Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT PHILIPPIANS Chapter 1

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Philippians chapter 1.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 ||

PHILIPPIANS Chapter 1

1.
3972
paulos
παῦλος
N-NMS
Paul
2532
kai
καὶ
Conj
and
5095
timotheos
τιμόθεος
N-NMS
Timothy,
1401
douloi
δοῦλοι
N-NMP
servants
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
to all
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
the
40
hagiois
ἁγίοις
N-DMP
saints
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus,
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
1510
ousin
οὖσιν
V-DMP-PAP
being
1722
en
ἐν
Prep
in
5375
philippois
φιλίπποις
N-DMP
Philippi
4862
sun
σὺν
Prep
with
1985
episkopois
ἐπισκόποις
N-DMP
overseers
2532
kai
καὶ
Conj
and
1249
diakonois
διακόνοις
N-DMP
deacons.
2.
5485
charis
χάρις
N-NFS
Grace
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
2532
kai
καὶ
Conj
and
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
peace
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
3962
patros
πατρὸς
N-GMS
Father
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2532
kai
καὶ
Conj
and
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
3.
2168
eucharistō
εὐχαριστῶ
V-1SPAI
I thank
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
1909
epi
ἐπὶ
Prep
upon
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
every
3588//3417
tē mneia
τῇ μνείᾳ
Art-DFS//N-DFS
remembrance
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you;
4.
3842
pantote
πάντοτε
Adv
Always,
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
every
1162
deēsei
δεήσει
N-DFS
supplication
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
3326
meta
μετὰ
Prep
with
5479
charās
χαρᾶς
N-GFS
joy
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1162
deēsin
δέησιν
N-AFS
supplication
4160
poioumenos
ποιούμενος
V-NMS-PMP
making,
5.
1909
epi
ἐπὶ
Prep
For
3588

τῇ
Art-DFS
the
2842
koinōnia
κοινωνίᾳ
N-DFS
fellowship
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1519
eis
εἰς
Prep
in
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
N-ANS
gospel
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
4413
prōtēs
πρώτης
NAdj-GFS
the first
2250
hēmeras
ἡμέρας
N-GFS
day
891
achri
ἄχρι
Adv
until
3588
tou
τοῦ
N-GMS
-
3568
nūn
νῦν
Adv
now,
6.
3982
pepoithōs
πεποιθὼς
V-NMS-RAP
Being confident of
846//5124
auto touto
αὐτὸ τοῦτο
PPr-3ANS//DPr-ANS
this same thing,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3588
ho

Art-NMS
the one
1728
enarxamenos
ἐναρξάμενος
V-NMS-ADP
having begun
1722
en
ἐν
Prep
in
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
2041
ergon
ἔργον
N-ANS
a work
18
agathon
ἀγαθὸν
Adj-ANS
good,
2005
epitelesei
ἐπιτελέσει
V-3SFAI
will perform it
891
achris
ἄχρις
Adv
until
2250
hēmeras
ἡμέρας
N-GFS
the day
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
7.
2531
kathōs
καθώς
Adv
Even as
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
it is
1342
dikaion
δίκαιον
Adj-NNS
right
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
for me
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
5426
phronein
φρονεῖν
V-PAN
to think
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
concerning
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
1223
dia
διὰ
Prep
for
3588//2192
to echein
τὸ ἔχειν
Art-ANS//V-PAN
to have
3165
me
με
PPr-1AMS
me
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
2588
kardia
καρδίᾳ
N-DFS
heart
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
1722
en
ἐν
Prep
in
5037
te
τε
Prt
both
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
the
1199
desmois
δεσμοῖς
N-DMP
bonds
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588

τῇ
Art-DFS
in the
627
apologia
ἀπολογίᾳ
N-DFS
defence
2532
kai
καὶ
Conj
and
951
bebaiōsei
βεβαιώσει
N-DFS
confirmation
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel,
4791
sunkoinōnous
συγκοινωνούς
N-AMP
partakers
3450
mou
μου
PPr-1GMS
with me
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5485
charitos
χάριτος
N-GFS
grace
3956
pantas
πάντας
Adj-AMP
all
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1510
ontas
ὄντας
V-AMP-PAP
being.
8.
3144//1063
martus gar
μάρτυς γάρ
N-NMS//Conj
For a witness
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεός
N-NMS
God,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
1971
epipothō
ἐπιποθῶ
V-1SPAI
I long for
3956
pantas
πάντας
Adj-AMP
all
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1722
en
ἐν
Prep
in
4698
aplanchnois
σπλάγχνοις
N-DNP
the bowels
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
9.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
4336
proseuchomai
προσεύχομαι
V-1SPDI
I pray,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3588


Art-NFS
the
26
agapē
ἀγάπη
N-NFS
love
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
2089
eti
ἔτι
Adv
yet still
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more
2532
kai
καὶ
Conj
and
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more
4052
perisseuē
περισσεύῃ
V-3SPAS
may abound
1722
en
ἐν
Prep
in
1922
epignōsei
ἐπιγνώσει
N-DFS
full knowledge
2532
kai
καὶ
Conj
and
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
all
144
aisthēsei
αἰσθήσει
N-DFS
understanding,
10.
1519
eis
εἰς
Prep
For
3588//1381
to dokimadzein
τὸ δοκιμάζειν
Art-ANS//V-PAN
to approve
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
1308
diapheronta
διαφέροντα
V-ANP-PAP
that are better,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1510
ēte
ἦτε
V-2PPAS
you may be
1506
eilikrineis
εἰλικρινεῖς
Adj-NMP
sincere
2532
kai
καὶ
Conj
and
677
aproskopoi
ἀπρόσκοποι
Adj-NMP
without offence
1519
eis
εἰς
Prep
until
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
the day
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
of Christ,
11.
4137
peplērōmenoi
πεπληρωμένοι
V-NMP-RPP
Having been filled
2590
karpōn
καρπῶν
N-GMP
with the fruits
1343
dikaiosunēs
δικαιοσύνης
N-GFS
of righteousness,
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
1223
dia
διὰ
Prep
through
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
1519
eis
εἰς
Prep
to
1391
doxan
δόξαν
N-AFS
the glory
2532
kai
καὶ
Conj
and
1868
epainon
ἔπαινον
N-AMS
praise
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God.
12.
1097//1161
ginōskein de
γινώσκειν δὲ
V-PAN//Conj
But to know
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1014
boulomai
βούλομαι
V-1SPDI
I want,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the things
2596
kat'
κατ᾽
Prep
concerning
1691
eme
ἐμὲ
PPr-1AMS
me
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more
1519
eis
εἰς
Prep
for
4297
prokopēn
προκοπὴν
N-AFS
advancement
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel
2064
elēluthen
ἐλήλυθεν
V-3SRAI
have come,
13.
5620
hōste
ὥστε
Conj
So as
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
1199
desmous
δεσμούς
N-AMP
bonds
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
5318
phanerous
φανεροὺς
Adj-AMP
clearly seen
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
1096
genesthai
γενέσθαι
V-ADN
to become
1722
en
ἐν
Prep
in
3650//3588
holō tō
ὅλῳ τῷ
Adj-DNS//Art-DNS
the whole
4232
praitōriō
πραιτωρίῳ
N-DNS
Praetorium,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to the
3062
loipois
λοιποῖς
Adj-DMP
rest
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
all.
14.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
4119
pleionas
πλείονας
CAdj-AMP
more
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
80
adelphōn
ἀδελφῶν
N-GMP
brothers
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord,
3982
pepoithotas
πεποιθότας
V-AMP-RAP
being confident
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
by the
1199
desmois
δεσμοῖς
N-DMP
bonds
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me
4056
perissoterōs
περισσοτέρως
Adv
much more
5111
tolmān
τολμᾶν
V-PAN
to be bold
870
aphobōs
ἀφόβως
Adv
without fear
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3056
logon
λόγον
N-AMS
word
2980
lalein
λαλεῖν
V-PAN
to speak.
15.
5100
tines
τινὲς
IdPr-NMP
Some
3303
men
μὲν
Prt
indeed
2532
kai
καὶ
Conj
even
1223
dia
διὰ
Prep
because of
5355
phthonon
φθόνον
N-AMS
envy
2532
kai
καὶ
Conj
and
2054
erin
ἔριν
N-AFS
strife,
5100//1063
tines de
τινὲς δὲ
IdPr-NMP//Conj
but some
2532
kai
καὶ
Conj
also
1223
di'
δι᾽
Prep
because of
2107
eudokian
εὐδοκίαν
N-AFS
good will
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
2784
kērussousin
κηρύσσουσιν
V-3PPAI
are preaching.
16.
3588//3303
hoi men
οἱ μὲν
Art-NMP//Conj
Some
1537
ex
ἐξ
Prep
out of
2052
epitheias
ἐριθείας
N-GFS
selfish ambition
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ
2605
katangellousin
καταγγέλλουσιν
V-3PPAI
preach,
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
55
hagnōs
ἁγνῶς
Adv
purely,
3633
oiomenoi
οἰόμενοι
V-NMP-PDP
thinking
2347
thlīpsin
θλῖψιν
N-AFS
tribulation
2018
epipherein
ἐπιφέρειν
V-PAN
to add
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to the
1199
desmois
δεσμοῖς
N-DMP
bonds
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me.
17.
3588//1161
hoi de
οἱ δὲ
Art-NMP//Conj
But others
1537
ex
ἐξ
Prep
out of
26
agapēs
ἀγάπης
N-GFS
love,
1492
eidotes
εἰδότες
V-NMP-RAP
knowing
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1519
eis
εἰς
Prep
for
627
apologian
ἀπολογίαν
N-AFS
the defence
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel
2749
keimai
κεῖμαι
V-1SPDI
I am set.
18.
5101//1063//4133
ti gar plēn
τί γάρ πλὴν
ItPr-NNS//Conj
But for what?
3956
panti
παντὶ
Adj-DMS
In every
5158
tropō
τρόπῳ
N-DMS
way,
1536
eite
εἴτε
Conj
either
4392
prophasei
προφάσει
N-DFS
in pretence
1536
eite
εἴτε
Conj
or
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
in truth
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
2605
katangelletai
καταγγέλλεται
V-3SPPI
is being preached,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1722
en
ἐν
Prep
in
5129
toutō
τούτῳ
DPr-DNS
this
5463
kairō
χαίρω
V-1SPAI
I rejoice,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2532
kai
καὶ
Conj
also
5463
charēsomai
χαρήσομαι
V-1SFDI
will rejoice.
19.
1492//1063
oida gar
οἶδα γὰρ
V-1SRAI//Conj
For I know
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
5124
touto
τοῦτό
DPr-NNS
this
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
for me
576
apobēsetai
ἀποβήσεται
V-3SFDI
will go
1519
eis
εἰς
Prep
to
4991
sōtērian
σωτηρίαν
N-AFS
salvation
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1162
deēseōs
δεήσεως
N-GFS
supplication
2532
kai
καὶ
Conj
and
2024
epichorēgias
ἐπιχορηγίας
N-GFS
supply
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
4151
pneumatos
πνεύματος
N-GNS
Spirit
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
20.
2596
kata
κατὰ
Prep
According to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
603
apokaradokian
ἀποκαραδοκίαν
N-AFS
earnest expectation
2532
kai
καὶ
Conj
and
1680
elpida
ἐλπίδα
N-AFS
hope
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1722
en
ἐν
Prep
in
3762
oudeni
οὐδενὶ
Adj-DNS
nothing
153
aischunthēsomai
αἰσχυνθήσομαι
V-1SFPI
I shall be ashamed,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
every
3954
parrēsia
παῤῥησίᾳ
N-DFS
boldness
5613
hōs
ὡς
Adv
as
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always
2532
kai
καὶ
Conj
and
3568
nūn
νῦν
Adv
now
3170
megalunthēsetai
μεγαλυνθήσεται
V-3SFPI
shall be magnified
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
4983
sōmati
σώματί
N-DNS
body
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
1536
eite
εἴτε
Conj
either
1223
dia
διὰ
Prep
through
2222
zōēs
ζωῆς
N-GFS
life
1536
eite
εἴτε
Conj
or
1223
dia
διὰ
Prep
through
2288
thanatou
θανάτου
N-GMS
death.
21.
1698//1063
emoi gar
ἐμοὶ γὰρ
PPr-1DMS//Conj
For me
3588//2198
to zēn
τὸ ζῆν
Art-NNS//V-PAN
to live


 

is
5547
christos
χριστὸς
N-NMS
Christ,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588//599
to apothanein
τὸ ἀποθανεῖν
Art-NNS//V-PAN
to die
2771
kedros
κέρδος
N-NNS
gain.
22.
1487//1063
ei de
εἰ δὲ
Conj
But if
3588//2198
to zēn
τὸ ζῆν
Art-NNS//V-PAN
I choose to live
1722
en
ἐν
Prep
in
4561
sarki
σαρκί
N-DFS
flesh,
5124
touto
τοῦτό
DPr-NNS
this is
3427
moi
μοι
PPr-1DMS
to me
2590
karpos
καρπὸς
N-NMS
fruit
2041
ergou
ἔργου
N-GNS
of work,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5101
ti
τί
ItPr-ANS
what
138
hairēsomai
αἱρήσομαι
V-1SFMI
I shall choose,
3756
ou
οὐ
Adv
not
1107
gnōridzō
γνωρίζω
V-1SPAI
I do know.
23.
4912//1063
sunechomai gar
συνέχομαι γὰρ
V-3SPPI//Conj
For I am pressed
1537
ek
ἐκ
Prep
by
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
1417
duo
δύο
NAdj-GNP
two,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1939
epithumian
ἐπιθυμίαν
N-AFS
desire
2192
echōn
ἔχων
V-NMS-PAP
having
1519//3588//360
eis to analūsai
εἰς τὸ ἀναλῦσαι
Prep//Art-ANS//V-AAN
to depart
2532
kai
καὶ
Conj
and
4862
sun
σὺν
Prep
with
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
4183
pollō
πολλῷ
Adj-DNS
much
3123
māllon
μᾶλλον
Adv
more
2909
kreisson
κρεῖσσον
CAdj-NNS
better,
24.
3588//1161//1961
to de epimenein
τὸ δὲ ἐπιμένειν
Art-NNS//Conj//V-PAN
But to remain
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
4561
sarki
σαρκὶ
N-DFS
flesh
316
anankaioteron
ἀναγκαιότερον
CAdj-NNS
is necessary
1223
di'
δι᾽
Prep
for
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you.
25.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
3982
pepoithōs
πεποιθὼς
V-NMS-RAP
having confidence,
1492
oida
οἶδα
V-1SRAI
I know
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3306
menō
μενῶ
V-1SFAI
I will remain,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4839
sumparamenō
συμπαραμενῶ
V-1SFAI
continue with
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
all
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
4297
prokopēn
προκοπὴν
N-AFS
advancement
2532
kai
καὶ
Conj
and
5479
charan
χαρὰν
N-AFS
joy
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith;
26.
2443
hina
ἵνα
Conj
That
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
2745
kauchēma
καύχημα
N-MNS
boast
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
4052
perisseuē
περισσεύῃ
V-3SPAS
may abound
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus
1722
en
ἐν
Prep
in
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
me,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1699
emēs
ἐμῆς
PPr-1GFS
of me
3952
parousias
παρουσίας
N-GFS
coming
3825
palin
πάλιν
Adv
again
4314
pros
πρὸς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you.
27.
3440
monon
μόνον
Adv
Only
516
axiōs
ἀξίως
Adv
worthily
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
4176
politeuesthe
πολιτεύεσθε
V-2PPDM
conduct yourselves,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1536
eite
εἴτε
Conj
either
2064
elthōn
ἐλθὼν
V-NMS-AAP
having come
2532
kai
καὶ
Conj
and
3708
idōn
ἰδὼν
V-NMS-AAP
having seen
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
1536
eite
εἴτε
Conj
or
548
apōn
ἀπὼν
V-NMS-PAP
being absent,
191
akousō
ἀκούσω
V-1SPAS
I may hear
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
4739
stēkete
στήκετε
V-2PPAM
you stand firm
1722
en
ἐν
Prep
in
1520
heni
ἑνὶ
NAdj-DNS
one
4152
pneumati
πνεύματι
N-DNS
Spirit,
3991
miā
μιᾷ
Adj-DFS
one
5590
psuchē
ψυχῇ
N-DFS
soul,
4866
sunathlountes
συναθλοῦντες
V-NMP-PAP
contending together
3588

τῇ
Art-DFS
in the
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
2098
euangeliou
εὐαγγελίου
N-GNS
gospel,
28.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3361

μὴ
Adv
not
4426
pturomenoi
πτυρόμενοι
V-NMP-PPP
being terrified
1722
en
ἐν
Prep
in
3367
mēdeni
μηδενὶ
Adj-DNS
anything
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
480
antikeimenōn
ἀντικειμένων
V-GMP-PDP
opposing,
3748
hētis
ἥτις
RlPr-NFS
which
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them
3303
men
μέν
Prt
indeed
2076
estin
ἐστὶν
V-3SPAI
is
1732
endeixis
ἔνδειξις
N-NFS
an indication
684
apōleias
ἀπωλείας
N-GFS
of being lost,
5213//1161
humīn de
ὑμῖν δὲ
PPr-2DMP//Conj
but to you
4991
sōtērias
σωτηρίας
N-GFS
of salvation,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5124
touto
τοῦτο
DPr-NNS
this
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God;
29.
3754
hoti
ὅτι
Conj
That
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
5483
echaristhē
ἐχαρίσθη
V-3SAPI
it was granted
3588
to
τὸ
Art-NNS
-
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
on behalf of
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
3756
ou
οὐ
Adv
not
3440
monon
μόνον
Adv
only
3588
to
τὸ
Art-NNS
-
1519
eis
εἰς
Prep
in
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
him
4100
pisteuein
πιστεύειν
V-PAN
to believe,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
to
τὸ
Art-NNS
-
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
him
3958
paschein
πάσχειν
V-PAN
to suffer.
30.
3588
ton
τὸν
Art-AMS
The
846
auton
αὐτὸν
PPr-3AMS
same
73
agōna
ἀγῶνα
N-AMS
struggle
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having,
3634
hoion
οἷον
CPr-AMS
which
1492
eidete
εἴδετε
V-2PAAI
you saw
1722
en
ἐν
Prep
in
1698
emoi
ἐμοὶ
PPr-1DMS
me,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3568
nūn
νῦν
Adv
now
191
akouete
ἀκούετε
V-2PPAI
hear to be
1722
en
ἐν
Prep
in
1698
emoi
ἐμοί
PPr-1DMS
me.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 || 04 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top