Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Revelation Chapter 21

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Revelation chapter 21.

YOUTUBE VIDEO The Book of REVELATION Chapters 18-22

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION Chapter 21

1.
2532
kai
καὶ
And
1492
eidon
εἶδον
I saw
3772
ouranon
οὐρανὸν
a heaven
2537
kainon
καινὸν
new
2532
kai
καὶ
and
1093
gēn
γῆν
earth
2537
kainēn
καινήν
new,
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
for the
4413
prōtos
πρῶτος
first
3772
ouranos
οὐρανὸς
heaven
2532
kai
καὶ
and
3588


the
4413
prōtē
πρώτη
first
1093

γῆ
earth
3928
parēlthen
παρῆλθεν
went away,
2532
kai
καὶ
and
3588


the
2281
thalassa
θάλασσα
sea
3756
ouk
οὐκ
not
2076
estin
ἔστιν
is
2089
eti
ἔτι
any more.
2.
2532
kai
καὶ
And
1473
egō
ἐγὼ
I,
2491
yōannēs
ἰωάννης
John,
1492
eidon
εἶδον
saw
3588
tēn
τὴν
the
4172
polin
πόλιν
city
3588
tēn
τὴν
the
40
hagian
ἁγίαν
holy,
2419
yerousalēm
ἰερουσαλὴμ
Jerusalem
2537
kainēn
καινὴν
new,
2597
katabainousan
καταβαίνουσαν
coming down
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven,
2090
hētoimasmenēn
ἡτοιμασμένην
having been prepared
5613
hōs
ὡς
as
3565
numphēn
νύμφην
a bride
2885
kekosmēmenēn
κεκοσμημένην
having been adorned
3588

τῷ
for the
435
andri
ἀνδρὶ
husband
848
autēs
αὐτῆς
of her.
3.
2532
kai
καὶ
And
191
ēkousa
ἤκουσα
I heard
5456
phōnēs
φωνῆς
a voice
3173
megalēs
μεγάλης
loud
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven,
3004
legousēs
λεγούσης
saying,
2400
idou
ἰδού
See,
3588


the
4633
skēnē
σκηνὴ
tent
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God


 
is
3326
meta
μετὰ
with
3588
tōn
τῶν
the
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
men,
2532
kai
καὶ
and
4637
skēnōsei
σκηνώσει
he will camp
3326
met'
μετ'
with
848
autōn
αὐτῶν
them,
2532
kai
καὶ
and
846
autoi
αὐτοὶ
they
2992
laoi
λαοὶ
people
848
autou
αὐτοῦ
of him
2071
esontai
ἔσονται
will be,
2532
kai
καὶ
and
846
autos
αὐτὸς
himself
3588
ho

the
2316
theos
θεὸς
God
2071
estai
ἔσται
shall be
3326
met'
μετ'
with
848
autōn
αὐτῶν
them,


 
and be
2316
theos
θεός
God
848
autōn
αὐτῶν
of them.
4.
2532
kai
καὶ
And
1813
exaleipsei
ἐξαλείψει
shall wipe away
3588
ho

the
2316
theos
φεὸς
God
3956
pān
πᾶν
every
1144
dakruon
δάκρυον
tear
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tōn
τῶν
the
3788
ophthalmōn
ὀφθαλμῶν
eyes
848
autōn
αὐτῶν
of them,
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
2288
thanatos
θάνατος
death
3756
ouk
οὐκ
not
2071
estai
ἔσται
shall be
2089
eti
ἔτι
any more,
3777
oute
οὔτε
nor
3997
penthos
πένθος
mourning,
3777
oute
οὔτε
nor
2906
kraugē
κραυγὴ
crying,
3777
oute
οὔτε
nor
4192
ponos
πόνος
pain
3756
ouk
οὐκ
not
2071
estai
ἔσται
shall be
2089
eti
ἔτι
any more,
3754
hoti
ὅτι
for
3588
ta
τὰ
those
4413
prōta
πρῶτα
first


 
things
565
apēlthon
ἀπῆλθον
have passed away.
5.
2532
kai
καὶ
And
2036
eipen
εἶπεν
said
3588
ho

the one
2521
kathēmenos
καθήμενος
sitting
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tou
τοῦ
the
2362
thronou
θρόνου
throne,
2400
idou
ἰδού
See,
2537
kaina
καινὰ
new
3956
panta
πάντα
all


 
things
4160
poiō
ποιῶ
I make.
2532
kai
καὶ
And
3004
legei
λέγει
he says
3427
moi
μοι
to me
1125
grapson
γράψον
write,
3754
hoti
ὅτι
because
3778
houtoi
οὗτοι
these
3588
hoi
οἱ
the
3056
logoi
λόγοι
words
228
alēthinoi
ἀληθινοί
true
2532
kai
καὶ
and
4103
pistoi
πιστοὶ
faithful
1526
eisin
εἰσιν
are.
6.
2532
kai
καὶ
And
2036
eipen
εἶπέν
he said
3427
moi
μοι
to me,
1096
gegonen
γέγονεν
It is done.
1473
egō
ἐγώ
I
1510
eimi
εἰμι
am
3588
to
τὸ
the
1
alpha
Α
alpha
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
5599
ōmega
Ω
omega,
3588


the
746
archē
ἀρχὴ
beginning
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
2078
telos
τέλος
end,


 
and
1473
egō
ἐγὼ
I,
3588

τῷ
to the one
1372
dipsōnti
διψῶντι
thirsting,
1325
dōsō
δώσω
will give
1537
ek
ἐκ
of
3588
tēs
τῆς
the
4077
pēgēs
πηγῆς
fountain
3588
tou
τοῦ
of the
5204
hudatos
ὕδατος
water
3588
tēs
τῆς
of the
2222
zōēs
ζωῆς
life
1432
dōrean
δωρεάν
freely.
7.
3588
ho

The one
3528
nikōn
νικῶν
overcoming
2816
klēronomēsei
κληρονομήσει
shall inherit
3956
panta
πάντα
all


 
things,
2532
kai
καὶ
and
2071
esomai
ἔσομαι
I will be
846
autō
αὐτῷ
to him
2316
theos
θεὸς
God,
2532
kai
καὶ
and
846
autos
αὐτὸς
he
2071
estai
ἔσται
shall be
3427
moi
μοι
to me
3588
ho

the
5207
huios
υἱός
son.
8.
1169//1161
deilois de
δειλοῖς δὲ
But to the fearful
2532
kai
καὶ
and
571
apistois
ἀπίστοις
unbelieving,
2532
kai
καὶ
and
949
ebdelugmenois
ἐβδελυγμένοις
abominable,
2532
kai
καὶ
and
5406
phoneusin
φονεῦσιν
murderers,
2532
kai
καὶ
and
4205
pornois
πόρνοις
fornicators,
2532
kai
καὶ
and
5332
pharmakeusin
φαρμακεῦσιν
drug dealers,
2532
kai
καὶ
and
1496
eidōlolatrias
εἰδωλολάτραις
idolaters,
2532
kai
καὶ
and
3956
pāsin
πᾶσιν
all
3588
tois
τοῖς
the
5571
pseudesin
ψευδέσιν
liars,
3588
to
τὸ
the
3313
meros
μέρος
part
848
autōn
αὐτῶν
of them


 
shall be
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
3041
limnē
λίμνῃ
lake,
3588

τῇ
the one
2545
kaiomenē
καιομένῃ
burning
4442
puri
πυρὶ
with fire
2532
kai
καὶ
and
2303
theiō
θείῳ
sulphur,
3603
ho

which
2076
estin
ἐστιν
is
1208
deuteros
δεύτερος
the second
2288
thanatos
θάνατος
death.
9.
2532
kai
καὶ
And
2064
ēlthen
ἦλθεν
came
4314
pros
πρὸς
to
3165
me
με
me
1519
heis
εἷς
one
3588
tōn
τῶν
of the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
32
angelōn
ἀγγέλων
angels
3588
tōn
τῶν
of those
2192
echontōn
ἐχόντων
having
3588
tas
τὰς
the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
5357
phialas
φιάλας
bowls,
3588
tas
τὰς
those
1073
gemousas
γεμούσας
being full
3588
tōn
τῶν
of the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
4127
plēgōn
πληγῶν
plagues,
3588
tōn
τῶν
the
2078
eschatōn
ἐσχάτων
last,
2532
kai
καὶ
and
2980
elalēsen
ἐλάλησεν
he spoke
3326
met'
μετ'
with
1700
emou
ἐμοῦ
me,
3004
legōn
λέγων
saying,
1204
deuro
δεῦρο
Come here,
1166
deixō
δείξω
I will show
4671
soi
σοι
to you
3588
tēn
τὴν
the
3565
numphēn
νύμφην
bride
3588
tou
τοῦ
of the
721
arniou
ἀρνίου
Lamb,
3588
tēn
τὴν
the
1135
gunaika
γυναῖκα
wife.
10.
2532
kai
καὶ
And
667
apēnenken
ἀπήνεγκέν
he carried
3165
me
με
me
1722
en
ἐν
in
4151
pneumati
πνεύματι
the Spirit
1909
ep'
ἐπ'
onto
3735
oros
ὄρος
a mountain
3173
mega
μέγα
great
2532
kai
καὶ
and
5308
hupsēlon
ὑψηλόν
high,
2532
kai
καὶ
and
1166
edeixev
ἔδειξέν
he showed
3427
moi
μοι
to me
3588
tēn
τὴν
the
4172
polin
πόλιν
city
3588
tēn
τὴν
the
3173
megalēn
μεγάλην
great,
3588
tēn
τὴν
the
40
hagian
ἁγίαν
holy
2419
yerousalēm
ἰερουσαλὴμ
Jerusalem,
2597
katabainousan
καταβαίνουσαν
coming down
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God,
11.
2192
echousan
ἔχουσαν
Having
3588
tēn
τὴν
the
1391
doxan
δόξαν
glory
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God.
2532
kai
καὶ
And
3588
ho

the
5458
phōstēr
φωστὴρ
source of light
848
autēs
αὐτῆς
of it


 
was
3664
homoios
ὅμοιος
like
3037
lithō
λίθῳ
a stone
5093
timiōtatō
τιμιωτάτῳ
most precious,
5613
hōs
ὡς
as
3037
lithō
λίθῳ
a stone
2393
yaspidi
ἰάσπιδι
Jasper
2929
krustallidzonti
κρυσταλλίζοντι
being clear as crystal,
12.
2192
echousan
ἔχουσαν
Having
5037
te
τε
both
5038
teichos
τεῖχος
a wall
3173
mega
μέγα
great
2532
kai
καὶ
and
5308
hupsēlon
ὑψηλόν
high


 
and
2192
echousan
ἔχουσαν
having
4440
pulōnas
πυλῶνας
gates
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve
2532
kai
καὶ
(and
1909
epi
ἐπὶ
at
3588
tois
τοῖς
the
4440
pulōsin
πυλῶσιν
gates
32
angelous
ἀγγέλους
angels
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve)
2532
kai
καὶ
and
3686
onomata
ὀνόματα
names
1924
epigegrammena
ἐπιγεγραμμένα
having been written on,
3739
ha

which
2076
estin
ἐστιν
are
3588
tōn
τῶν
the
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve
5443
phulōn
φυλῶν
tribes
3588
tōn
τῶν
of the
5207
huiōn
υἱῶν
sons
2474
israēl
ἰσραήλ
Israel.
13.
575
ap'
ἀπ'
From
395
anatolēs
ἀνατολῆς
the east
4440
pulōnes
πυλῶνες
gates
5140
treis
τρεῖς
three;
575
apo
ἀπὸ
from
1005
borrā
βοῤῥᾶ
the north
4440
pulōnes
πυλῶνες
gates
5140
treis
τρεῖς
three;
575
apo
ἀπὸ
from
3558
notou
νότου
the south
4440
pulōnes
πυλῶνες
gates
5140
treis
τρεῖς
three;


 
and
575
apo
ἀπὸ
from
1424
dusmōn
δυσμῶν
the west
4440
pulōnes
πυλῶνες
gates
5140
treis
τρεῖς
three.
14.
2532
kai
καὶ
And
3588
to
τὸ
the
5038
teichos
τεῖχος
wall
3588
tēs
τῆς
of the
4172
poleōs
πόλεως
city
2192
echon
ἔχον
having
2310
themelious
θεμελίους
foundations
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve,
2532
kai
καὶ
and
1722
en
ἐν
in
846
autois
αὐτοῖς
them
3686
onomata
ὀνόματα
names
3588
tōn
τῶν
of the
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve
652
apostolōn
ἀποστόλων
apostles
3588
tou
τοῦ
of the
721
arniou
ἀρνίου
Lamb.
15.
2532
kai
καὶ
And
3588
ho

the one
2980
lalōn
λαλῶν
speaking
3326
met'
μετ'
with
1700
emou
ἐμοῦ
me
2192
eichen
εἶχεν
had
2563
kalamon
κάλαμον
a reed
5552
chrusoun
χρυσοῦν
gold,
2443
hina
ἵνα
that
3354
metrēsē
μετρήσῃ
he might measure
3588
tēn
τὴν
the
4172
polin
πόλιν
city,
2532
kai
καὶ
and
3588
tous
τοὺς
the
4440
pulōnas
πυλῶνας
gates,
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
5038
teichos
τεῖχος
wall
848
autēs
αὐτῆς
of it.
16.
2532
kai
καὶ
And
3588


the
4172
polis
πόλις
city
5068
tetragōnos
τετράγωνος
four-square
2749
keitai
κεῖται
lies,
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
3372
mēkos
μῆκος
length
848
autēs
αὐτῆς
of it


 
being
5118
tosouton
τοσοῦτόν
so long,
2076
estin
ἐστίν
is
3745
hoson
ὅσον
as long as
2532
kai
καὶ
also
3588
to
τὸ
the
4114
platos
πλάτος
width.
2532
kai
καὶ
And
3354
emetrēsen
ἐμέτρησεν
he measured
3588
tēn
τὴν
the
4172
polin
πόλιν
city
3588

τῷ
with the
3563
kalamō
καλάμῳ
reed
1909
epi
ἐπὶ
at
4712
stadiōn
σταδίων
stadia
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve
5505
chiliadōn
χιλιάδων
thousand;
3588
to
τὸ
the
3372
mēkos
μῆκος
length
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
4114
platos
πλάτος
width
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
5311
hupsos
ὕψος
height
848
autēs
αὐτῆς
of it
2740
isa
ἴσα
equal
2076
estin
ἐστιν
are.
17.
2532
kai
καὶ
And
3354
emetrēsen
ἐμέτρησεν
he measured
3588
to
τὸ
the
5038
teichos
τεῖχος
wall
848
autēs
αὐτῆς
of it,
1540
hekaton
ἑκατὸν
a hundred
5062
tesserakonta
τεσσαράκοντα
and forty
5064
tessarōn
τεσσάρων
four
4083
pēchōn
πηχῶν
cubits,
3358
metron
μέτρον
a measure
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
of a man,
3603
ho

which
2076
estin
ἐστιν
is
32
angelou
ἀγγέλου
of an angel.
18.
2532
kai
καὶ
And
2258
ēn
ἦν
was
3588


the
1739
endomēsis
ἐνδόμησις
structure
3588
tou
τοῦ
of the
5038
teichous
τείχους
wall
848
autēs
αὐτῆς
of it
2393
yaspis
ἴασπις
jasper;
2532
kai
καὶ
and
3588


the
4172
polis
πόλις
city


 
was
5553
chrusion
χρυσίον
gold
2513
katharon
καθαρὸν
pure,
3664
homoia
ὅμοια
like
5194
hualō
ὑάλῳ
glass
2513
katharō
καθαρῷ
clear.
19.
2532
kai
καὶ
And
3588
hoi
οἱ
the
2310
themelioi
θεμέλιοι
foundation
3588
tou
τοῦ
of the
5038
teichous
τείχους
wall
3588
tēs
τῆς
of the
4172
poleōs
πόλεως
city
3956
panti
παντὶ
with every
3037
lithō
λίθῳ
stone
5093
timiō
τιμίῳ
precious


 
was
2885
kekosmēmenoi
κεκοσμημένοι
having been adorned;
3588
ho

the
2310
themelios
θεμέλιος
foundation
3588
ho

the
4413
prōtos
πρῶτος
first,
2393
yaspis
ἴασπις
jasper;
3588
ho

the
1208
deuteros
δεύτερος
second,
4552
sapheiros
σάπφειρος
sapphire;
3588
ho

the
5154
tritos
τρίτος
third,
5472
chalkēdōn
χαλκηδών
chalcedony;
3588
ho

the
5067
tetartos
τέταρτος
fourth,
4665
smaragdos
σμάραγδος
emerald;
20.
3588
ho

the
3991
pemptos
πέμπτος
fifth,
4557
sardovux
σαρδόνυξ
sardonyx;
3588
ho

the
1622
hektos
ἕκτος
sixth,
4556
sardios
σάρδιος
sardius;
3588
ho

the
1442
hebdomos
ἕβδομος
seventh,
5555
chrusolithos
χρυσόλιθος
chrysolite;
3588
ho

the
3590
ogdoos
ὄγδοος
eighth,
969
bērullos
βήρυλλος
beryl;
3588
ho

the
1766
enatos
ἔνατος
ninth,
5116
topadzion
τοπάζιον
topaz;
3588
ho

the
1182
dekatos
δέκατος
tenth,
5556
chrusoprasos
χρυσόπρασος
chrysoprasus;
3588
ho

the
1734
hendekatos
ἑνδέκατος
eleventh,
5192
huakinthos
ὑάκινθος
hyacinth;
3588
ho

the
1428
dōdekatos
δωδέκατος
twelfth,
271
amethustos
ἀμέθυστος
amethyst.
21.
2532
kai
καὶ
And
3588
hoi
οἱ
the
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve
4440
pulōnes
πυλῶνες
gates


 
were
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve
3135
margaritai
μαργαρῖται
pearls,
303
ana
ἀνὰ
in turn
1520
heis
εἷς
one
1538
hekastos
ἕκαστος
each
3588
tōn
τῶν
of the
4440
pulōnōn
πυλώνων
gates
2258
ēn
ἦν
was
1537
ex
ἐξ
of
1520
henos
ἑνὸς
one
3135
margaritou
μαργαρίτου
pearl,
2532
kai
καὶ
and
3588


the
4113
plateia
πλατεῖα
street
3588
tēs
τῆς
of the
4172
poleōs
πόλεως
city


 
was
5553
chrusion
χρυσίον
gold
2513
katharon
καθαρὸν
pure,
5613
hōs
ὡς
as
5194
hualos
ὕαλος
glass
1307
diaphanēs
διαφανής
transparent.
22.
2532
kai
καὶ
And
3485
naon
ναὸν
temple
3756
ouk
οὐκ
not
1492
eidon
εἶδον
I saw
1722
en
ἐν
in
846
autē
αὐτῇ
it,
3588//1063
ho gar
ὁ γὰρ
for the
2962
kurios
κύριος
Lord
3588//2316
ho theos
ὁ θεὸς
God,
3588
ho

the
3841
pantokratōr
παντοκράτωρ
Almighty,
3485
naos
ναὸς
the temple
848
autēs
αὐτῆς
of it
2076
estin
ἐστιν
is,
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
721
arnion
ἀρνίον
Lamb.
23.
2532
kai
καὶ
And
3588


the
4172
polis
πόλις
city
3756
ou
οὐ
not
5532
chreian
χρείαν
need
2192
echei
ἔχει
has
3588
tou
τοῦ
of the
2246
hēliou
ἡλίου
sun,
3761
oude
οὐδὲ
nor
3588
tēs
τῆς
of the
4582
selēnēs
σελήνης
moon,
2443
hina
ἵνα
that
5316
phainōsin
φαίνωσιν
they should shine
1722
en
ἐν
in
846
autē
αὐτῇ
it,
3588//1063
hē gar
ἡ γὰρ
for the
1391
doxa
δόξα
glory
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
5461
ephōtisen
ἐφώτισεν
illuminated
846
autēn
αὐτήν
it,
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
3088
luchnos
λύχνος
lamp
848
autēs
αὐτῆς
of it


 
is
3588
to
τὸ
the
721
arnion
ἀρνίον
Lamb.
24.
2532
kai
καὶ
And
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
nations
3588
tōn
τῶν
of those
4982
sōdsomenōn
σωζομένων
who are saved
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
5457
phōti
φωτί
light
848
autēs
αὐτῆς
of it
4043
peripatēsousin
περιπατήσουσιν
shall walk,
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
the
935
basileis
βασιλεῖς
kings
3588
tēs
τῆς
the
1093
gēs
γῆς
earth
5342
pherousin
φέρουσιν
bring
3588
tēn
τὴν
the
1391
doxan
δόξαν
glory
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
5092
timēn
τιμὴν
honour
848
autōn
αὐτῶν
of them
1519
eis
εἰς
to
846
autēn
αὐτήν
it.
25.
2532
kai
καὶ
And
3588
hoi
οἱ
the
4440
pulōnes
πυλῶνες
gates
848
autēs
αὐτῆς
of it
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
2808
kleisthōsin
κλεισθῶσιν
shall be shut
2250
hēmeras
ἡμέρας
by day
3571//1063
nux gar
νὺξ γὰρ
(for night
3756
ouk
οὐκ
not
2071
estai
ἔσται
shall be
1563
ekei
ἐκεῖ
there)
26.
2532
kai
καὶ
And
5342
oisousin
οἴσουσιν
they shall bring
3588
tēn
τὴν
the
1391
doxan
δόξαν
glory
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
5092
timēn
τιμὴν
honour
3588
tōn
τῶν
of the
1484
ethnōn
ἐθνῶν
nations
1519
eis
εἰς
to
846
autēn
αὐτήν
it.
27.
2532
kai
καὶ
And
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
1525
eiselthē
εἰσέλθῃ
may go
1519
eis
εἰς
into
846
autēn
αὐτὴν
it
3956
pān
πᾶν
anyone
2840
koinoun
κοινοῦν
defiling
2532
kai
καὶ
and
4160
poioun
ποιοῦν
making
946
bdelugma
βδέλυγμα
an abomination
2532
kai
καὶ
and
5579
pseudos
ψεῦδος
a lie,
1487//3361
ei mē
εἰ μὴ
except
3588
hoi
οἱ
those
1125
gegrammenoi
γεγραμμένοι
having been written
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
975
bibliō
βιβλίῳ
book
3588
tēs
τῆς
of the
2222
zōēs
ζωῆς
life
3588
tou
τοῦ
of the
721
arniou
ἀρνίου
Lamb.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top