Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Revelation Chapter 14

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Revelation chapter 14.

YOUTUBE VIDEO The Book of REVELATION Chapters 12-17

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION Chapter 14

1.
2532
kai
καὶ
And
1492
eidon
εἶδον
I looked,
2532
kai
καὶ
and
2400
idou
ἰδού
see,
721
arnion
ἀρνίον
the Lamb
2476
hestēkos
ἑστηκὸς
standing
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
to
τὸ
the
3735
oros
ὄρος
mount
4622
siōn
σιών
Zion,
2532
kai
καὶ
and
3326
met'
μετ'
with
848
autou
αὐτοῦ
him
1540
hekaton
ἑκατὸν
a hundred


 
and
5062
tesserakonta
τεσσαράκοντα
forty
5064
tessares
τέσσαρες
four
5505
chiliades
χιλιάδες
thousand,
2192
echousai
ἔχουσαι
having
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομα
name
3588
tou
τοῦ
of the
3962
patros
πατρὸς
Father
848
autou
αὐτοῦ
of him
1125
gegrammenon
γεγραμμένον
having been written
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tōn
τῶν
the
3359
metōpōn
μετώπων
foreheads
848
autōn
αὐτῶν
of them.
2.
2532
kai
καὶ
And
191
ēkousa
ἤκουσα
I heard
5456
phōnēn
φωνὴν
a voice
1537
ek
ἐκ
from
3588
tou
τοῦ
the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven,
5613
hōs
ὡς
as
5456
phōnēn
φωνὴν
a sound
5204
hudatōn
ὑδάτων
of waters
4183
pollōn
πολλῶν
many,
2532
kai
καὶ
and
5613
hōs
ὡς
as
5456
phōnēn
φωνὴν
a sound
1027
brontēs
βροντῆς
of thunder
3173
megalēs
μεγάλης
great.
2532
kai
καὶ
And
5456
phōnēn
φωνὴν
a sound
191
ēkousa
ἤκουσα
I heard
2790
kitharōdōn
κιθαρῳδῶν
of harpers
2789
kitharidzontōn
κιθαριζόντων
harping
1722
en
ἐν
on
3588
tais
ταῖς
the
2788
kitharais
κιθάραις
harps
848
autōn
αὐτῶν
of them.
3.
2532
kai
καὶ
And
103
adousin
ᾄδουσιν
they sing
5613
hōs
ὡς
as
5603
ōdēn
ᾠδὴν
a song
2537
kainēn
καινὴν
new
1799
enōpion
ἐνώπιον
in front of
3588
tou
τοῦ
the
2362
thronou
θρόνου
throne,
2532
kai
καὶ
and
1799
enōpion
ἐνώπιον
in front of
3588
tōn
τῶν
the
5064
tessarōn
τεσσάρων
four
2226
zōōn
ζῴων
living creatures,
2532
kai
καὶ
and
3588
tōn
τῶν
the
4245
presbuterōn
πρεσβυτέρων
elders,
2532
kai
καὶ
and
3762
oudeis
οὐδεὶς
no one
1410
ēdunato
ἠδύνατο
was able
3129

μαθεῖν
to learn
3588
tēn
τὴν
the
3603
ōdēn
ᾠδὴν
song
1487//3361
ei mē
εἰ μὴ
except
3588
hai
αἱ
the
1540
hekaton
ἑκατὸν
hundred


 
and
5062
tesserakonta
τεσσαράκοντα
forty
5064
tessares
τέσσαρες
four
5505
chiliades
χιλιάδες
thousand,
3588
hoi
οἱ
those
59
ēgorasmenoi
ἠγορασμένοι
having been redeemed
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tēs
τῆς
the
1093
gēs
γῆς
earth.
4.
3778
houtoi
οὗτοί
These
1526
eisin
εἰσιν
are


 
those
3739
hoi
οἳ
who
3326
meta
μετὰ
with
1135
gunaikōn
γυναικῶν
women
3756
ouk
οὐκ
not
3435
emolunthēsan
ἐμολύνθησαν
were defiled,
3933//1063
parthenoi gar
παρθένοι γάρ
for virgins
1`526
eisin
εἰσιν
they are.
3778
houtoi
οὗτοι
These
1526
eisin
εἰσιν
are
3588
hoi
οἱ
those
190
akolouthountes
ἀκολουθοῦντες
following
3588

τῷ
the
721
arniō
ἀρνίῳ
Lamb
3699
hopou
ὅπου
where
302
an
ἂν
ever
5217
hupagē
ὑπάγῃ
he may go.
3778
houtoi
οὗτοι
These
59
ēgorasthēsan
ἠγοράσθησαν
were redeemed
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tōn
τῶν
the
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
men,


 
being
536
aparchē
ἀπαρχὴ
first-fruit
3588

τῷ
to the
2316
theō
θεῷ
God
2532
kai
καὶ
and
3588

τῷ
to the
721
arniō
ἀρνίῳ
Lamb.
5.
2532
kai
καὶ
And
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
4750
stomati
στόματι
mouth
848
autōn
αὐτῶν
of them
3756
ouch
οὐχ
not
2147
heurethē
εὑρέθη
was found
1388
dolos
δόλος
deceit,
299//1063
amōmoi gar
ἄμωμοί γάρ
for faultless
1526
eisin
εἰσιν
they are
1799
enōpion
ἐνώπιον
in front of
3588
tou
τοῦ
the
2362
thronou
θρόνου
throne
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God.
6.
2532
kai
καὶ
And
1492
eidon
εἶδον
I saw
243
allon
ἄλλον
another
32
angelon
ἄγγελον
angel
4072
petōmenon
πετώμενον
flying
1722
en
ἐν
in
3321
mesouranēmari
μεσουρανήματι
the mid-heaven,
2192
echonta
ἔχοντα
having
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
the gospel
166
aiōnion
αἰώνιον
long-lasting
2097
euangelisai
εὐαγγελίσαι
to preach
3588
tous
τοὺς
to those
2730
katoikountas
κατοικοῦντας
dwelling
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēs
τῆς
the
1093
gēs
γῆς
earth,
2532
kai
καὶ
even
3956
pān
πᾶν
every
1484
ethnos
ἔθνος
nation
2532
kai
καὶ
and
5443
phulēn
φυλὴν
tribe
2532
kai
καὶ
and
1100
glōssan
γλῶσσαν
tongue
2532
kai
καὶ
and
2992
laon
λαόν
people,
7.
3004
legonta
λέγοντα
Saying
1722
en
ἐν
with
5456
phōnē
φωνῇ
a voice
3173
megalē
μεγάλῃ
loud,
5399
phobēthēte
φοβήθητε
Fear
3588
ton
τὸν
the
2316
theon
θεὸν
God,
2532
kai
καὶ
and
1325
dote
δότε
give
846
autō
αὐτῷ
to him
1391
doxan
δόξαν
glory,
3754
hoti
ὅτι
because
2064
ēlthen
ἦλθεν
has come
3588


the
5610
hōra
ὥρα
hour
3588
tēs
τῆς
of the
2920
hōra
ὥρα
judgement
848
autou
αὐτοῦ
of him;
2532
kai
καὶ
and
4352
proskunēsate
προσκυνήσατε
worship
3588

τῷ
the one
4160
poiēsanti
ποιήσαντι
having made
3588
ton
τὸν
the
3772
ouranon
οὐρανὸν
heaven,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
1093
gēn
γῆν
earth,
2532
kai
καὶ
and
2281
thalassan
θάλασσαν
sea,
2532
kai
καὶ
and
4077
pēgas
πηγὰς
fountains
5204
hudatōn
ὑδάτων
of waters.
8.
2532
kai
καὶ
And
243
allos
ἄλλος
another
32
angelos
ἄγγελος
angel
190
ēkolouthēsen
ἠκολούθησεν
followed,
3004
legōn
λέγων
saying,
4098
epesen
ἔπεσεν
Has fallen,
4098
epesen
ἔπεσεν
has fallen,
897
babulōn
βαβυλὼν
Babylon
3588


the
4172
polis
πόλις
city
3588


the
3173
megalē
μεγάλη
great,
3754
hoti
ὅτι
because
1537
ek
ἐκ
of
3588
tou
τοῦ
the
3631
oinou
οἴνου
wine
3588
tou
τοῦ
of the
2372
thumou
θυμοῦ
wrath
3588
tēs
τῆς
of the
4202
porneias
πορνείας
fornication
848
autēs
αὐτῆς
of her
4222
pepotiken
πεπότικεν
she has made to drink
3956
panta
πάντα
all
1484
ethnē
ἔθνη
nations.
9.
2532
kai
καὶ
And
5154
tritos
τρίτος
third
32
angelos
ἄγγελος
angel
190
ēkolouthēsen
ἠκολούθησεν
followed
846
autois
αὐτοῖς
them,
3004
legōn
λέγων
saying
1722
en
ἐν
with
5456
phōnē
φωνῇ
a voice
3173
megalē
μεγάλῃ
loud,
1487
ei
εἴ
If
5100
tis
τις
anyone
3588
to
τὸ
the
2342
thērion
θηρίον
beast
4352
proskunei
προσκυνεῖ
worships
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
1504
eikona
εἰκόνα
image
848
autou
αὐτοῦ
of him,
2532
kai
καὶ
and
2983
lambanei
λαμβάνει
receives
5480
charagma
χάραγμα
a mark
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tou
τοῦ
the
3359
metōpou
μετώπου
forehead
848
autou
αὐτοῦ
of him,
2228
ē

or
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēn
τὴν
the
5495
keira
χεῖρα
hand
848
autou
αὐτοῦ
of him,
10.
2532
kai
καὶ
Also
846
autos
αὐτὸς
he
4095
pietai
πίεται
shall drink
1537
ek
ἐκ
of
3588
tou
τοῦ
the
3631
oinou
οἴνου
wine
3588
tou
τοῦ
of the
2372
thumou
θυμοῦ
wrath
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
3588
tou
τοῦ
the one
2767
kekrasmenou
κεκερασμένου
having been mixed
194
akratou
ἀκράτου
undiluted
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
4221
potēriō
ποτηρίῳ
cup
3588
tēs
τῆς
of the
3709
orgēs
ὀργῆς
anger
848
autou
αὐτοῦ
of him,
2532
kai
καὶ
and
928
basanisthēsetai
βασανισθήσεται
he will be tormented
1722
en
ἐν
with
4442
puri
πυρὶ
fire
2532
kai
καὶ
and
2303
theiō
θείῳ
sulphur
1799
enōpion
ἐνώπιον
in the sight of
3588
tōn
τῶν
the
40
hagiōn
ἁγίων
holy
32
angelōn
ἀγγέλων
angels,
2532
kai
καὶ
and
1799
enōpion
ἐνώπιον
in the sight of
3588
tou
τοῦ
the
721
arniou
ἀρνίου
Lamb.
11.
2532
kai
καὶ
And
3588
ho

the
2586
kapnos
καπνὸς
smoke
3588
tou
τοῦ
of the
929
basanismou
βασανισμοῦ
torment
848
autōn
αὐτῶν
of them
305
anabainei
ἀναβαίνει
goes up
1519
eis
εἰς
for
165
aiōnas
αἰῶνας
ages
165
aiōnōn
αἰώνων
of ages,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
2192
echousin
ἔχουσιν
they have
372
anapausin
ἀνάπαυσιν
rest
2250
hēmeras
ἡμέρας
day
2532
kai
καὶ
and
3571
nuktos
νυκτός
night,
3588
hoi
οἱ
those
4352
proskunountes
προσκυνοῦντες
worshipping
3588
to
τὸ
the
2342
thērion
θηρίον
beast
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
1504
eikona
εἰκόνα
image
848
autou
αὐτοῦ
of him;
2532
kai
καὶ
also
1487
ei
εἴ
if
5100
tis
τις
anyone
2983
lambanei
λαμβάνει
receives
3588
to
τὸ
the
5480
charagma
χάραγμα
mark
3588
tou
τοῦ
of the
3686
onomatos
ὀνόματος
name
848
autou
αὐτοῦ
of him.
12.
5602
hōde
ὧδε
Here
5281
hupomonē
ὑπομονὴ
endurance
3588
tōn
τῶν
of the
40
hagiōn
ἁγίων
saints
2076
estin
ἐστίν
is,
5602
hōde
ὧδε
here


 
are
3588
hoi
οἱ
those
5083
tērountes
τηροῦντες
keeping
3588
tas
τὰς
the
1785
entolas
ἐντολὰς
commandments
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
4102
pistin
πίστιν
faith
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus.
13.
2532
kai
καὶ
And
191
ēkousa
ἤκουσα
I heard
5456
phōnēs
φωνῆς
a voice
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven
3004
legousēs
λεγούσης
saying
3427
moi
μοι
to me,
1125
grapson
γράψον
Write,
3107
makarioi
μακάριοι
Blessed


 
are
3588
hoi
οἱ
the
3498
nekroi
νεκροὶ
dead,
3588
hoi
οἱ
those
1722
en
ἐν
in
2962
kuriō
κυρίῳ
the Lord
599
apothnēskontes
ἀποθνῄσκοντες
dying
575
ap'
ἀπ'
from
737
arti
ἄρτι
now on.
3483
nai
ναί
Yes,
3004
legei
λέγει
says
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
Spirit,
2443
hina
ἵνα
that
373
anapausōntai
ἀναπαύσωνται
they may rest
1537
ek
ἐκ
from
3588
tōn
τῶν
the
2873
kopōn
κόπων
labours
848
autōn
αὐτῶν
of them,
3588//1161
ta de
τὰ δὲ
and the
2041
erga
ἔργα
works
848
autōn
αὐτῶν
of them
190
akoulthei
ἀκολουθεῖ
follow
3326
met'
μετ'
with
848
autōn
αὐτῶν
them.
14.
2532
kai
καὶ
And
1492
eidon
εἶδον
I looked,
2532
kai
καὶ
and
2400
idou
ἰδού
see,
3507
nephelē
νεφέλη
a cloud
3022
leukē
λευκή
white,
2532
kai
καὶ
and
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēn
τὴν
the
3507
nephelēn
νεφέλην
cloud
2521
kathēmenos
καθήμενος
sitting
3664
homoios
ὅμοιος
like
5207
huiō
υἱῷ
the son
444
anthrōpou
ἀνθρώπου
of man,
2192
echōn
ἔχων
having
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēs
τῆς
the
2776
kephalēs
κεφαλῆς
head
848
autou
αὐτοῦ
of him
4735
stephanon
στέφανον
a crown
5552
chrusoun
χρυσοῦν
gold,
2532
kai
καὶ
and
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
5495
cheiri
χειρὶ
hand
848
autou
αὐτοῦ
of him
1407
drepanon
δρέπανον
a sickle
3691
oxu
ὀξύ
sharp.
15.
2532
kai
καὶ
And
243
allos
ἄλλος
another
32
angelos
ἄγγελος
angel
1831
exēlthen
ἐξῆλθεν
came
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3485
naou
ναοῦ
temple,
2896
kradzōn
κράζων
crying
1722
en
ἐν
with
3173
megalē
μεγάλῃ
a loud
5456
phōnē
φωνῇ
voice
3588

τῷ
to the


 
one
2521
pesountai
πεσοῦνται
sitting
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēs
τῆς
the
3507
nephelēs
νεφέλης
cloud,
3992
pempson
πέμψον
Send
3588
to
τὸ
the
1407
drepanon
δρέπανόν
sickle
4675
sou
σου
of you
2532
kai
καὶ
and
2325
therison
θέρισον
reap,
3754
hoti
ὅτι
for
2064
ēlthen
ἦλθεν
has come
4671
soi
σοι
to you
3588


the
5610
hōra
ὥρα
hour,
3588
tou
τοῦ
the one
2325
therisai
θερίσαι
to reap,
3754
hoti
ὅτι
for
3583
exēranthē
ἐξηράνθη
has dried
3588
ho

the
2326
therismos
θερισμὸς
harvest
3588
tēs
τῆς
of the
1093
gēs
γῆς
earth.
16.
2532
kai
καὶ
And
906
ebalen
ἔβαλεν
thrust
3588
ho

the one
2521
kathēmenos
καθήμενος
sitting
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēn
τὴν
the
3507
nephelēn
νεφέλην
cloud
3588
to
τὸ
the
1407
drepanon
δρέπανον
sickle
848
autou
αὐτοῦ
of him
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēn
τὴν
the
1093
gēn
γῆν
earth,
2532
kai
καὶ
and
2325
etheristhē
ἐθερίσθη
was reaped
3588


the
1093

γῆ
earth.
17.
2532
kai
καὶ
And
243
allos
ἄλλος
another
32
angelos
ἄγγελος
angel
1831
exēlthen
ἐξῆλθεν
came out
1537
ek
ἐκ
of
3588
tou
τοῦ
the
3485
naou
ναοῦ
temple,
3588
tou
τοῦ
the one
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
3772
ouranō
οὐρανῷ
heaven,
2192
echōn
ἔχων
having
2532
kai
καὶ
also
846
autos
αὐτὸς
he
1407
drepanon
δρέπανον
a sickle
3691
oxu
ὀξύ
sharp.
18.
2532
kai
καὶ
And
243
allos
ἄλλος
another
32
angelos
ἄγγελος
angel
1831
exēlthen
ἐξῆλθεν
came out
1537
ek
ἐκ
from
3588
tou
τοῦ
the
2379
thusiastēriou
θυσιαστηρίου
altar
2192
echōn
ἔχων
having
1849
exousian
ἐξουσίαν
authority
1909
epi
ἐπὶ
over
3588
tou
τοῦ
the
4442
puros
πυρός
fire,
2532
kai
καὶ
and
5455
ephōnēsen
ἐφώνησεν
he cried
2906
kraugē
κραυγῇ
with a cry
3173
megalē
μεγάλῃ
loud
3588

τῷ
to the


 
one
2192
echonti
ἔχοντι
having
3588
to
τὸ
the
1407
drepanon
δρέπανον
sickle
3588
to
τὸ
the
3691
oxu
ὀξὺ
sharp,
3004
legōn
λέγων
saying,
4151
pempson
πέμψον
Send
4675
sou
σου
of you
3588
to
τὸ
the
1407
drepanon
δρέπανον
sickle
3588
to
τὸ
the
3691
oxu
ὀξὺ
sharp
2532
kai
καὶ
and
5166
trugēson
τρύγησον
gather
3588
tous
τοὺς
the
1009
botruas
βότρυας
clusters


 
of the vine
3588
tēs
τῆς
of the
1093
gēs
γῆς
earth,
3754
hoti
ὅτι
because
187
ēkmasan
ἤκμασαν
have ripened
3588
hai
αἱ
the
4718
staphulai
σταφυλαὶ
grapes
848
autēs
αὐτῆς
of it.
19.
2532
kai
καὶ
And
906
ebalen
ἔβαλεν
thrust
3588
ho

the
32
angelos
ἄγγελος
angel
3588
to
τὸ
the
1407
drepanon
δρέπανον
sickle
848
autou
αὐτοῦ
of him
1519
eis
εἰς
onto
3588
tēn
τὴν
the
1093
gēn
γῆν
earth,
2532
kai
καὶ
and
5166
etrugēsan
ἐτρύγησεν
gathered
3588
tēn
τὴν
the
288
ampelon
ἄμπελον
vine
3588
tēs
τῆς
of the
1093
gēs
γῆς
earth,
2532
kai
καὶ
and
906
ebalen
ἔβαλεν
cast


 
it
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
3025
lēnon
ληνὸν
winepress
3588
tou
τοῦ
of the
2372
thumou
θυμοῦ
wrath
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
3588
tēn
τὴν
the
3173
megalēn
μέγαλην
great.
20.
2532
kai
καὶ
And
3961
epatēthē
ἐπατήθη
was trodden
3588


the
3025
lēnos
ληνὸς
winepress
1854
exō
ἔξω
outside
3588
tēs
τῆς
the
4172
poleōs
πόλεως
city,
2532
kai
καὶ
and
1831
exēlthen
ἐξῆλθεν
came out
129
haima
αἷμα
blood
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tēs
τῆς
the
3025
lēnou
ληνοῦ
winepress
891
achri
ἄχρι
until
3588
tōn
τῶν
the
5469
kalinōn
χαλινῶν
bridles
3588
tōn
τῶν
of the
2462
hippōn
ἵππων
horses,
575
apo
ἀπὸ
from
4712
stadiōn
σταδίων
stadia
5507
chiliōn
χιλίων
a thousand
1812
hexakosiōn
ἑξακοσίων
six hundred.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top