:13 mexri katanthswmen oi pantej eij thn enothta thj pistewj kai thj epignwsewj tou uiou tou qeou eij andra teleion eij metron hlikiaj tou plhrwmatoj tou xristou
4:14 ina mhketi wmen nhpioi kludwnizomenoi kai periferomenoi panti anemw thj didaskaliaj en th kubeia twn anqrwpwn en panourgia proj thn meqodeian thj planhj
4:15 alhqeuontej de en agaph auchswmen eij auton ta panta oj estin h kefalh o xristoj
4:16 ec ou pan to swma sunarmologoumenon kai sumbibazomenon dia pashj afhj thj epixorhgiaj kat energeian en metrw enoj ekastou merouj thn auchsin tou swmatoj poieitai eij oikodomhn eautou en agaph
4:17 touto oun legw kai marturomai en kuriw mhketi umaj peripatein kaqwj kai ta loipa eqnh peripatei en mataiothti tou nooj autwn
4:18 eskotismenoi th dianoia ontej aphllotriwmenoi thj zwhj tou qeou dia thn agnoian thn ousan en autoij dia thn pwrwsin thj kardiaj autwn
4:19 oitinej aphlghkotej eautouj paredwkan th aselgeia eij ergasian akaqarsiaj pashj en pleonecia
Ephesians 4:20 umeij de oux outwj emaqete ton xriston
4:21 eige auton hkousate kai en autw edidaxqhte kaqwj estin alhqeia en tw ihsou
4:22 apoqesqai umaj kata thn proteran anastrofhn ton palaion anqrwpon ton fqeiromenon kata taj epiqumiaj thj apathj
4:23 ananeousqai de tw pneumati tou nooj umwn
4:24 kai endusasqai ton kainon anqrwpon ton kata qeon ktisqenta en dikaiosunh kai osiothti thj alhqeiaj
4:25 dio apoqemenoi to yeudoj laleite alhqeian ekastoj meta tou plhsion autou oti esmen allhlwn melh
4:26 orgizesqe kai mh amartanete o hlioj mh epiduetw epi tw parorgismw umwn
4:27 mhte didote topon tw diabolw
4:28 o kleptwn mhketi kleptetw mallon de kopiatw ergazomenoj to agaqon taij xersin ina exh metadidonai tw xreian exonti
4:29 paj logoj saproj ek tou stomatoj umwn mh ekporeuesqw all ei tij agaqoj proj oikodomhn thj xreiaj ina dw xarin toij akouousin
Ephesians 4:30 kai mh lupeite to pneuma to agion tou qeou en w esfragisqhte eij hmeran apolutrwsewj
4:31 pasa pikria kai qumoj kai orgh kai kraugh kai blasfhmia arqhtw af umwn sun pash kakia
4:32 ginesqe de eij allhlouj xrhstoi eusplagxnoi xarizomenoi eautoij kaqwj kai o qeoj en xristw exarisato umin

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index