Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Revelation Chapter 2

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Revelation chapter 2.

YOUTUBE VIDEO The Book of REVELATION Chapters 1-5

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION Chapter 2

1.
3588

τῷ
To the
32
angelō
ἀγγέλῳ
angel
3588
tēs
τῆς
of the
2179
ephesinēs
ἐφέσίνης
Ephesian
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
church,
1125
grapson
γράψον
write:
3592
tade
τάδε
these things
3004
legei
λέγει
says
3588
ho

the one
2902
kratōn
κρατῶν
holding
3588
tous
τοὺς
the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
792
asteras
ἀστέρας
stars
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
1188
dexiā
δεξιᾷ
right


 
hand
848
autou
αὐτοῦ
of him,
3588
ho

the one
4043
peripatōn
περιπατῶν
walking
1722
en
ἐν
in
3319
mesō
μέσῳ
midst
3588
tōn
τῶν
the
2033
hepta
ἑπτὰ
seven
3087
luchniōn
λυχνιῶν
lamp-stands
3588
tōn
τῶν
of the
5552
chrusōn
χρυσῶν
gold,
2.
1492
oida
οἶδα
I know
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
4675
sou
σου
of you,
2532
kai
καὶ
and
3588
ton
τὸν
the
2873
kopon
κόπον
labour
4675
sou
σου
of you,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
5281
hupomonēn
ὑπομονήν
endurance
4675
sou
σου
of you,
2532
kai
καὶ
and
3754
hoti
ὅτι
that
3756
ou
οὐ
not
1410
dunē
δύνῃ
you are able
941
bastasai
βαστάσαι
to bear
2556
kakous
κακούς
evil,
2532
kai
καὶ
and
3985
epeirasō
ἐπειράσω
you have tried
3588
tous
τοὺς
those
5335
phaskontas
φάσκοντας
claiming
1511
einai
εἶναι
to be
642
apostolous
ἀποστόλους
apostles,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
1526
eisin
εἰσίν
are,
2532
kai
καὶ
and
2147
heures
εὗρες
found
846
autous
αὐτοὺς
them
5571
pseudeis
ψευδεῖς
liars.
3.
2532
kai
καὶ
And
941
ebastasas
ἐβάστασας
you have borne,
2532
kai
καὶ
and
5281
hupomonēn
ὑπομονὴν
endurance
2192
echeis
ἔχεις
you have,
2532
kai
καὶ
and
1223
dia
διὰ
for
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομά
name
3450
mou
μου
of me
2872
kekopiakes
κεκοπίακας
you have laboured,
2532
kai
καὶ
and
3756
ou
οὐ
not
2577
kekmēkas
κέκμηκας
have tired.
4.
235
all'
ἀλλ'
But
2192
echō
ἔχω
I have
2596
kata
κατὰ
against
4675
sou
σοῦ
you
3754
hoti
ὅτι
that
3588
tēn
τὴν
the
26
agapēn
ἀγάπην
love
4675
sou
σου
of you
3588
tēn
τὴν
the
4413
prōtēn
πρώτην
first
863
aphēkas
ἀφῆκας
you left.
5.
3421
mnēmoneue
μνημόνευε
Remember,
3767
oun
οὖν
therefore,
4159
pothen
πόθεν
from where
1601
ekpeptōkas
ἐκπέπτωκας
you have fallen,
2532
kai
καὶ
and
3340
metanoēson
μετανόησον
repent,
2532
kai
καὶ
and
3588
ta
τὰ
the
4413
prōta
πρῶτα
first
2041
erga
ἔργα
works
4160
poiēson
ποίησον
do;
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
but if
3361

μή
not,
2064
erchomai
ἔρχομαί
I come
4671
soi
σοι
to you
5034
tachu
ταχύ
quickly
2532
kai
καὶ
and
2795
kinēsō
κινήσω
I will remove
3588
tēn
τὴν
the
3087
luchnian
λυχνίαν
lamp-stand
4675
sou
σου
of you
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
5117
topou
τόπου
place
848
autēs
αὐτῆς
of it,
1437
ean
ἐὰν
if
3361

μὴ
not
3340
metanoēsēs
μετανοήσῃς
you do repent.
6.
235
alla
ἀλλὰ
But
5124
touto
τοῦτο
this
2192
echeis
ἔχεις
you have,
3754
hoti
ὅτι
that
3404
miseis
μισεῖς
you hate
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
3588
tōn
τῶν
the
3531
nikolaitōn
νικολαϊτῶν
Nicolaitans,
3739
ha

which
2504
kagō
κἀγὼ
I also
3404
misō
μισῶ
hate.
7.
3588
ho

the
2192
echōn
ἔχων
having
3775
ous
οὖς
an ear
191
akousatō
ἀκουσάτω
let him hear
5101
ti
τί
what
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
spirit
3004
legei
λέγει
says
3588
tais
ταῖς
to the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches.
3588

τῷ
To the one
3528
nikōnti
νικῶντι
overcoming,
1325
dōsō
δώσω
I will give
846
autō
αὐτῷ
to him
5315
phagein
φαγεῖν
to eat
1537
ek
ἐκ
from
3588
tou
τοῦ
the
3586
xulou
ξύλου
tree
3588
tēs
τῆς
of the
2222
zōēs
ζωῆς
life,
3739
ho

which
2076
estin
ἐστιν
is
1722
en
ἐν
in
3319
mesō
μέσῶ
midst
3588
tou
τοῦ
of the
3857
paradeisou
παραδείσου
paradise
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God.
8.
2532
kai
καὶ
And
3588

τῷ
to the
32
angelō
ἀγγέλῳ
angel
3588
tēs
τῆς
of the
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
church
4668
smurvaiōn
σμυρναίων
of Smyrna,
1125
grapson
γράψον
write:
3592
tade
τάδε
these things
3004
legei
λέγει
says
3588
ho

the
4413
prōtos
πρῶτος
first
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
2078
eschatos
ἔσχατος
last,
3739
hos
ὃς
who
1096
egeneto
ἐγένετο
became
3498
nekros
νεκρὸς
dead,
2532
kai
καὶ
and
2198
edzēsen
ἔζησεν
lived;
9.
1492
oida
οἶδά
I know
4675
sou
σου
of you
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
2347
thlīpsin
θλῖψιν
tribulation,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
4432
ptōcheian
πτωχείαν
poverty,
1488//1161
plousios de
πλούσιος δὲ
but rich
1488
ei
εἶ
you are,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
988
blasphēmian
βλασφημίαν
blasphemy
3588
tōn
τῶν
of those
3004
legontōn
λεγόντων
saying
2453
youdaious
ἰουδαίους
Jews
1511
einai
εἶναι
to be
1438
heautous
ἑαυτούς
themselves,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
1526
eisin
εἰσὶν
are,
235
alla
ἀλλὰ
but


 
are
4864
sunagōgē
συναγωγὴ
a synagogue
3588
tou
τοῦ
of the
4567
satanā
σατανᾶ
Satan.
10.
3367
mēden
μηδὲν
Nothing
5399
phobou
φοβοῦ
fear
3739
ha

which
3195
melleis
μέλλεις
you are about
3958
paschein
πάσχειν
to suffer.
2400
idou
ἰδού
See,
3195
mellei
μέλλει
is about
906
balein
βάλειν
to cast


 
some
1537
ex
ἐξ
of
5216
humōn
ὑμῶν
you
3588
ho

the
1228
diabalos
διάβολος
Devil
1519
eis
εἰς
into
5438
phulakēn
φυλακὴν
prison,
2443
hina
ἵνα
that
3985
peirasthēte
πειρασθῆτε
you may be tried,
2532
kai
καὶ
and
2192
hexete
ἕξετε
you will have
2347
thlīpsin
θλῖψιν
tribulation
2250
hēmerōn
ἡμερῶν
days
1167
deka
δέκα
ten.
1096
ginou
γίνου
Be
4103
pistos
πιστὸς
faithful
891
achri
ἄχρι
until
2288
thanatou
θανάτου
death,
2532
kai
καὶ
and
1325
dōsō
δώσω
I will give
4671
soi
σοι
to you
3588
ton
τὸν
the
4735
stephanon
στέφανον
crown
3588
tēs
τῆς
of the
2222
zōēs
ζωῆς
life.
11.
3588
ho

The one
2192
echōn
ἔχων
having
3775
ous
οὖς
an ear,
191
akousatō
ἀκουσάτω
let him hear
5101
ti
τί
what
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
spirit
3004
legei
λέγει
says
3588
tais
ταῖς
to the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches.
3588
ho

The one
3528
nikōn
νικῶν
overcoming
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
91
adikēthē
ἀδικηθῇ
will be hurt
1537
ek
ἐκ
by
3588
tou
τοῦ
the
2288
thanatou
θανάτου
death,
3588
tou
τοῦ
the
1208
deuterou
δευτέρου
second.
12.
2532
kai
καὶ
And
3588

τῷ
to the
32
angelō
ἀγγέλῳ
angel
3588
tēs
τῆς
of the
1722
en
ἐν
in
4010
pergamō
περγάμῳ
Pergamos
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
church,
1125
grapson
γράψον
write;
3592
tade
τάδε
these things
3004
legei
λέγει
says
3588
ho

the one
2192
echōn
ἔχων
having
3588
tēn
τὴν
the
4501
rhomphaian
ῥομφαίαν
sword,
3588
tēn
τὴν
the
1366
distomon
δίστομον
two-mouthed,
3588
tēn
τὴν
the
3691
oxeian
ὀξεῖαν
sharp;
13.
1492
oida
οἶδα
I know
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
4675
sou
σου
of you,
2532
kai
καὶ
and
4226
pou
ποῦ
where
2730
katoikeis
κατοικεῖς
you dwell,
3699
hopou
ὅπου
where
3588
ho

the
2362
thronos
θρόνος
throne
3588
tou
τοῦ
of the
4567
satanā
σατανᾶ
Satan


 
is,
2532
kai
καὶ
and
2902
krateis
κρατεῖς
you hold firm
3588
to
τὸ
the
3686
onoma
ὄνομά
name
3450
mou
μου
of me
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
720
ērnēsō
ἠρνήσω
you have denied
3588
tēn
τὴν
the
4102
pistin
πίστιν
faith
3450
mou
μου
of me,
2532
kai
καὶ
even
1722
en
ἐν
in
3588
tais
ταῖς
the
2250
hēmerais
ἡμέραις
days
1722
en
ἐν
in
3739
hais
αἷς
which
493
antipās
ἀντιπᾶς
Antipas


 
was
3588
ho

the
3144
martus
μάρτυς
witness
3450
mou
μου
of me,
3588
ho

the
4103
pistos
πιστός
faithful,
3739
hos
ὃς
who
615
apektanthē
ἀπεκτάνθη
was killed
3844
par'
παρ'
among
5213
humīn
ὑμῖν
you
3699
hopou
ὅπου
where
2730
katoikei
κατοικεῖ
dwells
3588
ho

the
4567
satanās
σατανᾶς
Satan.
14.
235
all'
ἀλλ'
But
2192
echō
ἔχω
I have
2596
kata
κατὰ
against
4675
sou
σοῦ
you
3641
oliga
ὀλίγα
a few things,
3754
hoti
ὅτι
because
2192
echeis
ἔχεις
you have
1563
ekei
ἐκεῖ
there


 
those
2902
kratountas
κρατοῦντας
holding to
3588
tēn
τὴν
the
1322
didachēn
διδαχὴν
teaching
903
balaam
βαλαάμ
of Baalam,
3739
hos
ὃς
who
1321
edidasken
ἐδίδασκεν
taught
1520
hen
ἕν
one,
3588

τῷ
the
904
balak
βαλὰκ
Balak,
906
balein
βαλεῖν
to cast
4625
skandalon
σκάνδαλον
a stumbling-block
1799
enōpion
ἐνώπιον
in front of
3588
tōn
τῶν
the
5207
huiōn
υἱῶν
sons
2474
israēl
ἰσραήλ
of Israel,
5315
phagein
φαγεῖν
to eat
1494
eidōlothuta
εἰδωλόθυτα
things sacrificed to idols,
2532
kai
καὶ
and
4203
porneusai
πορνεῦσαι
to commit fornication.
15.
3779
houtōs
οὕτως
So
2192
echeis
ἔχεις
have
2532
kai
καὶ
also
4771
su
σὺ
you


 
those
2902
kratountas
κρατοῦντας
holding
3588
tēn
τὴν
the
1322
didachēn
διδαχὴν
teaching
3588
tōn
τῶν
of the
3531
nikolaitōn
νικολαϊτῶν
Nicloaitans,
3739
ho

which
3404
misō
μισῶ
I hate.
16.
3340
metanoēson
μετανόησον
Repent,
1487//1161
ei de
εἰ δὲ
but if
3361

μή
not
2064
erchomai
ἔρχομαί
I come
4671
soi
σοι
to you
5034
tachu
ταχύ
quickly,
2532
kai
καὶ
and
4170
polemēsō
πολεμήσω
I will fight
3326
met'
μετ'
with
848
autōn
αὐτῶν
them
1722
en
ἐν
with
3588

τῇ
the
4501
rhomphaia
ῥομφαίᾳ
sword
3588
tou
τοῦ
of the
4750
stomatos
στόματός
mouth
3450
mou
μου
of me.
17.
3588
ho

The one
2192
echōn
ἔχων
having
3775
ous
οὖς
an ear,
191
akousatō
ἀκουσάτω
let him hear
5101
ti
τί
what
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
spirit
3004
legei
λέγει
says
3588
tais
ταῖς
to the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches.
3588

τῷ
To the one
3528
nikōnti
νικῶντι
overcoming
1325
dōsō
δώσω
I will give
846
autō
αὐτῷ
to him
5315
phagein
φαγεῖν
to eat
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tou
τοῦ
the
3131
manna
μάννα
manna,
3588
tou
τοῦ
the
2928
kekrummenou
κεκρυμμένου
hidden,
2532
kai
καὶ
and
1325
dōsō
δώσω
I will give
846
autō
αὐτῷ
to him
5386
psēphon
ψῆφον
a stone
3022
leukēn
λευκὴν
white,
2532
kai
καὶ
and
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēn
τὴν
the
5386
psēphon
ψῆφον
stone
3686
onoma
ὄνομα
a name
2537
kainon
καινὸν
new
1125
gegrammenon
γεγραμμένον
being written,
3739
ho

which
3762
oudeis
οὐδεὶς
no one
1097
egnō
ἔγνω
knows
1508
ei mē
εἰ μὴ
except
3588
ho

the one
2983
lambanōn
λαμβάνων
receiving


 
it.
18.
2532
kai
καὶ
And
3588

τῷ
to the
32
angelō
ἀγγέλῳ
angel
3588
tēs
τῆς
of the
1722
en
ἐν
in
2363
thuateirois
θυατείροις
Thyatira
1577
ekklēsias
ἐκκλησίας
church,
1125
grapson
γράψον
write:
3592
tade
τάδε
These things
3004
legei
λέγει
says
3588
ho

the
5207
huios
υἱὸς
son
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
3588
ho

the one
2192
echōn
ἔχων
having
3588
tous
τοὺς
the
3788
ophthalmous
ὀφθαλμοὺς
eyes
848
autou
αὐτοῦ
of him
5613
hōs
ὡς
as
5395
phloga
φλόγα
a flame
4442
puros
πυρός
of fire,
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
the
4228
podes
πόδες
feet
848
autou
αὐτοῦ
of him
3664
homoioi
ὅμοιοι
like
5474
chalkolibanō
χαλκολιβάνῳ
fine bronze;
19.
1492
oida
οἶδά
I know
4675
sou
σου
of you
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
26
agapēn
ἀγάπην
love,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
1248
diakonian
διακονίαν
service,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
4102
pistin
πίστιν
faith,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
5281
hupomonēn
ὑπομονήν
endurance
4675
sou
σου
of you,
2532
kai
καὶ
and
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
4675
sou
σου
of you,
2532
kai
καὶ
and
3588
ta
τὰ
the
2078
eschata
ἔσχατα
last


 
is
4119
pleiona
πλείονα
more
3588
tōn
τῶν
than the
4413
prōtōn
πρώτων
first.
20.
235
all'
ἀλλ'
But
2192
echō
ἔχω
I have
2596
kata
κατὰ
against
4675
sou
σοῦ
you
3641
oliga
ὀλίγα
a few


 
things,
3754
hoti
ὅτι
because
1439
eas
ἐᾷς
you allow
3588
tēn
τὴν
the
1135
gunaika
γυναῖκα
woman
2403
yezabēl
ἰεζάβηλ
Jezebel,
3588
tēn
τὴν
the one
3004
legousan
λέγουσαν
saying
1438
heautēn
ἑαυτὴν
herself


 
to be
4398
prophētin
προφῆτιν
a prophetess,
1321
didaskein
διδάσκειν
to teach
2532
kai
καὶ
and
4105
planāsthai
πλανᾶσθαι
to deceive
1699
emous
ἐμοὺς
my
1401
doulous
δούλους
servants
4203
porneusai
πορνεῦσαι
to commit fornication,
2532
kai
καὶ
and
1494
eidōlothuta
εἰδωλόθυτα
things sacrificed to idols
5315
phagein
φαγεῖν
to eat.
21.
2532
kai
καὶ
And
1325
edōka
ἔδωκα
I gave
846
autē
αὐτῇ
to her
5550
chronon
χρόνον
time
2443
hina
ἵνα
that
3340
metanoēsē
μετανοήσῃ
she might repent
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tēs
τῆς
the
4202
porneias
πορνείας
fornication
848
autēs
αὐτῆς
of her,
2532
kai
καὶ
and
3756
ou
οὐ
not
3340
metanoēsen
μετενόησεν
she did repent.
22.
2400
idou
ἰδού
See,
1473
egō
ἐγὼ
I
906
ballō
βάλλω
cast
846
autēn
αὐτὴν
her
1519
eis
εἰς
into
3431
klinēn
κλίνην
a bed,
2532
kai
καὶ
and
3588
tous
τοὺς
those
3431
moicheuontas
μοιχεύοντας
committing adultery
3326
met'
μετ'
with
848
autēs
αὐτῆς
her
1519
eis
εἰς
into
2347
thlīpsin
θλῖψιν
tribulation
3173
megalēn
μεγάλην
great,
1437
ean
ἐὰν
if
3361

μὴ
not
3340
metanoēsōsin
μετανοήσωσιν
they may repent
1537
ek
ἐκ
from
3588
tōn
τῶν
the
2041
ergōn
ἔργων
works
848
autōn
αὐτῶν
of them.
23.
2532
kai
καὶ
And
3588
ta
τὰ
the
5043
tekna
τέκνα
children
848
autēs
αὐτῆς
of her
615
apoktenō
ἀποκτενῶ
I will kill
1722
en
ἐν
with
2288
thanatō
θανάτῳ
death;
2532
kai
καὶ
and
1097
gnōsontai
γνώσονται
will know
3956
pāsai
πᾶσαι
all
3588
hai
αἱ
the
1577
ekklēsiai
ἐκκλησίαι
churches
3754
hoti
ὅτι
that
1473
egō
ἐγώ
I
1510
eimi
εἰμι
am
3588
ho

the one
2045
ereunōn
ἐρευνῶν
searching
3510
nephrous
νεφροὺς
kidneys
2532
kai
καὶ
and
2588
kardias
καρδίας
hearts,
2532
kai
καὶ
and
1325
dōsō
δώσω
I will give
5213
humīn
ὑμῖν
to you
1538
ekastō
ἑκάστῳ
each
2596
kata
κατὰ
according to
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
5216
humōn
ὑμῶν
of you.
24.
5213//1161
humīn de
ὑμῖν δὲ
But to you
3004
legō
λέγω
I say,
2532
kai
καὶ
and
3062
loipois
λοιποῖς
to the rest,
3588
tois
τοῖς
those
1722
en
ἐν
in
2363
thuateirois
θυατείροις
Thyatira,
3745
hosoi
ὅσοι
as many as
3756
ouk
οὐκ
not
2192
echousin
ἔχουσιν
have
3588
tēn
τὴν
the
1322
didachēn
διδαχὴν
teaching
5026
tautēn
ταύτην
this,
2532
kai
καὶ
and
3748
hoitines
οἵτινες
who
3756
ouk
οὐκ
not
1097
egnōsan
ἔγνωσαν
have known
3588
ta
τὰ
the
899
bathē
βάθη
depths
3588
tou
τοῦ
of the
4567
satanā
σατανᾶ
Satan,
5613
hōs
ὡς
as
3004
legousin
λέγουσιν
they say,
3756
ou
οὐ
not
906
balō
βάλω
I will cast
1909
eph'
ἐφ'
on
5209
humās
ὑμᾶς
you
235
allo
ἄλλο
another
922
baros
βάρος
burden,
25.
4133
plēn
πλὴν
But
3739
ho

what
2192
echete
ἔχετε
you have
2902
kratēsate
κρατήσατε
hold firm
891
achris
ἄχρις
until
3739
hou
οὗ
what
302
an
ἂν
ever


 
time
2240
hēxō
ἥξω
I shall come.
26.
2532
kai
καὶ
And
3588
ho

the one
3528
nikōn
νικῶν
overcoming,
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the one
5083
tērōn
τηρῶν
keeping
891
achri
ἄχρι
until
5056
telous
τέλους
the end
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
3450
mou
μου
of me,
1325
dōsō
δώσω
I will give
846
autō
αὐτῷ
to him
1849
exousian
ἐξουσίαν
authority
1909
epi
ἐπὶ
over
3588
tōn
τῶν
the
1484
ethnōn
ἐθνῶν
nations.
27.
2532
kai
καὶ
And
4165
poimanei
ποιμανεῖ
he shall shepherd
846
autous
αὐτοὺς
them
1722
en
ἐν
with
4464
rhabdō
ῥάβδῳ
a rod
4603
sidēra
σιδηρᾷ
iron,
5613
hōs
ὡς
as
3588
ta
τὰ
the
4632
skeuē
σκεύη
vessels
3588
ta
τὰ
the
2764
keramika
κεραμικὰ
clay
4937
suntribetai
συντρίβεται
they shall be broken,
5613
hōs
ὡς
as
2504
kagō
κἀγώ
I also
2983
eilēpha
εἴληφα
received
3844
para
παρά
from
3588
tou
τοῦ
the
3962
patros
πατρός
Father
3450
mou
μου
of me,
28.
2532
kai
καὶ
And
1325
dōsō
δώσω
I will give
846
autō
αὐτῷ
to him
3588
ton
τὸν
the
792
astera
ἀστέρα
star,
3588
ton
τὸν
the
4407
prōinon
πρωϊνόν
morning.
29.
3588
ho

The one
2192
echōn
ἔχων
having
3775
ous
οὖς
an ear
191
akousatō
ἀκουσάτω
let him hear
5101
ti
τί
what
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
spirit
3004
legei
λέγει
says
3588
tais
ταῖς
to the
1577
ekklēsiais
ἐκκλησίαις
churches.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 2 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top