Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 3  John Chapter 1

An online interlinear New Testament showing - 3 John chapter 1.

YouTube Video The Book of 3 JOHN

Greek Word Occurrences || Interlinear New Testament Index

|| 2 John || Jude ||

3 JOHN Chapter 1

1.
3588
ho

Art-NMS
The
4245
presbuteros
πρεσβύτερος
CAdj-NMS
elder,
1050
gaiō
γαΐῳ
N-DMS
to Gaius
3588

τῷ
Art-DMS
the
27
agapētō
ἀγαπητῷ
Adj-DMS
beloved,
3739
hon
ὃν
RlPr-AMS
whom
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
25
agapō
ἀγαπῶ
V-1SPAI
love
1722
en
ἐν
Prep
in
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
truth.
2.
27
agapēte
ἀγαπητὲ
Adj-VMS
Beloved,
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3956
pantōn
πάντων
Adj-GNP
all things
2172
euchomai
εὔχομαί
V-1SPDI
I want
4571
se
σε
PPr-2AMS
you
2137
euodousthai
εὐοδοῦσθαι
V-PMN
to do well,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5198
hugiainein
ὑγιαίνειν
V-PAN
to be in health,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
2137
euodoutai
εὐοδοῦταί
V-3SPMI
does well
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you
3588


Art-NFS
the
5590
psuchē
ψυχή
N-NFS
soul.
3.
5463//1063
echarēn gar
ἐχάρην γάρ
V-1SADI//Conj
For I rejoiced
3029
lian
λίαν
Adv
greatly


 

at the
2064
erchomenōn
ἐρχομένων
V-GMP-PDP
coming
80
adelphōn
ἀδελφῶν
N-GMP
of the brothers,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3140
marturountōn
μαρτυρούντων
V-GMP-PAP
witnessing
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you
3588

τῇ
Art-DFS
to the
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
truth,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
3771
su
σὺ
PPr-2NMS
you
1722
en
ἐν
Prep
in
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
the truth
4043
peripateis
περιπατεῖς
V-2SPAI
walk.
4.
3186
meidzoteran
μειζοτέραν
CAdj-AFS
Greater
3778
toutōn
τούτων
DPr-GNP
than these
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
2192
echō
ἔχω
V-1SPAI
I have
5479
charan
χαρὰν
N-AFS
joy,
2443
hina
ἵνα
Conj
that
191
akouō
ἀκούω
V-1SPAI
I hear
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1699
ema
ἐμὰ
PPr-1ANP
of me
5043
tekna
τέκνα
N-ANP
children
1722
en
ἐν
Prep
in
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
the truth
4043
peripatounta
περιπατοῦντα
V-ANP-PAP
walking.
5.
27
agapēte
ἀγαπητὲ
Adj-VMS
Beloved,
4103
piston
πιστὸν
Adj-ANS
faithfully
4160
poieis
ποιεῖς
V-2SPAI
you do
3739
ho

RlPr-ANS
what
1437
ean
ἐὰν
Conj
ever
2038
ergasē
ἐργάσῃ
V-2SADS
you may work
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
80
adelphous
ἀδελφοὺς
N-AMP
brothers,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
3581
xenous
ξένους
Adj-AMP
strangers,
6.
3739
hoi
οἳ
RlPr-NMP
Who
3140
emarturēsan
ἐμαρτύρησάν
V-3PAAI
witnessed
4675
sou
σου
PPr-2GMS
of you
3588

τῇ
Art-DFS
the
26
agapē
ἀγάπῃ
N-DFS
love
1799
enōpion
ἐνώπιον
Adv
before
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
N-GFS
the church,
3739
hous
οὓς
RlPr-AMP
whom
2573
kalōs
καλῶς
Adv
well
4160
poiēseis
ποιήσεις
V-2SAAI
you will do
4311
propempsas
προπέμψας
V-NMS-AAP
sending forward
516
axiōs
ἀξίως
Adv
worthily
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God.
7.
5228//1063
huper gar
ὑπὲρ γάρ
Prep//Conj
For, for
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
3686
onomatos
ὀνόματος
N-GNS
name


 

of him
1831
exēlthon
ἐξῆλθον
V-3PAAI
they went out,
3367
mēden
μηδὲν
Adj-NANS
nothing
2983
lambanontes
λαμβάνοντες
V-NMP-PAP
taking
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
1484
ethnōn
ἐθνῶν
N-GNP
Gentiles.
8.
2249//3767
hēmeis oun
ἡμεῖς οὖν
PPr-1NMP//Conj
Therefore, we
3784
opheilomen
ὀφείλομεν
V-1PPAI
ought
618
apolambanein
ἀπολαμβάνειν
V-PAN
to receive
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
5108
toioutous
τοιούτους
DPr-AMP
such men
2443
hina
ἵνα
Conj
that
4904
sunergoi
συνεργοὶ
Adj-NMP
co-workers
1096
ginōmetha
γινώμεθα
V-1PPDS
we may be
3588

τῇ
Art-DFS
in the
225
alētheia
ἀληθείᾳ
N-DFS
truth.
9.
1125
egrapsa
ἔγραψα
V-1SAAI
I wrote
3588

τῇ
Art-DFS
to the
1577
ekklēsia
ἐκκλησίᾳ
N-DFS
church,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
3588
ho

Art-NMS
the
5383
philoprōteuōn
φιλοπρωτεύων
V-NMS-PAP
loving to be first
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them,
1361
diotrephēs
διοτρεφὴς
N-NMS
Diotrephes,
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1926
epidechetai
ἐπιδέχεται
V-3SPDI
does receive
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us.
10.
1233
dia
διὰ
Prep
Because of
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this,
1437
ean
ἐὰν
Conj
if
2064
elthō
ἔλθω
V-1SAAS
I come,
5279
hupomnēsō
ὑπομνήσω
V-1SFAI
I will remember
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
2041
erga
ἔργα
N-ANP
works
3739
ha

RlPr-ANP
which
4160
poiei
ποιεῖ
V-3SPAI
he does,
3056
logois
λόγοις
N-DMP
with words
4190
ponērois
πονηροῖς
Adj-DNP
evil
5396
phluarōn
φλυαρῶν
V-NMS-PAP
prating against
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us;
2532
kai
καὶ
Conj
and
3361

μὴ
Adv
not
714
arkoumenos
ἀρκούμενος
V-NMS-PPP
being satisfied
1909
epi
ἐπὶ
Prep
over
5125
toutois
τούτοις
DPr-DNP
these,
3777
oute
οὔτε
Conj
neither
846
autos
αὐτὸς
PPr-3NMS
he
1926
epidechetai
ἐπιδέχεται
V-3SPDI
receives
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
80
adelphous
ἀδελφοὺς
N-AMP
brothers,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
1014
boulomenous
βουλομένους
V-AMP-PDP
who are willing
2967
kōluei
κωλύει
V-3SPAI
he prevents,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
N-GFS
church
1544
ekballei
ἐκβάλλει
V-3SPAI
he throws


 

them.
11.
27
agapēte
ἀγαπητὲ
Adj-VMS
Beloved,
3361

μὴ
Adv
not
3401
mimou
μιμοῦ
V-2SPDM
do imitate
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2556
kakon
κακὸν
Adj-ANS
evil,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
18
agathon
ἀγαθόν
Adj-ANS
good.
3588
ho

Art-NMS
The one
15
agathopoiōn
ἀγαθοποιῶν
V-NMS-PAP
doing good
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is;
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
but the one
2554
kakopoiōn
κακοποιῶν
V-NMS-PAP
doing evil
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
3708
heōraken
ἑώρακεν
V-3SRAI
has seen
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2316
theon
θεόν
N-AMS
God.
12.
1216
dēmētriō
δημητρίῳ
N-DMS
To Demetrius
3140
memarturētai
μεμαρτύρηται
V-3SRPI
it has been witnessed
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5259
hup'
ὑπ᾽
Prep
by
846
autēs
αὐτῆς
PPr-3GFS
itself
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
225
alēthias
ἀληθείας
N-GFS
truth,
2532//2249//1161
kai hēmeis de
καὶ ἡμεῖς δὲ
Conj//PPr-1NMP//Conj
and we also
3140
marturoumen
μαρτυροῦμεν
V-1PPAI
are witnessing,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1492
oidate
οἴδατε
V-2PRAI
you know
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3588


Art-NFS
the
3141
marturia
μαρτυρία
N-NFS
witness
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
227
alēthēs
ἀληθής
Adj-NFS
true
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
is.
13.
4183
polla
πολλὰ
Adj-ANP
Many things
2192
eichon
εἶχον
V-1SIAI
I had
1125
graphein
γράφειν
V-PAN
to write,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
3756
ou
οὐ
Adv
not
2309
thelō
θέλω
V-1SPAI
I want
1233
dia
διὰ
Prep
with
3188
melanos
μέλανος
N-GNS
ink
2532
kai
καὶ
Conj
and
2563
kalamou
καλάμου
N-GMS
pen
4671
soi
σοι
PPr-2DMS
to you
1125
grapsai
γράψαι
V-AAN
to write,
14.
1679//1161
elpidzō de
ἐλπίζω δὲ
V-1SPAI//Conj
But I hope
2112
eutheōs
εὐθέως
Adv
soon
1492
idein
ἰδεῖν
V-AAN
to see
4571
se
σε
PPr-2AMS
you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4750
stoma
στόμα
N-ANS
mouth
4314
pros
πρὸς
Prep
to
4750
stoma
στόμα
N-ANS
mouth
2980
lalēsomen
λαλήσομεν
V-1PFAI
we shall speak.
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
Peace
4671
soi
σοι
PPr-2DMS
to you.
782
aspadzontai
ἀσπάζονταί
V-3PPDI
Greet
4571
se
σε
PPr-2AMS
you
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
the
5384
philoi
φίλοι
Adj-NMP
friends.
782
aspadzou
ἀσπάζου
V-2SPDM
Greet
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
5384
philous
φίλους
Adj-AMP
friends
2596
kat'
κατ᾽
Prep
by
3686
onoma
ὄνομα
N-ANS
name.

Interlinear New Testament Index

|| 2 John || Jude ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top