Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT Revelation Chapter 20

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Revelation chapter 20.

YOUTUBE VIDEO The Book of REVELATION Chapters 18-22

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

REVELATION Chapter 20

1.
2532
kai
καὶ
And
1492
eidon
εἶδον
I saw
32
angelon
ἄγγελον
an angel
2597
katabainonta
καταβαίνοντα
coming down
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven,
2192
echonta
ἔχοντα
having
3588
tēn
τὴν
the
2807
kleida
κλεῖδα
key
3588
tēs
τῆς
of the
12
abussou
ἀβύσσου
abyss,
2532
kai
καὶ
and
254
halusin
ἅλυσιν
a chain
3173
megalēn
μεγάλην
great
1909
epi
ἐπὶ
in
3588
tēn
τὴν
the
5495
keira
χεῖρα
hand
848
autou
αὐτοῦ
of him.
2.
2532
kai
καὶ
And
2902
ekratēsen
ἐκράτησεν
he laid hold on
3588
ton
τὸν
the
1404
drakonta
δράκοντα
dragon,
3588
ton
τὸν
the
3789
ophin
ὄφιν
serpent
3588
ton
τὸν
the
744
archaion
ἀρχαῖον
old,
3739
hos
ὅς
who
2076
estin
ἐστιν
is
1228
diabalos
διάβολος
the Devil
2532
kai
καὶ
and
4567
satanās
σατανᾶς
Satan,
2532
kai
καὶ
and
1210
edēsen
ἔδησεν
bound
846
auton
αὐτὸν
him
5507
chilia
χίλια
a thousand
2094
etē
ἔτη
years;
3.
2532
kai
καὶ
And
906
ebalen
ἔβαλεν
cast
846
auton
αὐτὸν
him
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
12
abusson
ἄβυσσον
abyss,
2532
kai
καὶ
and
2808
ekleisen
ἔκλεισεν
shut in
846
auton
αὐτὸν
him,
2532
kai
καὶ
and
4972
esphragisen
ἐσφράγισεν
sealed
1883
epanō
ἐπάνω
over
848
autou
αὐτοῦ
him,
2443
hina
ἵνα
that
3361

μὴ
not
4105
planēsē
πλανήσῃ
he could deceive
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
nations
2089
eti
ἔτι
any more
891
achri
ἄχρι
until
5055
telesthē
τελεσθῇ
are ended
3588
ta
τὰ
the
5507
chilia
χίλια
thousand
2094
etē
ἔτη
years.
2532
kai
καὶ
And
3326
meta
μετὰ
after
5023
tauta
ταῦτα
those


 
things
1163
dei
δεῖ
it is necessary
846
auton
αὐτὸν
for him
3089
luthēnai
λυθῆναι
to be loosed


 
for
3398
mikron
μικρὸν
a little
5550
chronon
χρόνον
time.
4.
2532
kai
καὶ
And
1492
eidon
εἶδον
I saw
2362
thronous
θρόνους
thrones,
2532
kai
καὶ
and
2523
ekathisan
ἐκάθισαν
those sitting
1909
ep'
ἐπ'
on
846
autous
αὐτούς
them,
2532
kai
καὶ
and
2917
krima
κρίμα
judgement
1325
edothē
ἐδόθη
was given
846
autois
αὐτοῖς
to them,
2532
kai
καὶ
and
3588
tas
τὰς
the
5590
psuchas
ψυχὰς
souls
3588
tōn
τῶν
of those
3990
pepelekismenōn
πεπελεκισμένων
having been beheaded
1223
dia
διὰ
for
3588
tēn
τὴν
the
3141
marturian
μαρτυρίαν
witness
2424
yēsou
ἰησοῦ
of Jesus,
2532
kai
καὶ
and
1223
dia
διὰ
for
3588
ton
τὸν
the
3056
logon
λόγον
word
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God,
2532
kai
καὶ
and
3748
hoitines
οἵτινες
who
3756
ou
οὐ
not
4352
prosekunēsan
προσεκύνησαν
did worship
3588

τῷ
the
2342
thēriō
θηριῷ
beast,
3777
oute
οὐτὲ
nor
3588
tēn
τὴν
the
1504
eikona
εἰκόνα
image
848
autou
αὐτοῦ
of him,
2532
kai
καὶ
and
3756
ouk
οὐκ
not
2983
elabon
ἔλαβον
did receive
3588
to
τὸ
the
5480
charagma
χάραγμα
mark


 
of him
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
to
τὸ
the
3359
metōpon
μέτωπον
forehead
848
autōn
αὐτῶν
of them,
2532
kai
καὶ
and
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
tēn
τὴν
the
5495
keira
χεῖρα
hand
848
autōn
αὐτῶν
of them;
2532
kai
καὶ
and
2198
edzēsan
ἔζησαν
they lived
2532
kai
καὶ
and
936
ebasileusan
ἐβασίλευσαν
reigned
3326
meta
μετὰ
with
5547
christou
χριστοῦ
Christ
3588
ta
τὰ
the
5507
chilia
χίλια
thousand
2094
etē
ἔτη
years.
5.
3588//1161
hoi de
οἱ δὲ
But the
3062
loipoi
λοιποὶ
rest
3588
tōn
τῶν
of the
3498
nekrōn
νεκρῶν
dead
3756
ouk
οὐκ
not
326
anedzēsan
ἀνέζησαν
lived again
2193
heōs
ἕως
until
5055
telesthē
τελεσθῇ
was ended
3588
ta
τὰ
the
5507
chilia
χίλια
thousand
2094
etē
ἔτη
years.
3778
hautē
αὕτη
This


 
is
3588


the
386
anastasis
ἀνάστασις
resurrection
3588


the
4413
prōtē
πρώτη
first.
6.
3107
makarios
μακάριος
Blessed
2532
kai
καὶ
and
40
hagios
ἅγιος
holy


 
is
3588
ho

the one
2192
echōn
ἔχων
having
3313
meros
μέρος
a part
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
386
anastasei
ἀναστάσει
resurrection
3588

τῇ
the
4413
prōtē
πρώτῃ
first;
1909
epi
ἐπὶ
over
3778
toutōn
τούτων
these
3588
ho

the
2288
thanatos
θάνατος
death
3588
ho

the
1208
deuteros
δεύτερος
second
3756
ouk
οὐκ
not
2192
echei
ἔχει
has
1849
exousian
ἐξουσίαν
authority,
235
all'
ἀλλ'
but
2071
esontai
ἔσονται
they will be
2409
hiereis
ἱερεῖς
priests
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
2532
kai
καὶ
and
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
2532
kai
καὶ
and
936
basileusousin
βασιλεύσουσιν
they will reign
3326
met'
μετ'
with
848
autou
αὐτοῦ
him
5507
chilia
χίλια
a thousand
2094
etē
ἔτη
years.
7.
2532
kai
καὶ
And
3752
hotan
ὅταν
whenever
5055
telesthē
τελεσθῇ
may end
3588
ta
τὰ
the
5507
chilia
χίλια
thousand
2094
etē
ἔτη
years,
3089
luthēsetai
λυθήσεται
will be loosed
3588
ho

the
4567
satanās
σατανᾶς
Satan
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tēs
τῆς
the
5438
phulakēs
φυλακῆς
prison
848
autou
αὐτοῦ
of him,
8.
2532
kai
καὶ
And
1831
exeleusetai
ἐξελεύσεται
he will go out
4105
planēsai
πλανῆσαι
to deceive
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
nations,
3588
ta
τὰ
those
1722
en
ἐν
in
3588
tais
ταῖς
the
5064
tessarsin
τέσσαρσιν
four
1137
gōniais
γωνίαις
corners
3588
tēs
τῆς
of the
1093
gēs
γῆς
earth,
3588
ton
τὸν
the
1136
gōg
γὼγ
Gog
2532
kai
καὶ
and
3588
ton
τὸν
the
3098
magōg
μαγώγ
Magog,
4863
sunagagein
συναγαγεῖν
to gather together
846
autous
αὐτοὺς
them
1519
eis
εἰς
for
4171
polemon
πόλεμον
war,
3739
hōn
ὧν
of whom
3588
ho

the
706
arithmos
ἀριθμὸς
number


 
is
5613
hōs
ὡς
as
3588


the
285
ammos
ἄμμος
sand
3588
tēs
τῆς
of the
2281
thalassēs
θαλάσσης
sea.
9.
2532
kai
καὶ
And
305
anebēsan
ἀνέβησαν
they went up
1909
epi
ἐπὶ
on
3588
to
τὸ
the
4114
platos
πλάτος
width
3588
tēs
τῆς
of the
1093
gēs
γῆς
earth,
2532
kai
καὶ
and
2944
ekuklōsan
ἐκύκλωσαν
encircled
3588
tēn
τὴν
the
3925
parembolēn
παρεμβολὴν
camp
3588
tōn
τῶν
of the
40
hagiōn
ἁγίων
saints,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
4172
polin
πόλιν
city
3588
tēn
τὴν
the
25
ēgapēmenēn
ἠγαπημένην
beloved,
2532
kai
καὶ
and
2597
katebē
κατέβη
came down
4442
pūr
πῦρ
fire
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
φεοῦ
God
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven
2532
kai
καὶ
and
2719
katephagen
κατέφαγεν
devoured
846
autous
αὐτούς
them.
10.
2532
kai
καὶ
And
3588
ho

the
1228
diabalos
διάβολος
Devil,
3588
ho

the one
4105
planōn
πλανῶν
deceiving
846
autous
αὐτοὺς
them,
906
eblēthē
ἐβλήθη
was cast
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
3041
limnēn
λίμνην
lake
3588
tou
τοῦ
of the
4442
puros
πυρὸς
fire
2532
kai
καὶ
and
2303
theiou
θείου
sulphur,
3699
hopou
ὅπου
where
3588
to
τὸ
the
2342
thērion
θηρίον
beast
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
5578
pseudoprophētēs
ψευδοπροφήτης
false prophet


 
are,
2532
kai
καὶ
and
928
basanisthēsontai
βασανισθήσονται
they shall be tormented
2250
hēmeras
ἡμέρας
day
2532
kai
καὶ
and
3571
nuktos
νυκτὸς
night
1519
eis
εἰς
for
3588
tous
τοὺς
the
165
aiōnas
αἰῶνας
ages
3588
tōn
τῶν
of the
165
aiōnōn
αἰώνων
ages.
11.
2532
kai
καὶ
And
1492
eidon
εἶδον
I saw
2362
thronon
θρόνον
a throne
3022
leukon
λευκὸν
white
3173
megan
μέγαν
great,
2532
kai
καὶ
and
3588
ton
τὸν
the one
2521
kathēmenon
καθήμενον
sitting
1909
ep'
ἐπ'
on
848
autou
αὐτοῦ
it,
3739
hou
οὗ
of whom
575
apo
ἀπὸ
from
4383
prosōpou
προσώπου
the face
5343
ephugen
ἔφυγεν
fled
3588


the
1093

γῆ
earth
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
3772
ouranos
οὐρανός
heaven;
2532
kai
καὶ
and
5117
topos
τόπος
place
3756
ouch
οὐχ
not
2147
heurethē
εὑρέθη
was found
846
autois
αὐτοῖς
for them.
12.
2532
kai
καὶ
And
1492
eidon
εἶδον
I saw
3588
tous
τοὺς
the
3498
nekrous
νεκρούς
dead,
3398
mikrous
μικρούς
small
2532
kai
καὶ
and
3173
megalous
μεγάλους
great,
2476
hestōtas
ἑστῶτας
standing
1799
enōpion
ἐνώπιον
in the sight of
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God,
2532
kai
καὶ
and
975
biblia
βιβλία
the books
455
ēnoichthēsan
ἠνεῳχθησαν
were opened,
2532
kai
καὶ
and
975
biblion
βιβλίον
a book
243
allo
ἄλλο
another
455
ēnoichthē
ἠνεῳχθη
was opened,
3603
ho

which
2076
estin
ἐστιν
is
3588
tēs
τῆς
the


 
book
2222
zōēs
ζωῆς
of life,
2532
kai
καὶ
and
2919
ekrithēsan
ἐκρίθησαν
were judged
3588
hoi
οἱ
the
3498
nekroi
νεκροὶ
dead
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tōn
τῶν
the


 
things
1125
gegrammenōn
γεγραμμένων
having been written
1722
en
ἐν
in
3588
tois
τοῖς
the
975
bibliois
βιβλίοις
books,
2596
kata
κατὰ
according to
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
848
autōn
αὐτῶν
of them.
13.
2532
kai
καὶ
And
1325
edōken
ἔδωκεν
gave up
3588


the
2281
thalassa
θάλασσα
sea
3588
tous
τοὺς
those
1722
en
ἐν
in
846
autē
αὐτῇ
it
3498
nekrous
νεκροὺς
dead,
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
2288
thanatos
θάνατος
death
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
86
hadēs
ᾅδης
Hades
1325
edōkan
ἔδωκαν
gave up
3588
tous
τοὺς
the
1722
en
ἐν
in
846
autois
αὐτοῖς
them
3498
nekrous
νεκροὺς
dead,
2532
kai
καὶ
and
2919
ekrithēsan
ἐκρίθησαν
were judged
1538
hekastos
ἕκαστος
each one
2596
kata
κατὰ
according to
3588
ta
τὰ
the
2041
erga
ἔργα
works
848
autōn
αὐτῶν
of them.
14.
2532
kai
καὶ
And
3588
ho

the
2288
thanatos
θάνατος
death
2532
kai
καὶ
and
3588
ho

the
86
hadēs
ᾅδης
Hades
906
eblēthēsan
ἐβλήθησαν
were cast
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
3041
limnēn
λίμνην
lake
3588
tou
τοῦ
of the
4442
puros
πυρός
fire.
3778
houtos
οὗτος
This
2076
estin
ἐστιν
is
3588
ho

the
1208
deuteros
δεύτερός
second
2288
thanatos
θάνατος
death.
15.
2532
kai
καὶ
And
1487
ei
εἴ
if
5100
tis
τις
anyone
3756
ouch
οὐχ
not
2147
heurethē
εὑρέθη
was found
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
796
biblō
βίβλῳ
book
3588
tēs
τῆς
the
2222
zōēs
ζωῆς
of life
1125
gegrammenos
γεγραμμένος
having been written,
906
eblēthē
ἐβλήθη
he was cast
1519
eis
εἰς
into
3588
tēn
τὴν
the
3041
limnēn
λίμνην
lake
3588
tou
τοῦ
of the
4442
puros
πυρός
fire.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 03 || 04 || 05 || 06 || 07 || 08 || 09 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || 16 || 17 || 18 || 19 || 20 || 21 || 22 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top