Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Galatians Chapter 4

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Galatians Chapter 4

Galatians 4:1 legw de ef oson xronon o klhronomoj nhpioj estin ouden diaferei doulou kurioj pantwn wn
4:2 alla upo epitropouj estin kai oikonomouj axri thj proqesmiaj tou patroj
4:3 outwj kai hmeij ote hmen nhpioi upo ta stoixeia tou kosmou hmen dedoulwmenoi
4:4 ote de hlqen to plhrwma tou xronou ecapesteilen o qeoj ton uion autou genomenon ek gunaikoj genomenon upo nomon
4:5 ina touj upo nomon ecagorash ina thn uioqesian apolabwmen
4:6 oti de este uioi ecapesteilen o qeoj to pneuma tou uiou autou eij taj kardiaj umwn krazon abba o pathr
4:7 wste ouketi ei douloj all uioj ei de uioj kai klhronomoj qeou dia xristou
4:8 alla tote men ouk eidotej qeon edouleusate toij mh fusei ousin qeoij
4:9 nun de gnontej qeon mallon de gnwsqentej upo qeou pwj epistrefete palin epi ta asqenh kai ptwxa stoixeia oij palin anwqen douleuein qelete
Galatians 4:10 hmeraj parathreisqe kai mhnaj kai kairouj kai eniautouj
4:11 foboumai umaj mhpwj eikh kekopiaka eij umaj
4:12 ginesqe wj egw oti kagw wj umeij adelfoi deomai umwn ouden me hdikhsate
4:13 oidate de oti di asqeneian thj sarkoj euhggelisamhn umin to proteron
4:14 kai ton peirasmon mou ton en th sarki mou ouk ecouqenhsate oude eceptusate all wj aggelon qeou edecasqe me wj xriston ihsoun
4:15 tij oun hn o makarismoj umwn marturw gar umin oti ei dunaton touj ofqalmouj umwn ecorucantej an edwkate moi
4:16 wste exqroj umwn gegona alhqeuwn umin
4:17 zhlousin umaj ou kalwj alla ekkleisai umaj qelousin ina autouj zhloute
4:18 kalon de to zhlousqai en kalw pantote kai mh monon en tw pareinai me proj umaj
4:19 teknia mou ouj palin wdinw axrij ou morfwqh xristoj en umin
Galatians 4:20 hqelon de pareinai proj umaj arti kai allacai thn fwnhn mou oti aporoumai en umin
4:21 legete moi oi upo nomon qelontej einai ton nomon ouk akouete
4:22 gegraptai gar oti abraam duo uiouj esxen ena ek thj paidiskhj kai ena ek thj eleuqeraj
4:23 all o men ek thj paidiskhj kata sarka gegennhtai o de ek thj eleuqeraj dia thj epaggeliaj
4:24 atina estin allhgoroumena autai gar eisin ai duo diaqhkai mia men apo orouj sina eij douleian gennwsa htij estin agar
4:25 to gar agar sina oroj estin en th arabia sustoixei de th nun ierousalhm douleuei de meta twn teknwn authj
4:26 h de anw ierousalhm eleuqera estin htij estin mhthr pantwn hmwn
4:27 gegraptai gar eufranqhti steira h ou tiktousa rhcon kai bohson h ouk wdinousa oti polla ta tekna thj erhmou mallon h thj exoushj ton andra
4:28 hmeij de adelfoi kata isaak epaggeliaj tekna esmen
4:29 all wsper tote o kata sarka gennhqeij ediwken ton kata pneuma outwj kai nun
Galatians 4:30 alla ti legei h grafh ekbale thn paidiskhn kai ton uion authj ou gar mh klhronomhsh o uioj thj paidiskhj meta tou uiou thj eleuqeraj
4:31 ara adelfoi ouk esmen paidiskhj tekna alla thj eleuqeraj

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index