Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT James Chapter 4

An online interlinear New Testament showing verse by verse - James chapter 4 with Strong's numbers.

The BOOK of JAMES seen and heard YOUTUBE VIDEO The Book of JAMES - 19 Mins

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 || 05 ||

JAMES Chapter 4

1.
4159
pothen
πόθεν
Adv
From where


 

come
4171
polemoi
πόλεμοι
N-NMP
wars
2532
kai
καὶ
Conj
and
3163
machai
μάχαι
N-NFP
contentions
1722
en
ἐν
Prep
among
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you.


 

Is it
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1782
enteuthen
ἐντεῦθεν
Adv
from this,
1537
ek
ἐκ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
the


 

desires for
2237
hēdonōn
ἡδονῶν
N-GFP
pleasures
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
those
4754
strateuomenōn
στρατευομένων
V-GFP-PMP
warring
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
the
3196
melesin
μέλεσιν
N-DNP
members
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you?
2.
1937
epithumeite
ἐπιθυμεῖτε
V-2PPAI
You Covet,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
2192
echete
ἔχετε
V-2PPAI
you do have.
5407
phoneuete
φονεύετε
V-2PPAI
You murder
2532
kai
καὶ
Conj
and
2206
zēloute
ζηλοῦτε
V-2PPAI
are zealous,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ou
οὐ
Adv
not
1410
dunasthe
δύνασθε
V-2PPDI
you are able
2013
epituchein
ἐπιτυχεῖν
V-AAN
to obtain.
3164
machesthe
μάχεσθε
V-2PPDI
You fight
2532
kai
καὶ
Conj
and
4170
polemeite
πολεμεῖτε
V-2PPAI
war,
3756//2192//1161
ouk echete de
οὐκ ἔχετε δὲ
Adv//V-2PPAI//Conj
but you do not have
1223
dia
διὰ
Prep
because
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
3361

μὴ
Adv
not
154
aiteisthai
αἰτεῖσθαι
V-PMN
asking
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you.
3.
154
aiteite
αἰτεῖτε
V-2PPAI
You ask,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ou
οὐ
Adv
not
2983
lambanete
λαμβάνετε
V-2PPAM
you receive,
1360
dioti
διότι
Conj
because
2560
kakōs
κακῶς
Adv
evilly
154
aiteisthe
αἰτεῖσθε
V-2PPMI
you ask
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1722
en
ἐν
Prep
on
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
2237
hēdonais
ἡδοναῖς
N-DFP
pleasures
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1159
dapanēsēte
δαπανήσητε
V-2PAAS
you may spend


 

it.
4.
3432
moichoi
μοιχοὶ
N-VMP
Adulterers
2532
kai
καὶ
Conj
and
3428
moichalides
μοιχαλίδες
N-VFP
adulteresses
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1492
oidate
οἴδατε
V-2PRAI
do you know
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3588


Art-NFS
the
5373
philia
φιλία
N-NFS
friendship
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
world
2189
echthra
ἔχθρα
N-NFS
enmity
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
with the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is?
3739//302
hos an
ὃς ἂν
RlPr-NMS//Prt
Whoever
3767
oun
οὖν
Conj
therefore,
1014
boulēthē
βουληθῇ
V-3SADS
may will
5384
philos
φίλος
Adj-NMS
a friend
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
world,
2190
echthros
ἐχθρὸς
Adj-NMS
an enemy
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2525
kathistatai
καθίσταται
V-3SPM/PI
is set as.
5.
2228
ē

Conj
Or
1380
dokeite
δοκεῖτε
V-2PPAI
do you think
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2761
kenōs
κενῶς
Adv
in vain
3588


Art-NFS
the
1124
graphē
γραφὴ
N-NFS
scripture
3004
legei
λέγει
V-3SPAI
says,
4314
pros
πρὸς
Prep
With
5355
phthonon
φθόνον
N-AMS
envy
1971
epipothei
ἐπιποθεῖ
V-3SPAI
longs
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4151
pneuma
πνεῦμα
N-NNS
Spirit
3739
ho

RlPr-NNS
which
2730
katōkēsen
κατῴκησεν
V-3SAAI
dwells
1722
en
ἐν
Prep
in
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
us?
6.
3173//1161
meidzona de
μείζονα δὲ
CAdj-AFS//Conj
But greater
1325
didōsin
δίδωσιν
V-3SPAI
he gives
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
3879
dio
διὸ
Conj
Therefore
3004
legei
λέγει
V-3SPAI
it says,
3588
ho

Art-NMS
The
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
5244
huperēphanois
ὑπερηφάνοις
Adj-DMP
the proud
498
antitassetai
ἀντιτάσσεται
V-3SPMI
resists,
5011//1161
tapeinois de
ταπεινοῖς δὲ
Adj-DMP//Conj
but to the humble
1325
didōsin
δίδωσιν
V-3SPAI
he gives
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
7.
5293
hupotagēte
ὑποτάγητε
V-2PAPM
Be submitted,
5216
oun
οὖν
Conj
therefore,
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God:
436
antistēte
ἀντίστητε
V-2PAAM
resist
3588

τῷ
Art-DMS
the
1228
diabolō
διαβόλῳ
Adj-DMS
Devil
2532
kai
καὶ
Conj
and
5343
pheuxetai
φεύξεται
V-3SFDI
he will flee
575
aph'
ἀφ᾽
Prep
from
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you.
8.
1448
engisate
ἐγγίσατε
V-2PAAM
Draw near
3588//2316
tō theō
τῷ θεῷ
Art-DMS//N-DMS
to God
2532
kai
καὶ
Conj
and
1448
engiei
ἐγγιεῖ
V-3SFAI
he will draw near
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you.
2511
katharisate
καθαρίσατε
V-2PAAM
Cleanse


 

your
5495
cheiras
χεῖρας
N-AFS
hands,
268
hamartōloi
ἁμαρτωλοί
Adj-VMP
sinners,
2532
kai
καὶ
Conj
and
48
hagnisate
ἁγνίσατε
V-2PAAM
purify


 

your
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts,
1374
dipsuchoi
δίψυχοι
Adj-VMP
two-souled


 

ones.
9.
5003
talaipōrēsate
ταλαιπωρήσατε
V-2PAAM
Be afflicted,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3996
penthēsate
πενθήσατε
V-2PAAM
mourn,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2799
klausate
κλαύσατε
V-2PAAM
weep.
3588
ho

Art-NMS
The
1071
gelōs
γέλως
N-NMS
laughter
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1519
eis
εἰς
Prep
into
3997
penthos
πένθος
N-ANS
mourning
5015
metastraphētō
μεταστραφήτω
V-3SAPM
let it be turned,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588


Art-NFS
the
5479
chara
χαρὰ
N-NFS
joy


 

of you
1519
eis
εἰς
Prep
into
2726
katēpheian
κατήφειαν
N-AFS
gloom.
10.
5013
tapeinōthēte
ταπεινώθητε
V-2PAPM
Be humbled
1799
enōpion
ἐνώπιον
Adv
in the sight of
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5312
hupsōsei
ὑψώσει
V-3SFAI
he will lift up
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you.
11.
3361//2635
mē katalaleite
μὴ καταλαλεῖτε
Adv//V-2PPAM
Do not speak against
240
allēlōn
ἀλλήλων
RcPr-GMP
one another,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
3588
ho

Art-NMS
the one
2635
katalalōn
καταλαλῶν
V-NMS-PAP
speaking against
80
adelphou
ἀδελφοῦ
N-GMS
a brother
2532
kai
καὶ
Conj
and
2919
krinōn
κρίνων
V-NMS-PAP
judging
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
80
adelphon
ἀδελφὸν
N-AMS
brother
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
2635
katalalei
καταλαλεῖ
V-3SPAI
speaks against
3551
nomou
νόμου
N-GMS
the law
2532
kai
καὶ
Conj
and
2919
krinei
κρίνει
V-3SPAI
judges
3551
nomon
νόμον
N-AMS
the law;
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
Conj
but if
3551
nomon
νόμον
N-AMS
the law
2919
krineis
κρίνεις
V-2SPAI
you judge,
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1488
ei
εἶ
V-2SPAI
you are
4163
poiētēs
ποιητὴς
N-NMS
a doer
3551
nomou
νόμου
N-GMS
of the law
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2923
kritēs
κριτής
N-NMS
a judge.
12.
1520
heis
εἷς
NAdj-NMS
One
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3588
ho

Art-NMS
the
3550
nomothetēs
νομοθέτης
N-NMS
lawgiver,
3588
ho

Art-NMS
the one
1410
dunamenos
δυνάμενος
V-NMS-PDP
able
4982
sōsai
σῶσαι
V-AAN
to save
2532
kai
καὶ
Conj
and
622
apolesai
ἀπολέσαι
V-AAN
to ruin:
4771
su
σὺ
PPr-2NMS
you
5101
tis
τίς
ItPr-NMS
who
1488
ei
εἶ
V-2SPAI
are
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
who
2919
krineis
κρίνεις
V-2SPAI
judges
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2087
heteron
ἕτερον
Adj-ANS
other?
13.
33
age
ἄγε
V-2SPAM
Come
3568
nūn
νῦν
Adv
now,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3004
legontes
λέγοντες
V-NMP-PAP
saying,
4594
sēmeron
σήμερον
Adv
Today
2532
kai
καὶ
Conj
and
839
aurion
αὔριον
Adv
tomorrow
4198
poreusōmetha
πορευσώμεθα
V-1PADS
we may go
1519
eis
εἰς
Prep
into
3592
tēnde
τήνδε
DPr-AFS
that
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4172
polin
πόλιν
N-AFS
city,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4160
poiēsōmen
ποιήσωμεν
V-1PAAS
we will do
1563
ekei
ἐκεῖ
Adv
there
1763
eniauton
ἐνιαυτὸν
N-AMS
year
1520
hena
ἕνα
NAdj-AMS
one,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1710
emporeusōmetha
ἐμπορευσώμεθα
V-1PADS
we may trade
2532
kai
καὶ
Conj
and
2770
kerdēsōmen
κερδήσωμεν
V-1PAAS
we may make a profit.
14.
3748
hoitines
οἵτινες
RlPr-NMP
However,
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1987
epistasthe
ἐπίστασθε
V-2PPDI
you do know
3588
to
τὸ
Art-ANS
the thing
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
839
aurion
αὔριον
Adv
morrow.
4169//1063
poia gar
ποία γὰρ
ItPr-NFS//Conj
For what


 

is
3588


Art-NFS
the
2222
zōē
ζωὴ
N-NFS
life
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you?
822
atmis
ἀτμὶς
N-NFS
A vapour
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
it is,
3588


Art-NFS
that
4314
pros
πρὸς
Prep
for
3641
oligon
ὀλίγον
Adj-ANS
a little time
5316
phainomenē
φαινομένη
V-NFS-PM/PP
appears,
1899//1161
epeita de
ἔπειτα δέ
Adv//Conj
and then
853
aphanidzomenē
ἀφανιζομένη
V-NFS-PPP
disappears.

15.
473
anti
ἀντὶ
Prep
Instead
3588//3004
tou legein
τοῦ λέγειν
Art-GNS//V-PAN
to say
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you ought,
1437
ean
ἐὰν
Conj
If
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
2309
thelēsē
θελήσῃ
V-3SAAS
should will,
2532
kai
καὶ
Conj
also
2198
zēsōmen
ζήσωμεν
V-1PAAS
we may live,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4160
poiēsōmen
ποιήσωμεν
V-1PAAS
we may do
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
2228
ē

Conj
or
1565
ekeino
ἐκεῖνο
DPr-ANS
that.
16.
3568//1161
nūn de
νῦν δέ
Adv//Conj
But now
2744
kauchāsthe
καυχᾶσθε
V-2PPDI
you boast
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
212
aladzoneiais
ἀλαζονείαις
N-DFP
arrogance
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you:
3956
pāsa
πᾶσα
Adj-NFS
all
2746
kauchēsis
καύχησις
N-NFS
boasting
5108
toiautē
τοιαύτη
DPr-NFS
such
4190
ponēra
πονηρά
Adj-NFS
evil
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is.
17.
1492
eidoti
εἰδότι
V-DMS-RAP
To him knowing
3756
oun
οὖν
Conj
therefore,
2570
kalon
καλὸν
Adj-ANS
good
4160
poiein
ποιεῖν
V-PAN
to do
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
4160
poiounti
ποιοῦντι
V-DMS-PAP
doing it,
266
hamartia
ἁμαρτία
N-NFS
sin
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
to him
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
it is.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top