Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Galatians Chapter 1

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Galatians Chapter 1

Galatians 1:1 pauloj apostoloj ouk ap anqrwpwn oude di anqrwpou alla dia ihsou xristou kai qeou patroj tou egeirantoj auton ek nekrwn
1:2 kai oi sun emoi pantej adelfoi taij ekklhsiaij thj galatiaj
1:3 xarij umin kai eirhnh apo qeou patroj kai kuriou hmwn ihsou xristou
1:4 tou dontoj eauton uper twn amartiwn hmwn opwj ecelhtai hmaj ek tou enestwtoj aiwnoj ponhrou kata to qelhma tou qeou kai patroj hmwn
1:5 w h doca eij touj aiwnaj twn aiwnwn amhn
1:6 qaumazw oti outwj taxewj metatiqesqe apo tou kalesantoj umaj en xariti xristou eij eteron euaggelion
1:7 o ouk estin allo ei mh tinej eisin oi tarassontej umaj kai qelontej metastreyai to euaggelion tou xristou
1:8 alla kai ean hmeij h aggeloj ec ouranou euaggelizhtai umin par o euhggelisameqa umin anaqema estw
1:9 wj proeirhkamen kai arti palin legw ei tij umaj euaggelizetai par o parelabete anaqema estw
Galatians 1:10 arti gar anqrwpouj peiqw h ton qeon h zhtw anqrwpoij areskein ei gar eti anqrwpoij hreskon xristou douloj ouk an hmhn
1:11 gnwrizw de umin adelfoi to euaggelion to euaggelisqen up emou oti ouk estin kata anqrwpon
1:12 oude gar egw para anqrwpou parelabon auto oute edidaxqhn alla di apokaluyewj ihsou xristou
1:13 hkousate gar thn emhn anastrofhn pote en tw ioudaismw oti kaq uperbolhn ediwkon thn ekklhsian tou qeou kai eporqoun authn
1:14 kai proekopton en tw ioudaismw uper pollouj sunhlikiwtaj en tw genei mou perissoterwj zhlwthj uparxwn twn patrikwn mou paradosewn
1:15 ote de eudokhsen o qeoj o aforisaj me ek koiliaj mhtroj mou kai kalesaj dia thj xaritoj autou
1:16 apokaluyai ton uion autou en emoi ina euaggelizwmai auton en toij eqnesin euqewj ou prosaneqemhn sarki kai aimati
1:17 oude anhlqon eij ierosoluma proj touj pro emou apostolouj all aphlqon eij arabian kai palin upestreya eij damaskon
1:18 epeita meta eth tria anhlqon eij ierosoluma istorhsai petron kai epemeina proj auton hmeraj dekapente
1:19 eteron de twn apostolwn ouk eidon ei mh iakwbon ton adelfon tou kuriou
Galatians 1:20 a de grafw umin idou enwpion tou qeou oti ou yeudomai
1:21 epeita hlqon eij ta klimata thj suriaj kai thj kilikiaj
1:22 hmhn de agnooumenoj tw proswpw taij ekklhsiaij thj ioudaiaj taij en xristw
1:23 monon de akouontej hsan oti o diwkwn hmaj pote nun euaggelizetai thn pistin hn pote eporqei
1:24 kai edocazon en emoi ton qeon

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index