Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 THESSALONIANS Chapter 2

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Thessalonians chapter 2.

YOUTUBE VIDEO The Book of 1 THESSALONIANS - 14 Minutes

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 ||

1 THESSALONIANS Chapter 2

1.
846//1063
autoi gar
αὐτοὶ γὰρ
PPr-3NMP//Conj
For yourselves
1492
oidate
οἴδατε
V-2PRAI
you know,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1529
eisodon
εἴσοδον
N-AFS
entrance
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the entrance
4314
pros
πρὸς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
3754
hoti
ὅτι
Conj
that
3756
ou
οὐ
Adv
not
2756
kenē
κενὴ
Adj-NFS
vain
1096
gegonen
γέγονεν
V-3SRAI
it has been.
2.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
But
2532
kai
καὶ
Conj
also,
4310
propathontes
προπαθόντες
V-NMP-AAP
having suffered before
2532
kai
καὶ
Conj
and
5195
hubristhentes
ὑβρισθέντες
V-NMP-APP
been spitefully treated
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
1492
oidate
οἴδατε
V-2PRAI
you know
1722
en
ἐν
Prep
at
5375
philippois
φιλίπποις
N-DMP
Philippi,
3955
eparrēsiasametha
ἐπαῤῥησιασάμεθα
V-1PADI
we were bold
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2980
lalēsai
λαλῆσαι
V-AAN
to speak
4314
pros
πρὸς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
N-ANS
gospel
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
1722
en
ἐν
Prep
in
4183
pollō
πολλῷ
Adj-DMS
much
73
agōni
ἀγῶνι
N-DMS
conflict.
3.
3588//1063
hē gar
ἡ γὰρ
Art-NFS//Conj
For the
3874
paraklēsis
παράκλησις
N-NFS
exhortation
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us was
3756
ouk
οὐκ
Adv
not
1537
ek
ἐκ
Prep
out of
4106
planēs
πλάνης
N-GFS
deceit,
3761
oude
οὐδὲ
Adv
nor
1537
ex
ἐξ
Prep
out of
167
akatharsias
ἀκαθαρσίας
N-GFS
uncleanness,
3777
oute
οὐτὲ
Conj
nor
1722
en
ἐν
Prep
in
1388
dolō
δόλῳ
N-DMS
guile;
4.
235
alla
ἀλλὰ
Conj
But
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
1381
dedokimasmetha
δεδοκιμάσμεθα
V-1PPPI
having been approved
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God
4100
pisteuthēnai
πιστευθῆναι
V-APN
to believe
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
N-ANS
gospel,
3779
houtōs
οὕτως
Adv
thus
2980
laloumen
λαλοῦμεν
V-1PPAI
we speak,
3756
ouch
οὐχ
Adv
not
5613
hōs
ὡς
Adv
as
444
anthrōpois
ἀνθρώποις
N-DMP
men
700
areskontes
ἀρέσκοντες
V-NMP-PAP
pleasing,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
3588

τῷ
Art-DMS
the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God,
3588

τῷ
Art-DMS
the God
1381
dokimadzonti
δοκιμάζοντι
V-DMS-PAP
approving
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
2588
kardias
καρδίας
N-AFP
hearts
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us.
5.
3777//1063
oute gar
οὔτε γάρ
Conj//Conj
For neither
4218
pote
ποτε
Prt
at any time
1722
en
ἐν
Prep
with
3056
logō
λόγῳ
N-DMS
a word
2850
kolakeias
κολακείας
N-GFS
of flattery
1096
egenēthēmen
ἐγενήθημεν
V-1PADI
we were,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
as
1492
oidate
οἴδατε
V-2PRAI
you know,
3777
oute
οὔτε
Conj
nor
1722
en
ἐν
Prep
with
4392
prophasei
προφάσει
N-DFS
a pretence
4124
pleonexias
πλεονεξίας
N-GFS
of covetousness,
2316
theos
θεὸς
N-NMS
God is
3144
martus
μάρτυς
N-NMS
witness.
6.
3777
oute
οὔτε
Conj
Nor
2212
zētountes
ζητοῦντες
V-NMP-PAP
seeking
1537
ex
ἐξ
Prep
from
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
men
1391
doxan
δόξαν
N-AFS
glory,
3777
oute
οὔτε
Conj
nor
575
aph'
ἀφ᾽
Prep
from
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you,
3777
oute
οὔτε
Conj
nor
575
ap'
ἀπ᾽
Prep
from
243
allōn
ἄλλων
Adj-GMP
others,
1410
dunamenoi
δυνάμενοι
V-NMP-PDP
being able
1722
en
ἐν
Prep
with
922
barei
βάρει
N-DNS
a burden
1511
einai
εἶναι
V-PAN
to be
5613
hōs
ὥς
Adv
as
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ's
652
apostoloi
ἀπόστολοι
N-NMP
apostles.
7.
235
all'
ἀλλ᾽
Conj
But
1096
egenēthēmen
ἐγενήθημεν
V-1PADI
we were
2261
ēpioi
ἤπιοι
Adj-NMP
gentle
1722
en
ἐν
Prep
in
3319
mesō
μέσῳ
Adj-DNS
the midst
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
302
an
ἂν
Prt
ever
5162
trophos
τροφὸς
N-NFS
a nurse
2282
thalpē
θάλπῃ
V-3SPAS
would cherish
3588
ta
τὰ
Art-ANP
the
1438
heautēs
ἑαυτῆς
RfPr-3GFS
of herself
5043
tekna
τέκνα
N-ANP
children.
8.
3779
houtōs
οὕτως
Adv
Thus,
2442
himeiromenoi
ἱμειρόμενοι
V-NMP-PMP
longing
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
for you,
2106
eudokoumen
εὐδοκοῦμεν
V-1PIAI
we were pleased
3330
metadounai
μεταδοῦναι
V-AAN
to share
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
with you
3756
ou
οὐ
Adv
not
3440
monon
μόνον
Adv
only
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
N-ANS
gospel
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2532
kai
καὶ
Conj
also
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
1438
heautōn
ἑαυτῶν
RfPr-3GMP
of ourselves
5590
psuchas
ψυχάς
N-AFP
souls,
1360
dioti
διότι
Conj
because


 

you are
27
agapētoi
ἀγαπητοὶ
Adj-NMP
beloved
2254
hēmīn
ἡμῖν
PPr-1DMP
to us.
9.
3421//1063
mnēmoneuete gar
μνημονεύετε γάρ
V-2PPAI//Conj
For you remember,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2873
kopon
κόπον
N-AMS
labour
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
3449
mochthon
μόχθον
N-AMS
travail,
3571//1063
nuktos gar
νυκτὸς γάρ
N-GFS//Conj
for night
2532
kai
καὶ
Conj
and
2250
hēmeras
ἡμέρας
N-GFS
day
2038
ergadzomenoi
ἐργαζόμενοι
V-NMP-PDP
working,
4314
pros
πρὸς
Prep
so that
3588
to
τὸ
Art-ANS
-
3361

μὴ
Adv
not
1912
epibarēsai
ἐπιβαρῆσαί
V-AAN
to burden
5100
tina
τινα
IdPr-AMS
any
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
2784
ekēruxamen
ἐκηρύξαμεν
V-AAN
we proclaimed
1519
eis
εἰς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
2098
euangelion
εὐαγγέλιον
N-ANS
gospel
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God.
10.
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
You are
3144
martures
μάρτυρες
N-NMP
witnesses
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
ho

Art-NMS
the
2316
theos
θεός
N-NMS
God,
5613
hōs
ὡς
Adv
how
3743
hosiōs
ὁσίως
Adv
holily
2532
kai
καὶ
Conj
and
1346
dikaiōs
δικαίως
Adv
righteously
2532
kai
καὶ
Conj
and
274
amemptōs
ἀμέμπτως
Adv
blamelessly
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
to you,
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
4100
pisteuousin
πιστεύουσιν
V-DMP-PAP
believing,
1096
egenēthēmen
ἐγενήθημεν
V-1PADI
we were,
11.
2509
kathaper
καθάπερ
Adv
Even as
1492
oidate
οἴδατε
V-2PRAI
you know
5613
hōs
ὡς
Adv
how
1520
hena
ἕνα
NAdj-AMS
one
1538
hekaston
ἕκαστον
Adj-AMS
each
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you,
5613
hōs
ὡς
Adv
as
3962
patēr
πατὴρ
N-NMS
a Father


 

does
5043
tekna
τέκνα
N-ANP
children
1438
heautou
ἑαυτοῦ
RfPr-3GMS
of himself,
3870
parakalountes
παρακαλοῦντες
V-NMP-PAP
exhorting
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
2532
kai
καί
Conj
and
3888
paramuthoumenoi
παραμυθούμενοι
V-NMP-PDP
comforting
2532
kai
καί
Conj
and
3140
marturoumenoi
μαρτυρούμενοι
V-NMP-PMP
testifying,
12.
1519
eis
εἰς
Prep
For
3588//4043
to peripatēsai
τὸ περιπατῆσαι
Art-ANS//V-PAN
to walk
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
516
axiōs
ἀξίως
Adv
worthily
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the God
2564
kalountos
καλοῦντος
V-GMS-PAP
calling
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you
1519
eis
εἰς
Prep
into
3588
tēn
τὴν
Art-AFS
the
1438
heautou
ἑαυτοῦ
RfPr-3GMS
of him
932
basileian
βασιλείαν
N-AFS
kingdom
2532
kai
καὶ
Conj
and
1391
doxan
δόξαν
N-AFS
glory.
13.
1223
dia
διὰ
Prep
Because of
5124
touto
τοῦτο
DPr-ANS
this,
2532
kai
καὶ
Conj
also
2249
hēmeis
ἡμεῖς
PPr-1NMP
we
2168
eucharistoumen
εὐχαριστοῦμεν
V-1PPAI
give thanks
3588

τῷ
Art-DMS
to the
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
89
adialeiptōs
ἀδιαλείπτως
Adv
without ceasing,
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
3880
paralabontes
παραλαβόντες
V-NMP-AAP
having received
3056
logon
λόγον
N-AMS
the word
189
akoēs
ἀκοῆς
N-GFS
heard
3844
par'
παρ᾽
Prep
from
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
us
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
1209
edexasthe
ἐδέξασθε
V-2PADI
you received it
3756
ou
οὐ
Adv
not
3056
logon
λόγον
N-AMS
as the word
444
anthrōpōn
ἀνθρώπων
N-GMP
of men,
235
alla
ἀλλὰ
Conj
but
2531
akathōs
καθώς
Adv
even as
1510
estin
ἐστιν
V-3SPAI
it is
230
alēthōs
ἀληθῶς
Adv
truly
3056
logon
λόγον
N-AMS
the word
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
of God,
3739
hos
ὃς
RlPr-NMS
which
2532
kai
καὶ
Conj
also
1754
energeitai
ἐνεργεῖται
V-3SPMI
works
1722
en
ἐν
Prep
in
5213
humīn
ὑμῖν
PPr-2DMP
you,
3588
tois
τοῖς
Art-DMP
those
4100
pisteuousin
πιστεύουσιν
V-DMP-PAP
believing.
14.
5210//1063
humeis gar
ὑμεῖς γὰρ
PPr-2NMP//Conj
For you
3402
mimētai
μιμηταὶ
N-NMP
imitators
1096
egenēthēte
ἐγενήθητε
V-2PADI
became,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
of the
1577
ekklēsiōn
ἐκκλησιῶν
N-GFP
churches
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
of the
2316
theou
θεοῦ
N-GMS
God,
3588
tōn
τῶν
Art-GFP
those
1510
ousōn
οὐσῶν
V-GFP-PAP
being
1722
en
ἐν
Prep
in
3588

τῇ
Art-DFS
the
2449
youdaia
ἰουδαίᾳ
N-DFS
Judea
1722
en
ἐν
Prep
in
5547
christō
χριστῷ
N-DMS
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-DMS
Jesus,
3754
hoti
ὅτι
Conj
because
5024
tauta
ταῦτα
DPr-ANP
these things
3958
epathete
ἐπάθετε
V-2PAAI
suffered
2532
kai
καὶ
Conj
also
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588///2398
tōn idiōn
τῶν ἰδίων
Art-GMP//Adj-GMP
your own
4853
sumphuletōn
συμφυλετῶν
N-GMP
countrymen,
2531
kathōs
καθὼς
Adv
even as
2532
kai
καὶ
Conj
also
846
autoi
αὐτοὶ
PPr-3NMP
they
5259
hupo
ὑπὸ
Prep
by
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
the
2453
youdaiōn
ἰουδαίων
Adj-GMP
Jews,
15.
3588
tōn
τῶν
Art-GMP
Those
2532
kai
καὶ
Conj
both
3588
ton
τὸν
Art-AMS
the
2962
kurion
κύριον
N-AMS
Lord
615
apokeinantōn
ἀποκτεινάντων
V-GMP-PAP
having killed
2424
yēsoun
ἰησοῦν
N-AMS
Jesus
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588
tous
τοὺς
Art-AMP
their
2398
idious
ἰδίους
Adj-AMP
own
4396
prophētas
προφήτας
N-AMP
prophets,
2532
kai
καὶ
Conj
and
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
us
1559
ekdiōxantōn
ἐκδιωξάντων
V-GMP-PAP
drove out,
2532
kai
καὶ
Conj
and
2316
theō
θεῷ
N-DMS
God
3361

μὴ
Adv
not
700
areskontōn
ἀρεσκόντων
V-GMP-PAP
pleasing,
2532
kai
καὶ
Conj
and
3956
pāsin
πᾶσιν
Adj-DMP
to all
444
anthrōpois
ἀνθρώποις
N-DMP
men
1727
enantiōn
ἐναντίων
Adj-GMP
contrary;
16.
2967
kōluontōn
κωλυόντων
V-GMP-PAP
Forbidding
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us
3588
tois
τοῖς
Art-DNP
to the
1484
ethnesin
ἔθνεσιν
N-DNP
Gentiles
2980
lalēsai
λαλῆσαι
V-AAN
to speak
2443
hina
ἵνα
Conj
that
4983
sōthōsin
σωθῶσιν
V-3PAPS
they may be saved;
1519
eis
εἰς
Prep
to
3588//378
to anaplērōsai
τὸ ἀναπληρῶσαι
Art-ANS//V-AAN
fill up
848
autōn
αὐτῶν
PPr-3GMP
of them
3588
tas
τὰς
Art-AFP
the
266
hamartias
ἁμαρτίας
N-AFP
sins
3842
pantote
πάντοτε
Adv
always,
5348//1161
ephthasen de
ἔφθασεν δὲ
V-3SAAI//Conj
and has come
1909
ep'
ἐπ᾽
Prep
upon
846
autous
αὐτοὺς
PPr-3AMP
them
3588


Art-NFS
the
3709
orgē
ὀργὴ
N-NFS
wrath
1519
eis
εἰς
Prep
to
5056
telos
τέλος
N-NNS
the end.
17.
4704//1161
hēmeis de
ἡμεῖς δέ
PPr-1NMP//Conj
But we,
80
adelphoi
ἀδελφοί
N-VMP
brothers,
642
aporphanisthentes
ἀπορφανισθέντες
V-NMP-APP
having been orphaned
575
aph'
ἀφ᾽
Prep
from
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
you
4314
pros
πρὸς
Prep
for
2540
kairon
καιρὸν
N-AMS
a time
5610
hōras
ὥρας
N-GFS
of an hour
4383
prosōpō
προσώπῳ
N-DNS
in face,


 

but
3756
ou
οὐ
Adv
not
2588
kardia
καρδίᾳ
N-DFS
in heart,
4056
perissterōs
περισσοτέρως
Adv
much more
4704
espoudasamen
ἐσπουδάσαμεν
V-1PAAI
we were diligent
3588
to
τὸ
Art-ANS
the
4383
prosōpon
πρόσωπον
N-ANS
face
5216
humōn
ὑμῶν
PPr-2GMP
of you
1492
idein
ἰδεῖν
V-AAN
to see
1722
en
ἐν
Prep
with
4183
pollē
πολλῇ
Adj-DFS
much
1939
epithumia
ἐπιθυμίᾳ
N-DFS
desire.
18.
1352
dio
διό
Conj
Therefore,
2309
ēthelēsamen
ἠθελήσαμεν
V-1PAAI
we wanted
2064
elthein
ἐλθεῖν
V-AAN
to come
4314
pros
πρὸς
Prep
to
5209
humās
ὑμᾶς
PPr-2AMP
you,
1473
egō
ἐγὼ
PPr-1NMS
I
3303
men
μὲν
Prt
indeed
3972
paulos
παῦλος
N-NMS
Paul
2532
kai
καὶ
Conj
both
530
hapax
ἅπαξ
Adv
once
2532
kai
καὶ
Conj
and
1354
dis
δίς
NAdv
twice,
2532
kai
καὶ
Conj
and
1465
enekopsen
ἐνέκοψεν
V-3SAAI
hindered
2248
hēmās
ἡμᾶς
PPr-1AMP
us
3588
ho

Art-NMS
the
4567
satanās
σατανᾶς
N-NMS
Satan.
19.
5101//1063
tis gar
τίς γὰρ
ItPr-NMS//Conj
For who is
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
our
1680
elpis
ἐλπὶς
N-NFS
hope
2228
ē

Conj
or
5479
chara
χαρὰ
N-NFS
joy
2228
ē

Conj
or
4735
stephanos
στέφανος
N-NMS
crown
2746
kauchēseōs
καυχήσεως
N-GFS
of boasting?
2228
ē

Conj
Or


 

is it
3780
ouchi
οὐχὶ
Adv
not
2532
kai
καὶ
Conj
even
5210
humeis
ὑμεῖς
PPr-2NMP
you
1715
emprosthen
ἔμπροσθεν
Adv
before
3588
tou
τοῦ
Art-GMS
the
2962
kuriou
κυρίου
N-GMS
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
N-GMS
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
N-GMS
Christ,
1722
en
ἐν
Prep
at
3588

τῇ
Art-DFS
the
848
autou
αὐτοῦ
PPr-3GMS
of him
3952
parousia
παρουσίᾳ
N-DFS
coming?
20.
5210//1063
humeis gar
ὑμεῖς γάρ
PPr-2NMP//Conj
For you
2075
este
ἐστε
V-2PPAI
are
3588


Art-NFS
the
1391
doxa
δόξα
N-NFS
glory
2257
hēmōn
ἡμῶν
PPr-1GMP
of us
2532
kai
καὶ
Conj
and
3588


Art-NFS
the
5479
chara
χαρά
N-NFS
joy.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 2 || 03 || 04 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top