Go to Chapter Index || Go to Scriptures

GREEK TEXTUS RECEPTUS of the NEW TESTAMENT Galatians Chapter 6

This online bible shows chapter by chapter the Greek Textus Receptus (otherwise known as the Received Text) of the New Testament. This is the koine Greek (or common Greek) from which the King James Version of the bible was translated. If you wish to read the Greek then download the SPIonic Greek Font here.
Bibles Index || Textus Receptus Index || Search this website || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index

SELECT A CHAPTER

|| 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

Galatians Chapter 6

Galatians 6:1 adelfoi ean kai prolhfqh anqrwpoj en tini paraptwmati umeij oi pneumatikoi katartizete ton toiouton en pneumati praothtoj skopwn seauton mh kai su peirasqhj
6:2 allhlwn ta barh bastazete kai outwj anaplhrwsate ton nomon tou xristou
6:3 ei gar dokei tij einai ti mhden wn eauton frenapata
6:4 to de ergon eautou dokimazetw ekastoj kai tote eij eauton monon to kauxhma ecei kai ouk eij ton eteron
6:5 ekastoj gar to idion fortion bastasei
6:6 koinwneitw de o kathxoumenoj ton logon tw kathxounti en pasin agaqoij
6:7 mh planasqe qeoj ou mukthrizetai o gar ean speirh anqrwpoj touto kai qerisei
6:8 oti o speirwn eij thn sarka eautou ek thj sarkoj qerisei fqoran o de speirwn eij to pneuma ek tou pneumatoj qerisei zwhn aiwnion
6:9 to de kalon poiountej mh ekkakwmen kairw gar idiw qerisomen mh ekluomenoi
Galatians 6:10 ara oun wj kairon exomen ergazwmeqa to agaqon proj pantaj malista de proj touj oikeiouj thj pistewj
6:11 idete phlikoij umin grammasin egraya th emh xeiri
6:12 osoi qelousin euproswphsai en sarki outoi anagkazousin umaj peritemnesqai monon ina mh tw staurw tou xristou diwkwntai
6:13 oude gar oi peritemnomenoi autoi nomon fulassousin alla qelousin umaj peritemnesqai ina en th umetera sarki kauxhswntai
6:14 emoi de mh genoito kauxasqai ei mh en tw staurw tou kuriou hmwn ihsou xristou di ou emoi kosmoj estaurwtai kagw tw kosmw
6:15 en gar xristw ihsou oute peritomh ti isxuei oute akrobustia alla kainh ktisij
6:16 kai osoi tw kanoni toutw stoixhsousin eirhnh ep autouj kai eleoj kai epi ton israhl tou qeou
6:17 tou loipou kopouj moi mhdeij parexetw egw gar ta stigmata tou kuriou ihsou en tw swmati mou bastazw
6:18 h xarij tou kuriou hmwn ihsou xristou meta tou pneumatoj umwn adelfoi amhn

See this online bible with Greek and English side by side, or Latin, Greek and English side by side.

If you have benefited from reading this online bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Please send this link to all your friends who are interested in the New Testament Greek Textus Receptus online and give it a Google +.

Bibles Index || Textus Receptus Index || Top || Chapter Index || Bible Studies Index || Greek Word Studies Index