Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Ephesians Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Ephesians Chapter 6

Ephesians 6:1 ta tekna upakouete toij goneusin umwn en kuriw touto gar estin dikaion
6:2 tima ton patera sou kai thn mhtera htij estin entolh prwth en epaggelia
6:3 ina eu soi genhtai kai esh makroxronioj epi thj ghj
6:4 kai oi paterej mh parorgizete ta tekna umwn all ektrefete auta en paideia kai nouqesia kuriou
6:5 oi douloi upakouete toij kurioij kata sarka meta fobou kai tromou en aplothti thj kardiaj umwn wj tw xristw
6:6 mh kat ofqalmodouleian wj anqrwpareskoi all wj douloi tou xristou poiountej to qelhma tou qeou ek yuxhj
6:7 met eunoiaj douleuontej wj tw kuriw kai ouk anqrwpoij
6:8 eidotej oti o ean ti ekastoj poihsh agaqon touto komieitai para tou kuriou eite douloj eite eleuqeroj
6:9 kai oi kurioi ta auta poieite proj autouj anientej thn apeilhn eidotej oti kai umwn autwn o kurioj estin en ouranoij kai proswpolhyia ouk estin par autw
Ephesians 6:10 to loipon adelfoi mou endunamousqe en kuriw kai en tw kratei thj isxuoj autou
6:11 endusasqe thn panoplian tou qeou proj to dunasqai umaj sthnai proj taj meqodeiaj tou diabolou
6:12 oti ouk estin hmin h palh proj aima kai sarka alla proj taj arxaj proj taj ecousiaj proj touj kosmokratoraj tou skotouj tou aiwnoj toutou proj ta pneumatika thj ponhriaj en toij epouranioij
6:13 dia touto analabete thn panoplian tou qeou ina dunhqhte antisthnai en th hmera th ponhra kai apanta katergasamenoi sthnai
6:14 sthte oun perizwsamenoi thn osfun umwn en alhqeia kai endusamenoi ton qwraka thj dikaiosunhj
6:15 kai upodhsamenoi touj podaj en etoimasia tou euaggeliou thj eirhnhj
6:16 epi pasin analabontej ton qureon thj pistewj en w dunhsesqe panta ta belh tou ponhrou ta pepurwmena sbesai
6:17 kai thn perikefalaian tou swthriou decasqe kai thn maxairan tou pneumatoj o estin rhma qeou
6:18 dia pashj proseuxhj kai dehsewj proseuxomenoi en panti kairw en pneumati kai eij auto touto agrupnountej en pash proskarterhsei kai dehsei peri pantwn twn agiwn
6:19 kai uper emou ina moi doqeih logoj en anoicei tou stomatoj mou en parrhsia gnwrisai to musthrion tou euaggeliou
Ephesians 6:20 uper ou presbeuw en alusei ina en autw parrhsiaswmai wj dei me lalhsai
6:21 ina de eidhte kai umeij ta kat eme ti prassw panta umin gnwrisei tuxikoj o agaphtoj adelfoj kai pistoj diakonoj en kuriw
6:22 on epemya proj umaj eij auto touto ina gnwte ta peri hmwn kai parakalesh taj kardiaj umwn
6:23 eirhnh toij adelfoij kai agaph meta pistewj apo qeou patroj kai kuriou ihsou xristou
6:24 h xarij meta pantwn twn agapwntwn ton kurion hmwn ihsoun xriston en afqarsia

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index