Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT JUDE Chapter 1

An online interlinear New Testament showing verse by verse - Jude chapter 1.

YOUTUBE VIDEO The Book of JUDE

Interlinear New Testament Index

|| 3 John || Revelation ||

JUDE Chapter 1

1.
2455
youdas
ἰουδας
N-NMS
Jude,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ
1401
doulos
δοῦλος
N-NMS
a servant,
80//1161
adelphos de
ἀδελφὸς δὲ
N-NMS//Conj
and a brother
2385
yakōbou
ἰακώβου
N-GMS
of James,
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to those
1722
en
ἐν
Prep
by
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
3962
patri
πατρὶ
N-DMS
the Father
37
hēgiasmenois
ἡγιασμένοις
V-DMP-RPP
having been sanctified,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
in Jesus
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
5083
tetērēmenois
τετηρημένοις
V-DMP-RPP
having been kept,
2822
klētois
κλητοῖς
Adj-DMP
called.
2.
1656
eleos
ἔλεος
N-NNS
Mercy
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1515
eirēnē
εἰρήνη
N-NFS
peace,
2532
kai
καὶ
Conj
and
26
agapē
ἀγάπη
N-NFS
love,
4129
plēthuntheiē
πληθυνθείη
V-3SAPO
be multiplied.
3.
27
agapētoi
ἀγαπητοὶ
Adj-VMP
Beloved,
3956
pāsan
πᾶσαν
Adj-AFS
all
4710
spoudēn
σπουδὴν
N-AFS
diligence
4160
poioumenos
ποιούμενος
V-NMS-PMP
doing
1125
graphein
γράφειν
V-PAN
to write
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
2839
koinēs
κοινῆς
Adj-GFS
common
4991
sōtērias
σωτηρίας
N-GFS
salvation,
318
anagkēn
ἀνάγκην
N-AFS
a necessity
2192
eschon
ἔσχον
V-1SAAI
I had
1125
grapsai
γράψαι
V-AAN
to write
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
3870
parakalōn
παρακαλῶν
V-NMS-PAP
exhorting you
1864
epagōnidzesthai
ἐπαγωνίζεσθαι
V-PDN
to earnestly contend
3588

τῇ
Art-DFS
for the
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once
3860
paradotheisē
παραδοθείσῃ
V-DFS-APP
delivered
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
to the
40
hagiois
ἁγίοις
N-DMP
saints
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith.
4.
3921//1063
pareisedusan gar
παρεισέδυσαν γάρ
V-3PAAI//Conj
For crept in
5100
tines
τινες
IdPr-NMP
some
444
anthrōpoi
ἄνθρωποι
N-NMP
men,
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
3819
palai
πάλαι
Adv
long ago
4270
progegrammenoi
προγεγραμμένοι
V-NMP-RM/PP
written before
1519
eis
εἰς
Prep
to
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2917
krīma
κρῖμα
N-ANS
condemnation,
765
asebeis
ἀσεβεῖς
Adj-NMP
ungodly men,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
5485
charin
χάριν
N-AFS
grace
3346
metatithentes
μετατιθέντες
V-NMP-PAP
perverting
1519
eis
εἰς
Prep
into
766
aselgeian
ἀσέλγειαν
N-AFS
no self-control,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3441
monon
μόνον
Adj-AMS
only
1203
despotēn
δεσπότην
N-AMS
Master
2316
theon
θεὸν
N-AMS
God
2532
kai
καὶ
Conj
and
2962
kurion
κύριον
N-AMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus
5547
christon
χριστὸν
N-AMS
Christ,
720
arnoumenoi
ἀρνούμενοι
V-NMP-PDP
denying.
5.
5279//1161
hupomnēsai de
ὑπομνῆσαι δὲ
V-AAN//Conj
But to remind
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1014
boulomai
βούλομαι
V-1SPDI
I want,
1492
eidotas
εἰδότας
V-AMP-RAP
having known
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3588
ho

Art-NMS
the
2962
kurios
κύριος
N-NMS
Lord,
2992
laon
λαὸν
N-AMS
a people
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
1093
gēs
γῆς
N-GFS
the land
125
aiguptou
αἰγύπτου
N-GFS
of Egypt
4982
sōsas
σώσας
V-NMS-AAP
having saved,
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
1208
deuteron
δεύτερον
NAdj-ANS
second,
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
3361

μὴ
Adv
not
4100
pisteusantas
πιστεύσαντας
V-AMP-AAP
having believed,
622
apōlesen
ἀπώλεσεν
V-3SAAI
he killed.
6.
32//5037
angelous te
ἀγγέλους τε
N-AMP//Conj
And angels,
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
those
3361

μὴ
Adv
not
5083
tērēsantas
τηρήσαντας
V-AMP-AAP
having kept
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GMP
of themselves
746
archēn
ἀρχὴν
N-AFS
first place,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
620
apolipontas
ἀπολιπόντας
V-AMP-AAP
having left
3588
to
τὸ
Art-ANS
their
2398
idion
ἴδιον
Adj-ANS
own
3613
oikētērion
οἰκητήριον
N-ANS
habitation,
1519
eis
εἰς
Prep
for
2920
krisin
κρίσιν
N-AFS
judgement
3173
megalēs
μεγάλης
Adj-GFS
of the great
2250
hēmeras
ἡμέρας
N-GFS
day,
1199
desmois
δεσμοῖς
N-DMP
in bonds
126
aidiois
ἀϊδίοις
Adj-DMP
long-lasting
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
under
2217
zophon
ζόφον
N-AMS
blackness
5083
tetērēken
τετήρηκεν
V-3SRAI
he has kept.
7.
5613
hōs
ὡς
Adv
As
4670
sodoma
σόδομα
N-NNP
Sodom
2532
kai
καὶ
Conj
and
1116
gomorra
γόμοῤῥα
N-NFS
Gomorrah,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
hai
αἱ
Art-NFP
those
4012
peri
περὶ
Prep
around
846
autas
αὐτὰς
PPr-3AFP
them
4172
poleis
πόλεις
N-NFP
cities
3588
ton
τὸν
Art-AMS
in the
3664
homoion
ὅμοιον
Adj-AMS
like
5125
toutois
τούτοις
DPr-DMP
to these
5158
tropon
τρόπον
N-AMS
manner,
1608
ekporneusasai
ἐκπορνεύσασαι
V-NFP-AAP
having given themselves
to fornication,
2532
kai
καὶ
Conj
and
565
apelthousai
ἀπελθοῦσαι
V-NFP-AAP
having gone away
3694
opisō
ὀπίσω
Adv
after
4561
sarkos
σαρκὸς
N-GFS
flesh
2087
heteras
ἑτέρας
Adj-GFS
other,
4295
prokeintai
πρόκεινται
V-3SPDI
set before
1164
deigma
δεῖγμα
N-ANS
an example
4442
puros
πυρὸς
N-GNS
of fire
166
aiōniou
αἰωνίου
Adj-GNS
long-lasting,
1349
dikēn
δίκην
N-AFS
judgement
5254
hupechousai
ὑπέχουσαι
V-NFP-PAP
undergoing.
8.
3668
homoiōs
ὁμοίως
Adv
likewise
3305
mentoi
μέντοι
Conj
Indeed, but
2532
kai
καὶ
Conj
also,
3778
houtoi
οὗτοι
DPr-NMP
these
1797
enupniadzomenoi
ἐνυπνιαζόμενοι
V-NMP-PDP
dreaming ones
4561
sarka
σάρκα
N-AFS
flesh
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3392
miainousin
μιαίνουσιν
V-3PPAI
defile,
2963//1161
kuriotēta de
κυριότητα δὲ
N-AFS//Conj
and lordship
114
athetousi
ἀθετοῦσι
V-3PPAI
reject,
1391//1161
doxas de
δόξας δὲ
N-AFP//Conj
and glories
987
blasphēmousin
βλασφημοῦσιν
V-3PPAI
speak evil of.
9.
3588//1161
ho de
ὁ δὲ
Art-NMS//Conj
But the
3413
michaēl
μιχαὴλ
N-NMS
Michael,
3588
ho

Art-NMS
the
743
archangelos
ἀρχάγγελος
Art-NMS
archangel,
3753
hote
ὅτε
Adv
when
3588

τῷ
Art-DMS
with the
1228
diabolō
διαβόλῳ
Adj-DMS
Devil
1252
diakrinomenos
διακρινόμενος
V-NMS-PMP
contending,
1256
dielegeto
διελέγετο
V-3SIDI
argued
4012
peri
περὶ
Prep
about
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
3475
mōseōs
μωσέως
N-GMS
of Moses
4983
sōmatos
σώματος
N-GNS
body,
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
5111
etolmēsen
ἐτόλμησεν
V-3SAAI
did dare
2920
krisin
κρίσιν
N-AFS
a judgement
2018
epenenkein
ἐπενεγκεῖν
V-AAN
to bring against


 

him
988
blasphēmias
βλασφημίας
N-GFS
of blasphemy,
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
but
2036
eipen
εἶπεν
V-3SAAI
said,
2008
epitimēsai
ἐπιτιμήσαι
V-3SAAO
may rebuke
4671
soi
σοι
PPr-2DMS
you
2962
kurios
κύριος
N-NMS
the Lord.
10.
3778//1161
houtoi de
οὗτοι δὲ
DPr-NMP//Conj
But these,
3745
hosa
ὅσα
RlPr-ANP
what
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1492
oidasin
οἴδασιν
V-3PRAI
they do know
987
blasphēmousin
βλασφημοῦσιν
V-3PPAI
they speak evil of,
3745//1161
hosa de
ὅσα δὲ
RlPr-ANP//Conj
and what
5447
phusikōs
φυσικῶς
Adv
naturally
5613
hōs
ὡς
Adv
as
3588
ta
τὰ
Art-NNP
the
249
aloga
ἄλογα
Adj-NNP
ignorant
2226
zōa
ζῶα
N-NNP
beasts
1987
epistantai
ἐπίστανται
V-3PPDI
they know,
1722
en
ἐν
Prep
in
5125
toutois
τούτοις
DPr-DNP
these things
5351
phtheirontai
φθείρονται
V-3PPMI
they corrupt
themselves.
11.
3759
ouai
οὐαὶ
Int
Woe
846
autois
αὐτοῖς
PPr-3DMP
to them,
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
3588

τῇ
Art-DFS
in the
3598
hodō
ὁδῷ
N-DFS
way
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
3535
kain
κάϊν
N-GMS
Cain
4198
eporeuthēsan
ἐπορεύθησαν
V-3PADI
they went,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588

τῇ
Art-DFS
to the
4106
planē
πλάνῃ
N-DFS
error
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
903
balaam
βαλαὰμ
N-GMS
Baalam
3408
misthou
μισθοῦ
N-GMS
for reward
1632
exechuthēsan
ἐξεχύθησαν
V-3PAPI
poured out,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588

τῇ
Art-DFS
in the
485
antilogia
ἀντιλογίᾳ
N-DFS
opposing word
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2879
kore
κορὲ
N-GMS
Korah
622
apōlonto
ἀπώλοντο
V-3PAMI
perished.
12.
3778
houtoi
οὗτοί
DPr-NMP
These
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
1722
en
ἐν
Prep
in
3588
tais
ταῖς
Art-DFP
the
26
agapais
ἀγάπαις
N-DFP
love feasts
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
4694
spilades
ἦλθε
V-3SAAI
spots,
4910
suneuōchoumenoi
συνευωχούμενοι
V-NMP-PDP
feasting with you
870
aphobōs
ἀφόβως
Adv
without fear
1438
heautous
ἑαυτοὺς
RfPr-3AMP
themselves
4165
poimainontes
ποιμαίνοντες
V-NMP-PAP
feeding,
3507
nephelai
νεφέλαι
N-NFP
clouds
504
anudroi
ἄνυδροι
Adj-NFP
without water,
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
417
anemōn
ἀνέμων
N-GMP
winds
4064
peripheromenai
περιφερόμεναι
V-NFP-PPP
being carried,
1186
dendra
δένδρα
N-NNP
trees
5352
phthinopōrina
φθινοπωρινὰ
Adj-NNP
autumn
175
akarpa
ἄκαρπα
Adj-NNP
without fruit,
1364
dis
δὶς
Adv
twice
599
apothanonta
ἀποθανόντα
V-NNP-AAP
having died,
1610
ekridzōthenta
ἐκριζωθέντα
V-NNP-APP
having been uprooted.
13.
2949
kumata
κύματα
N-NNP
Waves
66
agria
ἄγρια
Adj-NNP
wild
2281
thalassēs
θαλάσσης
N-GFS
of the sea
2281
epaphrizonta
ἐπαφρίζοντα
V-NNP-PAP
foaming out
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GNP
of themselves
152
eischunas
αἰσχύνας
N-AFP
shame,
792
asteres
ἀστέρες
N-NMP
stars
4107
planētai
πλανῆται
N-NMP
wandering
3739
hois
οἷς
RlPr-DMP
for whom
3588
ho

Art-NMS
the
2217
zophos
ζόφος
N-NMS
blackness
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
of the
4655
skotous
σκότους
N-GNS
darkness
1519
eis
εἰς
Prep
for
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
165
aiōna
αἰῶνα
N-AMS
age
5083
tetērētai
τετήρηται
V-3SRPI
has been kept.
14.
4655//1161
proephēteusen de
προεφήτευσεν δὲ
V-3SAAI//Conj
And prophesied
2532
kai
καὶ
Conj
also
5125
toutois
τούτοις
DPr-DMP
to these
1442
hebdomos
ἕβδομος
NAdj-NMS
the seventh
575
apo
ἀπὸ
Prep
from
76
adam
ἀδὰμ
N-GMS
Adam,
1802
henōch
ἐνὼχ
N-NMS
Enoch,
3004
legōn
λέγων
V-NMS-PAP
saying,
2400
idou
ἰδοὺ
Prt
See,
2064
ēlthe
ἦλθε
V-3SAAI
came
2962
kurios
κύριος
N-NMS
the Lord
1722
en
ἐν
Prep
with
3461
muriasin
μυριάσιν
NN-DMP
myriads
40
hagiais
ἁγίαις
Adj-DFP
of holy ones
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him;
15.
4160
poiēsai
ποιῆσαι
V-AAN
To do
2920
krisin
κρίσιν
N-AFS
judgement
2596
kata
κατὰ
Prep
against
3956
pantōn
πάντων
Adj-GMP
all,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1827
exelenxai
ἐξελέγξαι
V-AAN
to convict
3856
pantas
πάντας
Adj-AMP
all
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
765
asebeis
ἀσεβεῖς
Adj-AMP
ungodly
846
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them,
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3956
pantōn
πάντων
Adj-GNP
all
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
2041
ergōn
ἔργων
N-GNP
works
763
asebeias
ἀσεβείας
N-GFS
of ungodliness
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
3739
hōn
ὧν
RlPr-GNP
which
764
ēsebēsan
ἠσέβησαν
V-3PAAI
they did ungodlily,
2532
kai
καὶ
Conj
and
4012
peri
περὶ
Prep
concerning
3956
pantōn
πάντων
Adj-GNP
all
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
of the
4642
sklērōn
σκληρῶν
Adj-GNP
hard words
3739
hōn
ὧν
RlPr-GNP
which
2980
elalēsan
ἐλάλησαν
V-3PAAI
spoke
2596
kat'
κατ᾽
Prep
against
846
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
him
268
hamartōloi
ἁμαρτωλοὶ
Adj-NMP
sinners
765
asebeis
ἀσεβεῖς
Adj-NMP
ungodly.
16.
3778
houtoi
οὗτοί
DPr-NMP
These
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
1113
gongustai
γογγυσταὶ
N-NMP
murmurers,
3202
pempsimoiroi
μεμψίμοιροι
Adj-NMP
complainers,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
1939
epithumias
ἐπιθυμίας
N-AFP
lusts
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
4198
poreuomenoi
πορευόμενοι
V-NMP-PDP
going,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
4750
stoma
στόμα
N-NNS
mouth
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
2980
lalei
λαλεῖ
V-3SPAI
speaks
5246
huperonka
ὑπέρογκα
Adj-ANP
swelling words,
2296
thaumadzontes
θαυμάζοντες
V-NMP-PAP
admiring
4383
prosōpa
πρόσωπα
N-ANP
faces
5622
ōpheleias
ὠφελείας
N-GFS
profit
5484
charin
χάριν
Adv
for the cause of.
17.
5210//1161
humeis de
ὑμεῖς δὲ
PPr-2NMP//Conj
But you
27
agapētoi
ἀγαπητοὶ
Adj-VMP
beloved,
3415
mnēsthēte
μνήσθητε
V-2PADM
remember
3588
tōn
τῶν
Art-GNP
the
4487
rhēmatōn
ῥημάτων
N-GNP
words,
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
those
4280
proeirēmenōn
προειρημένων
V-GMP-RPP
spoken before
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
652
apostolōn
ἀποστόλων
N-GMP
apostles
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
18.
3754
hoti
ὅτι
Conj
Because
3004
elegon
ἔλεγον
V-3PIAI
they said
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
1722
en
ἐν
Prep
in
2078
eschatō
ἐσχάτῳ
Adj-DMS
the last
5550
chronō
χρόνῳ
N-DMS
time
2071
esontai
ἔσονται
V-3PFMI
there will be
1703
empaiktai
ἐμπαῖκται
N-NMP
mockers,
2596
kata
κατὰ
Prep
according to
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GMP
of themselves
1939
epithumias
ἐπιθυμίας
N-AFP
lusts
4198
poreuomenoi
πορευόμενοι
V-NMP-PDP
going
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
the
763
asebeiōn
ἀσεβειῶν
N-GFP
ungodly.
19.
3778
houtoi
οὗτοί
DPr-NMP
These
1510
eisin
εἰσιν
V-3PPAI
are
3588
hoi
οἱ
Art-NMP
those
592
apodioridzontes
ἀποδιορίζοντες
V-NMP-PAP
who separate,
5591
psuchikoi
ψυχικοὶ
Adj-NMP
soulish,
4151
pneuma
πνεῦμα
N-ANS
the Spirit
3361

μὴ
Adv
not
2192
echontes
ἔχοντες
V-NMP-PAP
having.
20.
5210//1161
humeis de
ὑμεῖς δὲ
PPr-2VMP//Conj
But you
27
agapētoi
ἀγαπητοὶ
Adj-VMP
beloved,
3588

τῇ
Art-DFS
on the
40
hagiōtatē
ἁγιωτάτῃ
SAdj-DFS
most holy
2257
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
4102
pistei
πίστει
N-DFS
faith
2026
epoikodomountes
ἐποικοδομοῦντες
V-NMP-PAP
building up
1438
heautous
ἑαυτοὺς
RfPr-3AMP
yourselves,
1722
en
ἐν
Prep
in
4151
pneumati
πνεύματι
N-DNS
the Spirit
40
hagiō
ἁγίῳ
Adj-DNS
Holy
4336
proseuchomenoi
προσευχόμενοι
V-NMP-PDP
praying.
21.
1438
heautous
ἑαυτοὺς
RfPr-3AMP
Yourselves
1722
en
ἐν
Prep
in
26
agapē
ἀγάπῃ
N-DFS
the love
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God
5083
tērēsate
τηρήσατε
V-2PAAM
keep,
4327
prosdechomenoi
προσδεχόμενοι
V-NMP-PDP
waiting to receive
3588
to
τὸ
Art-NNS
the
1656
eleos
ἔλεος
N-NNS
mercy
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
1519
eis
εἰς
Prep
into
2222
zōēn
ζωὴν
N-AFS
life
166
aiōnion
αἰώνιον
Adj-AFS
eternal.
22.
2532
kai
καὶ
Conj
And
3739
hous
οὓς
RlPr-AMP
some
3303
men
μὲν
Prt
indeed
1653
eleeite
ἐλεεῖτε
V-2PPAM
pity
1252
diakrinomenoi
διακρινόμενοι
V-NMP-PMP
who are doubting;
23.
3739//1161
hous de
οὓς δὲ
RlPr-AMP//Conj
But some
1722
en
ἐν
Prep
with
5401
phobō
φόβῳ
N-DMS
fear
4982
sōdzete
σώζετε
V-2PPAM
save,
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
3588
tou
τοῦ
Art-GNS
the
4442
puros
πυρὸς
N-GNS
fire
726
harpazontes
ἁρπάζοντες
V-NMP-PAP
by snatching,
3404
misountes
μισοῦντες
V-NMP-PAP
hating
2532
kai
καὶ
Conj
even
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
575
apo
ἀπὸ
Prep
by
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
4561
sarkos
σαρκὸς
N-GFS
flesh
4696
espilōmenon
ἐσπιλωμένον
V-AMS-RPP
having been spotted
5509
chitōna
χιτῶνα
N-AMS
garment.
24.
3588//1161
tō de
τῷ δὲ
Art-DMS//Conj
And to the


 

God
1410
dunamenō
δυναμένῳ
V-DMS-PDP
having ability
5442
phulaxai
φυλάξαι
V-AAN
to keep
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
679
aptaistous
ἀπταίστους
Adj-AMP
from stumbling,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2476
stēsai
στῆσαι
V-AAN
to set you
2714
katenōpion
κατενώπιον
Adv
before
3588
tēs
τῆς
Art-GFS
the
1391
doxēs
δόξης
N-GFS
glory
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
299
amōmous
ἀμώμους
Adj-AMP
faultless,
1722
en
ἐν
Prep
with
20
agalliasei
ἀγαλλιάσει
N-DFS
gladness;
25.
3441
monō
μόνῳ
Adj-DMS
To the only
4680
sophō
σοφῷ
Adj-DMS
wise
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
4990
sōtēri
σωτῆρι
N-DMS
saviour
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,


 

belongs
1391
doxa
δόξα
N-NFS
glory
2532
kai
καὶ
Conj
and
3172
megalōsunē
μεγαλωσύνη
N-NFS
greatness,
2904
kratos
κράτος
N-NNS
might,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1849
exousia
ἐξουσία
N-NFS
authority
2532
kai
καὶ
Conj
even
3568
nūn
νῦν
Adv
now
2532
kai
καὶ
Conj
and
1519
eis
εἰς
Prep
for
3956
pantas
πάντας
Adj-AMP
all
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
the
165
aiōnas
αἰῶνας
N-AMP
ages.
281
amēn
ἀμήν
Heb
Amen.

Interlinear New Testament Index

|| 3 John || Revelation ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top