Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 THESSALONIANS Chapter 4

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Thessalonians chapter 4.

YOUTUBE VIDEO The Book of 1 THESSALONIANS - 14 Minutes

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 || 05 ||

1 THESSALONIANS Chapter 4

1.
3588
to
τὸ
For the
115
loipon
λοιπὸν
rest
3767
oun
οὖν
then,
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
2065
erōtōmen
ἐρωτῶμεν
we ask
5209
humās
ὑμᾶς
you
2532
kai
καὶ
and
3870
parakaloumen
παρακαλοῦμεν
we exhort
1722
en
ἐν
in
2962
kuriō
κυρίῳ
the Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus,
2531
kathōs
καθὼς
even as
3880
parelabete
παρελάβετε
you received
3844
par'
παρ᾽
from
2257
hēmōn
ἡμῶν
us,
3588
to
τὸ
-
4459
pōs
πῶς
how
1163
dei
δεῖ
it is necessary
5209
humās
ὑμᾶς
for you
4043
peripatein
περιπατεῖν
to walk
2532
kai
καὶ
and
700
areskein
ἀρέσκειν
to please
2316
theō
θεῷ
God,
2443
hina
ἵνα
that
4052
perisseuēte
περισσεύητε
you could abound
3123
māllon
μᾶλλον
more.
2.
1492//1063
oidate gar
οἴδατε γὰρ
For you know
5100
tinas
τίνας
what
3852
parangelias
παραγγελίας
commandments
1325
edōkamen
ἐδώκαμεν
we gave
5213
humīn
ὑμῖν
to you
1223
dia
διὰ
through
3588
tou
τοῦ
the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus.
3.
5124//1063
touto gar
τοῦτο γάρ
For this
2076
estin
ἐστιν
is
2307
thelēma
θέλημα
the will
3588
tou
τοῦ
of the
2316
theou
θεοῦ
God,
3588
ho

the
38
hagiasmos
ἁγιασμὸς
holiness
5216
humōn
ὑμῶν
of you,
567
apechesthai
ἀπέχεσθαι
to abstain
5209
humās
ὑμᾶς
you
575
apo
ἀπὸ
from
3588
tēs
τῆς
the
4202
porneias
πορνείας
fornication,
4.
1492
eidenai
εἰδέναι
To know
1538
hekaston
ἕκαστον
each
5216
humōn
ὑμῶν
of you
3588
to
τὸ
the
1438
heautou
ἑαυτοῦ
of him
4632
skeuos
σκεῦος
vessel,


 
how
2932
ktāsthai
κτᾶσθαι
to possess
1722
en
ἐν
in
38
hagiasmō
ἁγιασμῷ
holiness
2532
kai
καὶ
and
5092
timē
τιμῇ
honour,
5.
3361

μὴ
Not
1722
en
ἐν
in
3806
pathei
πάθει
passion
1939
epithumias
ἐπιθυμίας
of lust,
2509
kathaper
καθάπερ
even as
2532
kai
καὶ
also
3588
ta
τὰ
the
1484
ethnē
ἔθνη
Gentiles,
3588
ta
τὰ
those
3361

μὴ
not
1492
eidota
εἰδότα
knowing
3588
ton
τὸν
the
2316
theon
θεόν
God.
6.
3588//3361//5233
to mē huperbainein
τὸ μὴ ὑπερβαίνειν
Not to go beyond
2532
kai
καὶ
and
4122
pleonektein
πλεονεκτεῖν
to take advantage of
1722
en
ἐν
in
3588

τῷ
the
4229
pragmati
πράγματι
matter
3588
ton
τὸν
the
80
adelphon
ἀδελφὸν
brother
848
autou
αὐτοῦ
of him,
1360
dioti
διότι
because
1558
ekdikos
ἔκδικος
the avenger


 
is
3588
ho

the
2962
kurios
κύριος
Lord
4012
peri
περὶ
concerning
3956
pantōn
πάντων
of all
3778
toutōn
τούτων
these,
2531
kathōs
καθὼς
even as
2532
kai
καὶ
also
4277
proeipamen
προείπαμεν
we told before
5213
humīn
ὑμῖν
to you,
2532
kai
καὶ
and
1263
diemarturametha
διεμαρτυράμεθα
testified.
7.
3756//1063
ou gar
οὐ γὰρ
For not
2564
ekalesen
ἐκάλεσεν
did call
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
3588
ho

the
2316
theos
θεὸς
God
1909
epi
ἐπὶ
to
167
akatharsia
ἀκαθαρσίᾳ
uncleanness,
235
all'
ἀλλ᾽
but
1722
en
ἐν
in
38
hagiasmō
ἁγιασμῷ
holiness.
8.
5105
toigaroun
τοιγαροῦν
Therefore,
3588
ho

the one
114
athetōn
ἀθετῶν
who rejects
3756
ouk
οὐκ
not
444
anthrōpon
ἄνθρωπον
man
114
athetei
ἀθετεῖ
does reject,
235
alla
ἀλλὰ
but
3588
ton
τὸν
the
2316
theon
θεὸν
God,
3588
ton
τὸν
the God
2532
kai
καὶ
also
1325
donta
δόντα
giving
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
Spirit
848
autou
αὐτοῦ
of him,
3588
to
τὸ
the
40
hagion
ἅγιον
Holy


 
Spirit
1519
eis
εἰς
to
2248
hēmās
ἡμᾶς
us.
9.
4012//1161
peri de
περὶ δὲ
And concerning
3588
tēs
τῆς
the
5360
philadelphias
φιλαδελφίας
brotherly love,
3756
ou
οὐ
no
5532
chreian
χρείαν
need
2192
echete
ἔχετε
you have


 
for me
1125
graphein
γράφειν
to write
5213
humīn
ὑμῖν
to you,
846//1063
autoi gar
αὐτοὶ γὰρ
for yourselves
5210
humeis
ὑμεῖς
you
2312
theodidaktoi
θεοδίδακτοί
taught by God
2075
este
ἐστε
are
1519
eis
εἰς
for
3588//25
to agapān
τὸ ἀγαπᾶν
to love
240
allēlous
ἀλλήλους
one another;
10.
2532//1063
kai gar
καὶ γὰρ
For also
4160
poieite
ποιεῖτε
you do
846
auto
αὐτὸ
it
1519
eis
εἰς
to
3956
pantas
πάντας
all
3588
tous
τοὺς
the
80
adelphous
ἀδελφοὺς
brothers,
3588
tous
τοὺς
those
1722
en
ἐν
in
3650
holē
ὅλῃ
the whole
3588

τῇ
the
3109
makedonia
μακεδονίᾳ
Macedonia.
3870//1161
parakaloumen de
παρακαλοῦμεν δὲ
But we exhort
5209
humās
ὑμᾶς
you
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers
4052
perisseuein
περισσεύειν
to abound
3123
māllon
μᾶλλον
more,
11.
2532
kai
καὶ
And
5389
philotimeisthai
φιλοτιμεῖσθαι
to try to excel
3370
hēsuchadzein
ἡσυχάζειν
to be quiet,
2532
kai
καὶ
and
4238
prassein
πράσσειν
to do
3588
ta
τὰ
the
2398
idia
ἴδια
own


 
things of you,
2532
kai
καὶ
and
2036
ergadzesthai
ἐργάζεσθαι
to work with
3588
tais
ταῖς
the
2398
idiais
ἰδίαις
own
5495
chersin
χερσὶν
hands
5216
humōn
ὑμῶν
of you,
2531
kathōs
καθὼς
as
5213
humīn
ὑμῖν
you
3853
parēngeilamen
παρηγγείλαμεν
we commanded,
12.
2443
hina
ἵνα
That
4043
peripatēte
περιπατῆτε
you may walk
2156
euschēmonōs
εὐσχημόνως
honourably
4314
pros
πρὸς
towards
3588
tous
τοὺς
those
1854
exō
ἔξω
outside,
2532
kai
καὶ
and
3367
mēdenos
μηδενὸς
of nothing
5532
chreian
χρείαν
need
2192
echēte
ἔχητε
may you have.
13.
3756//2309//1161
ou thelō de
οὐ θέλω δὲ
But I do not want
5209
humās
ὑμᾶς
you
50
agnoein
ἀγνοεῖν
to be ignorant
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
4012
peri
περὶ
concerning
3588
tōn
τῶν
those
2837
kekoimēmenōn
κεκοιμημένων
who are asleep,
2443
hina
ἵνα
that
3361

μὴ
not
3076
lupēsthe
λυπῆσθε
you sorrow
2531
kathōs
καθὼς
even as
2532
kai
καὶ
also
3588
hoi
οἱ
the
3062
loipoi
λοιποὶ
rest,
3588
hoi
οἱ
those
3361

μὴ
not
2192
echontes
ἔχοντες
having
1680
elpida
ἐλπίδα
hope.
14.
1487//1063
ei gar
εἰ γὰρ
For if
4100
pisteuomen
πιστεύομεν
we believe
3754
hoti
ὅτι
that
2424
yēsous
ἰησοῦς
Jesus
599
apethanen
ἀπέθανεν
died
2532
kai
καὶ
and
450
anestē
ἀνέστη
rose again,
3779
houtōs
οὕτως
so
2532
kai
καὶ
also
3588
ho

the
2316
theos
θεὸς
God,
3588
tous
τοὺς
those
2837
koimēthentas
κοιμηθέντας
who were asleep
1223
dia
διὰ
through
3588
tou
τοῦ
the
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
71
axei
ἄξει
will bring
4862
sun
σὺν
with
846
autō
αὐτῷ
him.
15.
5124//1063
touto gar
τοῦτο γὰρ
For this
5213
humīn
ὑμῖν
to you
3004
legomen
λέγομεν
we say
1722
en
ἐν
by
3056
logō
λόγῳ
a word
2962
kuriou
κυρίου
from the Lord,
3754
hoti
ὅτι
that
2249
hēmeis
ἡμεῖς
we,
3588
hoi
οἱ
the
2198
zōntes
ζῶντες
living,
3588
hoi
οἱ
the ones
450
perileipomenoi
περιλειπόμενοι
remaining,
1519
eis
εἰς
to
3588
tēn
τὴν
the
3952
parousian
παρουσίαν
coming
3588
tou
τοῦ
of the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
5348
phthasōmen
φθάσωμεν
shall precede
3588
tous
τοὺς
those
2837
koimēthentas
κοιμηθέντας
who were asleep.
16.
3754
hoti
ὅτι
For
846
autos
αὐτὸς
himself
3588
ho

the
2962
kurios
κύριος
Lord,
1722
en
ἐν
with
2752
keleusmati
κελεύσματι
a loud command,
1722
en
ἐν
with
5456
phōnē
φωνῇ
the voice
743
archangelou
ἀρχαγγέλου
of an archangel,
2532
kai
καὶ
and
1722
en
ἐν
with
4536
salpingi
σάλπιγγι
the trumpet
2316
theou
θεοῦ
of God,
2597
katabēsetai
καταβήσεται
shall come down
575
ap'
ἀπ᾽
from
2772
ouranou
οὐρανοῦ
heaven,
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
the
3498
nekroi
νεκροὶ
dead
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
450
anastēsontai
ἀναστήσονται
shall rise
4412
prōton
πρῶτον
first.
17.
1899
epeita
ἔπειτα
Then
2249
hēmeis
ἡμεῖς
we,
3588
hoi
οἱ
the
2198
zōntes
ζῶντες
living,
3588
hoi
οἱ
the ones
450
perileipomenoi
περιλειπόμενοι
remaining,
260
hama
ἅμα
together
4862
sun
σὺν
with
846
autois
αὐτοῖς
them
726
harpagēsometha
ἁρπαγησόμεθα
will be caught up
1722
en
ἐν
in
3507
nephelais
νεφέλαις
the clouds
1519
eis
εἰς
to
529
apantēsin
ἀπάντησιν
a meeting
3588
tou
τοῦ
of the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
1519
eis
εἰς
in
109
aera
ἀέρα
the air,
2532
kai
καὶ
and
3779
houtōs
οὕτως
so
3842
pantote
πάντοτε
always
4862
sun
σὺν
with
2962
kuriō
κυρίῳ
the Lord
2071
esometha
ἐσόμεθα
we shall be.
18.
5620
hōste
ὥστε
So then,
3870
parakaleite
παρακαλεῖτε
encourage
240
allēlous
ἀλλήλους
one another
1722
en
ἐν
with
3588
tois
τοῖς
the
3056
logois
λόγοις
words
5125
toutois
τούτοις
these.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 4 || 05 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top