Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT COLOSSIANS Chapter 4

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Colossians chapter 4.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 ||

COLOSSIANS Chapter 4

1.
3588//2962
hoi kurioi
οἱ κύριοι
Masters,
3588
to
τὸ
the
1342
dikaion
δίκαιον
right
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
2471
isotēta
ἰσότητα
equality
3588
tois
τοῖς
to your
1401
doulois
δούλοις
slaves
3930
parechesthe
παρέχεσθε
render,
1492
eidotes
εἰδότες
knowing
3754
hoti
ὅτι
that
2532
kai
καὶ
also
5210
humeis
ὑμεῖς
you
2192
echete
ἔχετε
have
2962
kurion
κύριον
a Lord
1722
en
ἐν
in
3772
ouranois
οὐρανοῖς
the heavens.
2.
3588

τῇ
In the
4335
proseuchē
προσευχῇ
prayer
4342
proskartereite
προσκαρτερεῖτε
continue,
1127
grēgorountes
γρηγοροῦντες
watching
1722
en
ἐν
in
846
autē
αὐτῇ
it
1722
en
ἐν
with
2169
eucharistia
εὐχαριστίᾳ
thanksgiving,
3.
4336
proseuchomenoi
προσευχόμενοι
Praying
260
hama
ἅμα
together
2532
kai
καὶ
also
4012
peri
περὶ
for
2257
hēmōn
ἡμῶν
us,
2443
hina
ἵνα
that
3588
ho

the
2316
theos
θεὸς
God
455
anoixē
ἀνοίξῃ
would open
2254
hēmīn
ἡμῖν
for us
2374
thuran
θύραν
a door
3588
tou
τοῦ
of the
3056
logou
λόγου
word,
2980
lalēsai
λαλῆσαι
to speak
3588
to
τὸ
the
3466
mustērion
μυστήριον
mystery
3588
tou
τοῦ
of the
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
1223
di'
δι᾽
for
3739
ho

which
2532
kai
καὶ
also
1210
dedemai
δέδεμαι
I have been bound,
4.
2443
hina
ἵνα
That
5319
thanerōsō
φανερώσω
I may manifest
846
auto
αὐτὸ
it
5613
hōs
ὡς
as
1163
dei
δεῖ
it is necessary
3165
me
με
for me
2980
lalēsai
λαλῆσαι
to speak.
5.
1722
en
ἐν
In
4678
sophia
σοφίᾳ
wisdom
4043
peripateite
περιπατεῖτε
walk
4314
pros
πρὸς
to
3588
tous
τοὺς
those
1854
exō
ἔξω
outside,
3588
ton
τὸν
the
2540
kairon
καιρὸν
time
1805
exagoradzomenoi
ἐξαγοραζόμενοι
redeeming.
6.
3588
ho

The
3056
logos
λόγος
word
5216
humōn
ὑμῶν
of you
3842
pantote
πάντοτε
always


 
be
1722
en
ἐν
with
5485
chariti
χάριτι
grace,
217
halati
ἅλατι
with salt
741
ērtumenos
ἠρτυμένος
seasoned,
1492
eidenai
εἰδέναι
that you may know
4459
pōs
πῶς
how
1163
dei
δεῖ
it is necessary
5209
humās
ὑμᾶς
for you
1520
heni
ἑνὶ
one
1538
ekastō
ἑκάστῳ
every
611
apokrinesthai
ἀποκρίνεσθαι
to answer.
7.
3588
ta
τὰ
The things
2596
kat'
κατ᾽
concerning
1691
eme
ἐμὲ
me
3956
panta
πάντα
all
1107
gnōrisei
γνωρίσει
he will make known
5213
humīn
ὑμῖν
to you
5190
tuchikos
τυχικὸς
Tychicus,
3588
ho

the
27
agapētos
ἀγαπητὸς
beloved
80
adelphos
ἀδελφὸς
brother
2532
kai
καὶ
and
4103
pistos
πιστὸς
faithful
1249
diakonos
διάκονος
minister,
2532
kai
καὶ
and
4889
sundoulos
σύνδουλος
fellow-servant
1722
en
ἐν
in
2962
kuriō
κυρίῳ
the Lord,
8.
3739
hon
ὃν
Whom
3992
epempsa
ἔπεμψα
I sent
4314
pros
πρὸς
to
5209
humās
ὑμᾶς
you
1519
eis
εἰς
for
846
auto
αὐτὸ
same thing
5124
touto
τοῦτο
this,
2443
hina
ἵνα
that
1097
gnō
γνῷ
he may know
3588
ta
τὰ
the things
4012
peri
περὶ
concerning
5216
humōn
ὑμῶν
you,
2532
kai
καὶ
and
3870
parakalesē
παρακαλέσῃ
he may encourage
3588
tas
τὰς
the
2588
kardias
καρδίας
hearts
5216
humōn
ὑμῶν
of you,
9.
4862
sun
σὺν
With
3682
onēsimō
ὀνησίμῳ
Onesimus,
3588

τῷ
the
4103
pistō
πιστῷ
faithful
2532
kai
καὶ
and
27
agapētō
ἀγαπητῷ
beloved
80
adelphō
ἀδελφῷ
brother,
3739
hos
ὅς
who
2076
estin
ἐστιν
is
1537
ex
ἐξ
of
5216
humōn
ὑμῶν
you.
3956
panta
πάντα
All
5213
humīn
ὑμῖν
to you
1107
gnōriousin
γνωριοῦσιν
they will make known
3588
ta
τὰ
the things
5602
hōde
ὧδε
here.
10.
782
aspadzetai
ἀσπάζεται
Greets
5209
humās
ὑμᾶς
you
708
aristarchos
ἀρίσταρχος
Aristarchus,
3588
ho

the
4869
sunaichmalōtos
συναιχμάλωτός
prisoner with
3450
mou
μου
me,
2532
kai
καὶ
and
3138
mārkos
μᾶρκος
Mark,
3588
ho

the
431
anepsios
ἀνεψιὸς
cousin
921
barnabā
βαρναβᾶ
of Barnabus
4012
peri
περὶ
(concerning
3739
hou
οὗ
whom
2983
elabete
ἐλάβετε
you received
1785
entolas
ἐντολάς
orders,
1437
ean
ἐὰν
if
2064
elthē
ἔλθῃ
he may come
4314
pros
πρὸς
to
5209
humās
ὑμᾶς
you
1209
dexasthe
δέξασθε
receive
848
auton
αὐτόν
him)
11.
2532
kai
καὶ
And
2424
yēsous
ἰησοῦς
Jesus,
3588
ho

the one
3004
legomenos
λεγόμενος
being called
2459
youstos
ἰοῦστος
Justus,
3588
hoi
οἱ
those
1510
ontes
ὄντες
being
1537
ek
ἐκ
of
4061
peritomēs
περιτομῆς
the circumcision,
3778
houtoi
οὗτοι
these
3440
monoi
μόνοι
only
4904
sunergoi
συνεργοὶ
co-workers
1519
eis
εἰς
in
3588
tēn
τὴν
the
932
basileian
βασιλείαν
kingdom
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God,
3748
hoitines
οἵτινες
who
1096
egenēthēsan
ἐγενήθησάν
have been
3427
moi
μοι
to me
3931
parēgoria
παρηγορία
a comfort.
12.
782
aspadzetai
ἀσπάζεται
Greets
5209
humās
ὑμᾶς
you
1889
epaphrās
ἐπαφρᾶς
Epaphras,
3588
ho

the
1537
ex
ἐξ
of
5216
humōn
ὑμῶν
you
1401
doulos
δοῦλος
servant
5547
christou
χριστοῦ
of Christ,
3842
pantote
πάντοτε
always
75
agōnidzomenos
ἀγωνιζόμενος
striving
5228
huper
ὑπὲρ
for
5216
humōn
ὑμῶν
you
1722
en
ἐν
in
3588
tais
ταῖς
the
4335
proseuchais
προσευχαῖς
prayers,
2443
hina
ἵνα
that
2476
stēte
στῆτε
you may stand
5046
teleioi
τέλειοι
perfect
2532
kai
καὶ
and
4137
peplērōmenoi
πεπληρωμένοι
complete
1722
en
ἐν
in
3956
panti
παντὶ
all
2307
thelēmati
θελήματι
the will
3588
tou
τοῦ
the
2316
theou
θεοῦ
God.
13.
3140//1063
marturō gar
μαρτυρῶ γὰρ
For I bear witness
846
autō
αὐτῷ
to him,
3754
hoti
ὅτι
that
2192
echei
ἔχει
he has
2205
zēlon
ζῆλον
zeal
4183
polun
πολὺν
much
5228
huper
ὑπὲρ
for
5216
humōn
ὑμῶν
you,
2532
kai
καὶ
and
3588
tōn
τῶν
those
1722
en
ἐν
in
2993
laodikeia
λαοδικείᾳ
Laodicea,
2532
kai
καὶ
and
3588
tōn
τῶν
those
1722
en
ἐν
in
2404
heirapolei
ἱεραπόλει
Hierapolis.
14.
782
aspadzetai
ἀσπάζεται
Greets
5209
humās
ὑμᾶς
you
3065
loukās
λουκᾶς
Luke
3588
ho

the
2395
hiatros
ἰατρὸς
healer,
3588
ho

the
27
agapētos
ἀγαπητὸς
beloved,
2532
kai
καὶ
and
1214
dēmās
δημᾶς
Demas.
15.
782
aspasasthe
ἀσπάσασθε
Greet
3588
tous
τοὺς
the
1722
en
ἐν
in
2993
laodikeia
λαοδικείᾳ
Laodicea
80
adelphous
ἀδελφοὺς
brothers,
2532
kai
καὶ
and
3564
numphan
νύμφαν
Nymphas,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the
2596
kat'
κατ᾽
in
3624
oikon
οἶκον
the house
848
autou
αὐτοῦ
of him
1577
ekklēsian
ἐκκλησίαν
church.
16.
2532
kai
καὶ
And
3752
hotan
ὅταν
when
314
anagnōsthe
ἀναγνωσθῇ
it may be read
3844
par'
παρ᾽
before
5213
humīn
ὑμῖν
you
3588


the
1992
epistolē
ἐπιστολή
letter,
4160
poiēsate
ποιήσατε
cause
2443
hina
ἵνα
that
2532
kai
καὶ
also
1722
en
ἐν
in
3588

τῇ
the
1537
ek
ἐκ
of
2993
laodikeōn
λαοδικέων
Laodicea
1577
ekklēsia
ἐκκλησίᾳ
church
314
anagnōsthē
ἀναγνωσθῇ
it may be read,
2532
kai
καὶ
and
3588
tēn
τὴν
the letter
1537
ek
ἐκ
from
2993
laodikeias
λαοδικείας
Laodicea,
2443
hina
ἵνα
that
2532
kai
καὶ
also
5210
humeis
ὑμεῖς
you
314
anagnōte
ἀναγνῶτε
read.
17.
2532
kai
καὶ
And
2036
eipate
εἴπατε
tell
751
archippō
ἀρχίππῳ
Archippus;
991
blepe
βλέπε
See to
3588
tēn
τὴν
the
1248
diakonian
διακονίαν
ministry
3739
hēn
ἣν
which
3880
parelabes
παρέλαβες
you received
1722
en
ἐν
in
2962
kuriō
κυρίῳ
the Lord,
2443
hina
ἵνα
that
846
autēn
αὐτὴν
it
4137
plērois
πληροῖς
you may fulfil.
18.
3588
ho

The
783
aspasmos
ἀσπασμὸς
greeting
3588

τῇ
by the
1699
emē
ἐμῇ
of me
5495
cheiri
χειρὶ
hand
3972
paulou
παύλου
of Paul,
3421
mnēmoneuete
μνημονεύετέ
Remember
3450
mou
μου
of me
3588
tōn
τῶν
the
1199
desmōn
δεσμῶν
bonds.
3588


The
5485
charis
χάρις
grace


 
be
3326
meth'
μεθ᾽
with
5216
humōn
ὑμῶν
you.
281
amēn
ἀμήν
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top