Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT PHILIPPIANS Chapter 1

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Philippians chapter 1.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 ||

PHILIPPIANS Chapter 1

1.
3972
paulos
παῦλος
Paul
2532
kai
καὶ
and
5095
timotheos
τιμόθεος
Timothy,
1401
douloi
δοῦλοι
servants
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
3956
pāsin
πᾶσιν
to all
3588
tois
τοῖς
the
40
hagiois
ἁγίοις
saints
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus,
3588
tois
τοῖς
those
1510
ousin
οὖσιν
being
1722
en
ἐν
in
5375
philippois
φιλίπποις
Philippi
4862
sun
σὺν
with
1985
episkopois
ἐπισκόποις
overseers
2532
kai
καὶ
and
1249
diakonois
διακόνοις
deacons.
2.
5485
charis
χάρις
Grace
5213
humīn
ὑμῖν
to you
2532
kai
καὶ
and
1515
eirēnē
εἰρήνη
peace
575
apo
ἀπὸ
from
2316
theou
θεοῦ
God
3962
patros
πατρὸς
Father
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
2532
kai
καὶ
and
2962
kuriou
κυρίου
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ
3.
2168
eucharistō
εὐχαριστῶ
I thank
3588

τῷ
the
2316
theō
θεῷ
God
3450
mou
μου
of me
1909
epi
ἐπὶ
on
3956
pasē
πάσῃ
every
3588//3417
tē mneia
τῇ μνείᾳ
remembrance
5216
humōn
ὑμῶν
of you;
4.
3842
pantote
πάντοτε
Always,
1722
en
ἐν
in
3956
pasē
πάσῃ
every
1162
deēsei
δεήσει
supplication
3450
mou
μου
of me
5228
huper
ὑπὲρ
over
3956
pantōn
πάντων
all
5216
humōn
ὑμῶν
of you,
3326
meta
μετὰ
with
5479
charās
χαρᾶς
joy
3588
tēn
τὴν
the
1162
deēsin
δέησιν
supplication
4160
poioumenos
ποιούμενος
making,
5.
1909
epi
ἐπὶ
For
3588

τῇ
the
2842
koinōnia
κοινωνίᾳ
fellowship
5216
humōn
ὑμῶν
of you
1519
eis
εἰς
in
3588
to
τὸ
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
gospel
575
apo
ἀπὸ
from
4413
prōtēs
πρώτης
the first
2250
hēmeras
ἡμέρας
day
891
achri
ἄχρι
until
3588
tou
τοῦ
3568
nūn
νῦν
now,
6.
3982
pepoithōs
πεποιθὼς
Being confident of
846//5124
auto touto
αὐτὸ τοῦτο
this same thing,
3754
hoti
ὅτι
that
3588
ho

the one
1728
enarxamenos
ἐναρξάμενος
having begun
1722
en
ἐν
in
5213
humīn
ὑμῖν
you
2041
ergon
ἔργον
a work
18
agathon
ἀγαθὸν
good,
2005
epitelesei
ἐπιτελέσει
will complete it
891
achris
ἄχρις
until
2250
hēmeras
ἡμέρας
the day
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ.
7.
2531
kathōs
καθώς
As
2076
estin
ἐστιν
it is
1342
dikaion
δίκαιον
righteous
1698
emoi
ἐμοὶ
for me
5124
touto
τοῦτο
this
5426
phronein
φρονεῖν
to think
5228
huper
ὑπὲρ
concerning
3956
pantōn
πάντων
all
5216
humōn
ὑμῶν
of you,
1223
dia
διὰ
for
3588//2192
to echein
τὸ ἔχειν
to have
3165
me
με
me
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
2588
kardia
καρδίᾳ
heart
5209
humās
ὑμᾶς
you,
1722
en
ἐν
in
5037
te
τε
both
3588
tois
τοῖς
the
1199
desmois
δεσμοῖς
bonds
3450
mou
μου
of me
2532
kai
καὶ
and
3588

τῇ
in the
627
apologia
ἀπολογίᾳ
defence
2532
kai
καὶ
and
951
bebaiōsei
βεβαιώσει
confirmation
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel,
4791
sunkoinōnous
συγκοινωνούς
partakers
3450
mou
μου
with me
3588
tēs
τῆς
of the
5485
charitos
χάριτος
grace
3956
pantas
πάντας
all
5209
humās
ὑμᾶς
you
1510
ontas
ὄντας
being.
8.
3144//1063
martus gar
μάρτυς γάρ
For a witness
3450
mou
μου
of me
2076
estin
ἐστιν
is
3588
ho

the
2316
theos
θεός
God,
5613
hōs
ὡς
as
1971
epipothō
ἐπιποθῶ
I long for
3956
pantas
πάντας
all
5209
humās
ὑμᾶς
you
1722
en
ἐν
in
4698
aplanchnois
σπλάγχνοις
the bowels
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ.
9.
2532
kai
καὶ
And
5124
touto
τοῦτο
this
4336
proseuchomai
προσεύχομαι
I pray,
2443
hina
ἵνα
that
3588


the
26
agapē
ἀγάπη
love
5216
humōn
ὑμῶν
of you
2089
eti
ἔτι
yet still
3123
māllon
μᾶλλον
more
2532
kai
καὶ
and
3123
māllon
μᾶλλον
more
4052
perisseuē
περισσεύῃ
may abound
1722
en
ἐν
in
1922
epignōsei
ἐπιγνώσει
full knowledge
2532
kai
καὶ
and
3956
pasē
πάσῃ
all
144
aisthēsei
αἰσθήσει
understanding,
10.
1519
eis
εἰς
In order
3588//1381
to dokimadzein
τὸ δοκιμάζειν
to approve
5209
humās
ὑμᾶς
for you
3588
ta
τὰ
the things
1308
diapheronta
διαφέροντα
that are better,
2443
hina
ἵνα
that
1510
ēte
ἦτε
you may be
1506
eilikrineis
εἰλικρινεῖς
sincere
2532
kai
καὶ
and
677
aproskopoi
ἀπρόσκοποι
without stumbling
1519
eis
εἰς
on
2250
hēmeran
ἡμέραν
the day
5547
christou
χριστοῦ
of Christ,
11.
4137
peplērōmenoi
πεπληρωμένοι
Having been filled
2590
karpōn
καρπῶν
of the fruits
1343
dikaiosunēs
δικαιοσύνης
of righteousness,
3588
tōn
τῶν
those
1223
dia
διὰ
through
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
1519
eis
εἰς
into
1391
doxan
δόξαν
the glory
2532
kai
καὶ
and
1868
epainon
ἔπαινον
praise
2316
theou
θεοῦ
of God.
12.
1097//1161
ginōskein de
γινώσκειν δὲ
But to know
5209
humās
ὑμᾶς
you
1014
boulomai
βούλομαι
I want,
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
3754
hoti
ὅτι
that
3588
ta
τὰ
the things
2596
kat'
κατ᾽
concerning
1691
eme
ἐμὲ
me
3123
māllon
μᾶλλον
more
1519
eis
εἰς
for
4297
prokopēn
προκοπὴν
advancement
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel
2064
elēluthen
ἐλήλυθεν
have come,
13.
5620
hōste
ὥστε
So as
3588
tous
τοὺς
the
1199
desmous
δεσμούς
bonds
3450
mou
μου
of me
5318
phanerous
φανεροὺς
clearly seen
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
1096
genesthai
γενέσθαι
to become
1722
en
ἐν
in
3650//3588
holō tō
ὅλῳ τῷ
the whole
4232
praitōriō
πραιτωρίῳ
Praetorium
2532
kai
καὶ
and
3588
tois
τοῖς
to the
3062
loipois
λοιποῖς
rest
3956
pāsin
πᾶσιν
all.
14.
2532
kai
καὶ
And
3588
tous
τοὺς
the
4119
pleionas
πλείονας
more
3588
tōn
τῶν
of the
80
adelphōn
ἀδελφῶν
brothers
1722
en
ἐν
in
2962
kuriō
κυρίῳ
the Lord,
3982
pepoithotas
πεποιθότας
being confident
3588
tois
τοῖς
by the
1199
desmois
δεσμοῖς
bonds
3450
mou
μου
of me


 
are
4056
perissoterōs
περισσοτέρως
much more
5111
tolmān
τολμᾶν
bold
870
aphobōs
ἀφόβως
without fear
3588
ton
τὸν
the
3056
logon
λόγον
word
2980
lalein
λαλεῖν
to speak.
15.
5100
tines
τινὲς
Some
3303
men
μὲν
indeed
2532
kai
καὶ
also
1223
dia
διὰ
because of
5355
phthonon
φθόνον
envy
2532
kai
καὶ
and
2054
erin
ἔριν
strife,
5100//1063
tines de
τινὲς δὲ
but some
2532
kai
καὶ
also
1223
di'
δι᾽
because of
2107
eudokian
εὐδοκίαν
good will
3588
ton
τὸν
the
5547
christon
χριστὸν
Christ
2784
kērussousin
κηρύσσουσιν
are preaching.
16.
3588//3303
hoi men
οἱ μὲν
Some
1537
ex
ἐξ
out of
2052
epitheias
ἐριθείας
selfish ambition
3588
ton
τὸν
the
5547
christon
χριστὸν
Christ
2605
katangellousin
καταγγέλλουσιν
preach,
3756
ouch
οὐχ
not
55
hagnōs
ἁγνῶς
purely,
3633
oiomenoi
οἰόμενοι
thinking
2347
thlīpsin
θλῖψιν
tribulation
2018
epipherein
ἐπιφέρειν
to add
3588
tois
τοῖς
to the
1199
desmois
δεσμοῖς
bonds
3450
mou
μου
of me.
17.
3588//1161
hoi de
οἱ δὲ
But others
1537
ex
ἐξ
out of
26
agapēs
ἀγάπης
love
1492
eidotes
εἰδότες
knowing
3754
hoti
ὅτι
that
1519
eis
εἰς
for
627
apologian
ἀπολογίαν
the defence
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel
2749
keimai
κεῖμαι
I am set.
18.
5101//1063//4133
ti gar plēn
τί γάρ πλὴν
But for what?
3956
panti
παντὶ
In every
5158
tropō
τρόπῳ
way,
1536
eite
εἴτε
either
4392
prophasei
προφάσει
in pretence
1536
eite
εἴτε
or
225
alētheia
ἀληθείᾳ
in truth
5547
christos
χριστὸς
Christ
2605
katangelletai
καταγγέλλεται
is preached,
2532
kai
καὶ
and
1722
en
ἐν
in
5129
toutō
τούτῳ
this
5463
kairō
χαίρω
I rejoice,
235
alla
ἀλλὰ
but
2532
kai
καὶ
also
5463
charēsomai
χαρήσομαι
will rejoice.
19.
1492//1063
oida gar
οἶδα γὰρ
For I know
3754
hoti
ὅτι
that
5124
touto
τοῦτό
this
3427
moi
μοι
to me
576
apobēsetai
ἀποβήσεται
will turn out
1519
eis
εἰς
for
4991
sōtērian
σωτηρίαν
salvation
1223
dia
διὰ
through
3588
tēs
τῆς
the
5216
humōn
ὑμῶν
of you
1162
deēseōs
δεήσεως
supplication
2532
kai
καὶ
and
2024
epichorēgias
ἐπιχορηγίας
3588
tou
τοῦ
of the
4151
pneumatos
πνεύματος
Spirit
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ
20.
2596
kata
κατὰ
According to
3588
tēn
τὴν
the
603
apokaradokian
ἀποκαραδοκίαν
earnest expectation
2532
kai
καὶ
and
1680
elpida
ἐλπίδα
hope
3450
mou
μου
of me,
3754
hoti
ὅτι
that
1722
en
ἐν
in
3762
oudeni
οὐδενὶ
nothing
153
aischunthēsomai
αἰσχυνθήσομαι
235
all'
ἀλλ᾽
but
1722
en
ἐν
in
3956
pasē
πάσῃ
every
3954
parrēsia
παῤῥησίᾳ
boldness
5613
hōs
ὡς
as
3842
pantote
πάντοτε
always
2532
kai
καὶ
and
3568
nūn
νῦν
now
3170
megalunthēsetai
μεγαλυνθήσεται
shall be magnified
5547
christos
χριστὸς
Christ
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
4983
sōmati
σώματί
body
3450
mou
μου
of me
1536
eite
εἴτε
either
1223
dia
διὰ
through
2222
zōēs
ζωῆς
life
1536
eite
εἴτε
or
1223
dia
διὰ
through
2288
thanatou
θανάτου
death.
21.
1698//1063
emoi gar
ἐμοὶ γὰρ
For me
3588//2198
to zēn
τὸ ζῆν
to live
5547
christos
χριστὸς
Christ,
2532
kai
καὶ
and
3588//599
to apothanein
τὸ ἀποθανεῖν
to die
2771
kedros
κέρδος
gain.
22.
1487//1063
ei de
εἰ δὲ
But if


 
I choose
3588//2198
to zēn
τὸ ζῆν
to live
1722
en
ἐν
in
4561
sarki
σαρκί
flesh,
5124
touto
τοῦτό
this


 
is
3427
moi
μοι
to me
2590
karpos
καρπὸς
fruit
2041
ergou
ἔργου
of work,
2532
kai
καὶ
and
5101
ti
τί
what
138
hairēsomai
αἱρήσομαι
I shall choose,
3756
ou
οὐ
not
1107
gnōrizō
γνωρίζω
I do know.
23.
4912//1063
sunerchomai gar
συνέχομαι γὰρ
For I am hard pressed
1537
ek
ἐκ
by
3588
tōn
τῶν
the
1417
duo
δύο
two,
3588
tēn
τὴν
the
1939
epithumian
ἐπιθυμίαν
desire
2192
echōn
ἔχων
having
1519//3588//360
eis to analūsai
εἰς τὸ ἀναλῦσαι
to depart
2532
kai
καὶ
and
4862
sun
σὺν
with
5547
christō
χριστῷ
Christ
1511
einai
εἶναι
to be
4183
pollō
πολλῷ
much
3123
māllon
μᾶλλον
more
2909
kreisson
κρεῖσσον
better,
24.
3588//1161//1961
to de epimenein
τὸ δὲ ἐπιμένειν
But to remain
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
4561
sarki
σαρκὶ
flesh
316
anankaioteron
ἀναγκαιότερον
is necessary
1223
di'
δι᾽
for
5209
humās
ὑμᾶς
you.
25.
2532
kai
καὶ
And
5124
touto
τοῦτο
this
3982
pepoithōs
πεποιθὼς
having confidence,
1492
oida
οἶδα
I know
3754
hoti
ὅτι
that
3306
menō
μενῶ
I will remain,
2532
kai
καὶ
and
4839
sumparamenō
συμπαραμενῶ
continue with
3956
pāsin
πᾶσιν
all
5213
humīn
ὑμῖν
you
1519
eis
εἰς
for
3588
tēn
τὴν
the
5216
humōn
ὑμῶν
of you
4297
prokopēn
προκοπὴν
advancement
2532
kai
καὶ
and
5479
charan
χαρὰν
joy
3588
tēs
τῆς
of the
4102
pisteōs
πίστεως
faith;
26.
2443
hina
ἵνα
That
3588
to
τὸ
the
2745
kauchēma
καύχημα
boast
5216
humōn
ὑμῶν
of you
4052
perisseuē
περισσεύῃ
may abound
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
1722
en
ἐν
in
1698
emoi
ἐμοὶ
me,
1223
dia
διὰ
through
3588
tēs
τῆς
the
1699
emēs
ἐμῆς
of me
3952
parousias
παρουσίας
coming
3825
palin
πάλιν
again
4314
pros
πρὸς
to
5209
humās
ὑμᾶς
you.
27.
3440
monon
μόνον
Only
516
axiōs
ἀξίως
worthily
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ
4176
politeuesthe
πολιτεύεσθε
conduct yourselves,
2443
hina
ἵνα
that
1536
eite
εἴτε
either
2064
elthōn
ἐλθὼν
having come
2532
kai
καὶ
and
3708
idōn
ἰδὼν
having seen
5209
humās
ὑμᾶς
you,
1536
eite
εἴτε
or
548
apōn
ἀπὼν
being absent,
191
akousō
ἀκούσω
I may hear
3588
ta
τὰ
the things
4012
peri
περὶ
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
you,
3754
hoti
ὅτι
that
4739
stēkete
στήκετε
you stand firm
1722
en
ἐν
in
1520
heni
ἑνὶ
one
4152
pneumati
πνεύματι
Spirit,
3991
miā
μιᾷ
one
5590
psuchē
ψυχῇ
soul,
4866
sunathlountes
συναθλοῦντες
contending together
3588

τῇ
for the
4102
pistei
πίστει
faith
3588
tou
τοῦ
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
gospel,
28.
2532
kai
καὶ
And
3361

μὴ
not
4426
pturomenoi
πτυρόμενοι
being terrified
1722
en
ἐν
in
3367
mēdeni
μηδενὶ
anything
5259
hupo
ὑπὸ
by
3588
tōn
τῶν
those
480
antikeimenōn
ἀντικειμένων
opposing,
3748
hētis
ἥτις
which
846
autois
αὐτοῖς
to them
3303
men
μέν
indeed
2076
estin
ἐστὶν
is
1732
endeixis
ἔνδειξις
an indication
684
apōleias
ἀπωλείας
of being lost,
5213//1161
humīn de
ὑμῖν δὲ
but to you
4991
sōtērias
σωτηρίας
of salvation
2532
kai
καὶ
and
5124
touto
τοῦτο
this
575
apo
ἀπὸ
from
2316
theou
θεοῦ
God;
29.
3754
hoti
ὅτι
That
5213
humīn
ὑμῖν
to you
5483
echaristhē
ἐχαρίσθη
it was granted
3588
to
τὸ
5228
huper
ὑπὲρ
on behalf of
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
3756
ou
οὐ
not
3440
monon
μόνον
only
3588
to
τὸ
1519
eis
εἰς
in
846
auton
αὐτὸν
him
4100
pisteuein
πιστεύειν
to believe,
235
alla
ἀλλὰ
but
2532
kai
καὶ
also
3588
to
τὸ
5228
huper
ὑπὲρ
for
848
autou
αὐτοῦ
him
3958
paschein
πάσχειν
to suffer.
30.
3588
ton
τὸν
The
846
auton
αὐτὸν
same
73
agōna
ἀγῶνα
struggle
2192
echontes
ἔχοντες
having,
3634
hoion
οἷον
which
1492
eidete
εἴδετε
you saw
1722
en
ἐν
in
1698
emoi
ἐμοὶ
me,
2532
kai
καὶ
and
3568
nūn
νῦν
now
191
akouete
ἀκούετε
hear


 
to be
1722
en
ἐν
in
1698
emoi
ἐμοί
me.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top