Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 THESSALONIANS Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Thessalonians chapter 3.

YOUTUBE VIDEO The Book of 2 THESSALONIANS - 8 Minutes

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 ||

2 THESSALONIANS Chapter 3

1.
3588
to
τὸ
Art-ANS
For the
115
loipon
λοιπὸν
Adj-ANS
rest,
4336
proseuchesthe
προσεύχεσθε
V-2PPDM
pray
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers
4012
peri
περὶ
Prep
for
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3588
ho

Art-NMS
the
3056
logos
λόγος
N-NMS
word
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
5143
trechē
τρέχῃ
V-3SPAS
may run
2532
kai
καὶ
Conj
and
1392
doxadzētai
δοξάζηται
V-3SPPS
be glorified,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
2532
kai
καὶ
Conj
also
4314
pros
πρὸς
Prep
with
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
2.
2532
kai
καὶ
Conj
And
2443
hina
ἵνα
Conj
that
4506
rhusthōmen
ῥυσθῶμεν
V-1PAPS
we may be delivered
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
824
atopōn
ἀτόπων
Adj-GMP
misplaced
2532
kai
καὶ
Conj
and
4190
ponērōn
πονηρῶν
Adj-GMP
evil
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
men;
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
Adv//Conj
for not
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
from all
3588


Art-NFS
the
4102
pistis
πίστις
N-NFS
faith is.
3.
4103//1161
pistos de
πιστὸς δέ
Adj-NMS//Conj
But faithful
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord,
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
who
4741
stērixei
στηρίξει
V-3SFAI
will establish
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
2532
kai
καὶ
Conj
and
5442
phulaxei
φυλάξει
V-3SFAI
will keep


 

you
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
4190
ponērou
πονηροῦ
Adj-GMS
evil.
4.
3982//1161
pepoithamen de
πεποίθαμεν δὲ
V-1PRAI//Conj
And we trust
1722
en
ἐν
Prep
in
2962
kuriō
κυρίῳ
N-DMS
the Lord
1909
eph'
ἐφ᾽
Prep
over
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3739
ha

RlPr-ANP
what
3853
parangellomen
παραγγέλλομεν
V-1PPAI
we command
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you,
2532
kai
καὶ
Conj
both
4160
poieite
ποιεῖτε
V-2PPAM
you do
2532
kai
καὶ
Conj
and
4160
poiēsete
ποιήσετε
V-2PFAI
will do.
5.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
And the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
2720
kateuthunai
κατευθύναι
V-3SAAO
guide
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
26
agapēn
ἀγάπην
N-AFS
love
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1519
eis
εἰς
Prep
into
5281
hupomonēn
ὑπομονὴν
N-AFS
the endurance
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ.
6.
3853//1161
parangellomen de
παραγγέλλομεν δὲ
V-1PPAI//Conj
And we command
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
1722
en
ἐν
Prep
in
3686
onomati
ὀνόματι
N-DNS
name
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
4724
stellesthai
στέλλεσθαι
V-PMN
to withdraw
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
yourselves
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3956
pantos
παντὸς
Adj-GMS
every
80
adelphou
ἀδελφοῦ
N-GMS
brother
814
ataktōs
ἀτάκτως
Adv
disorderly
4043
peripatountos
περιπατοῦντος
V-GMS-PAP
walking,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3862
paradosin
παράδοσιν
N-AFS
tradition
3739
hēn
ἣν
RlPr-AFS
which
3880
parelaben
παρέλαβεν
V-3SAAI
he received
3844
par'
παρ᾽
Prep
from
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us.
7.
846//1063
autoi gar
αὐτοὶ γὰρ
PPr-3NMP//Conj
For yourselves
1492
oidate
οἴδατε
V-2PRAI
you know
4459
pōs
πῶς
Adv
how
1163
dei
δεῖ
V-3SPAI
it is necessary
3401
mimeisthai
μιμεῖσθαι
V-2PPDM
to copy
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us,
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
812
ētaktēsamen
ἠτακτήσαμεν
V-1PAAI
we were disorderly
1722
en
ἐν
Prep
among
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you;
8.
3761
oude
οὐδὲ
Adv
Nor
1432
dōrean
δωρεὰν
Adv
for nothing
740
arton
ἄρτον
N-AMS
bread
5315
ephagomen
ἐφάγομεν
V-1PAAI
did we eat
3844
para
παρά
Prep
from
5100
tinos
τινος
IdPr-GMS
anyone,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
1722
en
ἐν
Prep
by
2873
kopō
κόπῳ
N-DMS
labour
2532
kai
καὶ
Conj
and
3449
mochthō
μόχθῳ
N-DMS
travail,
3571
nukta
νύκτα
N-AFS
night
2532
kai
καὶ
Conj
and
2250
hēmeran
ἡμέραν
N-AFS
day
2038
ergadzomenoi
ἐργαζόμενοι
V-NMP-PDP
working,
4314
pros
πρὸς
Prep
for
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
3361

μὴ
Adv
not
1912
epibarēsai
ἐπιβαρῆσαί
V-AAN
to burden
5100
tina
τινα
IdPr-NNP
any
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
9.
3756
ouch
οὐχ
Adv
Not
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
2192
echomen
ἔχομεν
V-1PPAI
we have
1849
exousian
ἐξουσίαν
N-AFS
authority,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1438
heautous
ἑαυτοὺς
RfPr-3AMP
ourselves
5179
tupon
τύπον
N-AMS
an example
1325
dōmen
δῶμεν
V-1PAAS
we give
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
1519
eis
εἰς
Prep
for


 

you
3588//3401
to mimeisthai
τὸ μιμεῖσθαι
Art-ANS//V-2PPDM
to copy
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us.
10.
2532//1063
kai gar
καὶ γὰρ
Conj
For even
3753
hote
ὅτε
Adv
when
2258
ēmen
ἦμεν
V-1PIAI
we were
4314
pros
πρὸς
Prep
with
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
3853
parēngellomen
παρηγγέλλομεν
V-1PPAI
we commanded
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you.
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1487
ei
εἴ
Conj
if
5100
tis
τις
IdPr-NMS
anyone
3756
ou
οὐ
Adv
not
2307
thelei
θέλει
V-3SPAI
does want
2038
ergadzesthai
ἐργάζεσθαι
V-PDN
to work,
3366
mēde
μηδὲ
Conj
neither
2068
esthietō
ἐσθιέτω
V-3SPAM
let him eat.
11.
191//1063
akouomen gar
ἀκούομεν γάρ
V-1PPAI//Conj
For we hear
5100
tinas
τινας
IdPr-AMP
some
4043
peripatountas
περιπατοῦντας
V-AMP-PAP
are walking
1722
en
ἐν
Prep
among
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you
814
ataktōs
ἀτάκτως
Adv
disorderly,
3367
mēden
μηδὲν
Adj-NANS
nothing
2038
ergadzomenous
ἐργαζομένους
V-AMP-PDP
working,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
4020
periergadzomenou
περιεργαζομένου
V-AMP-PDP
working round it.
12.
3588//1161
tois de
τοῖς δὲ
Art-DMP//Conj
And to those


 

who are
5108
toioutois
τοιούτοις
DPr-DMP
such,
3853
parangellomen
παραγγέλλομεν
V-1PPAI
we command
2532
kai
καὶ
Conj
and
3870
parakaloumen
παρακαλοῦμεν
V-1PPAI
exhort
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
chrisou
χριστου
N-GMS
Christ,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
3326
meta
μετὰ
Prep
with
2271
hēsuchias
ἡσυχίας
N-GFS
quietness
2038
ergadzomenoi
ἐργαζόμενοι
V-NMP-PDP
working
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GMP
of themselves
740
arton
ἄρτον
N-AMS
bread
2068
esthiōsin
ἐσθίωσιν
V-3PPAS
they may eat.
13.
5210//1161
humeis de
ὑμεῖς δέ
PPr-2NMP//Conj
But you,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
3361

μὴ
Adv
not
1573
ekkakēsēte
ἐκκακήσητε
V-2PAAS
do lose heart
2569
kalopoiountes
καλοποιοῦντες
V-NMP-PAP
in well-doing;
14.
1487//1161
ei de
εἰ δέ
Conj
And if
5100
tis
τις
IdPr-NMS
any
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
5219
hupakouei
ὑπακούει
V-3SPAI
does obey
3588

τῷ
Art-DMS
the
3056
logō
λόγῳ
N-DMS
word
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
1223
dia
διὰ
Prep
through
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1992
epistolēs
ἐπιστολῆς
N-GFS
letter,
5126
touton
τοῦτον
DPr-AMS
this man
4593
sēmeiousthe
σημειοῦσθε
V-2PPMM
note,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
4874
sunanamignusthe
συναναμίγνυσθε
V-2PPMM
mix with
846
autō
αὐτῷ
PPr-3DMS
him,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
1788
entrapē
ἐντραπῇ
V-3SAPS
he may be ashamed.
15.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3361

μὴ
Adv
not
5613
hōs
ὡς
Adv
as
2190
echthron
ἐχθρὸν
Adj-AMS
an enemy
2233
hēgeisthe
ἡγεῖσθε
V-3SAAI
count him
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3560
noutheteite
νουθετεῖτε
V-2PPAM
warn him
5613
hōs
ὡς
Adv
as
80
adelphon
ἀδελφόν
N-AMS
a brother.
16.
846//1161
autos de
αὐτὸς δὲ
PPr-3NMS//Conj
And himself
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
of the
1515
eirēnēs
εἰρήνης
N-GFS
peace
1325
dōē
δῴη
V-3SAAO
may give
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1515
eirēnēn
εἰρήνην
N-AFS
peace,
1223
dia
διὰ
Prep
through
3956
pantos
παντὸς
Adj-GNS
everything
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
panti
παντὶ
Adj-DMS
every
5158
tropō
τρόπῳ
N-DMS
way.
3588
ho

Art-NMS
The
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord be
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
17.
3588
ho

Art-NMS
The
783
aspasmos
ἀσπασμὸς
N-NMS
salutation
3588

τῇ
Art-DFS
by
1699
emē
ἐμῇ
DPr-DFS
my
5495
cheiri
χειρὶ
N-DFS
hand,
3972
paulou
παύλου
N-GMS
of Paul,
3739
ho

RlPr-NNS
which
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is
4592
sēmeion
σημεῖον
N-NNS
a sign
1722
en
ἐν
Prep
in
3956
pasē
πάσῃ
Adj-DFS
every
1992
epistolē
ἐπιστολῇ
N-DFS
letter,
3779
houtōs
οὕτως
Adv
thus
1125
graphō
γράφω
V-1SPAI
I write.
18.
3588


Art-NFS
The
5485
charis
χάρις
N-NFS
grace
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ be
3326
meta
μετὰ
Prep
with
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top