Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Revelation Chapter 1

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Revelation chapter 1.

YOUTUBE VIDEO The Book of REVELATION Chapters 1-5

Interlinear New Testament Index

|| 1 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION Chapter 1

1.
602
apokalupsis
ἀποκάλυψις
A revelation
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
3739
hēn
ἣν
which
1325
edōken
ἔδωκεν
gave
846
autō
αὐτῷ
to him
3588
ho

the
2316
theos
θεός
God,
1166
deixai
δεῖξαι
to show
3588
tois
τοῖς
to the
1401
doulois
δούλοις
servants
848
autou
αὐτοῦ
of him
3739
ha

what
1163
dei
δεῖ
is necessary
1096
genesthai
γενέσθαι
to come to pass
1722//5034
en tachei
ἐν τάχει
quickly;
2532
kai
καὶ
and
4591
esēmanen
ἐσήμανεν
he signified
649
aposteilas
ἀποστείλας
by sending


 
it
1223
dia
διὰ
through
3588
tou
τοῦ
the
32
angelou
ἀγγέλου
angel
848
autou
αὐτοῦ
of him,
3588

τῷ
to the
1401
doulō
δούλῳ
servant
848
autou
αὐτοῦ
of him,
2491
yōannē
ἰωάννῃ
John,
2.
3739
hos
ὃς
Who
3140
emarturēsen
ἐμαρτύρησεν
testified
3588
ton
τὸν
the
3056
logon
λόγον
word
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
3141
marturian
μαρτυρίαν
witness
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,


 
to
3745
hosa
ὅσα
as many as
5037
te
τε
even
1492
eiden
εἶδεν
he saw.
3.
3107
makarios
μακάριος
Blessed


 
is
3588
ho

the one
314
anaginōskōn
ἀναγινώσκων
reading,
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
those
191
akouontes
ἀκούοντες
hearing,
3588
tous
τοὺς
the
3056
logous
λόγους
words
3588
tēs
τῆς
of the
4394
prophēteias
προφητείας
prophecy,
2532
kai
καὶ
and
5083
tērountes
τηροῦντες
keeping
3588
ta
τὰ
the things
1722
en
ἐν
in
846
autē
αὐτῇ
it
1126
gegrammena
γεγραμμένα
having been written,
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
for the
2540
kairos
καιρὸς
time


 
is
1451
engus
ἐγγύς
near.
4.
2491
yōannēs
ἰωάννης
John,
3588
tais
ταῖς
to the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches,
3588
tais
ταῖς
those
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
773
asia
ἀσίᾳ
Asia.
5485
charis
χάρις
Grace
5213
humīn
ὑμῖν
to you,
2532
kai
καὶ
and
1515
eirēnē
εἰρήνη
peace
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tou
τοῦ
the one
3588//5607
ho ōn
ὁ ὢν
who is,
2532
kai
καὶ
and
3588//2258
ho ēn
ὁ ἦν
who was,
2532
kai
καὶ
and
3588//2064
ho erchomenos
ὁ ἐρχόμενος
who is to come,
2532
kai
καὶ
and
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tōn
τῶν
the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
4151
pneumatōn
πνευμάτων
spirits
3739
ha

which
2076
estin
ἐστιν
are
1799
enōpion
ἐνώπιον
in front of
3588
tou
τοῦ
the
2362
thronou
θρόνου
throne
848
autou
αὐτοῦ
of him,
5.
2532
kai
καὶ
And
575
apo
ἀπὸ
from
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
3588
ho

the
3144
martus
μάρτυς
witness,
3588
ho

the
4103
pistos
πιστός
faithful,
3588
ho

the
4416
prōtotokos
πρωτότοκος
first-born
1537
ek
ἐκ
from
3588
tōn
τῶν
the
3498
nekrōn
νεκρῶν
dead,
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
758
archōn
ἄρχων
ruler
3588
tōn
τῶν
of the
935
basileōn
βασιλέων
kings
3588
tēs
τῆς
of the
1093
gēs
γῆς
earth.
3588

τῷ
To the one
25
agapēsanti
ἀγαπήσαντι
who loved
2248
hēmās
ἡμᾶς
us,
2532
kai
καὶ
and
3068
lousanti
λούσαντι
who washed
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tōn
τῶν
the
266
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
sins
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
129
haimati
αἵματι
blood
848
autou
αὐτοῦ
of him,
6.
2532
kai
καὶ
And
4160
epoiēsen
ἐποίησεν
made
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
935
basileis
βασιλεῖς
kings
2532
kai
καὶ
and
2409
hiereis
ἱερεῖς
priests
3588

τῷ
to the
2316
theō
θεῷ
God
2532
kai
καὶ
and
3962
patri
πατρὶ
Father
848
autou
αὐτοῦ
of him;
846
autō
αὐτῷ
to him


 
belongs
3588


the
1391
doxa
δόξα
glory
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
2904
kratos
κράτος
might
1519
eis
εἰς
for
3588
tous
τοὺς
the
165
aiōnas
αἰῶνας
ages
3588
tōn
τῶν
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
ages.
281
amēn
ἀμήν
Amen.
7.
2400
idou
ἰδού
See,
2064
erchetai
ἔρχεται
he comes
3326
meta
μετὰ
with
3588
tōn
τῶν
the
3507
nephelōn
νεφελῶν
clouds,
2532
kai
καὶ
and
3700
opsetai
ὄψεται
shall see
846
auton
αὐτὸν
him
3956
pās
πᾶς
every
3788
ophthalmos
ὀφθαλμὸς
eye,
2532
kai
καὶ
and
3748
hoitines
οἵτινες
those who
846
auton
αὐτὸν
him
1574
exekentēsan
ἐξεκέντησαν
pierced,
2532
kai
καὶ
and
2875
kopsontai
κόψονται
will wail
1909
ep'
ἐπ'
because of
846
auton
αὐτὸν
him
3956
pāsai
πᾶσαι
all
3588
hai
αἱ
the
5443
phulai
φυλαὶ
tribes
3588
tēs
τῆς
of the
1093
gēs
γῆς
earth,
3483
nai
ναί
yes.
281
amēn
ἀμήν
Amen.
8.
1473
egō
ἐγώ
I
1510
eimi
εἰμι
am
3588
to
τὸ
the
1
alpha
Α
alpha
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
5599
ōmega
Ω
omega,
746
archē
ἀρχὴ
the beginning
2532
kai
καὶ
and
2078
telos
τέλος
end,
3004
legei
λέγει
says
3588
ho

the
2962
kurios
κύριος
Lord,
3588//5607
ho ōn
ὁ ὢν
who is,
2532
kai
καὶ
and
3588
ho ēn
ὁ ἦν
who was,
2532
kai
καὶ
and
3588//2064
ho erchomenos
ὁ ἐρχόμενος
who is to come,
3588
ho

the
3841
pantokratōr
παντοκράτωρ
Almighty.
9.
1473
egō
ἐγὼ
I
2491
yōannēs
ἰωάννης
John,
3588
ho

the
2532
kai
καὶ
also
80
adelphos
ἀδελφὸς
brother
5216
humōn
ὑμῶν
of you
2532
kai
καὶ
and
4791
sunkoinōnos
συγκοινωνὸς
a sharer
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
2347
thlipsei
θλίψει
tribulation,
2532
kai
καὶ
and
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
932
basileia
βασιλείᾳ
kingdom
2532
kai
καὶ
and
5281
hupomonē
ὑπομονῇ
endurance
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
1096
egenomēn
ἐγενόμην
was
1722
en
ἐν
on
3588

τῇ
the
3520
nēsō
νήσῳ
island,
3588

τῇ
the one
2564
kaloumenē
καλουμένῃ
called
3963
patmō
πάτμῳ
Patmos,
1223
dia
διὰ
because of
3588
ton
τὸν
the
3056
logon
λόγον
word
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
2532
kai
καὶ
and
1223
dia
διὰ
because of
3588
tēn
τὴν
the
3141
marturian
μαρτυρίαν
witness
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ.
10.
1096
egenomēn
ἐγενόμην
I was
1722
en
ἐν
in
4151
pneumati
πνεύματι
Spirit
1722
en
ἐν
on
3588

τῇ
the
2960
kuriakē
κυριακῇ
lordly
2250
hēmera
ἡμέρᾳ
day,
2532
kai
καὶ
and
191
ēkousa
ἤκουσα
I heard
3694
opisō
ὀπίσω
behind
3450
mou
μου
me
5456
phōnēn
φωνὴν
voice
3173
megalēn
μεγάλην
loud,
5613
hōs
ὡς
as
4536
salpingos
σάλπιγγος
of a trumpet,
11.
3004
legousēs
λεγούσης
Saying,
1473
egō
ἐγώ
I
1510
eimi
ἐιμι
am
3588
to
τὸ
the
1
alpha
Α
alpha
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
5598
ōmega
Ω
omega,
3588
ho

the
4413
prōtos
πρῶτος
first
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
2078
eschatos
ἔσχατος
last,
2532
kai
καὶ
and
3739
ho

what
991
blepeis
βλέπεις
you see,
1125
grapson
γράψον
write
1519
eis
εἰς
in
975
biblion
βιβλίον
a book,
2532
kai
καὶ
and
3992
pempson
πέμψον
send
3588
tais
ταῖς
to the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches,
3588
tais
ταῖς
those
1722
en
ἐν
in
773
asia
ἀσίᾳ
Asia,
1519
eis
εἰς
to
2181
epheson
ἔφεσον
Ephesus,
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
to
4667
smurnan
σμύρναν
Smyrna,
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
to
4010
pergamon
πέργαμον
Pergamos,
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
to
2363
thuateira
θυάτειρα
Thyatira,
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
to
4554
sardeis
σάρδεις
Sardis,
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
to
5359
philadelpheian
φιλαδέλφειαν
Philadelphia,
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
to
2883
laodikeian
λαοδίκειαν
Laodicea.
12.
2532
kai
καὶ
And
1994
epestrepsa
ἐπέστρεψα
I turned
991
blepein
βλέπειν
to see
3588
tēn
τὴν
the
5456
phōnēn
φωνὴν
voice
3748
hētis
ἥτις
which
2980
elalēsen
ἐλάλησεν
spoke
3326
met'
μετ'
with
1700
emou
ἐμοῦ
me,
2532
kai
καὶ
and
1994
epistrpepsas
ἐπιστρέψας
having turned,
1492
eidon
εἶδον
I saw
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
3087
luchnias
λυχνίας
lamp-stands
5552
chrusās
χρυσᾶς
of gold.
13.
2532
kai
καὶ
And
1722
en
ἐν
in
3319
mesō
μέσῳ
the midst
3588
tōn
τῶν
of the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
3087
luchniōn
λυχνιῶν
lamp-stands


 
one
3664
homoion
ὅμοιον
like
5207
huiō
ὑιῷ
the son
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
of man,
1746
endedumenon
ἐνδεδυμένον
being clothed
4158
podērē
ποδήρη
to the feet
2532
kai
καὶ
and
4024
periedzōsmenon
περιεζωσμένον
being girded with
4314
pros
πρὸς
at
3588
tois
τοῖς
the
3149
mastois
μαστοῖς
chest
2223
zōnēn
ζώνην
a girdle
5552
chrusēn
χρυσῆν
of gold.
14.
3588//1161
hē de
ἡ δὲ
And the
2776
kephalē
κεφαλὴ
head
848
autou
αὐτοῦ
of him
2532
kai
καὶ
and
3588
hai
αἱ
the
2359
triches
τρίχες
hairs


 
were
3022
leukai
λευκαὶ
white
5616
hōsei
ὡσει
as if
2053
erion
ἔριον
wool,
3022
leukon
λευκόν
white
5613
hōs
ὡς
as
5510
chiōn
χιών
snow,
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
the
3788
ophthalmoi
ὀφθαλμοὶ
eyes
848
autou
αὐτοῦ
of him
5613
hōs
ὡς
as
5395
phlox
φλὸξ
a flame
4442
puros
πυρός
of fire,
15.
2532
kai
καὶ
And
3588
hoi
οἱ
the
4228
podes
πόδες
feet
848
autou
αὐτοῦ
of him
3664
homoioi
ὅμοιοι
like
5474
chalkolibanō
χαλκολιβάνῳ
fine bronze,
5613
hōs
ὡς
as
1722
en
ἐν
in
2575
kaminō
καμίνῳ
a furnace
4448
pepurōmenoi
πεπυρωμένοι
having been burnt,
2532
kai
καὶ
and
3588


the
5456
phōnē
φωνὴ
voice
848
autou
αὐτοῦ
of him
5613
hōs
ὡς
as
5456
phōnē
φωνὴ
a voice
5204
hudatōn
ὑδάτων
of waters
4183
pollōn
πολλῶν
many.
16.
2532
kai
καὶ
And
2192
echōn
ἔχων
having
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
1188
dexiā
δεξιᾷ
right
848
autou
αὐτοῦ
of him
5495
cheiri
χειρὶ
hand
792
asteras
ἀστέρας
stars
2033
hepta
ἑπτά
seven,
2532
kai
καὶ
and
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
4750
stomatos
στόματος
mouth
848
autou
αὐτοῦ
of him
4501
rhomphaia
ῥομφαία
a sword
1366
distomos
δίστομος
two-mouthed
3691
oxeia
ὀξεῖα
sharp
1607
ekporeuomenē
ἐκπορευομένη
going out,
2532
kai
καὶ
and
3588


the
3799
opsis
ὄψις
face
848
autou
αὐτοῦ
of him
5613
hōs
ὡς
as
3588
ho

the
2246
hēlios
ἥλιος
sun
5316
phainei
φαίνει
shines
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
1411
dunamei
δυνάμει
power
848
autou
αὐτοῦ
of it.
17.
2532
kai
καὶ
And
3753
hote
ὅτε
when
1492
eidon
εἶδον
I saw
846
auton
αὐτόν
him,
4098
epesa
ἔπεσα
I fell
4314
pros
πρὸς
at
3588
tous
τοὺς
the
4228
podas
πόδας
feet
848
autou
αὐτοῦ
of him
5613
hōs
ὡς
as
3498
nekros
νεκρὸς
dead.
2532
kai
καὶ
And
2007
epethēken
ἐπέθηκεν
he put
3588
tēn
τὴν
the
1188
dexian
δεξιὰν
right
848
autou
αὐτοῦ
of him
5495
keira
χεῖρα
hand
1909
ep'
ἐπ'
on
1691
eme
ἐμὲ
me,
3004
legōn
λέγων
saying,


 
Do
3361

μὴ
not
5399
phobou
φοβοῦ
fear;
1473
egō
ἐγώ
I
1510
eimi
εἰμι
am
3588
ho

the
4413
prōtos
πρῶτος
first
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
2078
eschatos
ἔσχατος
last,
18.
2532
kai
καὶ
And
3588
ho

the one
2198
zōn
ζῶν
living,
2532
kai
καὶ
and
1096
egenomēn
ἐγενόμην
I was
3498
nekros
νεκρὸς
dead,
2532
kai
καὶ
and
2400
idou
ἰδού
see,
2198
zōn
ζῶν
living
1510
eimi
εἰμι
I am
1519
eis
εἰς
for
3588
tous
τοὺς
the
165
aiōnas
αἰῶνας
ages
3588
tōn
τῶν
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
ages.
281
amēn
ἀμήν
Amen,
2532
kai
καὶ
and
2192
echō
ἔχω
I have
3588
tas
τὰς
the
2807
kleis
κλεῖς
keys
3588
tou
τοῦ
of the
86
hadou
ᾅδου
Hades
2532
kai
καὶ
and
3588
tou
τοῦ
of the
2288
thanatou
θανάτου
death.
19.
1125
grapson
γράψον
Write
3739
ha

what
1492
eides
εἶδες
you saw,
2532
kai
καὶ
and
3739
ha

what things
1526
eisin
εἰσὶν
are,
2532
kai
καὶ
and
3739
ha

what things
3195
mellei
μέλλει
are about
1096
ginesthai
γινέσθαι
to happen
3326
meta
μετὰ
after
5023
tauta
ταῦτα
these.
20.
3588
to
τὸ
The
3466
mustērion
μυστήριον
mystery
3588
tōn
τῶν
the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
792
asterōn
ἀστέρων
stars
3739
ōn
ὦν
which
1492
eides
εἶδες
you saw
1909
epi
ἐπὶ
in
3588
tēs
τῆς
the
1188
dexiās
δεξιᾶς
right
3450
mou
μου
of me,
2532
kai
καὶ
and
3588
tas
τὰς
the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
3087
luchnias
λυχνίας
lamp-stands
3588
tas
τὰς
of the
5552
chrusās
χρυσᾶς
gold.
3588
hoi
οἱ
The
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
792
asteres
ἀστέρες
stars
32
angeloi
ἄγγελοι
angels
3588
tōn
τῶν
of the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
1577
ekklēsiōn
ἐκκλησιῶν
churches
1526
eisin
εἰσιν
are,
2532
kai
καὶ
and
3588
hai
αἱ
the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
3087
luchniai
λυχνίαι
lamp-stands
3739
has
ἅς
which
1492
eides
εἶδες
you saw
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
1577
ekklēsiai
ἐκκλησίαι
churches
1526
eisin
εἰσίν
are.

Interlinear New Testament Index

|| 1 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top