Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 TIMOTHY Chapter 6

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Timothy chapter 6.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

1 TIMOTHY Chapter 6

1.
3745
hosoi
ὅσοι
RlPr-NMP
As many as
1510
eisin
εἰσὶν
V-3PPAI
are
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
under
2218
zugon
ζυγὸν
N-AMS
a yoke
1401
douloi
δοῦλοι
N-NMP
servants,
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
their
2398
idious
ἰδίους
Adj-AMP
own
1203
despotas
δεσπότας
N-AMP
masters
3956
pasēs
πάσης
Adj-GFS
of all
5092
timēs
τιμῆς
N-GFS
honour
514
axious
ἀξίους
Adj-AMP
worthy
2233
hēgeisthōsan
ἡγείσθωσαν
V-3PPDM
count,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3361

μὴ
Adv
not
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
3686
onoma
ὄνομα
N-NNS
name
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588


Art-NFS
the
1319
didaskalia
διδασκαλία
N-NFS
teaching
987
blasphēmētai
βλασφημῆται
V-3SPPS
should be blasphemed.
2.
3588//1161
hoi de
οἱ δὲ
Art-NMP//Conj
And those
4103
pistous
πιστοὺς
Adj-AMP
faithful
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having
1203
despotas
δεσπότας
N-AMP
masters,
3361

μὴ
Adv
not
2706
kataphroneitōsan
καταφρονείτωσαν
V-3PPAM
let them despise them,
3754
hoti
ὅτι
Conj
for
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-NMP
brothers
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
they are,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
rather
1398
douleuetōsan
δουλευέτωσαν
V-3PPAM
let them serve them,
3754
hoti
ὅτι
Conj
for
4103
pistoi
πιστοί
Adj-NMP
faithful
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
they are
2532
kai
καὶ
Conj
and
27
agapētoi
ἀγαπητοὶ
Adj-NMP
beloved,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
by your
2108
euergesias
εὐεργεσίας
N-GFS
good work
482
antilambanomenoi
ἀντιλαμβανόμενοι
V-NMP-PDP
being helped;
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these things
1321
didaske
δίδασκε
V-2SPAM
teach
2532
kai
καὶ
Conj
and
3870
parakalei
παρακάλει
V-2SPAM
exhort.
3.
1487
ei
εἴ
Conj
If
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
2085
heterodidaskalei
ἑτεροδιδασκαλεῖ
V-3SPAI
teaches otherwise,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
4334
proserchetai
προσέρχεται
V-3SPDI
does consent
5198
hygiainousin
ὑγιαίνουσιν
V-DMP-PAP
to sound
3056
logois
λόγοις
N-DMP
words,
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
of the Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588

τῇ
Art-DFS
the
2596
kat'
κατ᾽
Prep
according to
2150
eusebeian
εὐσέβειαν
N-AFS
godliness
1319
didaskalia
διδασκαλίᾳ
N-DFS
teaching,
4.
5187
tetuphōtai
τετύφωται
V-3SRPI
He has been puffed up,
3367
mēden
μηδὲν
Adj-NANS
nothing
1987
epistamenos
ἐπιστάμενος
V-NMS-PDP
knowing,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3552
nosōn
νοσῶν
V-NMS-PAP
not well
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
2214
zētēseis
ζητήσεις
N-AFP
questions
2532
kai
καὶ
Conj
and
3055
logomachias
λογομαχίας
N-AFP
disputes of words,
1537
ex
ἐξ
Prep
out of
3739
hōn
ὧν
RlPr-GFP
which
1096
ginetai
γίνεται
V-3PADI
come
5355
phthonos
φθόνος
N-NMS
envy,
2054
eris
ἔρις
N-NFS
strife,
988
blasphēmiai
βλασφημίαι
N-NFP
blasphemies,
5283
huponoiai
ὑπόνοιαι
N-NFP
suspicions
4190
ponērai
πονηραί
Adj-NFP
evil,
5.
3859
paradiatribai
παραδιατριβαὶ
N-NFP
With useless disputes
1311
diephtharmenōn
διεφθαρμένων
V-GMP-RPP
having been corrupted
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
of men
3588
ton
τὸν
Art-AMS
in the
3563
noun
νοῦν
N-AMS
mind,
2532
kai
καὶ
Conj
and
650
apesterēmenōn
ἀπεστερημένων
V-GMP-RPP
having been defrauded
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
225
alētheias
ἀληθείας
N-GFS
truth,
3543
nomidzontōn
νομιζόντων
V-GMP-PAP
supposing
4200
porismon
πορισμὸν
N-AMS
gain
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2150
eusebeian
εὐσέβειαν
N-AFS
godliness;
2150
aphistaso
ἀφίστασο
V-2SPMM
withdraw
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
5108
toioutōn
τοιούτων
DPr-GMP
such.
6.
1510//1161
estin de
ἔστιν δὲ
V-3SPAI//Conj
But is
4200
porismos
πορισμὸς
N-NMS
gain
3173
megas
μέγας
Adj-NMS
great
3588


Art-NFS
the
2150
eusebeia
εὐσέβεια
N-NFS
godliness
3326
meta
μετὰ
Prep
with
841
autarkeias
αὐταρκείας
N-GFS
contentment,
7.
3762//1063
ouden gar
οὐδὲν γὰρ
Adj-ANS//Conj
For nothing
1533
eisēnenkamen
εἰσηνέγκαμεν
V-1PAAI
we brought
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2889
kosmon
κόσμον
N-AMS
world,
1212
dēlon
δῆλον
Adj-ANS
it is obvious
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3761
oude
οὐδὲ
Adv
nor
1627
exenenkein
ἐξενεγκεῖν
V-AAN
to carry out
5100
ti
τι
IdPr-ANS
anything
1410
dunametha
δυνάμεθα
V-1PPDI
are we able.
8.
2192//1611
echontes de
ἔχοντες δὲ
V-NMP-PAP//Conj
And having
1305
diatrophas
διατροφὰς
N-AFP
foods
2532
kai
καὶ
Conj
and
4629
skepasmata
σκεπάσματα
N-ANP
coverings,
5125
toutois
τούτοις
DPr-DNP
with these
714
arkesthēsometha
ἀρκεσθησόμεθα
V-1PFPI
we will be content.
9.
3588//1161
hoi de
οἱ δὲ
Art-NMP//Conj
But those
1014
boulomenoi
βουλόμενοι
V-NMP-PDP
desiring
4147
ploutein
πλουτεῖν
V-PAN
to be rich
1706
empiptousin
ἐμπίπτουσιν
V-3PPAI
fall
1519
eis
εἰς
Prep
into
3986
peirasmon
πειρασμὸν
N-ANS
temptation
2532
kai
καὶ
Conj
and
3803
pagida
παγίδα
N-AFS
a snare,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1939
epithumias
ἐπιθυμίας
N-AFP
lusts
4183
pollas
πολλὰς
Adj-AFP
many
453
anoētous
ἀνοήτους
Adj-AFP
foolish
2532
kai
καὶ
Conj
and
983
blaberas
βλαβεράς
Adj-AFP
hurtful,
3748
haitines
αἵτινες
RlPr-NFP
which
1035
buthidzousin
βυθίζουσιν
V-3PPAI
plunge
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
444
anthrōpous
ἀνθρώπους
N-AMP
men
1519
eis
εἰς
Prep
into
3639
olethron
ὄλεθρον
N-AMS
ruin
2532
kai
καὶ
Conj
and
684
apōleian
ἀπώλειαν
N-AFS
waste.
10.
4491//1063
rhidza gar
ῥίζα γὰρ
N-NFS//Conj
For a root
3956
pantōn
πάντων
Adj-GNP
of all
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
2556
kakōn
κακῶν
Adj-GNP
evils
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3588


Art-NFS
the
5365
philarguria
φιλαργυρία
N-NFS
love of money,
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
which
5100
tines
τινες
IdPr-NMP
some
3713
oregomenoi
ὀρεγόμενοι
V-NMP-PMP
longing for
635
apeplanēthēsan
ἀπεπλανήθησαν
V-3PAPI
have wandered
575
apo
ἀπὸ
Prep
away from
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1438
heautous
ἑαυτοὺς
RfPr-3AMP
themselves
4044
periepeiran
περιέπειραν
V-3PAAI
have pierced
3601
odunais
ὀδύναις
N-DFP
with sorrows
4183
pollais
πολλαῖς
Adj-DFP
many.
11.
4771//1161
su de
σὺ δέ
PPr-2NMS//Conj
But you,
5599
ō

Int
O
444
anthrōpe
ἄνθρωπε
N-VMS
man
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
5023
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these things
5343
pheuge
φεῦγε
V-2SPAM
flee,
1377//1161
diōke de
δίωκε δὲ
V-2SPAM//Conj
but pursue
1343
dikaiosunēn
δικαιοσύνην
N-AFS
righteousness,
2150
eusebeian
εὐσέβειαν
N-AFS
godliness,
4102
pistin
πίστιν
N-AFS
faith,
26
agapēn
ἀγάπην
N-AFS
love,
5281
hupomonēn
ὑπομονήν
N-AFS
endurance,
4236
praotēta
πρᾳότητα
N-AFS
meekness,
12.
75
agōnidzou
ἀγωνίζου
V-2SPDM
Fight
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2570
kalon
καλὸν
Adj-AMS
good
73
agōna
ἀγῶνα
N-AMS
fight
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith;
1949
epilabou
ἐπιλαβοῦ
V-2SADM
lay hold
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
166
aiōniou
αἰωνίου
Adj-GFS
eternal
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
life,
1519
eis
εἰς
Prep
to
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
2564
eklēthēs
ἐκλήθης
V-2SAPI
you were called,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3670
hōmologēsas
ὡμολόγησας
V-2SAAI
have confessed
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2570
kalēn
καλὴν
Adj-AFS
good
3671
homologian
ὁμολογίαν
N-AFS
confession
1799
enōpion
ἐνώπιον
Adv
before
4183
pollōn
πολλῶν
Adj-GMP
many
4144
marturōn
μαρτύρων
N-GMP
witnesses.
13.
3853
parangellō
παραγγέλλω
V-1SPAI
I command
4671
soi
σοι
PPr-2DMS
you
1799
enōpion
ἐνώπιον
Adv
in the sight of
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the God
2227
zōopoiountos
ζωοποιοῦντος
V-GMS-PAP
making alive
3588
ta
τὰ
Art-ANP
-
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all things,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus,
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the Jesus
3140
marturēsantos
μαρτυρήσαντος
V-GMS-AAP
having testified
1909
epi
ἐπὶ
Prep
to
4194
pontiou
ποντίου
N-GMS
Pontious
4091
pilatou
πιλάτου
N-GMS
Pilate
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
2570
kalēn
καλὴν
Adj-AFS
good
3671
homologian
ὁμολογίαν
N-AFS
confession,
14.
5083
tērēsai
τηρῆσαί
V-AAN
To keep
4571
se
σε
PPr-2AMS
for you
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1785
entolēn
ἐντολὴν
N-AFS
commandment
784
aspilon
ἄσπιλον
Adj-AFS
without spot,
423
anepilēmpton
ἀνεπίληπτον
Adj-AMS
blameless,
3360
mechri
μέχρι
Adv
until
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
2015
epiphaneias
ἐπιφανείας
N-GFS
appearing
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
15.
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
Which
2540
kairois
καιροῖς
N-DMP
in times
2398
idiois
ἰδίοις
Adj-DMP
its own
1166
diexei
δείξει
V-3SFAI
he will show,
3588
ho

Art-NMS
the
3107
makarios
μακάριος
Adj-NMS
blessed
2532
kai
καὶ
Conj
and
3441
monos
μόνος
Adj-NMS
only
1413
dunastēs
δυνάστης
N-NMS
potentate,
3588
ho

Art-NMS
the
935
basileus
βασιλεὺς
N-NMS
king
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of those
936
basileuontōn
βασιλευόντων
V-GMP-PAP
who are kings,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of those
2961
kurieuontōn
κυριευόντων
V-GMP-PAP
who are lords,
16.
3588
ho

Art-NMS
The one
3441
monos
μόνος
Adj-NMS
only
2192
echōn
ἔχων
V-NMS-PAP
having
110
athanasian
ἀθανασίαν
N-AFS
immortality,
5457
phōs
φῶς
N-ANS
light
3611
oikōn
οἰκῶν
V-NMS-PAP
dwelling in
676
aprositon
ἀπρόσιτον
Adj-ANS
unapproachable,
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
whom
3708
eiden
εἶδεν
V-3SAAI
has seen
3762
oudeis
οὐδεὶς
Adj-NMS
no one
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
of men,
3761
oude
οὐδὲ
Adv
nor
1492
idein
ἰδεῖν
V-AAN
to see
1410
dunatai
δύναται
V-3SPDI
is able,
3739


RlPr-DMS
to whom belongs
5092
timē
τιμὴ
N-NFS
honour
2532
kai
καὶ
Conj
and
2904
kratos
κράτος
N-NNS
might
166
aiōnion
αἰώνιον
Adj-NNS
everlasting.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen
17.
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
To the
4145
plousiois
πλουσίοις
Adj-DMP
rich
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
3568
nūn
νῦν
Adv
present
165
aiōni
αἰῶνι
N-DMS
age
3853
parangelle
παράγγελλε
V-2SPAM
command,
3361

μὴ
Adv
not
5309
hupsēlophronein
ὑψηλοφρονεῖν
V-PAN
to be high-minded,
3366
mēde
μηδὲ
Conj
nor
1679
ēlpikenai
ἠλπικέναι
V-RAN
to have hope
1909
epi
ἐπὶ
Prep
in
4149
ploutou
πλούτου
N-GMS
of riches
83
adēlotēti
ἀδηλότητι
N-DFS
the uncertainty,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
3588

τῷ
Art-DMS
the
2198
zōnti
ζῶντι
V-DMS-PAP
living,
3588

τῷ
Art-DMS
the God
3930
parechonti
παρέχοντι
V-DMS-PAP
offering
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
to us
4146
plousiōs
πλουσίως
Adv
richly
3956
panta
πάντα
Adj-ANP
all
1519
eis
εἰς
Prep
for
619
apolausin
ἀπόλαυσιν
N-AFS
enjoyment.
18.
14
agathoergein
ἀγαθοεργεῖν
V-PAN
To work good,
4147
ploutein
πλουτεῖν
V-PAN
to be rich
1722
en
ἐν
Prep
in
2041
ergois
ἔργοις
N-DNP
works
2570
kalois
καλοῖς
Adj-DNP
good,
2130
eumetadotous
εὐμεταδότους
Adj-AMP
generous
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be,
2843
koinōnikous
κοινωνικούς
Adj-AMP
ready to share,
19.
597
apothēsauridzontas
ἀποθησαυρίζοντας
V-AMP-PAP
Treasuring up
1438
heautois
ἑαυτοῖς
RfPr-3DMP
for themselves
2310
themelion
θεμέλιον
N-AMS
a foundation
2570
kalon
καλὸν
Adj-ANS
good
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
the thing
3195
mellon
μέλλον
V-ANS-PAP
coming,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1949
epilabōntai
ἐπιλάβωνται
V-3PAMS
they may lay hold on
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
166
aiōniou
αἰωνίου
Adj-GFS
eternal
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
life.
20.
5599
ō

Int
O
5095
timothee
τιμόθεε
N-VMS
Timothy,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3872
parakatathēkēn
παρακαταθήκην
N-AFS
deposit
5442
phulaxon
φύλαξον
V-2SAAM
keep,
1624
ektrepomenos
ἐκτρεπόμενος
V-NMS-PMP
turning from
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
952
bebēlous
βεβήλους
Adj-AFP
profane
2757
kenophōnias
κενοφωνίας
N-AFP
vain babblings
2532
kai
καὶ
Conj
and
477
antitheseis
ἀντιθέσεις
N-AFP
opposing arguments
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
-
5581
pseudōnumou
ψευδωνύμου
Adj-GFS
falsely called
1108
gnōseōs
γνώσεως
N-GFS
knowledge,
21.
5100
hēn
ἥν
RlPr-AFS
Which
5100
tines
τινες
IdPr-NMP
some
1861
epangellomenoi
ἐπαγγελλόμενοι
V-NMP-PDP
professing
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4102
pistin
πίστιν
N-AFS
faith,
795
ēstochēsan
ἠστόχησαν
V-3PAAI
they have missed
the mark.
3588


Art-NFS
The
5485
charis
χάρις
N-NFS
grace
3326
meta
μετὰ
Prep
be with
4771
sou
σοῦ
PPr-2GMS
you.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top