Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Galatians Chapter 3

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Galatians Chapter 3

Galatians 3:1 w anohtoi galatai tij umaj ebaskanen th alhqeia mh peiqesqai oij kat ofqalmouj ihsouj xristoj proegrafh en umin estaurwmenoj
3:2 touto monon qelw maqein af umwn ec ergwn nomou to pneuma elabete h ec akohj pistewj
3:3 outwj anohtoi este enarcamenoi pneumati nun sarki epiteleisqe
3:4 tosauta epaqete eikh eige kai eikh
3:5 o oun epixorhgwn umin to pneuma kai energwn dunameij en umin ec ergwn nomou h ec akohj pistewj
3:6 kaqwj abraam episteusen tw qew kai elogisqh autw eij dikaiosunhn
3:7 ginwskete ara oti oi ek pistewj outoi eisin uioi abraam
3:8 proidousa de h grafh oti ek pistewj dikaioi ta eqnh o qeoj proeuhggelisato tw abraam oti euloghqhsontai en soi panta ta eqnh
3:9 wste oi ek pistewj eulogountai sun tw pistw abraam
Galatians 3:10 osoi gar ec ergwn nomou eisin upo kataran eisin gegraptai gar epikataratoj paj oj ouk emmenei en pasin toij gegrammenoij en tw bibliw tou nomou tou poihsai auta
3:11 oti de en nomw oudeij dikaioutai para tw qew dhlon oti o dikaioj ek pistewj zhsetai
3:12 o de nomoj ouk estin ek pistewj all o poihsaj auta anqrwpoj zhsetai en autoij
3:13 xristoj hmaj echgorasen ek thj kataraj tou nomou genomenoj uper hmwn katara gegraptai gar epikataratoj paj o kremamenoj epi culou
3:14 ina eij ta eqnh h eulogia tou abraam genhtai en xristw ihsou ina thn epaggelian tou pneumatoj labwmen dia thj pistewj
3:15 adelfoi kata anqrwpon legw omwj anqrwpou kekurwmenhn diaqhkhn oudeij aqetei h epidiatassetai
3:16 tw de abraam errhqhsan ai epaggeliai kai tw spermati autou ou legei kai toij spermasin wj epi pollwn all wj ef enoj kai tw spermati sou oj estin xristoj
3:17 touto de legw diaqhkhn prokekurwmenhn upo tou qeou eij xriston o meta eth tetrakosia kai triakonta gegonwj nomoj ouk akuroi eij to katarghsai thn epaggelian
3:18 ei gar ek nomou h klhronomia ouketi ec epaggeliaj tw de abraam di epaggeliaj kexaristai o qeoj
3:19 ti oun o nomoj twn parabasewn xarin proseteqh axrij ou elqh to sperma w ephggeltai diatageij di aggelwn en xeiri mesitou
Galatians 3:20 o de mesithj enoj ouk estin o de qeoj eij estin
3:21 o oun nomoj kata twn epaggeliwn tou qeou mh genoito ei gar edoqh nomoj o dunamenoj zwopoihsai ontwj an ek nomou hn h dikaiosunh
3:22 alla sunekleisen h grafh ta panta upo amartian ina h epaggelia ek pistewj ihsou xristou doqh toij pisteuousin
3:23 pro tou de elqein thn pistin upo nomon efrouroumeqa sugkekleismenoi eij thn mellousan pistin apokalufqhnai
3:24 wste o nomoj paidagwgoj hmwn gegonen eij xriston ina ek pistewj dikaiwqwmen
3:25 elqoushj de thj pistewj ouketi upo paidagwgon esmen
3:26 pantej gar uioi qeou este dia thj pistewj en xristw ihsou
3:27 osoi gar eij xriston ebaptisqhte xriston enedusasqe
3:28 ouk eni ioudaioj oude ellhn ouk eni douloj oude eleuqeroj ouk eni arsen kai qhlu pantej gar umeij eij este en xristw ihsou
3:29 ei de umeij xristou ara tou abraam sperma este kai kat epaggelian klhronomoi

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index