Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 1 THESSALONIANS Chapter 5

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 1 Thessalonians chapter 5.

YOUTUBE VIDEO The Book of 1 THESSALONIANS - 14 Minutes

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 04 || 5 ||

1 THESSALONIANS Chapter 5

1.
4012//1161
peri de
περὶ δὲ
And concerning
3588
tōn
τῶν
the
5550
chronōn
χρόνων
times
2532
kai
καὶ
and
3588
tōn
τῶν
the
2540
kairōn
καιρῶν
seasons,
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
3756
ou
οὐ
not
5532
chreian
χρείαν
need
2192
echete
ἔχετε
you have
5213
humīn
ὑμῖν
to you
1125
graphesthai
γράφεσθαι
to be written.
2.
846//1063
autoi gar
αὐτοὶ γὰρ
For them
199
akribōs
ἀκριβῶς
accurately
1492
oidate
οἴδατε
you know,
3754
hoti
ὅτι
that
3588


the
2250
hēmera
ἡμέρα
day
2962
kuriou
κυρίου
of the Lord
5613
hōs
ὡς
as
2812
kleptēs
κλέπτης
a thief
1722
en
ἐν
in
3571
nukti
νυκτὶ
the night
3779
houtōs
οὕτως
so
2064
erchetai
ἔρχεται
comes;
3.
3752//1063
hotan gar
ὅταν γὰρ
For when
3004
legōsin
λέγωσιν
they say,
1515
eirēnē
εἰρήνη
Peace
2532
kai
καὶ
and
803
asphaleia
ἀσφάλεια
safety,
5119
tote
τότε
Then
160
aiphnidios
αἰφνίδιος
sudden
846
autois
αὐτοῖς
them
2186
ephistatai
ἐφίσταται
comes on
3639
olethros
ὄλεθρος
ruin,
5618
hōsper
ὥσπερ
even as
3588


the
5604
ōdin
ὠδὶν
travail
3588

τῇ
on the


 
woman
1722
en
ἐν
in


 
her
1064
gastri
γαστρὶ
womb
2192
echousē
ἐχούσῃ
having,
2532
kai
καὶ
and
3364
ou mē
οὐ μὴ
surely not
1628
ekphugōsin
ἐκφύγωσιν
they shall escape.
4.
5210//1161
humeis de
ὑμεῖς δέ
But you,
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
3756
ouk
οὐκ
not
2075
este
ἐστὲ
are
1722
en
ἐν
in
4655
skotei
σκότει
darkness,
2443
hina
ἵνα
that
3588


the
2250
hēmera
ἡμέρα
day
5209
humās
ὑμᾶς
you
5613
hōs
ὡς
as
2812
kleptēs
κλέπτης
a thief
2638
katalabē
καταλάβῃ
should overtake.
5.
3956
pantes
πάντες
All
5210
humeis
ὑμεῖς
you
5207
huioi
υἱοὶ
sons
5457
phōtos
φωτός
of light
2075
este
ἐστε
are,
2532
kai
καὶ
and
5207
huioi
υἱοὶ
sons
2250
hēmeras
ἡμέρας
of day,
3756
ouk
οὐκ
not
2070
esmen
ἐσμὲν
we are
3571
nuktos
νυκτὸς
of night
3761
oude
οὐδὲ
nor
4655
skotous
σκότους
of darkness.
6.
686
ara
ἄρα
So
3767
oun
οὖν
then,
3361

μὴ
not
2518
katheudōmen
καθεύδωμεν
let us sleep
5613
hōs
ὡς
as
2532
kai
καὶ
also
3588
hoi
οἱ
the
3062
loipoi
λοιποί
rest,
235
alla
ἀλλὰ
but
1127
grēgorōmen
γρηγορῶμεν
let us watch
2532
kai
καὶ
and
3525
nēphōmen
νήφωμεν
be sensible.
7.
3588//1063
hoi gar
οἱ γὰρ
For those
2518
katheudontes
καθεύδοντες
sleeping
3571
nuktos
νυκτὸς
in the night
2518
katheudousin
καθεύδουσιν
sleep,
2532
kai
καὶ
and
3588
hoi
οἱ
those
3184
methuskomenoi
μεθυσκόμενοι
being drunk
3571
nuktos
νυκτὸς
in the night
3182
methuousin
μεθύουσιν
are drunk;
8.
4704//1161
hēmeis de
ἡμεῖς δὲ
But we,
2250
hēmeras
ἡμέρας
of the day
1510
ontes
ὄντες
being,
3525
nēphōmen
νήφωμεν
let us be sensible,
1746
endusamenoi
ἐνδυσάμενοι
putting on
2382
thōraka
θώρακα
a breastplate
4102
pisteōs
πίστεως
of faith
2532
kai
καὶ
and
26
agapēs
ἀγάπης
love,
2532
kai
καὶ
and
4030
perikephalaian
περικεφαλαίαν
a helmet
1680
elpida
ἐλπίδα
of hope
4991
sōtērias
σωτηρίας
of salvation;
9.
3754
hoti
ὅτι
Because
3756
ouk
οὐκ
not
5087
etheto
ἔθετο
did appoint
2248
hēmās
ἡμᾶς
us
3588
ho

the
2316
theos
θεὸς
God
1519
eis
εἰς
to
3709
orgēn
ὀργὴν
wrath,
235
all'
ἀλλ᾽
but
1519
eis
εἰς
for
4047
peripoiēsin
περιποίησιν
possession
4991
sōtērias
σωτηρίας
of salvation
1223
dia
διὰ
through
3588
tou
τοῦ
the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,
10.
3588
tou
τοῦ
The one
599
apothanontos
ἀποθανόντος
having died
5228
huper
ὑπὲρ
for
2257
hēmōn
ἡμῶν
us,
2443
hina
ἵνα
that
1536
eite
εἴτε
whether
1127
grēgorōmen
γρηγορῶμεν
we may watch
1536
eite
εἴτε
or
2518
katheudōmen
καθεύδωμεν
we may sleep,
260
hama
ἅμα
together
4862
sun
σὺν
with
846
autō
αὐτῷ
him
2198
zēsōmen
ζήσωμεν
we may live.
11.
1223
dio
διὸ
Therefore,
3870
parakaleite
παρακαλεῖτε
encourage
240
allēlous
ἀλλήλους
one another,
2532
kai
καὶ
and
3618
oikodomeite
οἰκοδομεῖτε
build up
1520
heis
εἷς
one
3588
ton
τὸν
the
1520
hena
ἕνα
other,
2531
kathōs
καθὼς
even as
2532
kai
καὶ
also
4160
poieite
ποιεῖτε
you do.
12.
2065//1161
erōtōmen de
ἐρωτῶμεν δὲ
And we ask
5209
humās
ὑμᾶς
you,
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
1492
eidenai
εἰδέναι
to know
3588
tous
τοὺς
those
2872
kopiōntas
κοπιῶντας
labouring
1722
en
ἐν
among
5213
humīn
ὑμῖν
you,
2532
kai
καὶ
and
4291
proistamenous
προϊσταμένους
standing before
5216
humōn
ὑμῶν
you
1722
en
ἐν
in
2962
kuriō
κυρίῳ
the Lord,
2532
kai
καὶ
and
3560
nouthetountas
νουθετοῦντας
warning
5209
humās
ὑμᾶς
you.
13.
2532
kai
καὶ
And
2233
hēgeisthai
ἡγεῖσθαι
to count
846
autous
αὐτοὺς
them
5228
huper
ὑπερ
more
4053
ekperissou
ἐκπερισσοῦ
abundantly
1722
en
ἐν
in
26
agapē
ἀγάπῃ
love,
1223
dia
διὰ
because of
3588
to
τὸ
the
2041
ergon
ἔργον
work
848
autōn
αὐτῶν
of them.
1514
eirēneuete
εἰρηνεύετε
Be at peace
1722
en
ἐν
among
1438
heautois
ἑαυτοῖς
yourselves.
14.
3870//1161
parakaloumen de
παρακαλοῦμεν δὲ
But we exhort
5209
humās
ὑμᾶς
you,
80
adelphoi
ἀδελφοί
brothers,
3560
noutheteite
νουθετεῖτε
warn
3588
tous
τοὺς
the
813
ataktous
ἀτάκτους
unruly,
3888
paramutheisthe
παραμυθεῖσθε
encourage
3588
tous
τοὺς
the
3642
oligopsuchous
ὀλιγοψύχους
small-souled,
472
antechesthe
ἀντέχεσθε
support
3588
tōn
τῶν
those
772
asthenōn
ἀσθενῶν
being weak,
3114
makrothumeite
μακροθυμεῖτε
be patient
4314
pros
πρὸς
towards
3956
pantas
πάντας
all.
15.
3708
horāte
ὁρᾶτε
See


 
that
3361

μή
not
5100
tis
τις
anyone
2556
kakon
κακὸν
evil
473
anti
ἀντὶ
for
2556
kakou
κακοῦ
evil
5100
tini
τινι
to anyone
591
apodō
ἀποδῷ
renders,
235
alla
ἀλλὰ
but
3842
pantote
πάντοτε
always
3588
to
τὸ
the
18
agathon
ἀγαθὸν
good
1377
diōkete
διώκετε
follow after,
2532
kai
καὶ
both
1519
eis
εἰς
for
240
allēlous
ἀλλήλους
one another
2532
kai
καὶ
and
1519
eis
εἰς
for
3956
pantas
πάντας
all.
16.
3842
pantote
πάντοτε
Always
5463
chairete
χαίρετε
rejoice.
17.
89
adialeiptōs
ἀδιαλείπτως
Without ceasing
4336
proseuchesthe
προσεύχεσθε
pray.
18.
1722
en
ἐν
In
3956
panti
παντὶ
everything
2168
eucharisteite
εὐχαριστεῖτε
give thanks,
5124//1063
touto gar
τοῦτο γὰρ
for this


 
is the
2307
thelēma
θέλημα
will
2316
theou
θεοῦ
of God
1722
en
ἐν
in
5547
christō
χριστῷ
Christ
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
1519
eis
εἰς
for
5209
humās
ὑμᾶς
you.
19.
3588
to
τὸ
The
4151
pneuma
πνεῦμα
Spirit
3361

μὴ
not
4570
sbennute
σβέννυτε
do quench.
20.
4394
prophēteias
προφητείας
Prophecies
3361

μὴ
not
1848
exoutheneite
ἐξουθενεῖτε
do despise.
21.
3956
panta
πάντα
All things
1381
dokimadzete
δοκιμάζετε
test;
3588
to
τὸ
the
2570
kalon
καλὸν
good
2722
katechete
κατέχετε
hold on to.
22.
575
apo
ἀπὸ
From
3956
pantos
παντὸς
every
1491
eidous
εἴδους
form
4190
ponērou
πονηροῦ
of evil
568
apechesthe
ἀπέχεσθε
abstain.
23.
846//1161
autos de
αὐτὸς δὲ
And himself
3588
ho

the
2316
theos
θεὸς
God
3588
tēs
τῆς
of the
1515
eirēnēs
εἰρήνης
peace
37
hagiasai
ἁγιάσαι
sanctify
5209
humās
ὑμᾶς
you
3651
holoteleis
ὁλοτελεῖς
wholly,
2532
kai
καὶ
even
3648
holoklēron
ὁλόκληρον
the whole
5216
humōn
ὑμῶν
of you,
3588
to
τὸ
the
4151
pneuma
πνεῦμα
Spirit,
2532
kai
καὶ
and
3588


the
5590
psuchē
ψυχὴ
soul,
2532
kai
καὶ
and
3588
to
τὸ
the
4983
sōma
σῶμα
body,
274
amemptōs
ἀμέμπτως
blameless
1722
en
ἐν
at
3588

τῇ
the
3952
parousia
παρουσίᾳ
coming
3588
tou
τοῦ
of the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ
5083
tērēthein
τηρηθείη
may be kept.
24.
4103
pistos
πιστὸς
Faithful


 
is
3588
ho

the one
2564
kalōn
καλῶν
calling
5209
humās
ὑμᾶς
you,
3739
hos
ὃς
who
2532
kai
καὶ
also
4160
poiēsei
ποιήσει
will do


 
it.
25.
80
adelphoi
ἀδελφοί
Brothers,
4336
proseuchesthe
προσεύχεσθε
pray
4012
peri
περὶ
for
2257
hēmōn
ἡμῶν
us.
26.
782
aspasasthe
ἀσπάσασθε
Greet
3588
tous
τοὺς
the
80
adelphous
ἀδελφοὺς
brothers
3956
pantas
πάντας
all
1722
en
ἐν
with
5370
philēmati
φιλήματι
a kiss
40
hagiō
ἁγίῳ
holy.
27.
3726
orkidzō
ὀρκίζω
I order
5209
humās
ὑμᾶς
you,


 
by
3588
ton
τὸν
the
2962
kurion
κύριον
Lord,
314
anagnōsthēnai
ἀναγνωσθῆναι
is to be read
3588
tēn
τὴν
the
1992
epistolēn
ἐπιστολὴν
letter
3956
pāsin
πᾶσιν
to all
3588
tois
τοῖς
the
40
hagiois
ἁγίοις
holy
80
adelphois
ἀδελφοῖς
brothers.
28.
3588


The
5485
charis
χάρις
grace
3588
tou
τοῦ
of the
2962
kuriou
κυρίου
Lord
2257
hēmōn
ἡμῶν
of us,
2424
yēsou
ἰησοῦ
Jesus
5547
christou
χριστοῦ
Christ,


 
be
3326
meth'
μεθ᾽
with
5216
humōn
ὑμῶν
you,
281
amēn
ἀμήν
Amen.

Interlinear New Testament Index

Chapters || 01 || 02 || 03 || 04 || 5 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top