Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Revelation Chapter 11

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Revelation chapter 11.

YOUTUBE VIDEO The Book of REVELATION Chapters 6-11

Interlinear index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION Chapter 11

1.
2532
καὶ
And
1325
ἐδόθη
was given
3427
μοι
to me
2563
κάλαμος
a reed
3664
ὅμοιος
like
4464
ῥάβδῳ
a rod.
2532
καὶ
And
3588

the
32
ἄγγελος
angel
2476
ἕστήκει
stood,
3004
λέγων
saying,
1453
ἕγειραι
Rise
2532
καὶ
and
3354
μέτρησον
measure
3588
τὸν
the
3485
ναὸν
temple
3588
τοῦ
of the
2316
θεοῦ
God
2532
καὶ
and
3588
τὸ
the
2379
θυσιαστήριον
altar,
2532
καὶ
and
3588
τοὺς
those
4352
προσκυνοῦντας
worshipping
1722
ἐν
in
846
αὐτῷ
it.
2.
2532
καὶ
And
3588
τὴν
the
833
αὐλὴν
court
3588
τὴν
the
2081
ἔξωθεν
outside
3588
τοῦ
of the
3485
ναοῦ
temple
1544
ἔκβαλε
cast
1854
ἔξω
out,
2532
καὶ
and
3361
μὴ
not
846
αὐτὴν
it
3354
μετρήσῃς
do measure,
3754
ὅτι
because
1325
ἐδόθη
it was given
3588
τοῖς
to the
1484
ἔθνεσιν
nations,
2532
καὶ
and
3588
τὴν
the
4172
πόλιν
city,
3588
τὴν
the
40
ἁγίαν
holy,
3961
πατήσουσιν
they shall trample
3376
μῆνας
months
5062
τεσσαράκοντα
forty
1417
δύο
two.
3.
2532
καὶ
And
1325
δώσω
I will give

 
power
3588
τοῖς
to the
1417
δυσὶν
two
3144
μάρτυσίν
witnesses
3450
μου
of me,
2532
καὶ
and
4655
προφητεύσουσιν
they shall prophesy
2250
ἡμέρας
days
5507
χιλίας
a thousand
1250
διακοσίας
two hundred
1835
ἑξήκοντα
and sixty
4016
περιβεβλημένοι
clothed in
4526
σάκκους
sackcloth.
4.
3778
οὗτοί
These
1526
εἰσιν
are
3588
αἱ
the
1417
δύο
two
1636
ἐλαῖαι
olive trees
2532
καὶ
and
1417
δύο
two
3087
λυχνίαι
lamp-stands,
3588
αἱ
those
1799
ἐνώπιον
in the sight of
3588
τοῦ
the
2316
φεοῦ
God
3588
τῆς
of the
1093
γῆς
earth
2476
ἑστῶσαι
standing.
5.
2532
καὶ
And
1487
εἴ
if
5100
τις
anyone
846
αὐτοὺς
them
2309
θέλῃ
desires
91
ἀδικῆσαι
to harm,
4442
πῦρ
a fire
1607
ἐκπορεύεται
goes
1537
ἐκ
out of
3588
τοῦ
the
4750
στόματος
mouth
848
αὐτῶν
of them
2532
καὶ
and
2719
κατεσθίει
devours
3588
τοὺς
the
2190
ἐχθροὺς
enemies
848
αὐτῶν
of them,
2532
καὶ
and
1487
εἴ
if
5100
τις
anyone
846
αὐτοὺς
them
2309
θέλῃ
desires
91
ἀδικῆσαι
to hurt,
3779
οὕτως
thus
1163
δεῖ
is necessary
846
αὐτὸν
for him
615
ἀποκτανθῆναι
to be killed.
6.
3778
οὗτοι
These
2192
ἔχουσιν
have
1849
ἐξουσίαν
authority
2808
κλεῖσαι
to shut
3588
τὸν
the
3772
οὐρανόν
heaven,
2443
ἵνα
that
3361
μὴ
not
1026
βρέχῃ
it may rain
5205
ὑετὸς
rain
1722
ἐν
in
2250
ἡμέραις
the days
848
αὐτῶν
of them
3588
τῆς
the
4394
προφητείας
prophecy,
2532
καὶ
and
1849
ἐξουσίαν
authority
2192
ἔχουσιν
they have
1909
ἐπὶ
over
3588
τῶν
the
5204
ὑδάτων
waters
4762
στρέφειν
to turn
846
αὐτὰ
them
1519
εἰς
into
129
αἷμα
blood,
2532
καὶ
and
3960
πατάξαι
to strike
3588
τὴν
the
1093
γῆν
earth
3956
πάσῃ
with every
4127
πληγῇ
plague
3740
ὁσάκις
as often as
1437
ἐὰν
if
2309
θελήσωσιν
they may will.
7.
2532
καὶ
And
3752
ὅταν
when
5055
τελέσωσιν
they may finish
3588
τὴν
the
3141
μαρτυρίαν
witness
848
αὐτῶν
of them,
3588
τὸ
the
2342
θηρίον
beast,
3588
τὸ
the one
305
ἀναβαῖνον
coming up
1537
ἐκ
out of
3588
τῆς
the
12
ἀβύσσου
abyss,
4160
ποιήσει
will make
4171
πόλεμον
war
3326
μετ'
with
848
αὐτῶν
them,
2532
καὶ
and
3528
νικήσει
will overcome
846
αὐτοὺς
them,
2532
καὶ
and
615
ἀποκτενεῖ
will kill
846
αὐτούς
them.
8.
2532
καὶ
And
3588
τὰ
the
4430
πτῶματα
bodies
848
αὐτῶν
of them
1909
ἐπὶ
on
3588
τῆς
the
4113
πλατείας
street
4172
πόλεως
of city,
3588
τῆς
the
3173
μεγάλης
great,
3748
ἥτις
which
2564
καλεῖται
is called
4153
πνευματικῶς
spiritually
4670
σόδομα
Sodom,
2532
καὶ
and
125
αἴγυπτος
Egypt,
3699
ὅπου
where
2532
καὶ
also
3588

the
2962
κύριος
Lord
2257
ἡμῶν
of us
4717
ἐσταυρώθη
was crucified.
9.
2532
καὶ
And
991
βλέψουσιν
shall see

 
some
1537
ἐκ
of
3588
τῶν
the
2992
λαῶν
people,
2532
καὶ
and
5443
φυλῶν
tribes,
2532
καὶ
and
1100
γλωσσῶν
tongues,
2532
καὶ
and
1484
ἐθνῶν
nations,
3588
τὰ
the
4430
πτώματα
bodies
848
αὐτῶν
of them
2250
ἡμέρας
days
5140
τρεῖς
three
2532
καὶ
and
2255
ἥμισυ
a half,
2532
καὶ
and
3588
τὰ
the
4430
πτῶματα
bodies
848
αὐτῶν
of them
3756
οὐκ
not
863
ἀφήσουσιν
they will allow
5087
τεθῆναι
to be put
1519
εἰς
into
3418
μνῆματα
tombs.
10.
2532
καὶ
And
3588
οἱ
those
2730
κατοικοῦντες
dwelling
1909
ἐπὶ
on
3588
τῆς
the
1093
γῆς
earth
5463
χάρουσιν
will rejoice
1909
ἐπ'
over
846
αὐτοῖς
them,
2532
καὶ
and
2165
εὐφρανθήσονται
will make merry,
2532
καὶ
and
1435
δῶρα
gifts
3992
πέμψουσιν
they will send
240
ἀλλήλοις
to one another,
3754
ὅτι
because
3778
οὗτοι
these
3588
οἱ
the
1417
δύο
two
4396
προφῆται
prophets
928
ἐβασάνισαν
tormented
3588
τοὺς
those
2730
κατοικοῦντας
dwelling
1909
ἐπὶ
on
3588
τῆς
the
1093
γῆς
earth.
11.
2532
καὶ
And
3326
μετὰ
after
3588
τὰς
the
5140
τρεῖς
three
2250
ἡμέρας
days
2532
καὶ
and
2255
ἥμισυ
a half,
4151
πνεῦμα
the spirit
2222
ζωῆς
of life
1537
ἐκ
out of
3588
τοῦ
the
2316
θεοῦ
God
1525
εἰσῆλθεν
entered
1909
ἐπ'
into
846
αὐτούς
them
2532
καὶ
and
2476
ἔστησαν
they stood
1909
ἐπὶ
upon
3588
τοὺς
the
4228
πόδας
feet
848
αὐτῶν
of them,
2532
καὶ
and
5401
φόβος
fear
3173
μέγας
great
4098
ἔπεσεν
fell
1909
ἐπὶ
on
3588
τοὺς
those
2334
θεωροῦντας
watching
846
αὐτούς
them.
12.
2532
καὶ
And
191
ἤκουσαν
they heard
5456
φωνὴν
a voice
3173
μεγάλην
loud
1537
ἐκ
out of
3588
τοῦ
the
3772
οὐρανοῦ
heaven,
3004
λέγουσαν
saying
846
αὐτοῖς
to them,
305
ἀνάβητε
Come up
5602
ὧδε
here.
2532
καὶ
And
305
ἀνέβησαν
they went up
1519
εἰς
into
3588
τὸν
the
3772
οὐρανὸν
heaven
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
3507
νεφέλῃ
cloud,
2532
καὶ
and
2334
ἐθεώρησαν
watched
846
αὐτοὺς
them
3588
οἱ
the
2190
ἐχθροὶ
enemies
848
αὐτῶν
of them.
13.
2532
καὶ
And
1722
ἐν
in
1565
ἐκείνῃ
that
3588
τῇ
the
5610
ὥρᾳ
hour
1096
ἐγένετο
there was
4578
σεισμὸς
an earthquake
3173
μέγας
great,
2532
καὶ
and
3588
τὸ
the
1182
δέκατον
tenth
3588
τῆς
of the
4172
πόλεως
city
4098
ἔπεσεν
fell,
2532
καὶ
and
615
ἀπεκτάνθησαν
were killed
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
4578
σεισμῷ
earthquake
3686
ὀνόματα
names
444
ἀνθρώπων
of men
5505
χιλιάδες
thousands
2033
ἑπτά
seven,
2532
καὶ
and
3588
οἱ
the
3062
λοιποὶ
rest
1719
ἔμφοβοι
afraid
1096
ἐγένοντο
became,
2532
καὶ
and
1391
ἔδωκαν
gave
1391
δόξαν
glory
3588
τῷ
the
2316
θεῷ
God
3588
τοῦ
of the
3772
οὐρανοῦ
heaven.
14.
3588

the
3759
οὐαὶ
woe
3588

the
1208
δευτέρα
second
32
ἀπῆλθεν
has gone,
2400
ἰδού
see,
3588

the
3759
οὐαὶ
woe
3588

the
5154
τρίτη
third
2064
ἔρχεται
is coming
5035
ταχύ
quickly.
15.
2532
καὶ
And
3588

the
1442
ἕβδομος
seventh
32
ἄγγελος
angel
4537
ἐσάλπισεν
sounded his trumpet,
2532
καὶ
and
1096
ἐγένοντο
there were
5456
φωναὶ
voices
3173
μεγάλαι
loud
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
3772
οὐρανῷ
heaven,
3004
λέγουσαι
saying,
1096
ἐγένοντο
have become
3588
αἱ
The
932
βασιλεῖαι
kingdoms
3588
τοῦ
of the
2889
κόσμου
world

 
the kingdoms
3588
τοῦ
of the
2962
κυρίου
Lord
2257
ἡμῶν
of us,
2532
καὶ
even
3588
τοῦ
of the
5547
χριστοῦ
Christ
848
αὐτοῦ
of him,
2532
καὶ
and
936
βασιλεύσει
he shall reign
1519
εἰς
for
3588
τοὺς
the
165
αἰῶνας
ages
3588
τῶν
the
165
αἰώνων
ages.
16.
2532
καὶ
And
3588
οἱ
the
1501
εἴκοσι
twenty
2532
καὶ
and
5064
τέσσαρες
four
4245
πρεσβύτεροι
elders,
3588
οἱ
those
1799
ἐνώπιον
in the sight of
3588
τοῦ
the
2316
θεοῦ
God
2521
καθήμενοι
sitting
1909
ἐπὶ
on
3588
τοὺς
the
2362
θρόνους
thrones
848
αὐτῶν
of them,
4098
ἔπεσαν
fell
1909
ἐπὶ
on
3588
τὰ
the
4383
πρόσωπα
faces
848
αὐτῶν
of them,
2532
καὶ
and
4352
προσεκύνησαν
worshipped
3588
τῷ
the
2316
θεῷ
God.
17.
3004
λέγοντες
Saying,
2169
εὐχαριστοῦμέν
we give thanks
4671
σοι
to you
2962
κύριε
Lord
3588

the
2316
θεὸς
God,
3588

the
3841
παντοκράτωρ
Almighty,
3588//5607
ὁ ὢν
who is,
2532
καὶ
and
3588//2258
ὁ ἦν
who was,
2532
καὶ
and
3588//2064
ὁ ἐρχόμενος
who is to come,
3754
ὅτι
because
2983
εἴληφας
you have taken
3588
τὴν
the
1411
δύναμίν
power
4675
σου
of you
3588
τὴν
the
3173
μεγάλην
great,
2532
καὶ
and
936
ἐβασίλευσας
reigned.
18.
2532
καὶ
And
3588
τὰ
the
1484
ἔθνη
nations
3710
ὠργίσθησαν
were angry,
2532
καὶ
and
2064
ἦλθεν
came
3588

the
3709
ὀργή
wrath
4675
σου
of you,
2532
καὶ
and
3588

the
2540
καιρὸς
time
3588
τῶν
of the
3498
νεκρῶν
dead
2919
κριθῆναι
to be judged,
2532
καὶ
and
1325
δοῦναι
to give
3588
τὸν
the
3408
μισθὸν
reward
3588
τοῖς
to the
1401
δούλοις
servants
4675
σου
of you,
3588
τοῖς
to the
4396
προφήταις
prophets,
2532
καὶ
and
3588
τοῖς
to the
40
ἁγίοις
saints,
2532
καὶ
and
3588
τοῖς
to those
5399
φοβουμένοις
fearing
3588
τὸ
the
3686
ὄνομά
name
4675
σου
of you,
3588
τοῖς
to the
3398
μικροῖς
small,
2532
καὶ
and
3588
τοῖς
to the
3173
μεγάλοις
great,
2532
καὶ
and
1311
διαφθεῖραι
to ruin
3588
τοὺς
those
1311
διαφθείροντας
ruining
3588
τὴν
the
1093
γῆν
earth.
19.
2532
καὶ
And
455
ἠνοίγη
was opened
3588

the
3485
ναὸς
temple
3588
τοῦ
of the
2316
θεοῦ
God
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
3772
οὐρανῷ
heaven,
2532
καὶ
and
3700
ὤφθη
was seen
3588

the
2787
κιβωτὸς
ark
3588
τῆς
of the
1242
διαθήκης
covenant
848
αὐτοῦ
of him
1722
ἐν
in
3588
τῷ
the
3485
ναῷ
temple
848
αὐτοῦ
of him,
2532
καὶ
and
1096
ἐγένοντο
there was
796
ἀστραπαὶ
lightning,
2532
καὶ
and
5456
φωναὶ
voices,
2532
καὶ
and
1027
βρονταὶ
thunders,
2532
καὶ
and
4578
σεισμὸς
an earthquake.
2532
καὶ
and
5464
χάλαζα
hail
3173
μεγάλη
great.

Interlinear index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top