Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT TITUS Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - Titus chapter 3.

YOUTUBE VIDEO The Book of TITUS

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || Philemon ||

TITUS Chapter 3

1.
5279
hupomimnēske
ὑπομίμνῃσκε
Remind
846
autous
αὐτοὺς
them
746
archais
ἀρχαῖς
to rulers
2532
kai
καὶ
and
1849
exousiais
ἐξουσίαις
authorities
5293
hupotassesthai
ὑποτάσσεσθαι
to be subject,
3980
peitharchein
πειθαρχεῖν
to obey,
4314
pros
πρὸς
to
3956
pān
πᾶν
every
2041
ergon
ἔργον
work
18
agathon
ἀγαθὸν
good
2092
etoimous
ἑτοίμους
ready
1511
einai
εἶναι
to be,
2.
3367
mēdena
μηδένα
No one
987
blasphēmein
βλασφημεῖν
to speak evil of,
269
amachous
ἀμάχους
not contentious
1511
einai
εἶναι
to be,
1933
epieikeis
ἐπιεικεῖς
gentle,
3956
pāsan
πᾶσαν
all
1731
endeiknumenous
ἐνδεικνυμένους
showing
4236
praotēta
πρᾳότητα
meekness
4314
pros
πρὸς
to
3956
pantas
πάντας
all
444
anthrōpous
ἀνθρώπους
men.
3.
2258//1063
ēmen gar
ἦμεν γάρ
For were
4218
pote
ποτε
in time past
2532
kai
καὶ
also
2249
hēmeis
ἡμεῖς
we
453
anoētoi
ἀνόητοι
foolish,
545
apeitheis
ἀπειθεῖς
disobedient,
4105
planōmenoi
πλανώμενοι
deceived,
1398
douleuontes
δουλεύοντες
serving
1939
epithumiais
ἐπιθυμίαις
lusts
2532
kai
καὶ
and
2237
hēdonais
ἡδοναῖς
pleasures
4164
poikilais
ποικίλαις
various,
1722
en
ἐν
in
2549
kakia
κακίᾳ
evil
2532
kai
καὶ
and
5355
phthonō
φθόνῳ
envy
1236
diagontes
διάγοντες
living,
4767
stugētoi
στυγητοί
hateful,
3404
misountes
μισοῦντες
hating
240
allēlous
ἀλλήλους
one another.
4.
3753//1161
hote de
ὅτε δὲ
But when
3588


the
5544
chrēstotēs
χρηστότης
kindness
2532
kai
καὶ
and
3588


the
5363
philanthrōpia
φιλανθρωπία
love for man
2014
epephanē
ἐπεφάνη
appeared
3588
tou
τοῦ
of the
4990
sōtēros
σωτῆρος
saviour
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us,
2316
theou
θεοῦ
God,
5.
3756
ouk
οὐκ
Not
1537
ex
ἐξ
by
2041
ergōn
ἔργων
works
3588
tōn
τῶν
of the
1722
en
ἐν
in
1343
dikaiosunē
δικαιοσύνῃ
righteousness
3739
hōn
ὧν
which
4160
epoiēsamen
ἐποιήσαμεν
have done
2249
hēmeis
ἡμεῖς
we,
235
alla
ἀλλὰ
but
2596
kata
κατὰ
according to
3588
ton
τὸν
the
848
autou
αὐτοῦ
of him
1656
eleon
ἔλεον
mercy,
4982
esōsen
ἔσωσεν
he saved
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
1223
dia
διὰ
through
3067
loutrou
λουτροῦ
the washing
3824
palingenesias
παλιγγενεσίας
of regeneration
2532
kai
καὶ
and
342
anakainōseōs
ἀνακαινώσεως
renewing
4151
pneumatos
πνεύματος
of the Spirit
40
hagiou
ἁγίου
Holy,
6.
3739
hou
οὗ
Which
1632
execheen
ἐξέχεεν
he poured out
1909
eph'
ἐφ'
on
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
4146
plousiōs
πλουσίως
richly
1223
dia
διὰ
through
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ
3588
tou
τοῦ
the
4990
sōtēros
σωτῆρος
saviour
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us;
7.
2443
hina
ἵνα
That
1344
dikaiōthentes
δικαιωθέντες
having been justified
3588

τῇ
by the
1565
ekeinou
ἐκείνου
of that one
5485
chariti
χάριτι
grace,
2818
klēronomoi
κληρονόμοι
heirs
1096
genōmetha
γενώμεθα
we would become
2596
kat'
κατ'
according to
1680
elpida
ἐλπίδα
the hope
2222
zōēs
ζωῆς
of life
166
aiōniou
αἰωνίου
eternal.
8.
4103
pistos
πιστὸς
Faithful


 
is
3588
ho

the
3056
logos
λόγος
word,
2532
kai
καὶ
and
4012
peri
περὶ
concerning
3778
toutōn
τούτων
these things
1014
boulomai
βούλομαί
I want
4571
se
σε
you
1226
diabebaiousthai
διαβεβαιοῦσθαι
to strongly affirm,
2443
hina
ἵνα
that
5431
phrontidzōsin
φροντίζωσιν
might think
2570
kalōn
καλῶν
good
2041
ergōn
ἔργων
works
4291
proistasthai
προΐστασθαι
to maintain
3588
hoi
οἱ
those
4100
pepisteukotes
πεπιστευκότες
having believed
3588

τῷ
the
2316
theō
θεῷ
God.
5023
tauta
ταῦτά
These
2076
estin
ἐστιν
are
3588
ta
τὰ
the
2570
kala
καλὰ
good
2532
kai
καὶ
and
5624
ōphelima
ὠφέλιμα
profitable
3588
tois
τοῖς
to the
444
anthrōpois
ἀνθρώποις
men.
9.
3474//1161
mōras de
μωρὰς δὲ
But foolish
2214
zētēseis
ζητήσεις
questions,
2532
kai
καὶ
and
1076
genealogias
γενεαλογίας
genealogies,
2532
kai
καὶ
and
2054
ereis
ἔρεις
strife,
2532
kai
καὶ
and
3163
machas
μάχας
contentions
3544
nomikas
νομικὰς
of law
4026
periistaso
περιΐστασο
avoid,
1526//1063
eisin gar
εἰσὶν γὰρ
for they are
512
anōpheleis
ἀνωφελεῖς
unprofitable
2532
kai
καὶ
and
3152
mataioi
μάταιοι
vain.
10.
141
hairetikon
αἱρετικὸν
A heretic
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
man
3326
meta
μετὰ
after
3391
mian
μίαν
one
2532
kai
καὶ
and
1208
deuteran
δευτέραν
a second
3559
nouthesian
νουθεσίαν
admonition
3868
paraitou
παραιτοῦ
refuse;
11.
1492
eidōs
εἰδὼς
Knowing
3754
hoti
ὅτι
that
1612
exestraptai
ἐξέστραπται
has been turned away
3588
ho

the
5108
toioutos
τοιοῦτος
such a one,
2532
kai
καὶ
and
264
hamartanei
ἁμαρτάνει
sins
5607
ōn
ὢν
being
843
autokatakritos
αὐτοκατάκριτος
self-condemned.
12.
3752
hotan
ὅταν
When
3992
pempsō
πέμψω
I shall send
734
artemān
ἀρτεμᾶν
Artimas
4314
pros
πρὸς
to
4571
se
σὲ
you,
2228
ē

or
5190
tuchikon
τυχικόν
Tychichus,
4704
spoudason
σπούδασον
be diligent
2064
elthein
ἐλθεῖν
to come
4314
pros
πρός
to
3165
me
με
me
1519
eis
εἰς
in
3533
nikopolin
νικόπολιν
Nicopolis;
1563//1063
ekei gar
ἐκεῖ γὰρ
for there
2919
kekrika
κέκρικα
I have decided
3914
paracheimasai
παραχειμάσαι
to winter.
13.
2211
zēnān
ζηνᾶν
Zenas
3588
ton
τὸν
the
3544
nomikon
νομικὸν
lawyer
2532
kai
καὶ
and
625
appolō
ἀπολλῶ
Apollus
4709
spoudaiōs
σπουδαίως
diligently
4311
propempson
πρόπεμψον
set forward
2443
hina
ἵνα
that
3367
mēden
μηδὲν
nothing
846
autois
αὐτοῖς
to them
3007
leipē
λείπῃ
may be lacking.
14.
3129//1161
manthanetōsan de
μανθανέτωσαν δὲ
And let learn
2532
kai
καὶ
also
3588//2251
hoi hēmeteroi
οἱ ἡμέτεροι
our own
2570
kalōn
καλῶν
good
2041
ergōn
ἔργων
works
4291
proistasthai
προΐστασθαι
to maintain
1519
eis
εἰς
for
3588
tas
τὰς
the
316
anankaias
ἀναγκαίας
necessary
5532
chreias
χρείας
needs,
2443
hina
ἵνα
that
3361

μὴ
not
5600
ōsin
ὦσιν
they may be
175
akarpoi
ἄκαρποι
without fruit.
15.
782
aspadzontai
ἀσπάζονταί
Greet
4571
se
σε
you,
3588
hoi
οἱ
those
3326
met'
μετ'
with
1700
emou
ἐμοῦ
me
3956
pantes
πάντες
all.
782
aspasai
ἄσπασαι
Greet
3588
tous
τοὺς
those
5368
philountas
φιλοῦντας
loving
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
1722
en
ἐν
in
4102
pistei
πίστει
the faith.
3588


The
4585
charis
χάρις
grace


 
be
3326
meta
μετὰ
with
3956
pantōn
πάντων
all
5216
humōn
ὑμῶν
of you.
281
amēn
ἀμήν
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 3 || Philemon ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top