Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 THESSALONIANS Chapter 1

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Thessalonians chapter 1.

YOUTUBE VIDEO The Book of 2 THESSALONIANS - 8 Minutes

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 ||

2 THESSALONIANS Chapter 1

1.
3972
paulos
παῦλος
N-NMS
Paul,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4610
silouanos
σιλουανὸς
N-NMS
Silvanus,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5095
timotheos
τιμόθεος
N-NMS
Timothy,
3588

τῇ
Art-DFS
to the
1577
ekklēsia
ἐκκλησίᾳ
N-DFS
church
2331
thessalonikeōn
θεσσαλονικέων
N-GMP
of the Thessalonians
1722
en
ἐν
Prep
in
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
3962
patri
πατρὶ
N-DMS
the Father
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ.
2.
5485
charis
χάρις
N-NFS
Grace
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
2532
kai
καὶ
Conj
and
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
peace,
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
3962
patros
πατρὸς
N-GMS
the Father
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
the Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
3.
2168
eucharistein
εὐχαριστεῖν
V-PAN
To give thanks
3784
opheilomen
ὀφείλομεν
V-1PPAI
we ought
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
514
axion
ἄξιόν
Adj-NNS
worthy
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
it is,
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
5232
huperauxanei
ὑπεραυξάνει
V-3SPAI
grows greatly
3588


Art-NFS
the
4102
pistis
πίστις
N-NFS
faith
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4121
pleonadzei
πλεονάζει
V-3SPAI
abounds
3588


Art-NFS
the
26
agapē
ἀγάπη
N-NFS
love
1520
henos
ἑνὸς
NAdj-GMS
one
1538
hekastou
ἑκάστου
Adj-GMS
of each
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1519
eis
εἰς
Prep
to
240
allēlous
ἀλλήλους
RcPr-AMP
one another.
4.
5620
hōste
ὥστε
Conj
So as for
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us
846
autous
αὐτοὺς
PPr-3AMP
ourselves
1722
en
ἐν
Prep
in
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
2744
kauchāsthai
καυχᾶσθαι
V-2SPDI
to boast
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
N-DFP
churches
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
5281
hupomonēs
ὑπομονῆς
N-GFS
endurance
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
2532
kai
καὶ
Conj
and
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
faith
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
all
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
the
1375
diōgmois
διωγμοῖς
N-DMP
persecutions
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
2347
thlipsesin
θλίψεσιν
N-DFP
tribulations
3739
hais
αἷς
RlPr-DFP
which
430
anechesthe
ἀνέχεσθε
V-2PPDI
you endure;
5.
1730
endeigma
ἔνδειγμα
N-NNS
A clear token
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1342
dikaias
δικαίας
Adj-GFS
righteous
2920
kriseōs
κρίσεως
N-GFS
judgement
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588//2661
to kataxiōthēnai
τὸ καταξιωθῆναι
Art-ANS//V-APN
to be counted worthy
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
932
basileias
βασιλείας
N-GFS
kingdom
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
5228
huper
ὑπὲρ
Prep
for
3739
hēs
ἧς
RlPr-GFS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
3958
paschete
πάσχετε
V-2PPAI
you suffer.
6.
1512
eiper
εἴπερ
Conj
Since


 

it is
1342
dikaion
δίκαιον
Adj-NNS
righteous
3844
para
παρὰ
Prep
with
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
487
antapodounai
ἀνταποδοῦναι
V-AAN
to repay
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to those
2346
thlibousin
θλίβουσιν
V-DMP-PAP
troubling
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
2347
thlīpsin
θλῖψιν
N-AFS
tribulation.
7.
2532
kai
καὶ
Conj
And
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
2346
thliboumenois
θλιβομένοις
V-DMP-PPP
being troubled,
425
anesin
ἄνεσιν
N-AFS
rest
3326
meth'
μεθ᾽
Prep
with
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us,
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
601
apokalupsei
ἀποκαλύψει
V-3SFAI
revelation
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
575
ap'
ἀπ᾽
Prep
from
2772
ouranou
οὐρανοῦ
N-GMS
heaven
3326
met'
μετ᾽
Prep
with
32
angelōn
ἀγγέλων
N-GMP
angels
1411
dunameōs
δυνάμεως
N-GFS
of power
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
8.
1722
en
ἐν
Prep
In
4442
puri
πυρὶ
N-DNS
fire
5395
phlogos
φλογός
N-GFS
of flame,
1325
didontos
διδόντος
V-GMS-PAP
giving
1557
ekdikēsin
ἐκδίκησιν
N-AFS
vengeance
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
on those
3361

μὴ
Adv
not
1492
eidosin
εἰδόσιν
V-DMP-RAP
knowing
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
3361

μὴ
Adv
not
5219
hupakouousin
ὑπακούουσιν
V-DMP-PAP
obeying
3588

τῷ
Art-DNS
the
2098
euangeliō
εὐαγγελίῳ
N-DNS
gospel
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
9.
3748
hoitines
οἵτινες
RlPr-NMP
Who
1349
dikēn
δίκην
N-AFS
judgement
5099
tisousin
τίσουσιν
V-3PFAI
shall suffer
3639
olethron
ὄλεθρον
N-AMS
ruin
166
aiōnion
αἰώνιον
Adj-AMS
long-lasting
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
4383
prosōpou
προσώπου
N-GNS
the face
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2532
kai
καὶ
Conj
and
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1391
doxēs
δόξης
N-GFS
glory
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
2479
ischuos
ἰσχύος
N-GFS
strength
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
10.
3752
hotan
ὅταν
Conj
When
2064
elthē
ἔλθῃ
V-3SAAS
he may come
1740
endoxasthēnai
ἐνδοξασθῆναι
V-APN
to be glorified
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
the
40
hagiois
ἁγίοις
N-DMP
saints
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2296
thaumasthēnai
θαυμασθῆναι
V-APN
to be admired
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
all
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
4100
pisteuousin
πιστεύουσιν
V-DMP-PAP
believing,
3754
hoti
ὅτι
Conj
(because
4100
episteuthē
ἐπιστεύθη
V-3SAPI
was believed
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
3142
marturion
μαρτύριον
N-NNS
testimony
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
1909
eph'
ἐφ᾽
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you)
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
2250
hēmera
ἡμέρᾳ
N-DFS
day
1565
ekeinē
ἐκείνῃ
DPr-DFS
that.
11.
1519
eis
εἰς
Prep
For
3739
ho

RlPr-ANS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
4336
proseuchometha
προσευχόμεθα
V-1PPDI
we pray
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always
4012
peri
περὶ
Prep
for
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
515
axiōsē
ἀξιώσῃ
V-3SAAS
would count worthy
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
2821
klēseōs
κλήσεως
N-GFS
calling
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4137
plērōsē
πληρώσῃ
V-3SAAS
may fulfil
3956
pāsan
πᾶσαν
Adj-AFS
every
2107
eudokian
εὐδοκίαν
N-AFS
good pleasure
19
agathōsunēs
ἀγαθωσύνης
N-GFS
of his goodness,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2041
ergon
ἔργον
N-ANS
work
4102
pisteōs
πίστεως
N-GFS
of faith
1722
en
ἐν
Prep
with
1411
dunamei
δυνάμει
N-DFS
power.
12.
3704
hopōs
ὅπως
Conj
So as
1740
endoxasthē
ἐνδοξασθῇ
V-3SAPS
may be glorified
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
3686
onoma
ὄνομα
N-NNS
name
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
1722
en
ἐν
Prep
in
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
1722
en
ἐν
Prep
in
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2532
kai
καὶ
Conj
and
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 1 || 02 || 03 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top