Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT COLOSSIANS Chapter 2

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Colossians chapter 2.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 ||

COLOSSIANS Chapter 2

1.
2309//1063
thelō gar
θέλω γὰρ
For I want
5209
humās
ὑμᾶς
you
1492
eidenai
εἰδέναι
to know
2246
hēlikon
ἡλίκον
how great
73
agōna
ἀγῶνα
a struggle
2192
echō
ἔχω
I have
4012
peri
περὶ
for
5216
humōn
ὑμῶν
you,
2532
kai
καὶ
and
3588
tōn
τῶν
those
1722
en
ἐν
in
2993
laodikeia
λαοδικείᾳ
Laodicea,
2532
kai
καὶ
and
3745
hosoi
ὅσοι
as many as
3756//3708
ouch heōrakasin
οὐχ ἑωράκασιν
have not seen
3588
to
τὸ
the
4383
prosōpon
πρόσωπόν
face
3450
mou
μου
of me
1722
en
ἐν
in
4561
sarki
σαρκί
the flesh,
2.
2443
hina
ἵνα
That
3870
paraklēthōsin
παρακληθῶσιν
may be encouraged
3588
hai
αἱ
the
2588
kardiai
καρδίαι
hearts
848
autōn
αὐτῶν
of them,
4822
sumbibasthentōn
συμβιβασθέντων
having been joined together
1722
en
ἐν
in
26
agapē
ἀγάπῃ
love,
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
into
3956
panta
πάντα
all
4149
plouton
πλοῦτον
the riches
3588
tēs
τῆς
of the
4136
plērophoias
πληροφορίας
full assurance
3588
tēs
τῆς
of the
4907
suneseōs
συνέσεως
understanding,
1519
eis
εἰς
into
1922
epignōsin
ἐπίγνωσιν
full knowledge
3588
tou
τοῦ
of the
3466
mustēriou
μυστηρίου
mystery
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God
2532
kai
καὶ
and
3962
patros
πατρὸς
Father,
2532
kai
καὶ
and
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ.
3.
1722
en
ἐν
In
3739


whom
1526
eisin
εἰσιν
are
3956
pantes
πάντες
all
3588
hoi
οἱ
the
2344
thēsauroi
θησαυροὶ
treasures
3588
tēs
τῆς
of the
4678
sophias
σοφίας
wisdom
2532
kai
καὶ
and
3588
tēs
τῆς
of the
1108
gnōseōs
γνώσεως
knowledge
614
apokruphoi
ἀπόκρυφοι
hidden.
4.
5124//1161
touto de
τοῦτο δὲ
And this
3004
legō
λέγω
I say,
2443
hina
ἵνα
that
3361//5100
mē tis
μή τις
no one
5209
humās
ὑμᾶς
you
3884
paralogidzētai
παραλογίζηται
may deceive
1722
en
ἐν
with
4086
pithanalogia
πιθανολογίᾳ
persuasive words.
5.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
For if
2532
kai
καὶ
even
3588

τῇ
in the
4561
sarki
σαρκὶ
flesh
548
apeimi
ἄπειμι
I am absent,
235
alla
ἀλλὰ
yet
3588

τῷ
in the
4152
pneumati
πνεύματι
spirit
4862
sun
σὺν
with
5213
humīn
ὑμῖν
you
1510
eimi
εἰμι
I am,
5463
chairōn
χαίρων
rejoicing
2532
kai
καὶ
and
991
blepōn
βλέπων
seeing
5216
humōn
ὑμῶν
of you
3588
tēn
τὴν
the
5010
taxin
τάξιν
order
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
4733
stereōma
στερέωμα
firmness
3588
tēs
τῆς
of the
1519
eis
εἰς
in
5547
christon
χριστὸν
Christ
4102
pisteōs
πίστεως
faith
5216
humōn
ὑμῶν
of you.
6.
3739
hōs
ὡς
As
3767
oun
οὖν
then
3880
parelabete
παρελάβετε
you received
3588
ton
τὸν
the
5547
christon
χριστὸν
Christ
2424
yēsoun
ἰησοῦν
Jesus
3588
ton
τὸν
the
2962
kurion
κύριον
Lord,
1722
en
ἐν
in
846
autō
αὐτῷ
him
4043
peripateite
περιπατεῖτε
walk.
7.
4492
erridzōmenoi
ἐῤῥιζωμένοι
Being rooted
2532
kai
καὶ
and
2026
epoikodomoumenoi
ἐποικοδομούμενοι
being built up
1722
en
ἐν
in
846
autō
αὐτῷ
him,
2532
kai
καὶ
and
950
bebaioumenoi
βεβαιούμενοι
being confirmed
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
4102
pistei
πίστει
faith
2531
kathōs
καθὼς
even as
1321
edidachthēte
ἐδιδάχθητε
you were taught,
4052
perisseuontes
περισσεύοντες
abounding
1722
en
ἐν
in
846
autē
αὐτῇ
it
1722
en
ἐν
with
2169
eucharistia
εὐχαριστίᾳ
thanksgiving.
8.
991
blepete
βλέπετε
See that
3361

μή
not
5100
tis
τις
anyone
5209
humās
ὑμᾶς
you
2071
estai
ἔσται
shall be
3588
ho

the one
4812
sulagōgōn
συλαγωγῶν
carrying off
1223
dia
διὰ
through
3588
tēs
τῆς
the
5385
philosophias
φιλοσοφίας
philosophy
2532
kai
καὶ
and
2756
kenēs
κενῆς
vain
539
apatēs
ἀπάτης
deceit,
2596
kata
κατὰ
according to
3588
tēn
τὴν
the
3862
paradosin
παράδοσιν
tradition
3588
tōn
τῶν
of the
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
men,
2596
kata
κατὰ
according to
3588
ta
τὰ
the
4747
stoicheia
στοιχεῖα
principles
3588
tou
τοῦ
the
2889
cosmou
κόσμου
world,
2532
kai
καὶ
and
3756
ou
οὐ
not
2596
kata
κατὰ
according to
5547
christon
χριστόν
Christ;
9.
3754
hoti
ὅτι
For
1722
en
ἐν
in
846
autō
αὐτῷ
him
2730
katoikei
κατοικεῖ
dwells
3956
pān
πᾶν
all
3588
to
τὸ
the
4138
plērōma
πλήρωμα
fullness
3588
tēs
τῆς
of the
2320
theotētos
θεότητος
deity
4985
sōmatikōs
σωματικῶς
bodily.
10.
2532
kai
καὶ
And
2075
este
ἐστὲ
you are
1722
en
ἐν
in
846
autō
αὐτῷ
him
4137
peplērōmenoi
πεπληρωμένοι
complete,
3739
hos
ὅς
who
2076
estin
ἐστιν
is
3588


the
2776
kephalē
κεφαλὴ
head
3956
pasēs
πάσης
of all
746
archēs
ἀρχῆς
principality
2532
kai
καὶ
and
1849
exousias
ἐξουσίας
authority,
11.
1722
en
ἐν
In
3739


whom
2532
kai
καὶ
also
4059
perietmēthēte
περιετμήθητε
you were circumcised
4061
peritomē
περιτομῇ
with a circumcision
886
acheiropoiētō
ἀχειροποιήτῳ
not made by hand,
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
555
apekdusei
ἀπεκδύσει
putting off
3588
tou
τοῦ
of the
4983
sōmatos
σώματος
body
3588
tōn
τῶν
of the
266
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
sins
3588
tēs
τῆς
of the
4561
sarkos
σαρκός
flesh
1722
en
ἐν
by
3588

τῇ
the
4061
peritomē
περιτομῇ
circumcision
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ
12.
4916
suntaphentes
συνταφέντες
Having been buried
846
autō
αὐτῷ
with him
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
908
baptismati
βαπτίσματι
baptism,
1722
en
ἐν
in
3739


which
2532
kai
καὶ
also
4891
sunēgerthēte
συνηγέρθητε
you were raised
1223
dia
διὰ
through
3588
tēs
τῆς
the
4102
pisteōs
πίστεως
faith
3588
tēs
τῆς
of the
1753
energeias
ἐνεργείας
working
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
3588
tou
τοῦ
the God
1453
egeirantos
ἐγείραντος
having raised
846
auton
αὐτὸν
him
1537
ek
ἐκ
from
3588
tōn
τῶν
the
3498
nekrōn
νεκρῶν
dead.
13.
2532
kai
καὶ
And
5209
humās
ὑμᾶς
you
3498
nekrous
νεκροὺς
dead
1510
ontas
ὄντας
being
1722
en
ἐν
in
3588
tois
τοῖς
the
3900
paraptōmasin
παραπτώμασιν
trespasses
2532
kai
καὶ
and
3588

τῇ
the
203
akrobustia
ἀκροβυστίᾳ
uncircumcision
3588
tēs
τῆς
of the
4561
sarkos
σαρκὸς
of flesh
5216
humōn
ὑμῶν
of you,
4806
sunedzōpoiēsen
συνεζωποίησεν
he made alive together
4862
sun
σὺν
with
846
autō
αὐτῷ
him,
5483
charisamenos
χαρισάμενος
having forgiven
5213
humīn
ὑμῖν
you
3956
panta
πάντα
all
3588
ta
τὰ
the
3900
parapaptōmata
παραπτώματα
trespasses;
14.
1813
exaleipsas
ἐξαλείψας
Having blotted out
3588
to
τὸ
the
2596
kath'
καθ᾽
against
2257
hēmōn
ἡμῶν
us
5498
cheirographon
χειρόγραφον
handwriting
3588
tois
τοῖς
in the
1378
dogmasin
δόγμασιν
ordinances,
3739
ho

which
2258
ēn
ἦν
were
5227
hupenantion
ὑπεναντίον
contrary
2254
hēmīn
ἡμῖν
to us,
2532
kai
καὶ
and
846
auto
αὐτὸ
it
142
ērken
ἦρκεν
he has taken
1537
ek
ἐκ
out of
3588
tou
τοῦ
the
3319
mesou
μέσου
midst,
4338
prosēlōsas
προσηλώσας
having nailed
846
auto
αὐτὸ
it
3588

τῷ
to the
4716
staurō
σταυρῷ
cross;
15.
554
apekdusamenos
ἀπεκδυσάμενος
Having stripped
3588
tas
τὰς
the
746
archas
ἀρχὰς
principalities
2532
kai
καὶ
and
3588
tas
τὰς
the
1849
exousias
ἐξουσίας
authorities,
1165
edeigmatisen
ἐδειγμάτισεν
he made a show
1722
en
ἐν
in
3954
parrēsia
παῤῥησίᾳ
public,
2358
thriambeusas
θριαμβεύσας
triumphing


 
over
846
autous
αὐτοὺς
them
1722
en
ἐν
in
846
autō
αὐτῷ
it.
16.
3361

μὴ
Not
3767
oun
οὖν
then
5100
tis
τις
anyone
5209
humās
ὑμᾶς
you
2919
krinetō
κρινέτω
let judge
1722
en
ἐν
in
1035
brōsei
βρώσει
grain
2228
ē

or
1722
en
ἐν
in
4213
posei
πόσει
drink


 
offerings,
2228
ē

or
1722
en
ἐν
in
3313
merei
μέρει
respect of
1859
heortēs
ἑορτῆς
a feast,
2228
ē

or
3561
noumēnias
νουμηνίας
of a new month,
2228
ē

or
4521
sabbatōn
σαββάτων
of Sabbaths,
17.
3739
ha

Which
2076
estin
ἐστιν
are
4639
skia
σκιὰ
a shadow
3588
tōn
τῶν
of the


 
things
3195
mellontōn
μελλόντων
coming,
3588//1161
to de
τὸ δὲ
and the
4983
sōma
σῶμα
body
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ.
18.
3367
mēdeis
μηδεὶς
No one
5209
humās
ὑμᾶς
you
2603
katabrabeuetō
καταβραβευέτω
let defraud of the prize,
2309
thelōn
θέλων
desiring
1722
en
ἐν
with


 
a false
5012
tapeinophrosunē
ταπεινοφροσύνῃ
humility of mind
2532
kai
καὶ
and
2356
thrēskeia
θρησκείᾳ
worship
3588
tōn
τῶν
of the
32
angelōn
ἀγγέλων
angels,
3739
ha

what
3361

μὴ
not
3708
heōraken
ἑώρακεν
he has seen
1687
embateuōn
ἐμβατεύων
pressing into,
1500
eikē
εἰκῇ
vainly
5448
phusioumenos
φυσιούμενος
puffed up
5259
hupo
ὑπὸ
by
3588
tou
τοῦ
the
3563
noos
νοὸς
mind
3588
tēs
τῆς
of the
4561
sarkos
σαρκὸς
of flesh
848
autou
αὐτοῦ
of him,
19.
2532
kai
καὶ
And
3756
ou
οὐ
not
2902
kratōn
κρατῶν
holding on to
3588
tēn
τὴν
the
2776
kephalēn
κεφαλήν
head,
1537
ex
ἐξ
from
3739
hou
οὗ
which
3956
pān
πᾶν
all
3588
to
τὸ
the
4983
sōma
σῶμα
body,
1223
dia
διὰ
through
3588
tōn
τῶν
the
860
aphōn
ἁφῶν
joints
2532
kai
καὶ
and
4886
sundesmōn
συνδέσμων
bonds
2023
epichorēgoumenon
ἐπιχορηγούμενον
being supplied,
2532
kai
καὶ
and
4822
sumbibadzomenon
συμβιβαζόμενον
being joined together,
837
auxei
αὔξει
grows


 
with
3588
tēn
τὴν
the
838
auxēsin
αὔξησιν
growth
3588
tou
τοῦ
from the
2316
theou
θεοῦ
God.
20.
1487
ei
εἰ
If
3767
oun
οὖν
then
599
apethanete
ἀπεθάνετε
you died
4862
sun
σὺν
with
3588

τῷ
the
5547
christō
χριστῷ
Christ
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tōn
τῶν
the
4747
stoicheiōn
στοιχείων
principles
3588
tou
τοῦ
of the
2889
cosmou
κόσμου
world,
5101
ti
τί
why
5613
hōs
ὡς
as
2198
zōntes
ζῶντες
living
1722
en
ἐν
in
2889
kosmō
κόσμῳ
the world
1379
dogmatidzesthe
δογματίζεσθε
are you subject to ordinances;
21.
3361//680
mē hapsē
μὴ ἅψῃ
Do not touch,
3366
mēde
μηδὲ
nor
1089
geusē
γεύσῃ
taste,
3366
mēde
μηδὲ
nor
2345
thigēs
θίγῃς
handle,
22.
3739
ha

Which
2076
estin
ἐστιν
are
3956
panta
πάντα
all
1519
eis
εἰς
for
5356
phthoran
φθορὰν
corruption
3588

τῇ
in the
671
apochrēsei
ἀποχρήσει
using,
2596
kata
κατὰ
according to
3588
ta
τὰ
the
1778
entalmata
ἐντάλματα
commandments
2532
kai
καὶ
and
1319
didaskalias
διδασκαλίας
teachings
3588
tōn
τῶν
of the
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
men?
23.
3748
hatina
ἅτινά
Which
2076
estin
ἐστιν
are
3056
logon
λόγον
a form
3303
men
μὲν
indeed
2192
echonta
ἔχοντα
having
4678
sophias
σοφίας
of wisdom
1722
en
ἐν
in
1479
ethelothrēskeia
ἐθελοθρησκεία
self-will worship
2532
kai
καὶ
and
5012
tapeinophrosunē
ταπεινοφροσύνῃ
humility of mind,
2532
kai
καὶ
and
857
apheidia
ἀφειδίᾳ
not sparing
4983
sōmatos
σώματος
the body,
3756
ouk
οὐκ
not
1722
en
ἐν
in
5092
timē
τιμῇ
honour
5100
tini
τινι
any
4314
pros
πρὸς
to
4140
plēsmonēn
πλησμονὴν
the satisfaction
3588
tēs
τῆς
of the
4561
sarkos
σαρκός
flesh.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top