Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Revelation Chapter 12

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Revelation chapter 12.

YOUTUBE VIDEO The Book of REVELATION Chapters 12-17

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION Chapter 12

1.
2532
kai
καὶ
And
4592
sēmeion
σημεῖον
a sign
3173
mega
μέγα
great
3700
ōphthē
ὤφθη
was seen
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3772
ouranō
οὐρανῷ
heaven,
1135
gunē
γυνὴ
a woman
4016
peribeblēmenē
περιβεβλημένη
being clothed


 
with
3588
ton
τὸν
the
2246
hēlion
ἥλιον
sun,
2532
kai
καὶ
and
3588


the
4582
selēnē
σελήνη
moon
5270
hupokatō
ὑποκάτω
under
3588
tōn
τῶν
the
4228
podōn
ποδῶν
feet
848
autēs
αὐτῆς
of her,
2532
kai
καὶ
and
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēs
τῆς
the
2776
kephalēs
κεφαλῆς
head
848
autēs
αὐτῆς
of her
4735
stephanos
στέφανος
a crown
792
asterōn
ἀστέρων
of stars
1427
dōdeka
δώδεκα
twelve.
2.
2532
kai
καὶ
And
1722
en
ἐν
in
1064
gastri
γαστρὶ
womb
2192
echousa
ἔχουσα
having,
2896
kradzei
κράζει
she cries out,
5605
ōdinousa
ὠδίνουσα
being in travail
2532
kai
καὶ
and
928
basanidzomenē
βασανιζομένη
being in pain
5088
tekein
τεκεῖν
to give birth.
3.
2532
kai
καὶ
And
3700
ōphthē
ὤφθη
was seen
243
allo
ἄλλο
another
4592
sēmeion
σημεῖον
a sign
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3772
ouranō
οὐρανῷ
heaven,
2532
kai
καὶ
and
2400
idou
ἰδού
see,
1404
drakōn
δράκων
a dragon
3173
megas
μέγας
great
4450
purros
πυῤῥός
red
2192
echōn
ἔχων
having
2776
kephalas
κεφαλὰς
heads
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
2532
kai
καὶ
and
2768
kerata
κέρατα
horns
1176
deka
δέκα
ten,
2532
kai
καὶ
and
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tas
τὰς
the
2776
kephalas
κεφαλὰς
heads
848
autou
αὐτοῦ
of him
1238
diadēmata
διαδήματα
crowns
2033
hepta
ἑπτὰ
seven.
4.
2532
kai
καὶ
And
3588


the
3769
oura
οὐρὰ
tail
848
autou
αὐτοῦ
of him
4951
surei
σύρει
draws
3588
to
τὸ
the
5154
triton
τρίτον
third
3588
tōn
τῶν
of the
792
asterōn
ἀστέρων
stars
3588
tou
τοῦ
of the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven
2532
kai
καὶ
and
906
ebalen
ἔβαλεν
cast
846
autous
αὐτοὺς
them
1519
eis
εἰς
onto
3588
tēn
τὴν
the
1093
gēn
γῆν
earth.
2532
kai
καὶ
And
3588
ho

the
1404
drakōn
δράκων
dragon
2476
hestēken
ἕστηκεν
stood
1799
enōpion
ἐνώπιον
in front of
3588
tēs
τῆς
the
1135
gunaikos
γυναικὸς
woman,
3588
tēs
τῆς
the one
3195
mellousēs
μελλούσης
being about to
5088
tekein
τεκεῖν
give birth,
2443
hina
ἵνα
that
3752
hotan
ὅταν
when
5088
tekē
τέκῃ
she gives birth
3588
to
τὸ
the
5043
teknon
τέκνον
child
848
autēs
αὐτῆς
of her
2719
kataphagē
καταφάγῃ
he might devour.
5.
2532
kai
καὶ
And
5088
eteken
ἔτεκεν
she gave birth to
5207
huion
υἱόν
a son,
730
arrena
ἄῤῥενα
a male,
3739
hos
ὃς
who
3195
mellei
μέλλει
is about
4165
poimainein
ποιμαίνειν
to shepherd
3956
panta
πάντα
all
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
nations
1722
en
ἐν
with
4464
rhabdō
ῥάβδῳ
a rod
4603
sidēra
σιδηρᾷ
iron,
2532
kai
καὶ
and
726
hēpasthē
ἡρπάσθη
was caught up
3588
to
τὸ
the
5043
teknon
τέκνον
child
848
autēs
αὐτῆς
of her
4314
pros
πρὸς
to
3588
ton
τὸν
the
2316
theon
θεὸν
God
2532
kai
καὶ
and
3588
ton
τὸν
the
2362
thronon
θρόνον
throne
848
autou
αὐτοῦ
of him.
6.
2532
kai
καὶ
And
3588


the
1135
gunē
γυνὴ
woman
5343
ephugen
ἔφυγεν
fled
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
2048
erēmon
ἔρημον
wilderness,
3699
hopou
ὅπου
where
2192
echei
ἔχει
she has
5117
topon
τόπον
a place
2090
hētoimasmenon
ἡτοιμασμένον
having been prepared
575
apo
ἀπὸ
by
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God,
2443
hina
ἵνα
that
1563
ekei
ἐκεῖ
there
5142
trephōsin
τρέφωσιν
they might feed
846
autēn
αὐτὴν
her


 
for
2250
hēmeras
ἡμέρας
days
5507
chilias
χιλίας
a thousand
1250
diakosias
διακοσίας
two hundred


 
and
1835
hexēkonta
ἑξήκοντα
sixty.
7.
2532
kai
καὶ
And
1096
egeneto
ἐγένετο
there was
4171
polemos
πόλεμος
war
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3772
ouranō
οὐρανῷ
heaven;
3588
ho

the
3413
michaēl
μιχαὴλ
Michael
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
the
32
angeloi
ἄγγελοι
angels
848
autou
αὐτοῦ
of him
4170
epolemēsan
ἐπολέμησαν
fought
2596
kata
κατὰ
against
3588
tou
τοῦ
the
1404
drakontos
δράκοντος
dragon,
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
1404
drakōn
δράκων
dragon
4170
epolemēsen
ἐπολέμησεν
fought
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
the
32
angeloi
ἄγγελοι
angels
848
autou
αὐτοῦ
of him.
8.
2532
kai
καὶ
And
3756
ouk
οὐκ
not
2480
ischusan
ἴσχυσαν
they had strength,
3777
oute
οὐτὲ
nor
5117
topos
τόπος
a place
2147
heurethē
εὑρέθη
was found
848
autōn
αὐτῶν
of them
2089
eti
ἔτι
any more
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3772
ouranō
οὐρανῷ
heaven.
9.
2532
kai
καὶ
And
906
eblēthē
ἐβλήθη
was cast out
3588
ho

the
1404
drakōn
δράκων
dragon,
3588
ho

the
3173
megas
μέγας
great,
3588
ho

the
3789
ophis
ὄφις
serpent,
3588
ho

the
744
archaios
ἀρχαῖος
old,
3588
ho

the one
2564
kaloumenos
καλούμενος
being called
1228
diabalos
διάβολος
Devil
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
4567
satanās
σατανᾶς
Satan,
3588
ho

the one
4105
planōn
πλανῶν
deceiving
3588
tēn
τὴν
the
3625
oikoumenēn
οἰκουμένην
habitable world
3650
holēn
ὅλην
whole,
906
eblēthē
ἐβλήθη
was cast out
1519
eis
εἰς
onto
3588
tēn
τὴν
the
1093
gēn
γῆν
earth,
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
the
32
angeloi
ἄγγελοι
angels
848
autou
αὐτοῦ
of him
3326
met'
μετ'
with
848
autou
αὐτοῦ
him
906
eblēthēsan
ἐβλήθησαν
were cast out.
10.
2532
kai
καὶ
And
191
ēkousa
ἤκουσα
I heard
5456
phōnēn
φωνὴν
a voice
3173
megalēn
μεγάλην
loud,
3004
legousan
λέγουσαν
saying
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3772
ouranō
οὐρανῷ
heaven,
737
arti
ἄρτι
Now
1096
egeneto
ἐγένετο
has come
3588


the
4991
sōtēria
σωτηρία
salvation
2532
kai
καὶ
and
3588


the
1411
dunamis
δύναμις
power
2532
kai
καὶ
and
3588


the
932
basileia
βασιλεία
kingdom
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us,
2532
kai
καὶ
and
3588


the
1849
exousia
ἐξουσία
authority
3588
tou
τοῦ
the
5547
christou
χριστοῦ
Christ
848
autou
αὐτοῦ
of him,
3754
hoti
ὅτι
because
2598
kateblēthē
κατἐβλήθη
has been cast down
3588
ho

the
2725
katēgoros
κατήγορος
accuser
3588
tōn
τῶν
of the
80
adelphōn
ἀδελφῶν
brothers
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us,
3588
ho

the one
2723
katēgorōn
κατηγορῶν
accusing
846
outōn
αυτῶν
them
1799
enōpion
ἐνώπιον
in the sight of
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
2250
hēmeras
ἡμέρας
days
2532
kai
καὶ
and
3571
nuktos
νυκτός
nights.
11.
2532
kai
καὶ
And
846
autoi
αὐτοὶ
they
3528
enikēsan
ἐνίκησαν
overcame
846
auton
αὐτὸν
him
1223
dia
διὰ
by
3588
to
τὸ
the
129
haima
αἷμα
blood
3588
tou
τοῦ
of the
721
arniou
ἀρνίου
Lamb
2532
kai
καὶ
and
1223
dia
διὰ
by
3588
ton
τὸν
the
3056
logon
λόγον
word
3588
tēs
τῆς
the
3141
marturias
μαρτυρίας
witness
848
autōn
αὐτῶν
of them,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
25
ēgapēsan
ἠγάπησαν
they loved
3588
tēn
τὴν
the
5590
psuchēn
ψυχὴν
life
848
autōn
αὐτῶν
of them
891
achri
ἄχρι
until
2288
thanatou
θανάτου
death.
12.
1223
dia
διὰ
Because of
5124
touto
τοῦτο
this
2165
euphrainesthe
εὐφραίνεσθε
rejoice,
3588
hoi
οἱ
the
3772
ouranoi
οὐρανοὶ
heavens
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
those
1722
en
ἐν
in
846
autois
αὐτοῖς
them
4637
skēnountes
σκηνοῦντες
camping.
3759
ouai
οὐαὶ
Woe
3588
tois
τοῖς
to those
2730
katoikousin
κατοικοῦσιν
inhabiting
3588
tēn
τὴν
the
1093
gēn
γῆν
earth
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
2281
thalassan
θάλασσαν
sea,
3754
hoti
ὅτι
because
2597
katebē
κατέβη
has come down
3588
ho

the
1228
diabalos
διάβολος
Devil
4314
pros
πρὸς
to
5209
humās
ὑμᾶς
you
2192
echōn
ἔχων
having
2372
thumon
θυμὸν
wrath
3173
megan
μέγαν
great,
1492
eidōs
εἰδὼς
knowing
3754
hoti
ὅτι
that
3641
oligon
ὀλίγον
a short
2540
kairon
καιρὸν
time
2192
echei
ἔχει
he has.
13.
2532
kai
καὶ
And
3753
hote
ὅτε
when
1492
eiden
εἶδεν
saw
3588
ho

the
1404
drakōn
δράκων
dragon
3754
hoti
ὅτι
that
906
eblēthē
ἐβλήθη
he was cast
1519
eis
εἰς
onto
3588
tēn
τὴν
the
1093
gēn
γῆν
earth,
1377
ediōxen
ἐδίωξεν
he persecuted
3588
tēn
τὴν
the
1135
gunaika
γυναῖκα
woman
3748
hētis
ἥτις
who
5088
eteken
ἔτεκεν
gave birth to
3588
ton
τὸν
the
730
arrena
ἄῤῥενα
male child.
14.
2532
kai
καὶ
And
1325
edothēsan
ἐδόθησαν
were given
3588

τῇ
to the
1135
gunaiki
γυναικὶ
woman
1417
duo
δύο
two
4420
pteruges
πτέρυγες
wings
3588
tou
τοῦ
of the
105
aetou
ἀετοῦ
eagle
3588
tou
τοῦ
the
3173
megalou
μεγάλου
great,
2443
hina
ἵνα
that
4072
petētai
πέτηται
she might fly
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
2048
erēmon
ἔρημον
wilderness,
1519
eis
εἰς
into
3588
ton
τὸν
the
5117
topon
τόπον
place
848
autēs
αὐτῆς
of her
3699
hopou
ὅπου
where
5142
traphetai
τρέφεται
she is being fed
1563
ekei
ἐκεῖ
there


 
for
2540
kairon
καιρὸν
a time,
2532
kai
καὶ
and
2540
kairous
καιροὺς
times,
2532
kai
καὶ
and
2255
hēmisu
ἥμισυ
half
2540
kairou
καιροῦ
a time,
575
apo
ἀπὸ
from
4383
prosōpou
προσώπου
the face
3588
tou
τοῦ
of the
3789
opheōs
ὄφεως
serpent.
15.
2532
kai
καὶ
And
906
ebalen
ἔβαλεν
cast
3588
ho

the
3789
ophis
ὄφις
serpent
3694
opisō
ὀπίσω
after
3588
tēs
τῆς
the
1135
gunaikos
γυναικὸς
woman
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
4750
stomatos
στόματος
mouth
848
autou
αὐτοῦ
of him
5204
hudōr
ὕδωρ
water
5613
hōs
ὡς
as
4215
potamon
ποταμόν
a river,
2443
hina
ἵνα
that
5026
tautēn
ταὐτὴν
her


 
to be
4216
poamophorēton
ποταμοφόρητον
carried away by the river
4160
poiēsē
ποιήσῃ
he might cause.
16.
2532
kai
καὶ
And
997
eboēthēsen
ἐβοήθησεν
helped
3588


the
1093

γῆ
earth
3588

τῇ
the
1135
gunaiki
γυναικί
woman,
2532
kai
καὶ
and
455
ēnoixen
ἤνοιξεν
opened
3588


the
1093

γῆ
earth
3588
to
τὸ
the
4750
stoma
στόμα
mouth
848
autēs
αὐτῆς
of it,
2532
kai
καὶ
and
2666
katepien
κατέπιεν
swallowed
3588
ton
τὸν
the
4215
potamon
ποταμὸν
river
3739
hon
ὃν
which
906
ebalen
ἔβαλεν
cast
3588
ho

the
1404
drakōn
δράκων
dragon
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
4750
stomatos
στόματος
mouth
848
autou
αὐτοῦ
of him.
17.
2532
kai
καὶ
And
3710
ōrgisthē
ὠργίσθη
was angry
3588
ho

the
1404
drakōn
δράκων
dragon
1909
epi
ἐπὶ
with
3588

τῇ
the
1135
gunaiki
γυναικί
woman,
2532
kai
καὶ
and
565
ap��lthen
ἀπῆλθεν
went away
4160
poiēsai
ποιῆσαι
to make
4171
polemon
πόλεμον
war
3326
meta
μετὰ
with
3588
tōn
τῶν
the
3062
loipōn
λοιπῶν
rest
3588
tou
τοῦ
of the
4690
spermatos
σπέρματος
seed
848
autēs
αὐτῆς
of her,
3588
tōn
τῶν
those
5083
tērountōn
τηρούντων
keeping
3588
tas
τὰς
the
1785
entolas
ἐντολὰς
commandments
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
2532
kai
καὶ
and
2192
echontōn
ἐχόντων
having
3588
tēn
τὴν
the
3141
marturian
μαρτυρίαν
witness
3588
tou
τοῦ
of the
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top