Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Revelation Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Revelation chapter 3.

YOUTUBE VIDEO The Book of REVELATION Chapters 1-5

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION Chapter 3

1.
2532
kai
καὶ
And
3588

τῷ
to the
32
angelō
ἀγγέλῳ
angel
3588
tēs
τῆς
of the
1722
en
ἐν
in
4554
sardesin
σάρδεσιν
Sardis
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
church,
1125
grapson
γράψον
write;
3592
tade
τάδε
These things
3004
legei
λέγει
says
3588
ho

the one
2192
echōn
ἔχων
having
3588
ta
τὰ
the
4151
pneumata
πνεύματα
spirits
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
2532
kai
καὶ
and
3588
tous
τοὺς
the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
792
asteras
ἀστέρας
stars,
1492
oida
οἶδά
I know
4675
sou
σου
of you
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works,
3754
hoti
ὅτι
that
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομα
name
2192
echeis
ἔχεις
you have
3754
hoti
ὅτι
that
2198
zēs
ζῇς
you live,
2532
kai
καὶ
and
3498
nekros
νεκρὸς
dead
1488
ei
εἶ
you are.
2.
1096
ginou
γίνου
Be
1125
grēgorōn
γρηγορῶν
watching,
2532
kai
καὶ
and
4741
stēridzon
στήριξον
establish
3588
ta
τὰ
the
3062
loipa
λοιπὰ
rest
3739
ha

who
3195
mellei
μὲλλει
are about
599
apothanein
ἀποθανεῖν
to die;
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
for not
2147
heurēka
εὕρηκά
I have found
4675
sou
σου
of you
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
4137
peplērōmena
πεπληρωμένα
being fulfilled
1799
enōpion
ἐνώπιον
in the sight of
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God.
3.
3421
mnēmoneue
μνημόνευε
Remember
3767
oun
οὖν
therefore
4459
pōs
πῶς
how
2983
eilēphas
εἴληφας
you have received
2532
kai
καὶ
and
191
ēkousas
ἤκουσας
heard,
2532
kai
καὶ
and
5083
tērei
τήρει
keep it,
2532
kai
καὶ
and
3340
metanoēson
μετανόησον
repent.
1437
ean
ἐὰν
If
3767
oun
οὖν
therefore
3361

μὴ
not
1127
grēgorēsēs
γρηγορήσῃς
you watch,
2240
hēxō
ἥξω
I will come
1909
epi
ἐπὶ
on
4571
se
σέ
you
5613
hōs
ὡς
as
2812
kleptēs
κλέπτης
a thief,
2532
kai
καὶ
and
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
1097
gnōs
γνῷς
you may know
4169
poian
ποίαν
what
5610
hōran
ὥραν
hour
2240
hēxō
ἥξω
I will come
1909
epi
ἐπὶ
upon
4571
se
σε
you.
4.
2192
echeis
ἔχεις
You have
3641
oliga
ὀλίγα
a few
3686
onomata
ὀνόματα
names
2532
kai
καὶ
even
1722
en
ἐν
in
4554
sardesin
σάρδεσιν
Sardis
3739
ha

who
3756
ouk
οὐκ
not
3435
emolunan
ἐμόλυναν
have defiled
3588
ta
τὰ
the
2440
himatia
ἱμάτια
garments
848
autōn
αὐτῶν
of them,
2532
kai
καὶ
and
4043
peripatēsousin
περιπατήσουσιν
they shall walk
3326
met'
μετ'
with
1700
emou
ἐμοῦ
me
1722
en
ἐν
in
3022
leukois
λευκοῖς
white,
3754
hoti
ὅτι
because
514
axioi
ἄξιοί
worthy
1526
eisin
εἰσιν
they are.
5.
3588
ho

The one
3528
nikōn
νικῶν
overcoming,
3778
houtos
οὕτος
he
4016
peribaleitai
περιβαλεῖται
shall be clothed
1722
en
ἐν
in
2440
himatiois
ἱματίοις
garments
3022
leukois
λευκοῖς
white,
2532
kai
καὶ
and
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
1813
exaleipsō
ἐξαλείψω
I will blot
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομα
name
848
autou
αὐτοῦ
of him
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tēs
τῆς
the
976
biblou
βίβλου
book
3588
tēs
τῆς
of the
2222
zōēs
ζωῆς
life,
2532
kai
καὶ
and
976
exomologēsomai
ἐξομολογήσομαι
I will confess
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομα
name
848
autou
αὐτοῦ
of him
1799
enōpion
ἐνώπιον
in the sight of
3588
tou
τοῦ
of the
3962
patros
πατρός
Father
3450
mou
μου
of me,
2532
kai
καὶ
and
1799
enōpion
ἐνώπιον
in the sight of
3588
tōn
τῶν
the
32
angelōn
ἀγγέλων
angels
848
autou
αὐτοῦ
of him.
6.
3588
ho

The one
2192
echōn
ἔχων
having
3775
ous
οὖς
an ear,
191
akousatō
ἀκουσάτω
let him hear
5101
ti
τί
what
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
spirit
3004
legei
λέγει
says
3588
tais
ταῖς
to the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches.
7.
2532
kai
καὶ
And
3588

τῷ
to the
32
angelō
ἀγγέλῳ
angel
3588
tēs
τῆς
of the
1722
en
ἐν
in
5359
philadelpheia
φιλαδελφείᾳ
Philadelphia
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
church,
1125
grapson
γράψον
write;
3592
tade
τάδε
These things
3004
legei
λέγει
says
3588
ho

the
40
hagios
ἅγιος
holy one,
3588
ho

the
228
alēthinos
ἀληθινός
true one,
3588
ho

the one
2192
echōn
ἔχων
having
3588
tēn
τὴν
the
2907
kleida
κλεῖδα
key
3588
tou
τοῦ
of the
1138
dabid
δαβίδ
David,
3588
ho

the one
455
anoigōn
ἀνοίγων
opening
2532
kai
καὶ
and
3762
oudeis
οὐδεὶς
no one
2808
kleiei
κλείει
shuts,
2532
kai
καὶ
and
2808
kleiei
κλείει
shuts
2532
kai
καὶ
and
3762
oudeis
οὐδεὶς
no one
455
anoigei
ἀνοίγει
opens.
8.
1492
oida
οἶδά
I know
4675
sou
σου
of you
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works.
2400
idou
ἰδού
See,
1325
dedōka
δέδωκα
I have given
1799
enōpion
ἐνώπιόν
before
4675
sou
σου
you
2374
thuran
θύραν
a door
456
aneōgmenēn
ἀνεῳγμένην
being open,
2532
kai
καὶ
and
3762
oudeis
οὐδεὶς
no one
1410
dunatai
δύναται
is able
2808
kleisai
κλεῖσαι
to shut
846
autēn
αὐτήν
it,
3754
hoti
ὅτι
because
3398
mikran
μικρὰν
a little
2192
echeis
ἔχεις
you have
1411
dunamin
δύναμιν
power,
2532
kai
καὶ
and
5083
etērēsas
ἐτήρησάς
you have kept
3450
mou
μου
of me
3588
ton
τὸν
the
3056
logon
λόγον
word,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
720
ērnēsō
ἠρνήσω
have denied
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομά
name
3450
mou
μου
of me.
9.
2400
idou
ἰδού
See,
1325
didōmi
διδωμι
I give
1537
ek
ἐκ
of
3588
tēs
τῆς
the
4864
sunagōgēs
συναγωγῆς
synagogue
3588
tou
τοῦ
of the
4567
satanā
σατανᾶ
Satan
3588
tōn
τῶν
those
3004
legontōn
λεγόντων
saying,
1438
heautous
ἑαυτοὺς
themselves
2453
youdaious
ἰουδαίους
Jews
1511
einai
εἶναι
to be,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
1526
eisin
εἰσὶν
are,
235
alla
ἀλλὰ
but
5574
pseudontai
ψεύδονται
they lie;
2400
idou
ἰδού
see,
4160
poiēsō
ποιήσω
I will make
846
autous
αὐτοὺς
them
2443
hina
ἵνα
that
2240
hexōsin
ἥξωσιν
they would come
2532
kai
καὶ
and
4352
proskunēsōsin
προσκυνήσωσιν
worship
1799
enōpion
ἐνώπιον
in front of
3588
tōn
τῶν
the
4228
podōn
ποδῶν
feet
4675
sou
σου
of you,
2532
kai
καὶ
and
1097
gnōsin
γνῶσιν
know
3754
hoti
ὅτι
that
1473
egō
ἐγὼ
I
25
ēgapēsa
ἠγάπησά
loved
4571
se
σε
you.
10.
3754
hoti
ὅτι
Because
5083
etērēsas
ἐτήρησας
you kept
3588
ton
τὸν
the
3056
logon
λόγον
word
3588
tēs
τῆς
of the
5281
hupomonēs
ὑπομονῆς
endurance
3450
mou
μου
of me,
2504
kagō
κἀγώ
I also
4571
se
σε
you
5083
tērēsō
τηρήσω
will keep
1537
ek
ἐκ
from
3588
tēs
τῆς
the
5610
hōras
ὥρας
hour
3588
tou
τοῦ
of the
3986
peirasmou
πειρασμοῦ
trial,
3588
tēs
τῆς
the one
3195
mellousēs
μελλούσης
being about
2064
erchesthai
ἔρχεσθαι
to come
1909
epi
ἐπὶ
upon
3588
tēs
τῆς
the
3625
oikoumenēs
οἰκουμένης
habitable world
3650
holēs
ὅλης
whole,
3985
peirasai
πειράσαι
to test
3588
tous
τοὺς
those
2730
katoikountas
κατοικοῦντας
dwelling
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēs
τῆς
the
1093
gēs
γῆς
earth.
11.
2400
idou
ἰδού
See,
2064
erchomai
ἔρχομαι
I come
5035
tachu
ταχύ
quickly;
2902
kratei
κράτει
hold firm
3739
ho

what
2192
echeis
ἔχεις
you have,
2443
hina
ἵνα
that
3367
mēdeis
μηδεὶς
no one
2983
labē
λάβῃ
takes
3588
ton
τὸν
the
4735
stephanon
στέφανόν
crown
4675
sou
σου
of you.
12.
3588
ho

The one
3528
nikōn
νικῶν
overcoming
4160
poiēsō
ποιήσω
I will make
846
auton
αὐτὸν
him
4769
stūlon
στῦλον
a pillar
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3485
naō
ναῷ
temple
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
3450
mou
μου
of me,
2532
kai
καὶ
and
1854
exō
ἔξω
out
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
1831
exelthē
ἐξέλθῃ
he will go
2089
eti
ἔτι
any more,
2532
kai
καὶ
and
1125
grapsō
γράψω
I will write
1909
ep'
ἐπ'
on
846
auton
αὐτὸν
him
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομα
name
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
3450
mou
μου
of me,
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομα
name
3588
tēs
τῆς
of the
4172
poleōs
πόλεως
city
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
3450
mou
μου
of me,
3588
tēs
τῆς
the
2537
kainēs
καινῆς
new
2419
yerousalēm
ἰερουσαλήμ
Jerusalem,
3588


the one
2597
katabainousa
καταβαίνουσα
coming down
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
3450
mou
μου
of me,
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομά
name
3450
mou
μου
of me
3588
to
τὸ
the
2537
kainon
καινόν
new.
13.
3588
ho

The one
2192
echōn
ἔχων
having
3775
ous
οὖς
an ear,
191
akousatō
ἀκουσάτω
let him hear
5101
ti
τί
what
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
spirit
3004
legei
λέγει
says
3588
tais
ταῖς
to the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches.
14.
2532
kai
καὶ
And
3588

τῷ
to the
32
angelō
ἀγγέλῳ
angel
3588
tēs
τῆς
of the
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
church
2993
laodikeōn
λαοδικέων
of Laodicea,
1125
grapson
γράψον
write;
3592
tade
τάδε
These things
3004
legei
λέγει
says
3588
ho

the
281
amēn
ἀμήν
Amen,
3588
ho

the
3144
martus
μάρτυς
witness,
3588
ho

the
4103
pistos
πιστὸς
faithful
2532
kai
καὶ
and
228
alēthinos
ἀληθινός
true,
3588


the
746
archē
ἀρχὴ
beginning
3588
tēs
τῆς
of the
3937
ktiseōs
κτίσεως
creation
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God;
15.
1492
oida
οἶδά
I know
4675
sou
σου
of you
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works,
3754
hoti
ὅτι
that
3777
oute
οὔτε
neither
5593
psuchros
ψυχρὸς
cold
1488
ei
εἶ
you are
3777
oute
οὔτε
nor
2200
zestos
ζεστός
hot.
3785
ophelon
ὄφελον
I would that
5593
psuchros
ψυχρὸς
cold
1498
eiēs
εἴης
you were
2228
ē

or
2200
zestos
ζεστός
hot.
16.
3779
houtōs
οὕτως
So
3754
hoti
ὅτι
because
5513
chliaros
χλιαρὸς
lukewarm
1488
ei
εἶ
you are,
2532
kai
καὶ
and
3777
oute
οὔτε
neither
5593
psuchros
ψυχρὸς
cold
3777
oute
οὔτε
nor
2200
zestos
ζεστός
hot,
3195
mellō
μέλλω
I am about
4571
se
σε
you
1692
emesai
ἐμέσαι
to vomit
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
4750
stomatos
στόματός
mouth
3450
mou
μου
of me.
17.
3754
hoti
ὅτι
Because
3004
legeis
λέγεις
you say
3754
hoti
ὅτι
that
1488
plousios
πλούσιός
rich
1510
eimi
εἰμι
I am,
2532
kai
καὶ
and
4147
peploutēka
πεπλούτηκα
have become rich,
2532
kai
καὶ
and
3762
oudenos
οὐδενὸς
of nothing
5532
chreian
χρείαν
need
2192
echō
ἔχω
I have,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
1492
oidas
οἶδας
do know
3754
hoti
ὅτι
that
4771
su
σὺ
you
1488
ei
εἶ
are
3588
ho

the
5005
talaipōros
ταλαίπωρος
wretched,
2532
kai
καὶ
and
1652
eleeinos
ἐλεεινὸς
miserable,
2532
kai
καὶ
and
4434
ptōchos
πτωχὸς
poor,
2532
kai
καὶ
and
5185
tuphlos
τυφλὸς
blind,
2532
kai
καὶ
and
1131
gumnos
γυμνός
naked.
18.
4823
sumbouleuō
συμβουλεύω
I counsel
4671
soi
σοι
you
59
agorasai
ἀγοράσαι
to buy
3844
par'
παρ'
from
1700
emou
ἐμοῦ
me
5553
chrusion
χρυσίον
gold
4448
pepurōmenon
πεπυρωμένον
having been tried
1537
ek
ἐκ
by
4442
puros
πυρὸς
fire,
2443
hina
ἵνα
that
4147
ploutēsēs
πλουτήσῃς
you may be rich,
2532
kai
καὶ
and
2440
himatia
ἱμάτια
garments
3022
leuka
λευκὰ
white,
2443
hina
ἵνα
that
4016
peribalē
περιβάλῃ
you may be clothed,
2532
kai
καὶ
and
3361

μὴ
not
5319
phanerōthē
φανερωθῇ
may be revealed
3588


the
152
aischunē
αἰσχύνη
shame
3588
tēs
τῆς
of the
1132
gumnotētos
γυμνότητός
nakedness
4675
sou
σου
of you,
2532
kai
καὶ
and
2854
kollourion
κολλούριον
with eye-salve
1472
enchrīsai
ἐγχρῖσον
anoint
3588
tous
τοὺς
the
3788
ophthalmous
ὀφθαλμούς
eyes
4675
sou
σου
of you,
2443
hina
ἵνα
that
991
blepēs
βλέπῃς
you may see.
19.
1473
egō
ἐγὼ
I,
3745
hosous
ὅσους
as many as
1437
ean
ἐὰν
if
5368
philō
φιλῶ
I love
1651
elenchō
ἐλέγχω
I rebuke
2532
kai
καὶ
and
3811
paideuō
παιδεύω
chasten;
2206
zēlōsan
ζήλωσον
be zealous
3767
oun
οὖν
therefore
2532
kai
καὶ
and
3340
metanoēson
μετανόησον
repent.
20.
2400
idou
ἰδού
See,
2476
hestēka
ἕστηκα
I stand
1909
epi
ἐπὶ
at
3588
tēn
τὴν
the
2374
thuran
θύραν
door
2532
kai
καὶ
and
2925
krouō
κρούω
knock;
1437
ean
ἐάν
if
5100
tis
τις
anyone
191
akousē
ἀκούσῃ
hears
3588
tēs
τῆς
the
5456
phōnēs
φωνῆς
voice
3450
mou
μου
of me,
2532
kai
καὶ
and
455
anoixē
ἀνοίξῃ
opens
3588
tēn
τὴν
the
2374
thuran
θύραν
door
1525
eiseleusomai
εἰσελεύσομαι
I will go in
4314
pros
πρὸς
to
846
auton
αὐτὸν
him,
2532
kai
καὶ
and
1172
deipnēsō
δειπνήσω
will sup
3326
met'
μετ'
with
848
autou
αὐτοῦ
him,
2532
kai
καὶ
and
846
autos
αὐτὸς
he
3326
met'
μετ'
with
1700
emou
ἐμοῦ
me.
21.
3588
ho

The one
3528
nikōn
νικῶν
overcoming
1325
dōsō
δώσω
I will give
846
autō
αὐτῷ
to him
2523
kathisai
καθίσαι
to sit
3326
met'
μετ'
with
1700
emou
ἐμοῦ
me
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
2362
thronō
θρόνῳ
throne
3450
mou
μου
of me,
5613
hōs
ὡς
as
2504
kagō
κἀγὼ
I also
3528
enikēsa
ἐνίκησα
overcame
2532
kai
καὶ
and
2523
ekathisa
ἐκάθισα
sat down
3326
meta
μετὰ
with
3588
tou
τοῦ
the
3962
patros
πατρός
Father
3450
mou
μου
of me
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
2362
thronō
θρόνῳ
throne
848
autou
αὐτοῦ
of him.
22.
3588
ho

The one
2192
echōn
ἔχων
having
3775
ous
οὖς
an ear,
191
akousatō
ἀκουσάτω
let him hear
5101
ti
τί
what
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
spirit
3004
legei
λέγει
says
3588
tais
ταῖς
to the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top