Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT James Chapter 1

An online interlinear New Testament showing verse by verse - James chapter 1 with Strong's numbers.

The BOOK of JAMES seen and heard YOUTUBE VIDEO The Book of JAMES - 19 Mins

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 || 05 ||

JAMES Chapter 1

1.
2385
yakōbos
ἰάκωβος
N-NMS
James,
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
2532
kai
καὶ
Conj
and
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
the Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
1401
doulos
δοῦλος
N-NMS
a servant,
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
to the
1427
dōdeka
δώδεκα
NAdj-Ind
twelve
5443
phulais
φυλαῖς
N-DFP
tribes,
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
those
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
1290
diasporā
διασπορᾷ
N-DFS
dispersion,
5463
chairein
χαίρειν
V-PAN
greeting.
2.
3956
pāsan
πᾶσαν
Adj-AFS
All
5479
charan
χαρὰν
N-AFS
joy
2233
hēgēsasthe
ἡγήσασθε
V-2PADM
count it,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
3752
hotan
ὅταν
Conj
when
3986
peirasmois
πειρασμοῖς
N-DMP
into trials
4045
peripesēte
περιπέσητε
V-2PAAS
you fall


 

4164
poikilois
ποικίλοις
Adj-DMP
various;
3.
1097
ginōskontes
γινώσκοντες
V-NMP-PAP
Knowing
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
1383
dokimion
δοκίμιον
N-NNS
testing
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
2716
katergadzetai
κατεργάζεται
V-3SPDI
works
5281
hupomonēn
ὑπομονήν
N-AFS
endurance.
4.
3588//1161
hē de
ἡ δὲ
Art-NFS//Conj
But the
5281
hupomonē
ὑπομονὴ
N-NFS
endurance
2041
ergon
ἔργον
N-ANS
work
5046
teleion
τέλειον
Adj-ANS
perfect
2192
echetō
ἐχέτω
V-3SPAM
let it have,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
5600
ēte
ἦτε
V-2PPAS
you may be
5046
teleioi
τέλειοι
Adj-NMP
perfect
2532
kai
καὶ
Conj
and
3648
holoklēroi
ὁλόκληροι
Adj-NMP
complete,
1722
en
ἐν
Prep
in
3367
mēdeni
μηδενὶ
Adj-DNS
nothing
3007
leipomenoi
λειπόμενοι
V-NMP-PPP
lacking.
5.
1487//1161
ei de
εἰ δέ
Conj
And if
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3007
leipetai
λείπεται
V-3SPPI
lacks
4678
sophias
σοφίας
N-GFS
wisdom,
154
aiteitō
αἰτείτω
V-3SPAM
let him ask
3844
para
παρὰ
Prep
from
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
1325
didontos
διδόντος
V-GMS-PAP
giving
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
to all
574
haplōs
ἁπλῶς
Adv
freely
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
3679
oneididzontos
ὀνειδίζοντος
V-GMS-PAP
reproaching,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1325
dothēsetai
δοθήσεται
V-3SFPI
it shall be given
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
to him.
6.
154//1161
aiteitō de
αἰτείτω δὲ
V-3SPAM//Conj
But let him ask
1722
en
ἐν
Prep
in
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith
3367
mēden
μηδὲν
Adj-NANS
nothing
1252
diakrinomenos
διακρινόμενος
V-NMS-PMP
doubting,
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
Art-NMS//Conj
for the man
1252
diakrinomenos
διακρινόμενος
V-NMS-PMP
doubting
1503
eoiken
ἔοικεν
V-3SRAI
is like
2830
kludōni
κλύδωνι
N-DMS
a wave
2281
thalassēs
θαλάσσης
N-GFS
of the sea
416
anemidzomenō
ἀνεμιζομένῳ
V-DMS-PPP
being driven by the wind
2532
kai
καὶ
Conj
and
4494
rhipidzomenō
ῥιπιζομένῳ
V-DMS-PPP
being tossed;
7.
3361//1063
mē gar
μὴ γὰρ
Adv//Conj
For not
3633
oiesthō
οἰέσθω
V-3SPDM
let think
3588
ho

Art-NMS
the
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
N-NMS
man
1565
ekeinos
ἐκεῖνος
DPr-NMS
that
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
2983
lēpsetai
λήψεταί
V-3SFDI
he shall receive
5100
ti
τι
IdPr-ANS
anything
3844
para
παρὰ
Prep
from
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord.
8.
435
anēr
ἀνὴρ
N-NMS
A man
1374
dipsuchos
δίψυχος
Adj-NMS
two-souled
182
akatastatos
ἀκατάστατος
Adj-NMS
is unstable
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pasais
πάσαις
Adj-DFP
all
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
3598
hodois
ὁδοῖς
N-DFP
ways
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him.
9.
2744//1161
kauchasthō de
καυχάσθω δὲ
V-3SPDM//Conj
But let boast
3588
ho

Art-NMS
the
80
adelphos
ἀδελφὸς
N-NMS
brother,
3588
ho

Art-NMS
the
5011
tapeinos
ταπεινὸς
Adj-NMS
humble,
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
5311
hupsei
ὕψει
N-DNS
exaltation
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
10.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
But the
1488
plousios
πλούσιος
Adj-NMS
rich
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
5014
tapeinōsei
ταπεινώσει
N-DFS
lowliness
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him;
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
5613
hōs
ὡς
Adv
as
438
anthos
ἄνθος
N-NNS
a flower
5528
chortou
χόρτου
N-GMS
of the grass
3928
pareleusetai
παρελεύσεται
V-3SFMI
he shall pass away.
11.
393//1063
aneteilen gar
ἀνέτειλεν γὰρ
V-3SAAI//Conj
For rises
3588
ho

Art-NMS
the
2246
hēlios
ἥλιος
N-NMS
sun
4862
sun
σὺν
Prep
with
3588

τῷ
Art-DMS
the
2742
kausōni
καύσωνι
N-DMS
scorching heat
2532
kai
καὶ
Conj
and
3583
exēranen
ἐξήρανεν
V-3SAAI
dries
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
5528
chorton
χόρτον
N-AMS
grass,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
438
anthos
ἄνθος
N-NNS
flower
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of it
1601
exepesen
ἐξέπεσεν
V-3SAAI
falls,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588


Art-NFS
the
2143
euprepeia
εὐπρέπεια
N-NFS
beauty
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
4383
prosōpou
προσώπου
N-GNS
appearance
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GNS
of it
622
apōleto
ἀπώλετο
V-3SAMI
perishes;
3779
houtōs
οὕτως
Adv
so
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
ho

Art-NMS
the
1488
plousios
πλούσιος
Adj-NMS
rich man
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
4197
poreiais
πορείαις
N-DFP
ways
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
3133
maranthēsetai
μαρανθήσεται
V-3SFPI
shall fade away.
12.
3107
makarios
μακάριος
Adj-NMS
Blessed is


 

435
anēr
ἀνὴρ
N-NMS
the man
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
who
5278
hupomenei
ὑπομένει
V-3SPAI
endures
3986
peirasmon
πειρασμόν
N-AMS
temptation,
3754
hoti
ὅτι
Conj
for
1384
dokimos
δόκιμος
Adj-NMS
approved
1096
genomenos
γενόμενος
V-NMS-ADP
having become,
2983
lēpsetai
λήψεταί
V-3SFDI
he shall receive
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
4735
stephanon
στέφανον
N-AMS
crown
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
life
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
which
1861
epēngeilato
ἐπηγγείλατο
V-3SADI
promised
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to those
24
agapōsin
ἀγαπῶσιν
V-DMP-PAP
loving
846
auton
αὐτόν
PPr-3AMS
him.
13.
3367
mēdeis
μηδεὶς
Adj-NMS
No one
3985
peiradzomenos
πειραζόμενος
V-NMS-PPP
being tempted
3004
legetō
λεγέτω
V-3SPAM
let him say,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
3985
peiradzomai
πειράζομαι
V-1SPPI
I am being tempted:
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
Art-NMS//Conj
for the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
551
apeirastos
ἀπείραστός
Adj-AMS
not tempted
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
2556
kakōn
κακῶν
Adj-GNP
with evils,
3985//1161
peiradzei de
πειράζει δὲ
V-3SPAI//Conj
and tempts
848
autos
αὐτὸς
PPr-3NMS
he
3762
oudena
οὐδένα
Adj-AMS
no one.
14.
1538//1161
hekastos de
ἕκαστος δὲ
Adj-NMS//Conj
But each one
3985
peiradzetai
πειράζεται
V-3SPPI
is being tempted
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
their
2398
idias
ἰδίας
Adj-GFS
own
1939
epithumias
ἐπιθυμίας
N-GFS
lust,
1828
exelkomenos
ἐξελκόμενος
V-NMS-PPP
being drawn out
2532
kai
καὶ
Conj
and
1185
deleadzomenos
δελεαζόμενος
V-NMS-PPP
being enticed.
15.
1534
eita
εἶτα
Adv
Then
3588


Art-NFS
the
1939
epithumia
ἐπιθυμία
N-NFS
lust
4815
sullabousa
συλλαβοῦσα
V-NFS-AAP
having conceived
5088
tiktei
τίκτει
V-3SPAI
gives birth to
266
hamartian
ἁμαρτίαν
N-AFS
sin,
3588//1161
hē de
ἡ δὲ
Art-NFS//Conj
and the
266
hamartia
ἁμαρτία
N-NFS
sin
658
apotelestheisa
ἀποτελεσθεῖσα
V-NFS-APP
having finished
616
apokuei
ἀποκύει
V-3SPAI
begets
2288
thanaton
θάνατον
Art-AMS
death.
16.
3361

μὴ
Adv
Do not
4105
planāsthe
πλανᾶσθε
V-2PPPM
be deceived
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
27
agapētoi
ἀγαπητοί
Adj-VMP
beloved,
17.
3956
pāsa
πᾶσα
Adj-NFS
Every
1394
dosis
δόσις
N-NFS
act of giving
18
agathē
ἀγαθὴ
Adj-NFS
good
2532
kai
καὶ
Conj
and
3956
pān
πᾶν
Adj-NNS
every
1434
dōrēma
δώρημα
N-NNS
gift
5046
teleion
τέλειον
Adj-NNS
perfect
509
anōthen
ἄνωθέν
Adv
from above
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is,
2597
katabainon
καταβαῖνον
V-NNS-PAP
coming down
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
3962
patros
πατρὸς
N-GMS
Father
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
of the
5457
phōtōn
φώτων
N-GNP
lights,
3844
par'
παρ᾽
Prep
with
3739


RlPr-DMS
whom
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1762
eni
ἔνι
V-3SPAI
there is
3883
parallagē
παραλλαγὴ
N-NFS
variation
2228
ē

Conj
or
5157
protēs
τροπῆς
N-GFS
of turning
644
aposkiasma
ἀποσκίασμα
N-NNS
a shadow.
18.
1014
boulētheis
βουληθεὶς
V-NMS-ADP
Having willed


 

it,
616
apekuēsen
ἀπεκύησεν
V-3SAAI
he begot
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us
3056
logō
λόγῳ
N-DMS
with a word
225
alētheias
ἀληθείας
N-GFS
of truth,
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588//1511
to einai
τὸ εἶναι
Art-ANS//V-PAN
to be
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us
536
aparchēn
ἀπαρχήν
N-AFS
first-fruit
5100
tina
τινα
IdPr-AFS
a kind of
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
of the
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
2938
ktismatōn
κτισμάτων
N-GNP
creatures.
19.
5620
hōste
ὥστε
Conj
So then,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
27
agapētoi
ἀγαπητοί
Adj-VMP
beloved,
2077
estō
ἔστω
V-3SPAM
let be
3956
pās
πᾶς
Adj-NMS
every
444
anthrōpos
ἄνθρωπος
N-NMS
man
5036
tachus
ταχὺς
Adj-NMS
swift
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588//191
to akousai
τὸ ἀκοῦσαι
Art-ANS//V-AAN
to hear,
1021
bradus
βραδὺς
Adj-NMS
slow
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588//2980
to lalēsai
τὸ λαλῆσαι
Art-ANS//V-AAN
to speak,
1021
bradus
βραδὺς
Adj-NMS
slow
1519
eis
εἰς
Prep
to
3709
orgēn
ὀργήν
N-AFS
wrath:
20.
3709//1063
orgē gar
ὀργὴ γὰρ
N-NFS//Conj
For the wrath
435
andros
ἀνδρὸς
N-GMS
of man
1343
dikaiosunēn
δικαιοσύνην
N-AFS
the righteousness
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
3756
ou
οὐ
Adv
not
2716
katergadzetai
κατεργάζεται
V-3SPDI
does work.
21.
3879
dio
διὸ
Conj
Therefore,
659
apothemenoi
ἀποθέμενοι
V-NMP-AMP
lay aside
3956
pāsan
πᾶσαν
Adj-AFS
all
4507
rhuparian
ῥυπαρίαν
N-AFS
filthiness
2532
kai
καὶ
Conj
and
4050
perisseian
περισσείαν
N-AFS
overflow
2549
kakias
κακίας
N-GFS
of malice,
1722
en
ἐν
Prep
in
4240
prautēti
πραΰτητι
N-DFS
meekness
1209
dexasthe
δέξασθε
V-2PADM
receive
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
1721
emphuton
ἔμφυτον
Adj-AMS
implanted
3056
logon
λόγον
N-AMS
word,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the word
1410
dunamenon
δυνάμενον
V-AMS-PDP
being able
4982
sōsai
σῶσαι
V-AAN
to save
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
5590
psuchas
ψυχὰς
N-AFP
souls
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
22.
1096//1161
ginesthe de
γίνεσθε δὲ
V-2PPDM//Conj
But become
4163
poiētai
ποιηταὶ
N-NMP
doers
3056
logou
λόγου
N-GMS
of the word
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
3440
monon
μόνον
Adv
only
202
akroatai
ἀκροαταὶ
N-NMP
hearers,
3884
paralogidzomenoi
παραλογιζόμενοι
V-NMP-PDP
deceiving
1438
heautous
ἑαυτούς
RfPr-3AMP
yourselves.
23.
3754
hoti
ὅτι
Conj
Because
1536
ei tis
εἴ τις
Conj//IdPr-NMS
if anyone
202
akroatēs
ἀκροατὴς
N-NMS
a hearer
3056
logou
λόγου
N-GMS
of the word
2076
estin
ἐστὶν
V-3SPAI
is,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3756
ou
οὐ
Adv
not
4163
poiētēs
ποιητής
N-NMS
a doer,
3778
houtos
οὗτος
DPr-NMS
this man
1503
eoiken
ἔοικεν
V-3SRAI
is like
435
andri
ἀνδρὶ
N-DMS
a man
2657
katanoounti
κατανοοῦντι
V-DMS-PAP
considering
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4383
prosōpon
πρόσωπον
N-ANS
face
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1078
geneseōs
γενέσεως
N-GFS
birth
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
1722
en
ἐν
Prep
in
2072
esoptrō
ἐσόπτρῳ
N-DNS
a mirror.
24.
2657//1063
katenoēsen gar
κατενόησεν γὰρ
V-3SAAI//Conj
For he considers
1438
heauton
ἑαυτὸν
RfPr-3AMS
himself,
2532
kai
καὶ
Conj
and
565
apelēluthen
ἀπελήλυθεν
V-3SRAI
goes away,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2112
eutheōs
εὐθέως
Adv
immediately
1950
epelatheto
ἐπελάθετο
V-3SADI
forgets
3697
hopoios
ὁποῖος
Adj-NNS
what like
2258
ēn
ἦν
V-3SIAI
he was.
25.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
But the one
3879
parakupsas
παρακύψας
V-NMS-AAP
having looked
1519
eis
εἰς
Prep
into
3551
nomon
νόμον
N-AMS
the law
5046
teleion
τέλειον
Adj-ANS
perfect,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the law
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1657
eleutherias
ἐλευθερίας
N-GFS
freedom,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3887
parameinas
παραμείνας
V-NMS-AAP
having continued


 

in it,
3778
houtos
οὗτος
DPr-NMS
this one
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
202
akroatēs
ἀκροατὴς
N-NMS
a hearer
1953
epilēsmonēs
ἐπιλησμονῆς
N-GFS
of forgetfulness
1096
genomenos
γενόμενος
V-NMS-ADP
becoming,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
4163
poiētēs
ποιητὴς
N-NMS
a doer
2041
ergou
ἔργου
N-GNS
of the work,
3778
houtos
οὗτος
DPr-NMS
this one
3107
makarios
μακάριος
Adj-NMS
blessed
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
4162
poiēsei
ποιήσει
N-DFS
doing
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
2071
estai
ἔσται
V-3SFI
shall be.
26.
1536
ei tis
εἴ τις
Conj//IdPr-NMS
If anyone
1380
dokei
δοκεῖ
V-3SPAI
seems
2357
thrēskos
θρησκὸς
Adj-NMS
religious
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
1722
en
ἐν
Prep
among
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you,
3361

μὴ
Adv
not
5468
kalinagōgōn
χαλιναγωγῶν
V-NMS-PAP
bridling
1100
glōssan
γλῶσσαν
N-AFS
the tongue
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
538
apatōn
ἀπατῶν
V-NMS-PAP
deceiving
2588
kardian
καρδίαν
N-AFS
the heart
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
5127
toutou
τούτου
DPr-GMS
of this one
3152
mataios
μάταιος
Adj-NMS
vain is
3588


Art-NFS
the
2356
thrēskeia
θρησκεία
N-NFS
religion.
27.
2356
thrēskeia
θρησκεία
N-NFS
Religion
2513
kathara
καθαρὰ
Adj-NFS
pure
2532
kai
καὶ
Conj
and
283
amiantos
ἀμίαντος
Adj-NFS
undefiled
3844
para
παρὰ
Prep
with
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
3962
patri
πατρὶ
N-DMS
Father
3778
hautē
αὕτη
DPr-NFS
this
2076
estin
ἐστίν
V-3SPAI
is,
1980
episkeptesthai
ἐπισκέπτεσθαι
V-PDN
to visit
3737
orphanous
ὀρφανοὺς
Adj-AMP
orphans
2532
kai
καὶ
Conj
and
5503
chēras
χήρας
N-AFP
widows
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
2347
thlipsei
θλίψει
N-DFS
affliction
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them,
784
aspilon
ἄσπιλον
Adj-AMS
unspotted
1438
heauton
ἑαυτὸν
RfPr-3AMS
himself
5083
tērein
τηρεῖν
V-PAN
to keep
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2889
cosmou
κόσμου
N-GMS
world.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top