Go to Chapters or Scriptures

INTERLINEAR NEW TESTAMENT 2 PETER Chapter 3

An online interlinear New Testament showing chapter by chapter - 2 Peter chapter 3.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 ||

2 PETER Chapter 3

1.
5026
ταύτην
This
2235
ἤδη
now,
27
ἀγαπητοί
beloved,
1208
δευτέραν
a second
5213
ὑμῖν
to you
1125
γράφω
I write
1992
ἐπιστολήν
letter,
1722
ἐν
in
3739
αἷς
which
1326
διεγείρω
I raise up
5216
ὑμῶν
of you
1722
ἐν
in
5280
ὑπομνήσει
remembrance
3588
τὴν
the
1506
εἰλικρινῆ
sincere
1271
διάνοιαν
minds,
2.
3415
μνησθῆναι
To remember
3588
τῶν
the
4280
προειρημένων
spoken before
4487
ῥημάτων
words
5259
ὑπὸ
by
3588
τῶν
the
40
ἁγίων
holy
4396
προφητῶν
prophets,
2532
καὶ
and
3588
τῆς
of the
3588
τῶν
the
652
ἀποστόλων
apostles
2257
ἡμῶν
of us
1785
ἐντολῆς
commandment
3588
τοῦ
of the
2962
κυρίου
Lord
2532
καὶ
and
4990
σωτῆρος
Saviour.
3.
5124
τοῦτο
This
4412
πρῶτον
first
1097
γινώσκοντες
knowing,
3754
ὅτι
that
2064
ἐλεύσονται
will come
1909
ἐπʼ
during
2078
ἐσχάτου
the last
3588
τῶν
of the
2250
ἡμερῶν
days
1703
ἐμπαῖκται
mockers
2596
κατὰ
according to
3588
τὰς
the
2398
ἰδίας
own
848
αὐτῶν
of them
1939
ἐπιθυμίας
lusts
4198
πορευόμενοι
walking,
4.
2532
καὶ
And
3004
λέγοντες
saying,
4226
ποῦ
Where
2076
ἐστιν
is
3588

the
1860
ἐπαγγελία
promise
3588
τῆς
of the
3952
παρουσίας
coming
848
αὐτοῦ
of him?
575//3739//1063
ἀφʼ ἡς γὰρ
For from which

 
time
3588
οἱ
the
3962
πατέρες
fathers
2837
ἐκοιμήθησαν
fell asleep
3956
πάντα
all things
3779
οὕτως
thus
1265
διαμένει
continue
575
ἀπʼ
from
746
ἀρχῆς
the beginning
2937
κτίσεως
of creation.
5.
2990//1063
λανθάνει γὰρ
For escapes
846
αὐτοὺς
them
5124
τοῦτο
this
2309
θέλοντας
willingly,
3754
ὅτι
that
3772
οὐρανοὶ
the heavens
1510
ἦσαν
were
1597
ἔκπαλαι
of old,
2532
καὶ
and
1093
γῆ
the earth
1537
ἐξ
out of
5204
ὕδατος
water
2532
καὶ
and
1223
διʼ
by
5204
ὕδατος
water
4921
συνεστῶσα
standing together
3588
τῷ
by the
3588
τοῦ
of the
2316
θεοῦ
God
3056
λόγῳ
word,
6.
1223
διʼ
By
3739
ὧν
which
3588

the
5119
τότε
then
2889
κόσμος
world
5204
ὕδατι
with water
2626
κατακλυσθεὶς
having been flooded
622
ἀπώλετο
perished.
7.
3588//1161
οἱ δὲ
But the
3568
νῦν
present
3772
οὐρανοὶ
heavens
2532
καὶ
and
3588

the
1093
γῆ
earth,
848
αὐτοῦ
of him
3056
λόγῳ
by a word
2343
τεθησαυρισμένοι
being stored up
1526
εἰσὶν
are
4442
πυρί
for fire,
5083
τηρούμενοι
being kept
1519
εἰς
for
2250
ἡμέραν
a day
2920
κρίσεως
of judgement
2532
καὶ
and
684
ἀπωλείας
ruin
3588
τῶν
of the
765
ἀσεβῶν
ungodly
444
ἀνθρώπων
men.
8.
1722//1161
ἓν δὲ
But in
5124
τοῦτο
this
3361
μὴ
not
2990
λανθανέτω
let escape
5209
ὑμᾶς
you
27
ἀγαπητοί
beloved,
3754
ὅτι
that
3391
μία
one
2250
ἡμέρα
day
3844
παρὰ
with
2962
κυρίῳ
Lord
5613
ὡς
is

 
as
5507
χίλια
a thousand
2094
ἔτη
years
2532
καὶ
and
5507
χίλια
a thousand
2094
ἔτη
years
5613
ὡς
as
2250
ἡμέρα
day
3391
μία
one.
9.
3756
οὐ
Not
1019
βραδύνει
is slow
3588

the
2962
κύριος
Lord
3588
τῆς
of the
1860
ἐπαγγελίας
promise
5613
ὥς
as
5100
τινες
some
1022
βραδύτητα
slowness
2233
ἡγοῦνται
consider,
235
ἀλλὰ
but
3114
μακροθυμεῖ
is very patient
1519
εἰς
towards
2248
ἡμᾶς
us,
3361
μὴ
not
1014
βουλόμενός
willing
5100
τινας
any
622
ἀπολέσθαι
to perish,
235
ἀλλὰ
but
3956
πάντας
all
1519
εἰς
to
3341
μετάνοιαν
repentance
5562
χωρῆσαι
to go on.
10.
2240//1161
ἔξει δὲ
But will come
3588

the
2250
ἡμέρα
day
2962
κυρίου
of Lord
5613
ὡς
as
2812
κλέπτης
a thief
1722
ἐν
in
3571
νυκτὶ
night
1722
ἐν
in
3739

which
3588
οἱ
the
3772
οὐρανοὶ
heavens
4500
ῥοιζηδὸν
with a rushing sound
3928
παρελεύσονται
shall pass away,
4747//1161
στοιχεῖα δὲ
and the elements
2741
καυσούμενα
burning
3089
λυθήσονται
will be loosed,
2532
καὶ
and
1093
γῆ
the earth
2532
καὶ
and
3588
τὰ
the
1722
ἐν
in
846
αὐτῇ
it
2041
ἔργα
works
2618
κατακαήσεται
shall be burnt up.
11.
5130
τούτων
These
3767
οὺν
therefore
3956
πάντων
all
3089
λυομένων
being loosed,
4217
ποταποὺς
what sort
1163
δεῖ
it is necessary
5225
ὑπάρχειν
to become
5209
ὑμᾶς
for you
1722
ἐν
in
40
ἁγίαις
holy
391
ἀναστροφαῖς
conduct
2532
καὶ
and
2150
εὐσεβείαις
godliness?
12.
4328
προσδοκῶντας
Looking for
2532
καὶ
and
4692
σπεύδοντας
hasting
3588
τὴν
to the
3952
παρουσίαν
coming
3588
τῆς
of the
3588//2316
τοῦ θεοῦ
of God
2250
ἡμέρας
day,
1223
διʼ
during
3739
ἣν
which
3772
οὐρανοὶ
heavens
4448
πυρούμενοι
being on fire
3089
λυθήσονται
will be loosed,
2532
καὶ
and
4747
στοιχεῖα
the elements
2741
καυσούμενα
burning
5080
τήκεται
are being melted.
13.
2537//1161
καινοὺς δὲ
But a new
3772
οὐρανοὺς
heavens
2532
καὶ
and
1093
γῆν
earth
2537
καινὴν
a new
2596
κατὰ
according to
3588
τὸ
the
1862
ἐπάγγελμα
promise
848
αὐτοῦ
of him
4328
προσδοκῶμεν
we look for,
1722
ἐν
in
3739
οἷς
which
1343
δικαιοσύνη
righteousness
2730
κατοικεῖ
dwells.
14.
3879
διό
Therefore
27
ἀγαπητοί
beloved,
5023
ταῦτα
these things
4328
προσδοκῶντες
while we look for,
4704
σπουδάσατε
be diligent,
784
ἄσπιλοι
spotless,
2532
καὶ
and
298
ἀμώμητοι
blameless,
846
αὐτῷ
in him
2147
εὑρεθῆναι
to be found
1722
ἐν
in
1515
εἰρήνῃ
peace,
15.
2532
καὶ
And
3588
τὴν
the
3588
τοῦ
of the
2962
κυρίου
Lord
2257
ἡμῶν
of us
3115
μακροθυμίαν
long-suffering

 
is
4991
σωτηρίαν
salvation
2233
ἡγεῖσθε
reckon,
2531
καθὼς
even as
2532
καὶ
also
3588

the
27
ἀγαπητὸς
beloved
2257
ἡμῶν
of us
80
ἀδελφὸς
brother
3962
παῦλος
Paul
2596
κατὰ
according to
3588
τὴν
the
846
αὐτῷ
to him
1325
δοθεῖσαν
having been given
4678
σοφίαν
wisdom
1125
ἔγραψεν
wrote
5213
ὑμῖν
to you.
16.
5613
ὡς
As
2532
καὶ
also
1722
ἐν
in
3956
πάσαις
all
3588
ταῖς
the
1992
ἐπιστολαῖς
letters,
2980
λαλῶν
speaking
1722
ἐν
in
846
αὐταῖς
them
4012
περὶ
about
5130
τούτων
these things,
1722
ἐν
in
3739
οἷς
which
2076
ἐστιν
are
1425
δυσνόητά
hard to be understood
5100
τινα
some things,
3739

which
3588
οἱ
the
261
ἀμαθεῖς
unlearned
2532
καὶ
and
793
ἀστήρικτοι
unstable
4761
στρεβλοῦσιν
distort,
5613
ὡς
as
2532
καὶ
also
3588
τὰς
the
3062
λοιπὰς
rest
1124
γραφὰς
of scriptures,
4314
πρὸς
to
3588
τὴν
the
2398
ἰδίαν
own
848
αὐτῶν
of them
684
ἀπώλειαν
ruin.
17.
5210
ὑμεῖς
You
3767
οὖν
then,
27
ἀγαπητοί
beloved,
4267
προγινώσκοντες
knowing before,
5442
φυλάσσεσθε
watch,
2443
ἵνα
that
3361
μὴ
not
3588
τῇ
with the
3588
τῶν
of the
113
ἀθέσμων
lawless
4106
πλάνῃ
error
4879
συναπαχθέντες
by being led away
1601
ἐκπέσητε
you fall from
3588//2398
τοῦ ἰδίου
your own
4740
στηριγμοῦ
steadfastness;
18.
837//1161
αὐξάνετε δὲ
But grow
1722
ἐν
in
5485
χάριτι
grace
2532
καὶ
and
1108
γνώσει
in knowledge
3588
τοῦ
of the
2962
κυρίου
Lord
2257
ἡμῶν
of us
2532
καὶ
and
4990
σωτῆρος
Saviour
2424
ἰησοῦ
Jesus
5547
χριστοῦ
Christ;
846
αὐτῷ
to him

 
belongs
3588

the
1391
δόξα
glory
2532
καὶ
both
3568
νῦν
now
2532
καὶ
and
1519
εἰς
for
2250
ἡμέραν
day
165
αἰῶνος
of the age.
281
ἀμήν
Amen.

Interlinear New Testament Index

|| 01 || 02 || 3 ||

If you have benefited from reading this bible, then please tell your friends about this website.
If you have a website of your own, then please consider linking to this website. See the Website Links page.
Send this link to all your friends who are interested in an online Interlinear New Testament.

Home Page || Bible Study Tools || Bibles Index || Bible Studies Index

Top