Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 PETER Chapter 1

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Peter chapter 1.

Interlinear New Testament Index

|| 1 || 2 || 3 ||

2 PETER Chapter 1

1.
4824
συμεὼν
Simon
4074
πέτρος
Peter,
1401
δοῦλος
a servant
2532
καὶ
and
652
ἀπόστολος
an apostle
2424
ἰησοῦ
of Jesus
5547
χριστοῦ
Christ,
3588
τοῖς
to those
2472
ἰσότιμον
like precious
2257
ἡμῖν
with us
2975
λαχοῦσιν
having obtained
4102
πίστιν
faith
1722
ἐν
by
1343
δικαιοσύνῃ
the righteousness
3588
τοῦ
of the
2316
θεοῦ
God
2257
ἡμῶν
of us
2532
καὶ
and
4990
σωτῆρος
Saviour,
2424
ἰησοῦ
Jesus
5547
χριστοῦ
Christ.
2.
5485
χάρις
Grace
5213
ὑμῖν
to you
2532
καὶ
and
1515
εἰρήνη
peace
4129
πληθυνθείη
be multiplied,
1722
ἐν
in
1922
ἐπιγνώσει
full knowledge
3588
τοῦ
of the
2316
θεοῦ
God
2532
καὶ
and
2424
ἰησοῦ
Jesus
3588
τοῦ
the
2962
κυρίου
Lord
2257
ἡμῶν
of us.
3.
5613
ὡς
As
3956
πάντα
all things
2257
ἡμῖν
to us
3588
τῆς
of the
2304
θείας
divine
1411
δυνάμεως
power
848
αὐτοῦ
of him,
3588
τὰ
the things
4314
πρὸς
for
2222
ζωὴν
life
2532
καὶ
and
2150
εὐσέβειαν
godliness
1433
δεδωρημένης
having been given,
1223
διὰ
through
3588
τῆς
the
1922
ἐπιγνώσεως
full knowledge
3588
τοῦ
of the

 
one
2564
καλέσαντος
who called
2248
ἡμᾶς
us
1223
διὰ
through
1391
δόξης
glory
2532
καὶ
and
703
ἀρετῆς
virtue;
4.
1223
διʼ
Through
3739
ὧν
which
3588
τὰ
the
3176
μέγιστα
very great
2257
ἡμῖν
to us
2532
καὶ
and
5093
τίμια
precious
1862
ἐπαγγέλματα
promises
1433
δεδώρηται
he has given,
2443
ἵνα
that
1223
διὰ
through
5130
τούτων
these
1096
γένησθε
you might become
2304
θείας
of divine
2844
κοινωνοὶ
partakers
5449
φύσεως
nature,
668
ἀποφυγόντες
having fled from
3588
τῆς
the
1722
ἐν
in
2889
κόσμῳ
the world
1722
ἐν
by
1939
ἐπιθυμίᾳ
lust
5356
φθορᾶς
corruption.
5.
2532/846/5124/1161
καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ
And also for this same reason,
4710
σπουδὴν
diligence
3956
πᾶσαν
all
3923
παρεισενέγκαντες
by bringing in
2023
ἐπιχορηγήσατε
add more
1722
ἐν
to
3588
τῇ
the
4102
πίστει
faith
5216
ὑμῶν
of you
3588
τὴν
the
703
ἀρετήν
virtue,
1722/1161
ἐν δὲ
and to
3588
τῇ
the
703
ἀρετῇ
virtue
3588
τὴν
the
1108
γνῶσιν
knowledge,
6.
1722/1161
ἐν δὲ
And to
3588
τῇ
the
1108
γνώσει
knowledge
3588
τὴν
the
1466
ἐγκράτειαν
self control,
1722/1161
ἐν δὲ
and to
3588
τῇ
the
1466
ἐγκρατείᾳ
self control
3588
τὴν
the
5281
ὑπομονήν
endurance,
1722/1161
ἐν δὲ
and to
3588
τῇ
the
5281
ὑπομονῇ
endurance
3588
τὴν
the
2150
εὐσέβειαν
godliness,
7.
1722/1161
ἐν δὲ
And to
3588
τῇ
the
2150
εὐσεβείᾳ
godliness
3588
τὴν
the
5360
φιλαδελφίαν
brotherly love,
1722/1161
ἐν δὲ
and to
3588
τῇ
the
5360
φιλαδελφίᾳ
brotherly love
3588
τὴν
the
26
ἀγάπην
godly love.
8.
5023/1063
ταῦτα γὰρ
For these things
5213
ὑμῖν
in you
5225
ὑπάρχοντα
being
2532
καὶ
and
4121
πλεονάζοντα
abounding
3756
οὐκ
not
692
ἀργοὺς
idle
3761
οὐδὲ
nor
175
ἀκάρπους
unfruitful
2525
καθίστησιν
it makes you,
1519
εἰς
in
3588
τὴν
the
3588
τοῦ
of the
2962
κυρίου
Lord
2257
ἡμῶν
of us
2424
ἰησοῦ
Jesus
5547
χριστοῦ
Christ
1922
ἐπίγνωσιν
full knowledge.
9.
3739/1063
ᾧ γὰρ
For in whom
3361
μὴ
not
3918
πάρεστιν
are present
5023
ταῦτα
these things
5185
τυφλός
blind
2076
ἐστιν
he is,
3467
μυωπάζων
short sighted,
3024
λήθην
forgetfulness
2983
λαβὼν
having taken
3588
τοῦ
of the
2512
καθαρισμοῦ
cleansing
3588
τῶν
of the
3819
πάλαι
old
848
αὐτοῦ
of him
266
ἁμαρτιῶν
sins.
10.
1352
διὸ
Therefore,
3123
μᾶλλον
more,
80
ἀδελφοί
brothers,
4704
σπουδάσατε
be diligent
949
βεβαίαν
sure
5216
ὑμῶν
of you
3588
τὴν
the
2821
κλῆσιν
calling
2532
καὶ
and
1589
ἐκλογὴν
election
4160
ποιεῖσθαι
to make,
5023/1063
ταῦτα γὰρ
for these
4160
ποιοῦντες
doing
3364/3364
οὐ μὴ
surely not
4417
πταίσητέ
you will fall
4218
ποτε
at any time.
11.
3779/1063
οὕτως γὰρ
For so
4146
πλουσίως
richly
2023
ἐπιχορηγηθήσεται
shall be supplied
5213
ὑμῖν
to you
3588

the
1529
εἴσοδος
entrance
1519
εἰς
into
3588
τὴν
the
166
αἰώνιον
eternal
932
βασιλείαν
kingdom
3588
τοῦ
of the
2962
κυρίου
Lord
2257
ἡμῶν
of us
2532
καὶ
and
4990
σωτῆρος
Saviour
2424
ἰησοῦ
Jesus
5547
χριστοῦ
Christ.
12.
1353
διὸ
Therefore,
3756
οὐκ
not
272
ἀμελήσω
I will neglect
5209
ὑμᾶς
you
104
ἀεὶ
always
5279
ὑπομιμνῄσκειν
to put in mind
4012
περὶ
concerning
5130
τούτων
these,
2539
καίπερ
though
1493
εἰδότας
knowing
2532
καὶ
and
4741
ἐστηριγμένους
having been settled
1722
ἐν
in
3588
τῇ
the
3918
παρούσῃ
present
225
ἀληθείᾳ
truth.
13.
1342/1161
δίκαιον δὲ
And right
2233
ἡγοῦμαι
I think it,
1909
ἐφʼ
for
3745
ὅσον
as long as
1510
εἰμὶ
I am
1722
ἐν
in
5129
τούτῳ
this
3588
τῷ
the
4638
σκηνώματι
tent,
1326
διεγείρειν
to raise up
5209
ὑμᾶς
you
1722
ἐν
by
5280
ὑπομνήσει
putting you in remembrance,
14.
1492
εἰδὼς
Knowing
3754
ὅτι
that
5031
ταχινή
soon
2076
ἐστιν
is
3588

the
595
ἀπόθεσις
putting off
3588
τοῦ
of the
4638
σκηνώματός
tent
3450
μου
of me,
2531
καθὼς
even as
2532
καὶ
also
3588

the
2962
κύριος
Lord
2257
ἡμῶν
of us
2424
ἰησοῦς
Jesus
5547
χριστὸς
Christ
1213
ἐδήλωσέν
made clear
3427
μοι
to me.
15.
4704/1161
σπουδάσω δὲ
And I will be diligent
2532
καὶ
also
1539
ἑκάστοτε
always
2192
ἔχειν
to have
5209
ὑμᾶς
for you
3326
μετὰ
after
3588
τὴν
the
1699
ἐμὴν
of me
1841
ἔξοδον
departure
3588
τὴν
the
5130
τούτων
of these
3420
μνήμην
remembrance
4160
ποιεῖσθαι
to keep.
16.
3756/1063
οὐ γὰρ
For not
4679
σεσοφισμένοις
cleverly devised
3454
μύθοις
myths
1811
ἐξακολουθήσαντες
having followed out
1107
ἐγνωρίσαμεν
we made known
5213
ὑμῖν
to you
3588
τὴν
the
3588
τοῦ
of the
2962
κυρίου
Lord
2257
ἡμῶν
of us
2424
ἰησοῦ
Jesus
5547
χριστοῦ
Christ
1411
δύναμιν
power
2532
καὶ
and
3952
παρουσίαν
coming,
235
ἀλλʼ
but
2030
ἐπόπται
eyewitnesses
1096
γενηθέντες
having been
3588
τῆς
of the
1565
ἐκείνου
of that one
3168
μεγαλειότητος
magnificence.
17.
2983/1063
λαβὼν γὰρ
For having received
3844
παρὰ
from
2316
θεοῦ
God
3962
πατρὸς
the Father
5092
τιμὴν
honour
2532
καὶ
and
1391
δόξαν
glory,
5456
φωνῆς
a voice
5342
ἐνεχθείσης
was brought
846
αὐτῷ
to him
5107
τοιᾶσδε
such as
5259
ὑπὸ
through
3588
τῆς
the
3169
μεγαλοπρεποῦς
magnificent
1391
δόξης
glory,
3778
οὗτός
This
2076
ἐστιν
is
3588

the
5207
υἱός
Son
3450
μου
of me,
3588

the
27
ἀγαπητός
beloved,
1519
εἰς
in
3739
ὃν
whom
1473
ἐγὼ
I am
2106
εὐδόκησα
well-pleased.
18.
2532
καὶ
And
5026
ταύτην
this
3588
τὴν
the
5456
φωνὴν
voice
2249
ἡμεῖς
we
191
ἠκούσαμεν
heard
1537
ἐξ
from
2772
οὐρανοῦ
heaven
5342
ἐνεχθεῖσαν
was brought,
4862
σὺν
with
846
αὐτῷ
him
5607
ὄντες
while being
1722
ἐν
on
3588
τῷ
the
3735
ὄρει
mount,
3588
τῷ
the
40
ἁγίῳ
holy.
19.
2532
καὶ
And
2192
ἔχομεν
we have
949
βεβαιότερον
more sure
3588
τὸν
the
4397
προφητικὸν
prophetic
3056
λόγον
word,
3739

to which
2573
καλῶς
well
4160
ποιεῖτε
you do
4337
προσέχοντες
taking heed,
5613
ὡς
as
3088
λύχνῳ
to a lamp
5316
φαίνοντι
shining
1722
ἐν
in
850
αὐχμηρῷ
dark
5117
τόπῳ
place,
2193
ἕως
until
3739
οὗ
what
2250
ἡμέρα
day
1306
διαυγάσῃ
should dawn
2532
καὶ
and
5459
φωσφόρος
the light carrier
393
ἀνατείλῃ
should rise
1722
ἐν
in
3588
ταῖς
the
2588
καρδίαις
hearts
5216
ὑμῶν
of you.
20.
5124
τοῦτο
This
4412
πρῶτον
first
1097
γινώσκοντες
knowing,
3754
ὅτι
that
3956
πᾶσα
every
4394
προφητεία
prophecy
1124
γραφῆς
of scripture
2398
ἰδίας
of its own
1955
ἐπιλύσεως
interpretation
3756
οὐ
not
1096
γίνεται
comes.
21.
3756/1063
οὐ γὰρ
For not
2307
θελήματι
by the will
444
ἀνθρώπου
of man
5342
ἠνέχθη
was brought
4218
ποτέ
at any time
4394
προφητεία
prophecy,
235
ἀλλʼ
but
5259
ὑπὸ
by

 
4151
πνεύματος
the Spirit
40
ἁγίου
Holy
5342
φερόμενοι
being carried
2980
ἐλάλησαν
spoke
3588
οἱ
the
40
ἅγιοι
holy
2316
θεοῦ
of God
444
ἄνθρωποι
men.

Interlinear New Testament Index

|| 1 || 2 || 3 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top