Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Galatians Chapter 2

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Galatians Chapter 2

Galatians 2:1 epeita dia dekatessarwn etwn palin anebhn eij ierosoluma meta barnaba sumparalabwn kai titon
2:2 anebhn de kata apokaluyin kai aneqemhn autoij to euaggelion o khrussw en toij eqnesin kat idian de toij dokousin mhpwj eij kenon trexw h edramon
2:3 all oude titoj o sun emoi ellhn wn hnagkasqh peritmhqhnai
2:4 dia de touj pareisaktouj yeudadelfouj oitinej pareishlqon kataskophsai thn eleuqerian hmwn hn exomen en xristw ihsou ina hmaj katadoulwswntai
2:5 oij oude proj wran eicamen th upotagh ina h alhqeia tou euaggeliou diameinh proj umaj
2:6 apo de twn dokountwn einai ti opoioi pote hsan ouden moi diaferei proswpon qeoj anqrwpou ou lambanei emoi gar oi dokountej ouden prosaneqento
2:7 alla tounantion idontej oti pepisteumai to euaggelion thj akrobustiaj kaqwj petroj thj peritomhj
2:8 o gar energhsaj petrw eij apostolhn thj peritomhj enhrghsen kai emoi eij ta eqnh
2:9 kai gnontej thn xarin thn doqeisan moi iakwboj kai khfaj kai iwannhj oi dokountej stuloi einai deciaj edwkan emoi kai barnaba koinwniaj ina hmeij eij ta eqnh autoi de eij thn peritomhn
Galatians 2:10 monon twn ptwxwn ina mnhmoneuwmen o kai espoudasa auto touto poihsai
2:11 ote de hlqen petroj eij antioxeian kata proswpon autw antesthn oti kategnwsmenoj hn
2:12 pro tou gar elqein tinaj apo iakwbou meta twn eqnwn sunhsqien ote de hlqon upestellen kai afwrizen eauton foboumenoj touj ek peritomhj
2:13 kai sunupekriqhsan autw kai oi loipoi ioudaioi wste kai barnabaj sunaphxqh autwn th upokrisei
2:14 all ote eidon oti ouk orqopodousin proj thn alhqeian tou euaggeliou eipon tw petrw emprosqen pantwn ei su ioudaioj uparxwn eqnikwj zhj kai ouk ioudaikwj ti ta eqnh anagkazeij ioudaizein
2:15 hmeij fusei ioudaioi kai ouk ec eqnwn amartwloi
2:16 eidotej oti ou dikaioutai anqrwpoj ec ergwn nomou ean mh dia pistewj ihsou xristou kai hmeij eij xriston ihsoun episteusamen ina dikaiwqwmen ek pistewj xristou kai ouk ec ergwn nomou dioti ou dikaiwqhsetai ec ergwn nomou pasa sarc
2:17 ei de zhtountej dikaiwqhnai en xristw eureqhmen kai autoi amartwloi ara xristoj amartiaj diakonoj mh genoito
2:18 ei gar a katelusa tauta palin oikodomw parabathn emauton sunisthmi
2:19 egw gar dia nomou nomw apeqanon ina qew zhsw
Galatians 2:20 xristw sunestaurwmai zw de ouketi egw zh de en emoi xristoj o de nun zw en sarki en pistei zw th tou uiou tou qeou tou agaphsantoj me kai paradontoj eauton uper emou
2:21 ouk aqetw thn xarin tou qeou ei gar dia nomou dikaiosunh ara xristoj dwrean apeqanen

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index