Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Galatians Chapter 5

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Galatians Chapter 5

Galatians 5:1 th eleuqeria oun h xristoj hmaj hleuqerwsen sthkete kai mh palin zugw douleiaj enexesqe
5:2 ide egw pauloj legw umin oti ean peritemnhsqe xristoj umaj ouden wfelhsei
5:3 marturomai de palin panti anqrwpw peritemnomenw oti ofeilethj estin olon ton nomon poihsai
5:4 kathrghqhte apo tou xristou oitinej en nomw dikaiousqe thj xaritoj ecepesate
5:5 hmeij gar pneumati ek pistewj elpida dikaiosunhj apekdexomeqa
5:6 en gar xristw ihsou oute peritomh ti isxuei oute akrobustia alla pistij di agaphj energoumenh
5:7 etrexete kalwj tij umaj anekoyen th alhqeia mh peiqesqai
5:8 h peismonh ouk ek tou kalountoj umaj
5:9 mikra zumh olon to furama zumoi
Galatians 5:10 egw pepoiqa eij umaj en kuriw oti ouden allo fronhsete o de tarasswn umaj bastasei to krima ostij an h
5:11 egw de adelfoi ei peritomhn eti khrussw ti eti diwkomai ara kathrghtai to skandalon tou staurou
5:12 ofelon kai apokoyontai oi anastatountej umaj
5:13 umeij gar ep eleuqeria eklhqhte adelfoi monon mh thn eleuqerian eij aformhn th sarki alla dia thj agaphj douleuete allhloij
5:14 o gar paj nomoj en eni logw plhroutai en tw agaphseij ton plhsion sou wj eauton
5:15 ei de allhlouj daknete kai katesqiete blepete mh upo allhlwn analwqhte
5:16 legw de pneumati peripateite kai epiqumian sarkoj ou mh teleshte
5:17 h gar sarc epiqumei kata tou pneumatoj to de pneuma kata thj sarkoj tauta de antikeitai allhloij ina mh a an qelhte tauta poihte
5:18 ei de pneumati agesqe ouk este upo nomon
5:19 fanera de estin ta erga thj sarkoj atina estin moixeia porneia akaqarsia aselgeia
Galatians 5:20 eidwlolatreia farmakeia exqrai ereij zhloi qumoi eriqeiai dixostasiai aireseij
5:21 fqonoi fonoi meqai kwmoi kai ta omoia toutoij a prolegw umin kaqwj kai proeipon oti oi ta toiauta prassontej basileian qeou ou klhronomhsousin
5:22 o de karpoj tou pneumatoj estin agaph xara eirhnh makroqumia xrhstothj agaqwsunh pistij
5:23 praothj egkrateia kata twn toioutwn ouk estin nomoj
5:24 oi de tou xristou thn sarka estaurwsan sun toij paqhmasin kai taij epiqumiaij
5:25 ei zwmen pneumati pneumati kai stoixwmen
5:26 mh ginwmeqa kenodocoi allhlouj prokaloumenoi allhloij fqonountej

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index