Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT ROMANS Chapter 2

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Romans chapter 2.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 9 || 10 ||

ROMANS Chapter 2

1.
1353
dio
διὸ
Conj
Therefore,
379
anapologētos
ἀναπολόγητος
Adj-NMS
without excuse
1510
ei
εἶ
V-2SPAI
you are,
5599
ō

Int
O
444
anthrōpe
ἄνθρωπε
N-VMS
man,
3956
pās
πᾶς
Adj-VMS
every one
2919
krinōn
κρίνων
V-NMS-PAP
judging,
1722//3739//1063
en hō gar
ἐν ᾧ γὰρ
Prep//RlPr-DNS//Conj
for in what
2919
krineis
κρίνεις
V-2SPAI
you judge
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2087
heteron
ἕτερον
Adj-AMS
other,
4572
seauton
σεαυτὸν
RfPr-2AMS
yourself
2632
katakrineis
κατακρίνεις
V-2SPAI
you condemn;
3558//1063
ta gar
τὰ γὰρ
Art-ANP//Conj
for the
846
auta
αὐτὰ
PPr-3ANP
same things
4238
prasseis
πράσσεις
V-2SPAI
you practice,
3588
ho

Art-NMS
the one
2919
krinōn
κρίνων
V-NMS-PAP
judging.
2.
1492//1161
oidamen de
οἴδαμεν δὲ
V-1PRAI//Conj
And we know
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
2917
krima
κρίμα
N-NNS
judgement
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
225
alētheian
ἀλήθειαν
N-AFS
truth
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
5108
toiauta
τοιαῦτα
DPr-ANP
such things
4238
prassontas
πράσσοντας
V-AMP-PAP
practicing.
3.
3049//1161
logidzē de
λογίζῃ δὲ
V-2SPDI//Conj
And do you presume
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this,
5599
ō

Int
O
444
anthrōpe
ἄνθρωπε
N-VMS
man,
3588
ho

Art-VMS
the one
2919
krinōn
κρίνων
V-VMS-PAP
judging,
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
5108
toiauta
τοιαῦτα
DPr-ANP
such things
4238
prassontas
πράσσοντας
V-AMP-PAP
practicing,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4160
poiōn
ποιῶν
V-NMS-PAP
doing
486
auta
αὐτά
PPr-3ANP
them,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
4771
su
σὺ
PPr-2NMS
you
1628
ekpheuxē
ἐκφεύξῃ
V-2SFDI
will escape
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2917
krima
κρίμα
N-ANS
judgement
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God?
4.
2228
ē

Conj
Or
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
4149
ploutou
πλούτου
N-GMS
riches
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
5544
chrēstotētos
χρηστότητος
N-GFS
kindness
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
463463
anochēs
ἀνοχῆς
N-GFS
forbearance,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3115
makrothumias
μακροθυμίας
N-GFS
longsuffering
2706
kataphroneis
καταφρονεῖς
V-2SPAI
do you despise,
50
agnoōn
ἀγνοῶν
V-NMS-PAP
not knowing
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
5543
chrēston
χρηστὸν
Adj-NNS
kindness
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1519
eis
εἰς
Prep
to
3341
metanoian
μετάνοιάν
N-AFS
repentance
4571
se
σε
PPr-2AMS
you
71
agei
ἄγει
V-3SPAI
leads?
5.
2596//1161
kata de
κατὰ δὲ
Prep//Conj
But according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
4643
sklērotēta
σκληρότητά
N-AFS
hardness
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
279
ametanoēton
ἀμετανόητον
Adj-AFS
unrepentant
2588
kardian
καρδίαν
N-AFS
heart,
2343
thēsauridzeis
θησαυρίζεις
V-2SPAI
you treasure up
4572
seautō
σεαυτῷ
RfPr-2DMS
for yourself
3709
orgēn
ὀργὴν
N-AFS
wrath
1722
en
ἐν
Prep
on
2250
hēmera
ἡμέρᾳ
N-DFS
the day
3709
orgēs
ὀργῆς
N-GFS
of wrath,
2532
kai
καὶ
Conj
and
602
apokalupseōs
ἀποκαλύψεως
N-GFS
the revelation
1341
dikaiokrisias
δικαιοκρισίας
N-GFS
of the righteous
judgement
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
6.
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
Who
591
apodōsei
ἀποδώσει
V-3SFAI
will give
1538
ekastō
ἑκάστῳ
Adj-DMS
to each
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2041
erga
ἔργα
N-ANP
works
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
7.
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
To those
3303
men
μὲν
Prt
indeed
2596
kath'
καθ᾽
Prep
by
5281
hupomonēn
ὑπομονὴν
N-AFS
endurance
2041
ergou
ἔργου
N-GNS
of work
18
agathou
ἀγαθοῦ
Adj-GNS
good,
1391
doxan
δόξαν
N-AFS
glory
2532
kai
καὶ
Conj
and
5092
timēn
τιμὴν
N-AFS
honour
2532
kai
καὶ
Conj
and
861
aphtharsian
ἀφθαρσίαν
N-AFS
immortality
2212
zētousin
ζητοῦσιν
V-3PPAI
are seeking,
2222
zōēn
ζωὴν
N-AFS
life
166
aiōnion
αἰώνιον
Adj-AFS
eternal,
8.
3588//1161
tois de
τοῖς δὲ
Art-DMP//Conj
But to those
1537
ex
ἐξ
Prep
of
2052
epitheias
ἐριθείας
N-GFS
self-interest
2532
kai
καὶ
Conj
and
544
apeithousin
ἀπειθοῦσιν
V-DMP-PAP
not obeying
3303
men
μὲν
Prt
-
3588

τῇ
Art-DFS
the
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
truth,
3982//1161
peithomenois de
πειθομένοις δὲ
V-DMP-PMP//Conj
but obeying
3588

τῇ
Art-DFS
the
93
adikia
ἀδικίᾳ
N-DFS
unrighteousness,
2372
thumos
θυμός
N-NMS
anger
2532
kai
καὶ
Conj
and
3709
orgē
ὀργὴ
N-NFS
wrath.
9.
2347
thlipsis
θλῖψις
N-NFS
Tribulation
2532
kai
καὶ
Conj
and
4730
stenochōria
στενοχωρία
N-NFS
distress
1909
epi
ἐπὶ
Prep
on
3956
pāsan
πᾶσαν
Adj-AFS
every
5590
psuchēn
ψυχὴν
N-AFS
soul
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
N-GMS
of man,
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the one
2716
katergadzomenou
κατεργαζομένου
V-GMS-PDP
working
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2556
kakon
κακόν
Adj-ANS
evil,
2453//5037
youdaiou te
ἰουδαίου τε
Adj-GMS//Prt
of both a Jew
4412
prōton
πρῶτον
NAdv
first,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1672
hellēnos
ἕλληνος
N-GMS
of a Greek
10.
1391//1161
doxa de
δόξα δὲ
N-NFS//Conj
But glory
2532
kai
καὶ
Conj
and
5092
timē
τιμὴ
N-NFS
honour
2532
kai
καὶ
Conj
and
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
peace
3956
panti
παντὶ
Adj-DMS
to everyone
3588

τῷ
Art-DMS
-
2038
ergadzomenō
ἐργαζομένῳ
V-DMS-PDP
working
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
18
agathon
ἀγαθόν
Adj-ANS
good,
2453//5037
youdaiō te
ἰουδαίῳ τε
Adj-DMS//Prt
both to a Jew
4412
prōton
πρῶτον
NAdv
first,
2532
kai
καὶ
Conj
also
1672
hellēni
ἕλληνι
N-DMS
to a Greek.
11.
3756//1063
ou gar
οὐ γάρ
Adv//Conj
For not
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
there is
4382
prosōpolēpsia
προσωποληψία
N-NFS
respect of persons
3844
para
παρὰ
Prep
with
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God.
12.
3745//1063
hosoi gar
ὅσοι γὰρ
RlPr-NMP//Conj
For as many as
460
anomōs
ἀνόμως
Adv
without the law
264
hēmarton
ἥμαρτον
V-3PAAI
sinned,
460
anomōs
ἀνόμως
Adv
without the law
2532
kai
καὶ
Conj
also
622
apolountai
ἀπολοῦνται
V-3PFMI
will perish;
2532
kai
καὶ
Conj
and
3745
hosoi
ὅσοι
RlPr-NMP
as many as
1722
en
ἐν
Prep
in
3551
nomō
νόμῳ
N-DMS
the law
264
hēmarton
ἥμαρτον
V-3PAAI
sinned,
1223
dia
διὰ
Prep
by
3551
nomou
νόμου
N-GMS
the law
2919
krithēsontai
κριθήσονται
V-3PFPI
will be judged;
13.
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
Adv//Conj
For not
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
202
akroatai
ἀκροαταὶ
N-NMP
hearers
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3551
nomou
νόμου
N-GMS
law
1342
dikaioi
δίκαιοι
Adj-NMP
are righteous
3844
para
παρὰ
Prep
with
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
4163
poiētai
ποιηταὶ
N-NMP
doers
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3551
nomou
νόμου
N-GMS
law
1344
dikaiōthēsontai
δικαιωθήσονται
V-3PFPI
shall be justified.
14.
3752//1063
hotan gar
ὅταν γὰρ
Conj
For when
1484
ethnē
ἔθνη
N-NNP
Gentiles,
3588
ta
τὰ
Art-NNP
those
3361

μὴ
Adv
not
3551
nomon
νόμον
N-AMS
the law
2192
echonta
ἔχοντα
V-NMS-PAP
having,
5449
phusei
φύσει
N-DFS
by nature
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3551
nomou
νόμου
N-GMS
law
4160
poiē
ποιῇ
V-3SPAS
may do,
3778
houtoi
οὗτοι
DPr-NMP
these,
3551
nomon
νόμον
N-AMS
the law
3361

μὴ
Adv
not
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having,
1438
heautois
ἑαυτοῖς
RfPr-3DMP
to themselves
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
3551
nomos
νόμος
N-NMS
a law,
15.
3748
hoitines
οἵτινες
RlPr-NMP
Who
1731
endeiknuntai
ἐνδείκνυνται
V-3PPMI
show
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2041
ergon
ἔργον
N-ANS
work
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3551
nomou
νόμου
N-GMS
law,
1123
grapton
γραπτὸν
Adj-ANS
written
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
2588
kardiais
καρδίαις
N-DFP
hearts
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them,
4828
summarturousēs
συμμαρτυρούσης
V-GFS-PAP
witnessing with
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4893
suneidēseōs
συνειδήσεως
N-GFS
conscience,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3342
metaxu
μεταξὺ
Prep
between
240
allēlōn
ἀλλήλων
RcPr-GMP
one another
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
3053
logismōn
λογισμῶν
N-GMP
thoughts
2723
katēgorountōn
κατηγορούντων
V-GMP-PAP
accusing
2228
ē

Conj
or
2532
kai
καὶ
Conj
even
626
apologoumenōn
ἀπολογουμένων
V-GMP-PDP
excusing,
16.
1722
en
ἐν
Prep
On
2250
hēmera
ἡμέρᾳ
N-DFS
the day
3753
hote
ὅτε
Adv
when
2919
krinei
κρίνει
V-3SPAI
judges
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2927
krupta
κρυπτὰ
Adj-ANP
secrets
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of the
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
men,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιόν
N-ANS
gospel
3450
mou
μου
PPr-1GMS
of me,
1223
dia
διὰ
Prep
through
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
17.
2396
ide
ἴδε
V-2SAAM
Look,
4771
su
σὺ
PPr-2NMS
you
2453
youdaios
ἰουδαῖος
Adj-NMS
a Jew
2028
eponomadzē
ἐπονομάζῃ
V-2SPPI
are named,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1879
epanapauē
ἐπαναπαύῃ
V-2SPDI
rest
3588

τῷ
Art-DMS
in the
3551
nomō
νόμῳ
N-DMS
law,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2744
kauchāsai
καυχᾶσαι
V-2SPDI
boast
1722
en
ἐν
Prep
in
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God;
18.
2532
kai
καὶ
Conj
And
1097
ginōskeis
γινώσκεις
V-2SPAI
know
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2307
thelēma
θέλημα
N-ANS
will,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1381
dokimadzeis
δοκιμάζεις
V-2SPAI
approve
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the things
1308
diapheronta
διαφέροντα
V-ANP-PAP
excelling,
2727
katēchoumenos
κατηχούμενος
V-NMS-PPP
being instructed
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
3551
nomou
νόμου
N-GMS
law;
19.
3982//5037
pepoithas te
πέποιθάς τε
V-2SRAI//Prt
And have pursuaded
4572
seauton
σεαυτὸν
RfPr-2AMS
yourself
3595
hodēgon
ὁδηγὸν
N-AMS
a guide
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
5185
tuphlōn
τυφλῶν
Adj-GMP
of the blind,
5457
phōs
φῶς
N-ANS
a light
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
of those
1722
en
ἐν
Prep
in
4655
skotei
σκότει
N-DNS
darkness,
20.
3810
paideutēn
παιδευτὴν
N-AMS
An instructer
878
aphronōn
ἀφρόνων
Adj-GMP
of the foolish,
1320
didaskalon
διδάσκαλον
N-AMS
a teacher
3516
nēpiōn
νηπίων
Adj-GMP
of infants,
2192
echonta
ἔχοντα
V-AMS-PAP
having
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3446
morphōsin
μόρφωσιν
N-AFS
form
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1108
gnōseōs
γνώσεως
N-GFS
knowledge
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
225
alētheias
ἀληθείας
N-GFS
truth
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
3551
nomō
νόμῳ
N-DMS
law.
21.
3588
ho

Art-VMS
The one
3767
oun
οὖν
Conj
then
1321
didaskōn
διδάσκων
V-VMS-PAP
teaching
2087
heteron
ἕτερον
Adj-ANS
another,
4572
seauton
σεαυτὸν
RfPr-2AMS
yourself
3756
ou
οὐ
Adv
not
1321
didaskeis
διδάσκεις
V-2SPAI
do you teach?
3588
ho

Art-VMS
The one
2784
kērussōn
κηρύσσων
V-NVMS-PAP
preaching
3361

μὴ
Adv
not
2813
kleptein
κλέπτειν
V-PAN
to steal,
2813
klepteis
κλέπτεις
V-2SPAI
do you steal?
22.
3588
ho

Art-VMS
The one
3004
legōn
λέγων
V-VMS-PAP
saying
3361

μὴ
Adv
not
3431
moicheuein
μοιχεύειν
V-PAN
to commit adultery,
3431
moicheueis
μοιχεύεις
V-2SPAI
do you commit
adultery?
3588
ho

Art-VMS
The one
948
bdelussomenos
βδελυσσόμενος
V-VMS-PDP
abhoring
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1497
eidōla
εἴδωλα
N-ANP
idols,
2416
hierosuleis
ἱεροσυλεῖς
V-2SPAI
do you commit
sacriliege?
23.
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
Who
1722
en
ἐν
Prep
in
3551
nomō
νόμῳ
N-DMS
the law
2744
kauchāsai
καυχᾶσαι
V-PDN
boasting,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
3847
parabaseōs
παραβάσεως
N-GFS
transgression
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3551
nomou
νόμου
N-GMS
law
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God
818
atimadzeis
ἀτιμάζεις
V-2SPAI
do you dishonour?
24.
3588//1063
to gar
τὸ γὰρ
Art-NNS//Conj
For the
3686
onoma
ὄνομα
N-NNS
name
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1223
di'
δι᾽
Prep
through
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
987
blasphēmeitai
βλασφημεῖται
V-3SPPI
is being blasphemed
1722
en
ἐν
Prep
among
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
the
1484
ethnesin
ἔθνεσιν
N-DNP
Gentiles,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
1125
gegraptai
γέγραπται
V-3SRPI
it is written,
25.
4061//3303//1063
peritomē men gar
περιτομὴ μὲν γὰρ
N-NFS//Prt//Conj
For indeed circumcision
5623
ōphelei
ὠφελεῖ
V-3SPAI
profits,
1437
ean
ἐὰν
Conj
if
3551
nomon
νόμον
N-AMS
the law
4238
prassēs
πράσσῃς
V-2SPAS
you practice;
1437//1161
ean de
ἐὰν δὲ
Conj
but if
3848
parabatēs
παραβάτης
N-NMS
a transgressor
3551
nomou
νόμου
N-GMS
of the law
1510
ēs
ᾖς
V-2SPAS
you are,
3588


Art-NFS
the
4061
peritomē
περιτομή
N-NFS
circumcision
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you
203
akrobustia
ἀκροβυστία
N-NFS
uncircumcision
1096
gegonen
γέγονεν
V-3SRAI
has become.
26.
1437
ean
ἐὰν
Conj
If
3767
oun
οὖν
Conj
then
3588


Art-NFS
the
203
akrobustia
ἀκροβυστία
N-NFS
uncircumcision,
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1345
dikaiōmata
δικαιώματα
N-ANP
righteousness
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3551
nomou
νόμου
N-GMS
law
5442
phulassē
φυλάσσῃ
V-3SPAS
keeps,
3780
ouchi
οὐχί
Adv
not
3588


Art-NFS
the
203
akrobustia
ἀκροβυστία
N-NFS
uncircumcision
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
1519
eis
εἰς
Prep
for
4061
peritomēn
περιτομὴν
N-AFS
circumcsion
3049
logisthēsetai
λογισθήσεται
V-3SFPI
will be reckoned?
27.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2919
krinei
κρινεῖ
V-3SFAI
will judge
3588


Art-NFS
the
1537
ek
ἐκ
Prep
by
5449
phuseōs
φύσεως
N-GFS
nature
203
akrobustia
ἀκροβυστία
N-NFS
uncircumcision
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3551
nomon
νόμον
N-AMS
law
5055
telousa
τελοῦσα
V-NFS-PAP
fulfilling,
4771
se
σὲ
PPr-2AMS
you,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the one who is
1223
dia
διὰ
Prep
through
1121
grammatos
γράμματος
N-GNS
the letter
2532
kai
καὶ
Conj
and
4061
peritomēs
περιτομῆς
N-GFS
circumcision
3848
parabatēn
παραβάτην
N-AMS
a transgressor
3551
nomou
νόμου
N-GMS
of the law?
28.
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
Adv//Conj
For not
3588
ho

Art-NMS
the one
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
5318
phanerō
φανερῷ
Adj-DNS
outward
2453
youdaios
ἰουδαῖός
Adj-NMS
a Jew
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is,
3761
oude
οὐδὲ
Adv
nor is
3588


Art-NFS
the circumcision
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
5318
phanerō
φανερῷ
Adj-DNS
outward
1722
en
ἐν
Prep
in
4561
sarki
σαρκὶ
N-DFS
the flesh
4061
peritomē
περιτομή
N-NFS
circumcision,
29.
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
But
3588
ho

Art-NMS
the one
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DNS
the
2927
kruptō
κρυπτῷ
Adj-DNS
inwards
2453
youdaios
ἰουδαῖος
Adj-NMS
is a Jew,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4061
peritomē
περιτομὴ
N-NFS
circumcision is
2588
kardias
καρδίας
N-GFS
of the heart,
1722
en
ἐν
Prep
in
4151
pneumati
πνεύματι
N-DNS
the Spirit,
3756
ou
οὐ
Adv
not
1121
grammati
γράμματι
N-DNS
the letter;
3739
hou
οὗ
RlPr-GMS
of whom
3588
ho

Art-NMS
the
1868

ἔπαινος
N-NMS
praise is
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1537
ex
ἐξ
Prep
of
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
men,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1537
ek
ἐκ
Prep
of
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
1316
theou
θεοῦ
N-GMS
God.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 9 || 10 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top