Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT James Chapter 1

An online interlinear New Testament showing verse by verse - James chapter 1 with Strong's numbers.

The BOOK of JAMES seen and heard YOUTUBE VIDEO The Book of JAMES - 19 Mins

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 || 05 ||

JAMES Chapter 1

1.
2385
ἰάκωβος
James,
2316
θεοῦ
of God
2532
καὶ
and


the
2962
κυρίου
Lord
2424
ἰησοῦ
Jesus
5547
χριστοῦ
Christ
1401
δοῦλος
a servant,
3588
ταῖς
to the
1427
δώδεκα
twelve
5443
φυλαῖς
tribes,
3588
ταῖς
those
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
1290
διασπορᾷ
dispersion,
5463
χαίρειν
greeting.
2.
3956
πᾶσαν
All
5479
χαρὰν
joy
2233
ἡγήσασθε
count


it,
80
ἀδελφοί
brothers
3450
μου
of me,
3752
ὅταν
when
3986
πειρασμοῖς
trials
4045
περιπέσητε
you fall


into
4164
ποικίλοις
various;
3.
1097
γινώσκοντες
Knowing
3754
ὅτι
that
3588
τὸ
the
1383
δοκίμιον
testing
5216
ὑμῶν
of you
3588
τῆς
the
4102
πίστεως
faith
2716
κατεργάζεται
works
5281
ὑπομονήν
endurance.
4.
3588//1161
ἡ δὲ
But the
5281
ὑπομονὴ
endurance
2041
ἔργον
work
5046
τέλειον
perfect
2192
ἐχέτω
let her have,
2443
ἵνα
that
5600
ἦτε
you may be
5046
τέλειοι
perfect
2532
καὶ
and
3648
ὁλόκληροι
complete,
1722
ἐν
in
3367
μηδενὶ
nothing
3007
λειπόμενοι
being lacking.
5.
1487//1161
εἰ δέ
And if
5100
τις
anyone
5216
ὑμῶν
of you
3007
λείπεται
lacks
4678
σοφίας
wisdom,
154
αἰτείτω
let him ask
3844
παρὰ
from
3588
τοῦ
the
1325
διδόντος
giving
2316
θεοῦ
God
3956
πᾶσιν
to all
574
ἁπλῶς
freely
2532
καὶ
and
3361
μὴ
not
3679
ὀνειδίζοντος
reproaching,
2532
καὶ
and
1325
δοθήσεται
it shall be given
846
αὐτῷ
to him.
6.
154//1161
αἰτείτω δὲ
But let him ask
1722
ἐν
in
4102
πίστει
faith
3367
μηδὲν
nothing
1252
διακρινόμενος
doubting,
3588//1063
ὁ γὰρ
for the
1252
διακρινόμενος
doubting


man is
1503
ἔοικεν
like
2830
κλύδωνι
a wave
2281
θαλάσσης
of the sea
416
ἀνεμιζομένῳ
being driven by the wind
2532
καὶ
and
4494
ῥιπιζομένῳ
being tossed;
7.
3361//1063
μὴ γὰρ
For not
3633
οἰέσθω
let think
3588

the
444
ἄνθρωπος
man
1565
ἐκεῖνος
that
3754
ὅτι
that
2983
λήψεταί
he shall receive
5100
τι
anything
3844
παρὰ
from
3588
τοῦ
the
2962
κυρίου
Lord.
8.
435
ἀνὴρ
A man
1374
δίψυχος
two-souled


is
182
ἀκατάστατος
unstable
1722
ἐν
in
3956
πάσαις
all
3588
ταῖς
the
3598
ὁδοῖς
ways
848
αὐτοῦ
of him.
9.
2744//1161
καυχάσθω δὲ
But let boast
3588

the
80
ἀδελφὸς
brother,
3588

the
5011
ταπεινὸς
humble,
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
5311
ὕψει
exaltation
848
αὐτοῦ
of him,
10.
3588//1161
ὁ δὲ
But the
1488
πλούσιος
rich
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
5014
ταπεινώσει
humiliation
848
αὐτοῦ
of him;
3754
ὅτι
because
5613
ὡς
as
438
ἄνθος
a flower
5528
χόρτου
of the grass
3928
παρελεύσεται
he shall pass away.
11.
393//1063
ἀνέτειλεν γὰρ
For rises
3588

the
2246
ἥλιος
sun
4862
σὺν
with
3588
τῷ
the
2742
καύσωνι
scorching heat
2532
καὶ
and
3583
ἐξήρανεν
dries
3588
τὸν
the
5528
χόρτον
grass,
2532
καὶ
and
3588
τὸ
the
438
ἄνθος
flower
848
αὐτοῦ
of it
1601
ἐξέπεσεν
falls,
2532
καὶ
and
3588

the
2143
εὐπρέπεια
beauty
3588
τοῦ
of the
4383
προσώπου
appearance
848
αὐτοῦ
of it
622
ἀπώλετο
perishes;
3779
οὕτως
so
2532
καὶ
also
3588

the
1488
πλούσιος
rich


man
1722
ἐν
in
3588
ταῖς
the
4197
πορείαις
ways
848
αὐτοῦ
of him
3133
μαρανθήσεται
shall fade away.
12.
3107
μακάριος
Blessed

 
is the
435
ἀνὴρ
man
3739
ὃς
who
5278
ὑπομένει
endures
3986
πειρασμόν
temptation,
3754
ὅτι
for
1384
δόκιμος
approved
1096
γενόμενος
having become,
2983
λήψεταί
he shall receive
3588
τὸν
the
4735
στέφανον
crown
3588
τῆς
of the
2222
ζωῆς
life
3739
ὃν
which
1861
ἐπηγγείλατο
promised
3588

the
2962
κύριος
Lord
3588
τοῖς
to those
24
ἀγαπῶσιν
loving
846
αὐτόν
him.
13.
3367
μηδεὶς
No one
3985
πειραζόμενος
being tempted
3004
λεγέτω
let him say,
3754
ὅτι
that
575
ἀπὸ
from
3588
τοῦ
the
2316
θεοῦ
God
3985
πειράζομαι
I am being tempted:
3588//1063
ὁ γὰρ
for the
2316
θεὸς
God
551
ἀπείραστός
not tempted
2076
ἐστιν
is
2556
κακῶν
with evils,
3985//1161
πειράζει δὲ
and tempts
848
αὐτὸς
he
3762
οὐδένα
no one.
14.
1538//1161
ἕκαστος δὲ
But each one
3985
πειράζεται
is tempted
5259
ὑπὸ
by
3588
τῆς
their
2398
ἰδίας
own
1939
ἐπιθυμίας
lusts,
1828
ἐξελκόμενος
being drawn out
2532
καὶ
and
1185
δελεαζόμενος
being enticed.
15.
1534
εἶτα
Then
3588

the
1939
ἐπιθυμία
lust
4815
συλλαβοῦσα
having conceived
5088
τίκτει
gives birth to
266
ἁμαρτίαν
sin,
3588//1161
ἡ δὲ
and the
266
ἁμαρτία
sin
658
ἀποτελεσθεῖσα
having been finished
616
ἀποκύει
begets
2288
θάνατον
death.
16.
3361
μὴ
Do not
4105
πλανᾶσθε
be deceived
80
ἀδελφοί
brothers
3450
μου
of me,
27
ἀγαπητοί
beloved,
17.
3956
πᾶσα
Every
1394
δόσις
act of giving
18
ἀγαθὴ
good
2532
καὶ
and
3956
πᾶν
every
1434
δώρημα
gift
5046
τέλειον
perfect
509
ἄνωθέν
from above
2076
ἐστιν
is,
2597
καταβαῖνον
coming down
575
ἀπὸ
from
3588
τοῦ
the
3962
πατρὸς
Father
3588
τῶν
of the
5457
φώτων
lights,
3844
παρ᾽
with
3739

whom
3756
οὐκ
not
1762
ἔνι
there is
3883
παραλλαγὴ
variation
2228

or
5157
τροπῆς
of turning
644
ἀποσκίασμα
a shadow.
18.
1014
βουληθεὶς
Having willed

 
it,
616
ἀπεκύησεν
he begot
2248
ἡμᾶς
us
3056
λόγῳ
with a word
225
ἀληθείας
of truth,
1519
εἰς
for
3588//1511
τὸ εἶναι
to be
2248
ἡμᾶς
us
536
ἀπαρχήν
first-fruit
5100
τινα
a kind of
3588
τῶν
of the
848
αὐτοῦ
of him
2938
κτισμάτων
creatures.
19.
5620
ὥστε
So then
80
ἀδελφοί
brothers
3450
μου
of me
27
ἀγαπητοί
beloved,
2077
ἔστω
let be
3956
πᾶς
every
444
ἄνθρωπος
man
5036
ταχὺς
swift
1519
εἰς
for
3588//191
τὸ ἀκοῦσαι
to hear,
1021
βραδὺς
slow
1519
εἰς
for
3588//2980
τὸ λαλῆσαι
to speak,
1021
βραδὺς
slow
1519
εἰς
to
3709
ὀργήν
wrath:
20.
3709//1063
ὀργὴ γὰρ
For the wrath
435
ἀνδρὸς
of man

 
the
1343
δικαιοσύνην
righteousness
2316
θεοῦ
of God
3756
οὐ
not
2716
κατεργάζεται
does work.
21.
3879
διὸ
Therefore,
659
ἀποθέμενοι
lay aside
3956
πᾶσαν
all
4507
ῥυπαρίαν
filthiness
2532
καὶ
and
4050
περισσείαν
overflow
2549
κακίας
of malice,
1722
ἐν
in
4240
πραΰτητι
meekness
1209
δέξασθε
receive
3588
τὸν
the
1721
ἔμφυτον
implanted
3056
λόγον
word,
3588
τὸν
the

 
word
1410
δυνάμενον
being able
4982
σῶσαι
to save
3588
τὰς
the
5590
ψυχὰς
souls
5216
ὑμῶν
of you.
22.
1096//1161
γίνεσθε δὲ
But become
4163
ποιηταὶ
doers
3056
λόγου
of the word
2532
καὶ
and
3361
μὴ
not
3440
μόνον
only
202
ἀκροαταὶ
hearers,
3884
παραλογιζόμενοι
deceiving
1438
ἑαυτούς
yourselves.
23.
3754
ὅτι
Because
1536
εἴ τις
if anyone
202
ἀκροατὴς
a hearer
3056
λόγου
of the word
2076
ἐστὶν
is,
2532
καὶ
and
3756
οὐ
not
4163
ποιητής
a doer,
3778
οὗτος
this

 
one
1503
ἔοικεν
is like
435
ἀνδρὶ
a man
2657
κατανοοῦντι
considering
3588
τὸ
the
4383
πρόσωπον
face
3588
τῆς
of the
1078
γενέσεως
birth
848
αὐτοῦ
of him
1722
ἐν
in
2072
ἐσόπτρῳ
a mirror.
24.
2657//1063
κατενόησεν γὰρ
For he considers
1438
ἑαυτὸν
himself,
2532
καὶ
and
565
ἀπελήλυθεν
goes away,
2532
καὶ
and
2112
εὐθέως
immediately
1950
ἐπελάθετο
forgets
3697
ὁποῖος
what like
2258
ἦν
he was.
25.
3588//1161
ὁ δὲ
But the

 
one
3879
παρακύψας
looking
1519
εἰς
into

 
the
3551
νόμον
law
5046
τέλειον
perfect,
3588
τὸν
the

 
law
3588
τῆς
of the
1657
ἐλευθερίας
freedom,
2532
καὶ
and
3887
παραμείνας
continuing


in it,
3778
οὗτος
this one
3756
οὐκ
not
202
ἀκροατὴς
a hearer
1953
ἐπιλησμονῆς
of forgetfulness
1096
γενόμενος
becoming,
235
ἀλλὰ
but
4163
ποιητὴς
a doer
2041
ἔργου
of the work,
3778
οὗτος
this

 
one
3107
μακάριος
blessed
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
4162
ποιήσει
doing
848
αὐτοῦ
of him
2071
ἔσται
shall be.
26.
1536
εἴ τις
If anyone
1380
δοκεῖ
seems
2357
θρησκὸς
religious
1511
εἶναι
to be
1722
ἐν
among
5213
ὑμῖν
you,
3361
μὴ
not
5468
χαλιναγωγῶν
bridling

 
the
1100
γλῶσσαν
tongue
848
αὐτοῦ
of him,
235
ἀλλ᾽
but
538
ἀπατῶν
deceiving

 
the
2588
καρδίαν
heart
848
αὐτοῦ
of him,
5127
τούτου
of this

 
one
3152
μάταιος
vain

 
is
3588

the
2356
θρησκεία
religion.
27.
2356
θρησκεία
Religion
2513
καθαρὰ
pure
2532
καὶ
and
283
ἀμίαντος
undefiled
3844
παρὰ
with
3588
τῷ
the
2316
θεῷ
God
2532
καὶ
and
3962
πατρὶ
Father
3778
αὕτη
this
2076
ἐστίν
is,
1980
ἐπισκέπτεσθαι
to visit
3737
ὀρφανοὺς
orphans
2532
καὶ
and
5503
χήρας
widows
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
2347
θλίψει
affliction
848
αὐτῶν
of them,
784
ἄσπιλον
unspotted
1438
ἑαυτὸν
himself
5083
τηρεῖν
to keep
575
ἀπὸ
from
3588
τοῦ
the
2889
κόσμου
world.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top